Hotărârea nr. 160/2000

Acordarea "Premiului municipiului Galati" Colegiului National "Al. I. Cuza"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 160

din 21. 11. 2000

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”,

Colegiului Național “Al. I. Cuza”

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere expunerea de motive a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, asistență socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 43 552/16.11.2000 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Colegiului Național “Al. I. Cuza” pentru bune rezultate obținute în activitatea de pregătire a elevilor.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.