Hotărârea nr. 168/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati" cadrelor didactice cu rezultate deosebite in anul 2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA m l 68

din 21. 11. 2000

privind: acordarea "Premiului municipiului Galați”, cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul 2000

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 43552/16.11.2000 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Școlii “ cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul 2000, după cum urmează:

  • 1. Moraru Mariana - director la Școala nr. 2 Galați, pentru calități manageriale deosebite, dovedite în activitatea profesională.

  • 2. Sandu Mădălina - director la Școala “ Ștefan cel Mare “ pentru implicarea activă în realizarea programului “Educația 2000 “.

  • 3. Moraru Mariana - profesor de chimie, inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Galați, pentru rezultate remarcabile în activitatea de management precum și în organizarea concursului național de chimie.

  • 4. Dolteanu Marin - profesor de matematică la Colegiul “ Vasile Atecsandri “ Galați, pentru seriozitatea și competența cu care pregătește elevii în vederea obținerii unor rezultate deosebite la concursurile naționale de matematică.

  • 5. Popa Vasile - profesor de matematică la Colegiul “ Vasile Alecsandri “ Galați - s-a remarcat prin activitatea intensă de pregătire a elevilor, concretizată prin premii obținute de aceștia la concursurile naționale.

  • 6. Niculiță Felicia - profesor de istorie la Școala Generală “ Miron Costin “ Galați - care demonstrează pasiune pentru munca la catedră, obținând cu elevii premii la concursul național de istorie.

  • 7. Radi Florinela - profesor de limba franceză la Colegiul Național “ Al. I. Cuza “ Galați -pentru foarte bune rezultate la clasă;

  • 8. Râpă Marilena - profesor de chimie la Grupul Școlar Economic “ V. Madgearu “ Galați - se preocupă cu mult interes de ridicarea standardului profesional.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETA R

Grigore Matei