Hotărârea nr. 173/2000

Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare" sportivei Viorica Susanu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA ni. 173

din 21. 11. 2000

privind: acordarea titlului de “ Cetățean de Onoare “ sportivei Viorica Susanu

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Florin Melinte - Consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Avănd în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile HCL nr 114/12.11.1993 privind criteriile și modalitățile de atribuire a titlului de “ Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 20, lit. “u” din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1-Se aprobă acordarea titlului de “ Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, sportivei Viorica Susanu pentru rezultatele obținute la concursurile naționale și internaționale.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei