Hotărârea nr. 157/2000

Completarea art.2, la HCL nr. 144/02.11.2000 privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri la bugetul local, cu punctul 10.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 157

din 21. 11. 2000

privind: completarea art.2, la HCL nr. 144/2.11.2000 privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri la bugetul local, cu punctul 10

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 82 din O.G.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;

Având în vedere prevederile art. 9, din H.G. 714/1999, pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnire la plată a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă completarea art.2, la HCL nr. 144/2.11.2000 privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri la bugetul local cu punctul 10. “Scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate și neplătite până la data de 13.11.2000 dacă debitele existente din cele restante la 31.12.1999 reprezentând impozitele pe veniturile liber profesioniștilor, meseriașilor și altor persoane fizice și pe veniturile din închirieri, subînchirieri și arendări se vor achita până la 15 decembrie 2000. De asemenea, se scutesc majorările neachitate aferente, debitelor restante achitate până la aprobarea prezentei hotărâri.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.