Hotărârea nr. 163/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati" Scolii nr. 2 Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTARAREAnr. 163

din 21. 11. 2000

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”,

Școlii nr.2 Galați

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 43 552/16.11.2000 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Școlii nr.2 Galați, care s-a remarcat printr - un excelent management educațional, organizând anual concursuri școlare la nivel de municipiu și județ.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


>reșeg|nte de ședința '/RăzvarvMircea Cristea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei