Hotărârea nr. 208/2000

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 208

din 21. 12. 2000

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2000.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județului Galați nr.84/22.12.2000 privind transferarea sumei de 1 720 433,0 mii lei destinată subvenționării energiei termice de la Consiliul local Tecuci către Consiliul local al municipiului Galați.

Având în vedere prevederile OUG nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”e” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2000, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.
ANEXA I

la HCL nr.                   .


BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2000

MII LEI

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET APROBAT

CF. HCL. 176/2000

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

VENITURI TOTAL (rd. 2+69+79+88+92)

0001

672.033.500

1.720.433

673.753.933

2

VENITURI PROPRII-TOTAL (rd. 3+50+55)

48.02

370.400.471

370.400.471

3

I.VENITURI CURENTE (rd 4+32)

0002

350.600.848

350.600.848

4

A.VENITURI FISCALE( rd 5+25)

0003

299.361.028

299.361.028

5

A.1. IMPOZITE DIRECTE (rd 6+7+17+18+21)

0004

297.555.562

297.555.562

6

IMPOZITUL PE PROFIT

01.02

0

0

7

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE (rd 8 la 16)

03.02

62.077.259

62.077.259

8

Impozitulpe veniturile liber profesioniștilor,meseriașilor,altor p.f. independente

03.02.01

1.599.000

1.599.000

9

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

03.02.02

40.958.255

40.958.255

10

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, fizice

03.02.03

5.856.422

5.856.422

11

Impozitul pe venitul din inchirieri,subinchirieri,locații de gest si arendări

03.02.04

1.281.050

1.281.050

12

Impozitul pe venit obt din dr de autor si cele cuvenite inovator

03.02.05

378

378

13

Impozitul pe venit obt din premii si cistiguri in bani sau natura

03.02.07

14.266

14.266

14

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

03.02.08

3.400.000

3.400.000

15

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

03.02.09

4.039.638

4.039.638

16

Alte impozite si taxe de la populație

03.02.30

4.928.250

4.928.250

17

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT

04.02

544.676

544.676

18

IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TERENURI DE LA PERS JURIDICE (rd 19+20)

05.02

224.139.185

224.139.185

19

Impozitul pe clădiri persoane juridice

05.02.01

219.199.986

219.199.986

20

Impozitul pe terenuri persoane juridice

05.02.02

4.939.199

4.939.199

21

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd 22 la 24)

08.02

10.794.442

10.794.442

22

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, juridice

08.02.05

6.560.442

6.560.442

23

Impozitul pe venitul agricol

08.02.06

0

0

24

Alte incasari din impozite directe

08.02.30

4.234.000

4.234.000

25

A.2. IMPOZITE INDIRECTE (rd 26+27)

13.00

1.805.466

1.805.466

26

Impozitul pe spectacole

15.02

200.000

200.000

27

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd 28 la 31)

17.02

1.605.466

1.605.466

28

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

17.02.03

0

0

29

Taxe de timbru pt contestațiile si plângerile asupra sumelor constat

17.02.11

9.934

9.934

30

Taxe extrajudiciare de timbru

17.02.13

1.595.532

1.595.532

31

Alte incasari din impozite indirecte

17.02.30

0

0

32

B .VENITURI NEFISCALE ( rd 33+34+42)

20.00

51.239.820

51.239.820

33

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

20.02

448.729

448.729

34

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd 35 la 41)

21.02

6.713.000

6.713.000

35

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

21.02.06

2.490.000

2.490.000

36

Venituri din incasarea luc. de combatere a dăunătorilor

21.02.07

0

0

37

Veniturile punctelor de insamantari artificiale

21.02.08

0

0

38

Veniturile circumscripțiilor sanitar veterinare

21.02.09

155.000

155.000

39

Varsaminte din dispon. Inst. publice si act. autofinantate

21.02.12

0

0

40

Contribuții datorate de pers, benef. de serv, cantinelor

21.02.14

70.000

70.000

41

Alte venituri de la instituțiile publice

21.02.30

3.998.000

3.998.000

42

DIVERSE VENITURI (rd 43 la 49)

22.02

44.078.091

44.078.091

43

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata

22.02.02

158.400

158.400

44

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

22.02.03

1.220.181

1.220.181

45

Restituiri de fond.din finant. buget local a anilor precedenti

22.02.05

1.600.000

1.600.000

46

Venituri din concesiuni si închirieri

22.02.07

16.945.391

16.945.391

47

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate

22.02.12

0

0

48

Venituri realiz. din adm. sau valorificarea fostelor CAP

22.02.17

0

0

49

Incasari din alte surse

22.02.30

24.154.119

24.154.119

50

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd 51)

30.00

4.533.123

4.533.123

51

VENITURI DIN VALORIFICEREA UNOR BUN ALE STATULUI (rd 52 la 54)

30.02

4.533.123

4.533.123

52

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

30.02.01

63.213

63.213

53

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fond. Stat

30.02.03

3.450.000

3.450.000

54

Venituri din privatizare

30.02.04

1.019.910

1.019.910

55

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 56)

31.00

15.266.500

15.266.500

56

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 57 la 68)

31.02

15.266.500

15.266.500

57

Taxe speciale

31.02.01

0

0

58

Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând dom.privat

31.02.02

0

0

59

Venituri din fondurile pentru drumurile publice

31.02.03

2.000.000

2.000.000

60

Venituri din fondurile de intervenție

31.02.04

0

0

62

Venituri din amortizarea mj. fixe

31.02.06

0

0

0

63

Venituri din fondurile aviației civile

31.02.07

0

0

0

64

Donații si sponsorizări

31.02.08

550.000

0

550.000

65

Sume acordate, de pf. si pj. pt. fiant. unor act. de interes public

31.02.09

0

0

0

66

Venit, pt finanțarea prog de pietruire a drum si aliment cu apa a satelor

31.02.10

0

0

0

67

Venit pt finanțarea act privind red risc seismic al construct locuințe

31.02.11

0

0

0

68

Venituri din închirierea, vanzarea,concesionarea unor bunuri

31.02.12

0

0

0

69

IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT (rd 70+71)

32.00

298.687.000

1.720.433

300.407.433

70

Cote defalcate din impozitul pe salarii

32.02

59.000.000

0

59.000.000

71

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT ( rd72 la 75 )

34.02

239.687.000

1.720.433

241.407.433

72

Cote defalcate din imp.pe venit

34.02.01

200.000.000

0

200.000.000

73

Sume defalcate din imp. pe venit pt echilibrarea bugetelor locale

34.02.02

8.340.000

0

8.340.000

74

Sume defalcate din imp. pe venit pt subv energ termice

34.02.03

23.247.000

1.720.433

24.967.433

75

Sume alocate de CJ din cota def din imp. pe venit pt echilib. BL si bug propriu

34.02.04

8.100.000

0

8.100.000

76

VI. SUBVENȚII (rd 77+82)

37.00

2.946.029

0

2.946.029

77

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd 78 la 81)

37.02

0

0

0

78

Subv din buget pt investiții finant parțial din împrumuturi externe

37.02.03

0

0

0

79

Subv. Conform art.45 din OG 140/1999

37.02.05

0

0

0

80

Subv.primite de la BL pt sust sist de protecție a copilului

37.02.09

0

0

0

81

Subv primite de BL pt finant elab si actualiz planurilor urban

37.02.11

0

0

0

82

SUBV PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd 83 la 85)

39.02

2.946.029

0

2.946.029

83

Subv din Fd Sp de solid soc. pt pers cu handic. pt protecția drept copilului

39.02.02

1.463.836

0

1.463.836

84

Subv din Fd Sp de solid soc. pt pers cu handic. pt.protecția pers cu handicap

39.02.03

1.482.193

0

1.482.193

85

Subv de la alte bugete locale pt sust sistemului de protecție a drepturilor copilului

39.02.04

0

0

0

86

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR (rd 87)

42.00

0

0

0

87

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd 88+89)

42.02

0

0

0

88

Incasari din ramb impr. temporare pt infiint unor inst și serv pub de interes local

42.02.13

0

0

0

89

Incasari din ramb microcred acord de ag guvern si adm prin ag de credit

42.02.17

0

0

0

90

IX. ÎMPRUMUTURI (rd 91+94)

44.00

0

0

0

91

ÎMPRUMUTURI PT INVESTIȚII (rd 92+93)

44.02

0

0

0

92

împrumuturi interne pt investiții

44.02.01

0

0

0

93

împrumuturi externe pt investiții

44.02.02

0

0

0

94

ÎMPRUMUTURI TEMPORARE (rd 95)

45.02

0

0

0

95

împrumuturi temporare din trezoreria statului

45.02.02

0

0

0

ANEXA I

LaHCLnr.          12. ZOO<j

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2000 - PE TITLURI DE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

cod indicator

BUGET RECTIFICAT

HCL 176 /14.12.2000

INFLUENȚE

+/-

PROIECT BUGET RECTIFICAT

I. AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

35.350.000

948.500

36.298.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

30.877.000

30.877.000

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

23.800.000

23.800.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

7.077.000

7.077.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

4.473.000

948.500

5.421.500

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.473.000

948.500

5.421.500

II. ÎNVĂȚĂMÂNT (1-30)

57.02.

60.600.000

60.600.vG0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.843.000

50.843.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

50.843.000

50.843.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

9.757.000

9.757.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.757.000

9.757.000

III. SĂNĂTATE

58.02.

3.800.000

3.800.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

3.800.000

3.800.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

3.800.000

3.800.000

IV. CULTURA

59.02.

27.728.000

27.728.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

22.413.000

22.413.000

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

15.808.000

15.808.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

6.605.000

6.605.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

5.315.00'

5.315.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.315.000

5.315.000

V. ASISTENTA SOCIALĂ

60.02.

30.560.000

30.560.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

29.826.750

29.826.750

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

6.337.733

6.337.733

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

12.171.230

12.171.230

* SUBVENȚII

34

2.577.787

2.577.787

* TRANSFERURI

38

8.740.000

8.740.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

733.250

733.250

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

733.250

733.250

VI. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

63.02.

428.801.500

771.933

429.573.433

A. CHELTUIELI CURENTE

01

210.628.500

1.720.433

212.348.933

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

4.300.000

4.300.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

130.178.500

130.178.500

* SUBVENȚII

34

76.150.000

1.720.433

77.870.433

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

218.173.000

-948.500

217.224.500

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

218.173.000

-948.500

217.224.500

VIL AGRICULTURĂ SI

SILVICULTURĂ

67.02.

0

0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

0

0

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

0

0

II. TRANSPORTURI

68.02.

61.800.000

61.800.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

41.700.000

41.700.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

600.000

600.000

* SUBVENȚII

34

41.100.000

41.100.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

20.100.000

20.100.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.100.000

20.100.000

IX. ALTE ACȚIUNI

72.02.

8.127.500

8.127.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

7.527.500

7.527.500

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

7.367.500

7.367.500

* TRANSFERURI

38

160.000

160.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

600.000

600.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600.000

600.000

X. RAMBURSĂRI DOBÂNZI

89.02.

0

0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

* DOBÂNZI

49

0

0

XI. RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI ACORDATE

90.02.

0

0

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE

78

0

0

* RAMBURSĂRI CREDITE. DOBÂNZI

84

0

0

XII. FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

0

0

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89

0

0

* REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

90

0

0

XIII. CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

15.266.500

15.266.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

10.630.000

10.630.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

10.630.000

10.630.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

4.636.500

4.636.500

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.636.500

4.636.500

TOTAL CHELTUIELI (I - X )

672.033.500

1.720.433

673.753.933

ANEXA II

LaHCLnrj&M?2-OC>e>

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI

PE ANUL 2000 - PE ORDONATORI DE CREDITE

Nr. ort.

UNITATEA

CAPITOL

BUGET RECTIFICAT

INFLUENȚE +/-

PROIECT BUGET RECTIFICAT

0.

1.

2-

3-

4.

5.

I. AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

35.350.000

948.500

36.298.500

1.

Primăria Mun. Galați

35.350.000

948.500

36.298.500

II. ÎNVĂȚĂMÂNT (1-30)

57.02.

60.600.000

60.600.000

din care:

1.

C.B. 1 - Lic. "Vasile Alecsandri"

1.300.000

1.300.000

2.

C.B. 2 - "Emil Racoviță"

1.500.000

1.500.000

C.B. 4 Lic."Dunărea"

3.000.000

3.000.000

4.

C.B. 5 Grădinița nr.61 "I. Creangă"

1.850.000

1.850.000

5.

C.B. 6 Șc. nr.28 "M. Eminescu"

1.200.000

1.200.000

6.

C.B. 7 Școala gen. nr.34

3.500.000

3.5OO.OOO

7.

C.B. 8 Grădinița nr.9

3.400.000

3.400.000

8.

C.B.12 Lic."A.I.Cuza"

900.000

900.000

9.

C.B.31 Casa Corpului Didactic

120.000

120.000

10.

C.B.32 Grădinița nr.51

3.800.000

3.800.000

11 .

C.B.33 Șc.Gen.nr.ll

2.750.000

2.750.000

12.

Gr Șc. "Gh.Asachi"

1.300.000

1.300.000

13.

Gr.Șc. "Radu Negru"

2.000.000

2.000.000

14.

Gr.Șc. Alimentar nr. 1

2.100.000

2.100 000

15.

Gr.Șc. Alimentar nr.2

1.200.000

1.200.000

16.

Gr.Șc. C-ții Metalurgice

1.000.000

1.000.000

17.

Gr.Șc. Economic "V.Madgearu"

800.000

800.000

18.

Gr.Șc. Energetic

2.000.000

2.000.000

19.

Gr.Șc. Ind.Ușoară "Sf. Maria"

1.000.000

1.000.000

20.

Gr.Șc. Industrial "Traian"

1.550.000

1.550.000

21 .

Gr.Șc. Metalurgic

1.000.000

1.000.000

22.

Gr.Șc. Transport Auto

2.760.000

2.760.000

23.

Gr.Șc. Transport CFR

800.000

800.000

24.

Inspectoratul Școlar

10.357.000

10.357.000

25 . Liceul de artă "D.Cuclin"

770.000

770.000

26. Liceul de Marină

3.003.000

3.OO3.OOO

27. Liceul Sportiv

1.400.000

1.400.000

28 . Liceul Teoretic "M.Kogălniceanu"

740.000

740.000

29. Șc. Normală "C.Negri"

1.700.000

1.700.000

30. Seminar Teologic

1.800.000

1.800.000

III. SĂNĂTATE

58.02.

3.800.000

3.800.000

din care:

1. C.R.T.S.

2.500.000

2.500.000

2. Creșanr.l

400.000

400.000

3 . Spitalul de pediatrie(creșa)

900.000

900.000

IV. CULTURA

59.02.

27.728.000

27.728.000

din care:

1. Primăria Mun. Galați

3.028.000

3.028.000

2. Teatrul de păpuși

3.270.000

3.270.000

3. Teatrul Dramatic

8.378.000

8.378.000

4. Teatrul Muzical N. Leonard

13.052.000

13.052.000

V. ASISTENTA SOCIALĂ

60.02.

30.560.000

30.560.000

din care:

1. Cămin de Pensionari

5.491.000

5.491.000

2 . Cantina de Ajutor Social

6.231.000

6.231.000

3 . Centrul de ingrijire si asistenta nr. 55

3.614.000

3.614.000

4. Centrul de ingrijire si asistenta nr. 56

6.164.000

6.164.000

5 . Primăria Mun. Galați (handicapați)

6.600.000

6.600.000

6. Primăria Mun. Galați (Ajutor Social)

2.140.000

2.140.000

7. Primăria Mun. Galați (Cadavre nid.)

320.000

320.000

VI. SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICĂ

63.02.

428.801.500

771.933

429.573.433

din care:

1. Străzi

166.426.000

-1.285.000

165.141.000

2. Iluminat public

11.000.000

11.000.000

3. Salubritate

16.120.000

-180.000

15.940.000

4. Zone verzi

6.818.000

6.818.000

5. Locuințe

11.407.500

816.500

12.224.000

6. Alimentare apă

11.205.000

11.205.000

7. Puncte termice

92.720.000

1.720.433

94.440.433

8. Canalizare

9.210.000

9.210.000

9. Alte acțiuni

103.895.000

-300.000

103.595.000

VII. AGRICULTURĂ SI

SILVICULTURĂ

67.02.

0

0

l. Primăria Mun. Galați

0

0

VIII. TRANSPORTURI

68.02.

61.800.000

61.800.000

1. Primăria Mun. Galați (R.A.T.U.)

61.800.000

61.800.000

IX. ALTE ACȚIUNI

72.02.

8.127.500

8.127.500

1. Primăria Mun. Galați

8.127.500

8.127.500

X. RAMBURSĂRI DOBÂNZ?

89.02.

0

0

1. Plăti dobinzi

0

0

XI. RAMBURSĂRI

ÎMPRUMUTURI ACORDATE

90.02.

0

0

1. Primăria Mun. Galați

0

0

XTI. FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

0

(

1 . Fonduri de rezervă

0

c

XIII. CHELTUIELI CU

DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

15.266.500

15.266.50

din care:

1. Primăria Mun. Galați amortizarea m.f

0

i

2. Primăria Mun. Galați fd.ptr. Locuințe

12.716.500

12.716.50'

3 . Primăria Mun. Galați sponsorizări

550.000

550.00

4. Primăria Mun. Galați taxe speciale

2.000.000

2.000.00

ANEXA III

La HCL nr.        •Șț.ț:    . Sitt?

BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2000 PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

EXPLICAȚII

COD

BUGET

RECTIFICAT

HCL 176

INFLUENȚE +/-

PROIECT

BUGET RECTIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL CHELTUIELI (I-X)

672.033.500

1.720.433

673.753.933

I. AUTORITĂȚI PUBLICE

51

35.350.000

948.500

36.298.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

30.877.000

0

30.877.000

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

23.800.000

23.800.000

Cheltuieli cu salariile

10

15.897.113

15.897.113

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

4.858.634

4.858.634

Cheltuieli pentru ajutor șomaj

12

809.606

809.606

Deplasări, detașări, transferări

13

700.000

700.000

Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de sănătate

14

1.534.647

1.534.647

2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

7.077.000

0

7.077.000

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

2.627.000

323.000

2.950.000

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

500.000

500.000

Obiecte de inventar, echipament

26

300.000

100.000

400.000

Reparații curente

27

2.060.000

-123.000

1.937.000

Cărți și publicații

29

50.000

10.000

60.000

Alte cheltuieli

30

1.540.000

-310.000

1.230.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

69

4.473.000

948.500

5.421.500

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.473.000

948.500

5.421.500

Investiții ale instituțiilor publice

72

4.473.000

948.500

5.421.500

II. ÎNVĂȚĂMÂNT (1-30)

57

60.600.000

0

60.600.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.843.000

0

50.843.000

1. CHELTUIELI MATERIALE Șl SERVICII

20

50.843.000

0

50.843.000

Drepturi cu caracter social

21

487.628

-18.548

469.080

Hrană

22

178.824

-6.961

171.863

Medicamente și materiale sanitare

23

5.437

5.437

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

24.974.897

44.286

25.019.183

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

683.558

-398

683.160

Obiecte de inventar, echipament

26

3.250.628

-189.354

3.061.274

Reparații curente

27

21.022.955

187.853

21.210.808

Reparații capitale

28

33.000

-33.000

0

Cărți și publicații

29

127.156

17.265

144.421

Alte cheltuieli

30

78.917

-1.143

77.774

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

9.757.000

9.757.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.757.000

9.757.000

Investiții ale instituțiilor publice

72

9.757.000

9.757.000

III. SĂNĂTATE

58

3.800.000

0

3.800.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

3.800.000

0

3.800.000

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

3.800.000

0

3.800.000

Drepturi cu caracter social

21

2.500.000

2.500.000

Hrană

22

370.000

15.000

385.000

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

610.000

2.000

612.000

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

20.000

15.000

35.000

Obiecte de inventar, echipament

26

197.000

5.900

202.900

Reparații curente

27

93.000

-28.000

65.000

Cărți și publicații

29

5.000

-5.000

0

Alte cheltuieli

30

5.000

-4.900

100

IV. CULTURA

59

27.728.000

0

27.728.000

CHELTUIELI CURENTE

01

22.413.000

0

22.413.000

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

15.808.000

0

15.808.000

Cheltuieli cu salariile

10

11.351.442

90.000

11.441.442

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

3.081.507

-81.000

3.000.507

Cheltuieli pentru ajutor șomaj

12

491.373

-10.000

481.373

Deplasări, detașări, transferări

13

211.000

-39.000

172.000

Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de sănătate

14

672.678

40.000

712.678

2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

6.605.000

0

6.605.000

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

1.390.069

1.390.069

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

1.095.368

5.000

1.100.368

Obiecte de inventar, echipament

26

333.320

-5.000

328.320

Reparații curente

27

440.000

200.000

640.000

Reparații capitale

28

0

250.000

250.000

Cărți și publicații

29

27.993

27.993

Alte cheltuieli

30

3.318.250

-450.000

2.868.250

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

5.315.000

5.315.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.315.000

5.315.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.315.000

5.315.000

V. ASISTENTA SOCIALĂ

60

30.560.000

0

30.560.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

29.626.750

0

29.626.750

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

7.190.537

0

7.190.537

Cheltuieli cu salariile

10

5.079.864

46.400

5.126.264

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

1.461.756

-41.400

1.420.356

Cheltuieli pentru ajutor șomaj

12

267.629

-5.000

262.629

Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de sănătate

14

381.288

381.288

2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

13.696.213

0

13.696.213

Drepturi cu caracter social

21

23.000

23.000

Hrană

22

6.912.090

6.912.090

Medicamente și materiale sanitare Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

Obiecte de inventar, echipament

Reparații curente

Reparații capitale

Cărți și publicații

Alte cheltuieli

3. TRANSFERURI

Transferuri ncconsolidabile

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

 • 1. CHELTUIELI DE CAPITAL CHELTUIELI DE CAPITAL Investiții ale instituțiilor publice

VI. SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICĂ

 • A. CHELTUIELI CURENTE

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli cu salariile

Contribuții pentru asigurări sociale de stat Cheltuieli pentru ajutor șomaj

Deplasări, detașări, transferări

Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de sănătate

 • 2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

Obiecte de inventar, echipament

Reparații curente

Reparații capitale

Alte cheltuieli

 • 3. SUBVENȚII

SUBVENȚII

 • B. CHELTUIELI DE CAPITAL

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

Investiții ale instituțiilor publice Investiții ale regiilor autonome

VIL AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

A. CHELTUIELI CURENTE

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli cu salariile

Contribuții pentru asigurări sociale de stat Cheltuieli pentru ajutor șomaj

Deplasări, detașări, transferări

Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de sănătate

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

38

40

70

70

72

63

02

10

11

12

 • 13

 • 14

20

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

30

34

34

70

 • 72

 • 73

67

02

10

11

12

 • 13

 • 14


323.751

2.164.000

0

100.000

323.751

2.264.000

0

1.166.816

-200.000

966.816

1.314.500

-25.000

1.289.500

800.000

125.000

925.000

24.000

24.000

968.056

968.056

8.740.000

8.740.000

8.740.000

8.740.000

933.250

933.250

933.250

933.250

450.000

450.000

483.250

483.250

428.801.500

771.933

429.573.433

210.628.500

1.720.433

212.348.933

4.300.000

0

4.300.000

3.021.000

4.500

3.025.500

906.350

-15.850

890.500

145.050

8.000

153.050

10.000

1.350

11.350

217.600

2.000

219.600

130.178.500

0

130.178.500

10.029.000

600.000

10.629.000

27.311.000

l.299.000

28.610.000

2.700.000

-695.000

2.005.000

29.168.500

-6.504.000

22.664.500

60.300.000

5.300.000

65.600.000

670.000

670.000

76.150.000

1.720.433

77.870.433

76.150.000

1.720.433

77.870.433

218.173.000

-948.500

217.224.500

218.173.000

-948.500

217.224.500

169.274.000

426.500

169.700.500

48.899.000

-1.375.000

47.524.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

0

0

Medicamente și materiale sanitare

23

0

0

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

0

0

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

0

0

Obiecte de inventar, echipament

26

0

0

Reparații curente

27

0

0

Alte cheltuieli

30

0

0

VIII. TRANSPORTURI

68

61.800.000

61.800.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

41.700.000

41.700.000

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

600.000

600.000

Reparații capitale

28

600.000

600.000

2. SUBVENȚII

34

41.100.000

41.100.000

SUBVENȚII

34

41.100.000

41.100.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

20.100.000

20.100.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.100.000

20.100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.100.000

20.100.000

IX. ALTE ACȚIUNI

72

8.127.500

8.127.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

7.527.500

7.527.500

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

7.367.500

7.367.500

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

80.000

80.000

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

3.067.500

3.067.500

Obiecte de inventar, echipament

26

400.000

400.000

Reparații curente

27

0

0

Cărți și publicații

29

0

0

Alte cheltuieli

30

3.820.000

3.820.000

2. TRANSFERURI

38

160.000

160.000

Transferuri neconsolidabile

40

160.000

160.000

” CHELTUIELI DE CAPITAL

69

600.000

600.000

1. CHELTUIELI DECAPITAU

70

600.000

600.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600.000

600.000

X. RAMBURSĂRI DOBÂNZI

89

0

0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

1. DOBÂNZI

49

0

0

Plăți de dobânzi

51

0

0

XI. RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI ACORD

90

0

0

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE

78

0

0

1. RAMBURSĂRI CREDITE, DOBÂNZI

84

0

0

Rambursări de îmrumuturi

87

0

0

XII. FONDURI DE REZERVĂ

95

0

0

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89

0

0

1. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

0

Rezerve

91

0

0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

10.630.000

0

10.630.000

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

10.630.000

0

10.630.000

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

0

270.000

270.000

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

550.000

-270.000

280.000

Reparații curente

27

10.080.000

-2.000.000

8.080.000

Reparații capitale

28

0

2.000.000

2.000.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

4.636.500

4.636.500

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.636.500

4.636.500

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

Investiții ale instituțiilor publice

72

4.636.500

4.636.500

TOTAL CHELTUIELI (I - X )


672.033.500


1.720.433    673.753.93.ANEXA IV

PROGRAMUL                     la H.C.L. nr.^04?  /    )^-2-Cco

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2000

MILIOANE LEI

NR.

CRT.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI

DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALĂ ACTUALIZATĂ

REALIZAT

LA 31.12.1999

REST

2000

PROPUS 2000

BUGET LOCAL

ALTE

SURSE CF.

LEGII

TOTAL

Influente

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1.431.247,5

127.618,0

1.303.629,5

259.351,25

4.636,5

263.987,75

-865,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

802.720,1

124.925,8

677.794,3

187.876,25

2.586,5

190.462,75

B

OBIECTIVE NOI

553.755,2

73,6

553.681,6

10.393,00

,0

10.393,00

C

DOTĂRI $1 PLĂTI PROIECTE

74.772,2

2.618,6

72.153,6

61.082,00

2.050,0

63.132,00

CAP.51 - TOTAL

4.478,1

5,1

4.473,0

5.421,5

,0

5.421,5

-800

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

294,1

5,1

289,0

289,0

,o

289,0

1

Amenajare și modernizare Incinta Primărie, HOL

79/98

294,1

5,1

289,0

289,0

289,0

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

4.184,0

4.184,0

5.132,5

5.132,5

-800

CAP.57 - TOTAL

24.108,1

4.139,2

19.968,9

9.757,0

10

9.757,0

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

15.617,1

4.139,2

11.477,9

3.229,0

,0

3.229,0

1

Extindere si moderniz.Grup Școlar Economic

7.200,0

62,7

7.137,3

85,0

85,0

20

2

Grup școlar „Traian"

6.075,0

3.343,4

2.731,6

635,0

635,0

-15

3

Centrala termica Grup Școlar,.Elena Doamna"

2.199,1

599,1

2.500,0

2.500,0

2.500,0

35

4

Centrala termica Grădiniță NR.15

143,0

134,0

9,0

9,0

9,0

0

B

OBIEC i lVE NOI

2.800,0

,0

2.800,0

1.250,0

,0

1.250,0

1

Racord canaliz. grădiniță nr.25 H.C.L.46/200

200,0

240,0

240,0

240,0

2

Racord gaze si centrala termica școala

nr.19,.Ludovic Cosma

450,0

600,0

300,0

300,0

3

Grup social Grădiniță nr.36 Filesti      H.C.L.

46/2000

150,0

210,0

210,0

210,0

4

Modernizare școala nr.24

800,0

800,0

200,0

200,0

5 Refunctionalizare etaj III Grup Școlar Energetic

c

DOTĂRI $1 PLĂTI PROIECTE

1.200,0

5.691,0

1.200,0

5.691,0

300,0

5.278,0

300,0

5.278,0

CAP.59 - TOTAL Cultura

25.437,6

5J.

25.432,5

5.315,0

iQ

5.315,0

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

13.218,7

5,1

13.213,6

3.158,0

,0

3.158,0

1

Monument Sf. Andrei HCL 86/99

12.068,7

5,1

12.063,6

2.015,0

2.015,0

2

Instalație antiincendiara Teatrul Dramatic

H.C.L. 46/2000

1.150,0

1.150,0

1.143,0

1.143,0

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

12.218,9

12.218,9

2.157,0

2.157,0

CAP.60.02.02. - TOTAL Asistenta Sociala

2.106,0

1.183,0

923,0

933,25

0,00

933,25

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.318,0

1.183,0

135,0

145,25

0,00

145,25

1

Centrala termică Cămin bătrâni Acord M.F. 361/98

1.256,0

1.183,0

83,25

83,25

83,25

2

Modernizare imobil str. Dogăriei nr.26

62,0

62,0

62,0

62,0

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

788,0

788,0

788,0

788,0

CAP.63,02,02-Gospodarie Comunala

512002,0

59.279,4

452.722,6

99.641,0

,0

99.641,0

-1899

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

386.794,6

59.279,4

327.515,2

97.541,0

,0

97.541,0

3783

1

Modernizare str. Basarabiei Acord M.F. 1384/1993

2.200,0

1.675,3

524,7

380,0

380,0

-96

2

Modernizare str. Tudor Vladimirescu M.F.

1165/1995

4.065,2

4.055,2

10,6

10,6

10,6

3

Modernizare Drum Centură M38-Filești M.F.

148/96

4.557,0

1.428,9

3.128,1

3.090,0

3.090,0

4

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Mg. C.S.G.

M.F. 144/96

13 929,6

7.188,9

6.740,7

5.920,0

5.920,0

-80

5

Modernizare str, Aurel Vlaicu M.F. 152/96

1.461,1

970,1

491,0

446,0

446,0

6

Modernizare str. Șarpelui M.F. 669/96

1.027,9

357,2

670,7

452,0

452,0

-28

7

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Brăilei M.F.

1166/95

10.020,9

5.560,2

1.619,8

1.937,0

1.937,0

740

8

Modernizare str. Dumitru Chicuș M.F. 149/96

5.133,5

2.221,0

2.912,5

1.601,0

1.601,0

-175

9

Modernizare str. Cr. Columb M.F. 1169/95

2.535,3

2.261,3

274,0

274,0

274,0

10

Modernizare str. Movilei M.F. 1864/95

7.305,3

6.862,3

443,0

443,0

443,0

11

Modernizare str. Morilor M.F. 1054/96

16.118,4

1.963,6

16.516,0

4.550,7

4.550,7

675

12

Modernizare str,. Lemnari M.F. 1744/96

2.131,3

2.058,9

72,4

33,0

33,0

13

Drum Centură sig. Circ. Protecție imobile Acord

M.F. 348/96

3.690,4

2.260,4

2.178,7

1.240,0

1.240,0

14

Modernizare linii tramvai str. Basarabiei M.F.

1748/96

3.838,8

3.703,8

135,0

135,0

135,0

15

Modernizare str. Română M.F. 1862/95

14.505,7

67,4

16.248,9

2.900,0

2.900,0

16

Spații parcare Micro 19 M.F. 1836/95

1.029,6

923,9

105,7

105,0

105,0

17

Modernizare str. Smârdan M.F. 199/98

3.853,4

226,8

4.374,7

2.455,0

2.455,0

-250

18

Modernizare str. Vânători 198/98

4.837,7

85,6

3.890,0

3.230,0

3.230,0

-660

19

Modernizare str. Miron Costin M.F. 1504/98

5.487,4

95,2

5.392,2

930,0

930,0

-200

20

Modernizare Drum Zona Liberă M.F. 1504/98

5.496,9

884,3

5.401,7

4.207,0

4.207,0

-500

21

Modernizare Dr. Centură - Traian - Calea Prutului

M.F. 1504/98

14.583,9

4.502,4

23.422,9

6.210,0

6.210,0

-490

22

Modernizare Dr. Centură C.S.G. - Coșbuc M.F.

1504/98

16.528,3

3.632,7

12.895,6

10.620,0

10.620,0

1800

23

Modernizare str. Basarabiei: Traian - Coșbuc M.F.

1504/98

39.011,8

800,2

39.059,1

7.770,0

7.770,0

-700

24

Amenajare Zonă Pietonală str. Domnească HCL

79/98

2.453,4

2.320,4

133,0

133,0

133,0

25

Modernizare str.M.Kogalniceanu            M.F.

1860/1995

2.861,9

26,6

2.960,3

1.390,0

1.390,0

26

Modernizare str. Tecuci: 1 Dec. - b-dul G.Coșbuc

M.F. 685/97

13.937,0

184,1

13.752,9

15,0

15,0

27

Modernizare str. Dragoș-Vodă M.F. 725/96

1.580,4

19,4

1.561,0

1.130,0

1.130,0

28

Modernizare str. Abrud M.F. 2316/95

831,4

32,6

1.601,6

250,0

250,0

-500

29

Modernizare str. Răchitași M.F. 2314/95

1.192,1

30,7

1.161,4

80,0

80,0

-235

30

Modernizare str. S. Bolintineanu M.F. 726/96

1.910,2

358,9

2.024,2

54,0

54,0

31

Modernizare Drum acces Lac Vânători HCL 86/99

2.214,7

785,2

1.429,5

270,0

270,0

32

Modernizare str. Păcii M.F. 1504/98

25.610,7

134,7

29.449,9

7.100,7

7.100,7

33

Drum Legătură DN - 2B Bărboși M.F. 150/96

5.000,0

169,5

5.529,1

4.505,0

4.505,0

-300

34

Modernizare str. Ariei M.F. 1504/98

1.917,6

64,7

2.056,3

1.050,0

1.050,0

35

Modernizare str. Borzești M.F. 20/98

3.476,5

75,2

4.208,9

14,0

14,0

36

Modernizare str. Arcașilor M.F. 1504/98

12.490,8

92,2

13.712,0

4.700,0

4.700,0

340

37

Modernizare Alei laterale T. Vladimirescu M.F.

1504/98

10.610,3

84,1

12.689,3

50,0

50,0

38

Modernizare str. Muzicii M.F. 1504/98

4.582,1

86,5

4.495,6

1.295,0

1.295,0

-100

39

Modernizare str. Mihai Eminescu HCL 86/99

14.778,8

176,7

14.602,1

2.700,0

2.700,0

-650

40

Modernizare str. 24 Ianuarie HCL 86/99

6.216,7

88,3

7.114,3

2.170,0

2.170,0

-70

41

Modernizare str. Spătarului HCL 86/99

8.483,4

42

Modernizare str. Aprodu Purice M.F. 200/98

3.277,2

43

Modernizare linii tramvai str. Traian HCL 86/99

29.587,7

44

Modernizare str. Cezar HCL 86/99

8.233,2

45

Modernizare str. Științei HCL 86/99

25.853,0

46

Modernizare str. Ep. Melchisedec S. (Vultur) HCL

86/99

9.546,2

47

Modernizare str. Crinului HCL 86/99

4.560,8

48

Modernizare str. A. lancu M.F. 2315/95

2.239,1

B

OBIECTIVE NOI

123.457,4

1

Modernizare str.Gradina Veche H.C.L. 46/2000

24.517,0

2

Modernizare str.Posta Veche H.C.L. 46/2000

46.905,0

3

Modernizare str.Radu Negru H.C.L. 46/2000

28.442,2

4

Modernizare Alei Laterale str.Arcasilor H.C.L.

46/2000

23.593,2

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

1.750,0

CAP. 63.02.04.

8.662,2

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

2.662,2

1

Amenajare baza ecarisaj HCL 79/1998

2.662,2

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

6.000,0

CAP. 63.02.05.

11.291,4

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

11.291,4

1

Amenajare V. Țiglinei M.F. 836/94

6.816,7

2

Amenajare Parc Cloșca M.F. 836/94

4.474,7

CAP. 63.02.08.

33.599,5

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

811,9

1

Modernizare imobil str. Columb nr.49 HCL 79/98

467,2

2

Modernizare imobil str. Tecuci nr.125 HCL 79/98

333,7

3

îmbunătățire confort bl.G1/M19

11,0

B

OBIECTIVE NOI

6.437,3

70,3

8.413,1

24,0

24,0

75,1

3.202,1

18,0

18,0

1,7

37.064,0

108,0

108,0

92,2

8.141,0

2.795,0

2.795,0

2,6

31.411,4

4.110,0

4.110,0

80,2

11.640,3

1.000,0

1.000,0

100

412,5

4.148,3

3.065,0

3.065,0

-300

29,4

2.209,7

580,0

580,0

-400

,0

123.457,4

350,0

,0

350,0

24.517,0

80,0

80,0

30

46.905,0

80,0

80,0

30

28.442,2

90,0

90,0

20

23.593,2

100,0

100,0

1.750,0

1.750,0

1.750,0

100

32,8

8.629,4

6.520,0

,0

6.520,0

140

32,8

2.629,4

520,0

,0

520,0

32,8

2.629,4

520,0

520,0

140

6.000,0

6.000,0

6.000,0

2.636,1

8.655,3

1.568,0

,0

1.568,0

270

2.636,1

8.655,3

1.568,0

,0

1.568,0

280

838,7

4.183,4

951,0

951,0

41

1.797,4

2.677,3

617,0

617,0

229

167,9

33.431,6

7.580,5

,0

7.580,5

-300

167,9

644,0

14,0

,0

14,0

96,3

370,9

6,0

6,0

61,6

272,1

5,0

5,0

10,0

1,0

3,0

3,0

,0

6.437,3

2.850,0

2.850,0

Modernizare bloc I2/M40 H.C.L. 46/2000 Modernizare imobil str.Dogariei nr.89 H.C.L. 46/2000

DOTĂRI $l PLĂTI PROIECTE

CAP. 63.02.09. OBIECTIVE ÎN CONTINUARE înlocuire conducte ape uzate str. 8 Martie P-ța 30 Dec. M.F. 1416/93

înlocuire conducte apă str. N. Bălcescu, Parcului, Florilor M.F. 1299/93

înlocuire conducte apă b-dul. G. Coșbuc M.F. 94/94

înlocuire conducte aducțiune râu Bârlad M.F. 648/2304

înlocuire conductă apă str. Carol Davila M.F. 648/96

înlocuire conductă apă str. Răsăritului, Plantelor, Plugului M.F. 1434/93 înlocuire conductă apă str. Sindicatelor, Griviței M.F. 92/94

înlocuire conductă apă str. D. Chicuș HCL 79/98 Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97 înlocuire conducta apa str.Stiintei          M.F.

251/1994

OBIECTIVE NOI

Consolidare rez. Stația Filești M.F. 632/96 înlocuire conductă apă str. Războieni, T.VIadimirescu, Nordului M.F. 95/94 lnloc.cond.apa str.Bucovinei,Posta Veche,Turnul de apa

Modernizare echipamente pompare la priza Dunăre M.F. 134/1997

înlocuire conducta apa str.Traian M.F.91/1994 Conductă refulare Dn 1200 -Șerbești Etapa I M.F. 1149/93

 • 4.891.6

 • 1.545.7

 • 26.350.3

209.190,4

 • 75.411.5

 • 1.733.4

8.957,0

15.789,7

 • 2.619.7

 • 11.188.4

 • 9.923.8

10.405,3

1.847,0

8.033,2

4.914,0

127.078,9

 • 6.221.4

5.568,2

5.627,0

7.082,1

6.945,6

 • 36.930.6


4.891,6

2.600,0

2.600,0

-300

1.545,7

250,0

250,0

26.350,3

4.716,5

4.716,5

10.960,4

198.230,0

11.165,0

,0

11.170,0

-3220

9.361,5

66.050,0

6.975,0

,0

6.980,0

767,6

965,8

4,5

4,5

2.299,5

6.657,5

2.700,0

2.700,0

-300

32,2

15.757,5

5,0

5,0

2.332,9

286,8

5,0

5,0

-250

704,4

10.484,0

1.000,0

1.000,0

-300

11,3

9.912,5

5,0

5,0

11,3

10.394,0

220,0

220,0

339,2

1.507,8

385,0

385,0

2.862,1

5.171,1

800,0

800,0

-700

1,0

4.913,0

1.850,5

1.855,5

-100

68,8

127.010,1

910,0

,0

910,0

58,4

6.163,0

45,0

45,0

-350

5.568,2

5,0

5,0

5.627,0

5,0

5,0

7.082,1

120,0

120,0

6.945,6

5,0

5,0

10,4

36.920,2

5,0

5,0

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzinal Țiglina I HCL 129/99

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzina2 Țiglina I HCL 129/99

Reabilitare str.Movilei H.C.L. 129/1999

Reabilitare str.Silozului H.C.L. 73/2000

Reabilitare str.Brăilei H.C.L. 73/2000

Dezvoltare rețele apa rece zona Traian

Nord.Mazepa II H.C.L. 46/2000

Deviere conducta apa str.Otelarilor H.C.L. 46/2000

Deviere conducta apa str.Stadionului H.C.L. 46/2000

Modernizare hidroedilitare apa str.DogarieiH.C.L. 46/2000

Deviere conducta Dn 1000 mm zona pasaj Hanu

Conachi H.C.L. 73/2000

Echip.trafo 2X630 KWA si sistematiz. Inst.0,4 KV Uzina 1 H.C.L. 46/2000

Inloc.conducta apa str.M.Kogalniceanu H.C.L. 46/2000

DOTĂRI $1 PLĂTI PRO'ECTE

CAP.63.02.10.

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Modernizare 3 PT -uri M.F. 1307/1993

Modernizare 6 PT-uri M.F. 1350/1993 înlocuire rețele 5 PT - uri M.F. 9784/95 Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97

Modernizare SC 34 M.F. 198/97

OBIECTIVE NOI

Devieri rețele termice SC-15 M.F.1255/97

Modernizare S.C.-5 Micro 38 M.F. 1255/97

Modernizare PT-uri: PT-L, PT Albatros, PT-9 Țiglina I M.F. 1998/97 Transformare PT3 in CT3 H.C.L. 46/2000

7.239,4

7.239,4

3.776,3

4.060,5

3.776,3

12.500,0

4.500,0

4.500,0

1.800,0

5.332,0

1.427,1

2.553,0

6.700,0

101.056,3

33.034,4

4.084,8

 • 4.103.6

5.731,0

 • 8.679.7

10.435,3

 • 66.521.9

 • 4.431.5

 • 6.478.5

 • 16.363.9

3.781,0


7.239,4

5,0

5,0

7.239,4

5,0

5,0

3.776,3

5,0

5,0

4.060,5

• 5,0

5,0

3.776,3

5,0

5,0

12.500,0

5,0

5,0

4.500,0

5,0

5,0

4.500,0

5,0

5,0

1.800,0

200,0

200,0

-200

5.332,0

5,0

5,0

1.427,1

400,0

400,0

2.874,0

80,0

80,0

30

1.530,1

5.169,9

3.280,0

3.280,0

1050

,0

10.224,5

90.831,8

6.500,0

,0

6.500,0

-2015

9.136,0

23.898,4

875,0

,0

875,0

2.446,8

1.638,0

5,0

5,0

0

2.995,6

1.108,0

15,0

15,0

-10

2.241,0

3.490,0

790,0

790,0

500

1.088,5

7.591,2

50,0

50,0

-450

364,1

10.071,2

15,0

15,0

10

,0

66.521,9

2.325,0

,0

2.325,0

4.431,5

500,0

500,0

-500

6.478,5

5,0

5,0

16.363,9

5,0

5,0

3.781,0

1.500,0

1.500,0

-500

Transformare PT Razboieni in CT H.C.L. 46/2000

1.566,5

Transformare PTW3 in CT W3 H.C.L. 46/2000

5.000,0

Transformare 5 blocuri in CT gaze H.C.L. 46/2000

6.906,5

Instalare contori energie termica la alim. In PT-uri

contori energie termica H.C.L. 46/2000

21.994,0

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

1.500,0

1.088,5

CAP.63.02.11

100.180,0

12.979,0

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

32.818,5

12.979,0

înlocuire colector canalizare, str. Dogăriei, Griviței

M.F. 1445/93

10.620,7

4.648,1

înlocuire colector canalizare str. Păcii M.F.

1429/93

9.214,2

4.219,7

Extindere statie pompare SP 13 Iunie H.C.L.

86/1999

6.173,3

1.404,3

Racord canalizare str.Stiintei nr.40 H.C.L.86/1999

142,0

7,0

Extindere statie pompare Vulcan si colector zona

Gara C.F.R. M.F. 358/1995

6.668,3

2.699,9

OBIECTIVE NOI

66.961,5

,0

înlocuire colector canalizare str. Gării Gara 8 M.F.

141/93

7.684,3

înlocuire colector canalizare str. Poșta Veche, M.F.

193/96

1.052,6

înlocuire colector str. Silozului, Roșiori, M.F.

1426/93

7.524,2

Nod hidraulic la intersect.str.Grivitei cu slr.Portului

H.C.L. 46/2000

21.104,0

Colector cu evacuare fara pompare str.Egalitatii-

Navelor H.C.L.46/2000

23.935,0

Inloc.colector canaliz.str.D.Bolintineanu H.C.L.

46/2000

3.333,1

Colector canaliz.str.Alex.Cernat         H.C.L.

46/2000

2.328,3

1.566,5

5,0

5,0

5.000,0

5,0

5,0

6.906,5

5,0

5,0

21.994,0

300,0

300,0

-1700

411,5

3.300,0

3.300,0

235

87.201,0

9.165,0

,0

9.165,0

-560

19.839,5

8.335,0

,0

8.335,0

5.972,6

2.500,0

2.500,0

150

4.994,5

2.000,0

2.000,0

150

4.768,0

1.700,0

1.700,0

200

135,0

135,0

135,0

3.968,4

2.000,0

2.000,0

400

66.961,5

430,0

,0

430,0

7.684,3

5,0

5,0

1.052,6

5,0

5,0

7.524,2

5,0

5,0

21.104,0

300,0

300,0

-700

23.935,0

5,0

5,0

3.751,5

50,0

50,0

20

2.620,5

60,0

60,0

20

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

400,0

400,0

400,0

400,0

CAP.63.02.50 TOTAL

363.056,7

25.309,0

337.747,7

75.080,0

,0

75.080,0

2419

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

195.418,5

25.304,2

170.114,3

65.227,0

,0

65.227,0

1

Cimitir Vest M.F. 1285/91

9.178,0

2.498,0

6.680,0

1.760,0

1.760,0

-20

2

Piața Micro 20 M.F. 1608/93

1.150,0

1.150,0

1.150,0

3

Amenajare Piață Calea Prutului M.F. 1087/95

16.235,9

4.304,9

13.108,2

7.460,0

7.460,0

1160

4

Amenajări exterioare și lucrări tehnico-edilitare

Piața Centrală M.F.

20.100,0

6.100,0

14.744,0

14.744,0

14.744,0

1744

5

Asigurare stabilitate versant Micro 21 M.F. 719/96

26.440,0

175,9

26.264,1

.0

,0

6

Obor animale M.F. 1196/95

25.527,7

169,8

21.915,6

785,0

785,0

7

Lucrări tehnico-edilitare M.F. 1168/95

16.522,0

4.522,0

12.000,0

8.250,0

8.250,0

8

lucrări tehnico-edilitare la blocuri Micro 17 M.F.

1482/97

13.401,5

161,5

13.240,0

7.895,0

7.895,0

1275

9

Asigurare versant Lac Vânători M.F. 1456/98

18.408,9

2.318,8

16.090,1

4.630,0

4.630,0

-500

10

Măsuri de protecție împotriva inundațiilor str.

Lemnari HCL 79/1998

2.784,3

717,4

2.066,9

1.930,0

1.930,0

-100

11

Refacere intersecții linii tramvai str. Basarabiei

HCL 79/1998

706,7

196,7

525,0

525,0

525,0

12

Extindere modernizare și introducere rețele noi

Cimitir Eternitatea M.F. 139/98

3.150,8

978,1

2.172,7

517,0

517,0

2

13

Alimentare iluminat ornamental Mun. Galați HCL

79/1998

1.166,9

429,7

737,2

230,0

230,0

14

Modernizare iluminat Plaja Dunărea HCL 79/1998

1.862,5

438,8

1.423,7

1.135,0

1.135,0

15

Modernizare Cimitir Ștefan cel Mare H.C.L.

86/1999

10.606,7

978,0

9.628,7

2.830,0

2.830,0

16

Amenajare spatii agrement plaja Dunarea H.C.L.

86/19999

2.602,8

47,9

2.554,9

2.365,0

2.365,0

-50

17

L.T.E.-Locuinte H.C.L. 86/1999

5.919,7

696,5

5.223,2

3.990,0

3.990,0

-200

18

Realizare repere fixe de adâncime H.C.L. 86/1999

15.195,2

220,7

14.974,5

2.870,0

2.870,0

50

19

Extindere statie pompare Faleza H.C.L. 86/1998

3.097,9

299,3

2.79S;6

2.150,0

2.150,0

20

Amenajare zona complex Tiglina I H.C.L. 86/1999

2.511,0

50,2

2.460,8

11,0

11,0

OBiECTIVE NOI

Depresionare nivel freatic prin foraj orizontal H.C.L. 86/1999

Puțuri piezometrice H.C.L. 86/1999 îmbunătățire stabilitate mal Faleza H.C.L. 46/2000

L.T.E.-blocuri Gradina Publica H.C.L. 46/2000

Amenajare versant Turn T.V. H.C.L. 86/1999 Iluminat ornamental străzi mun.Galați H.C.L.

46/2000

Amenajare Faleza Dunării H.C.L.46/2000

L.T.E.-Locuințe Faleza Dunării H.C.L.46/2000 Modernizare Patinoar H.C.L. 46/2000 L.T.E.-locuințe Tiglina I,Faleza Tiglina I H.C.L.86/1999

DOTĂRI $1 PLĂTI PROIECTE

CAP.68.02. TOTAL DOTĂRI TRANSURB

CAP.72. TOTAL DOTĂRI A.L.A.

CAP.96.02.04

OBIECTIVE IN CONTINUARE

L.T.E.-locuinte H.C.L 86/1999 Construcție bloc D19/M19 Construcție bl.V3

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

160.498,2


16.753,0

 • 2.335.1

 • 26.997.6

3.951,9

41.159,0

 • 2.824.2

6.729,0

 • 18.228.6

26.193,5

15.326,3

7.140,0

20.100,0

20.100,0

600,0

600,0

36.079,2

34.029,2

5.919,7

27.993,0

116,5

2.050,0


4,8

160.493,4

2.273,0

.0

2.273,0

16.753,0

100,0

100,0

-200

4,8

2.330,3

203,0

203,0

3

26.997,6

345,0

345,0

3.951,9

400,0

400,0

41.159,0

275,0

275,0

2.824,2

,0

,0

6.729,0

150,0

150,0

18.228,6

200,0

200,0

-400

26.193,5

400,0

400,0

15.326,3

200,0

200,0

8.330,0

7.580,0

7.580,0

-345

20.100,0

20.100,0

,0

20.100,0

5100

20.100,0

20.100,0

20.100,0

5100

600,0

600,0

aO

600,0

600,0

600,0

600,0

696,5

35.382,7

£

4.636,5

4.636,5

3786,5

696,5

33.332,7

,0

2.586,5

2.586,5

2286,5

696 5

5.223,2

300,0

300,0

27.993,0

2.170,0

2.170,0

2170

116,5

116,5

116,5

116,5

2.050,0

2.050,0

2.050,0

1500