Hotărârea nr. 153/2000

Majorarea taxelor extrajudiciare de timbru prevazute prin Legea nr. 117/1999 pe anul 2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 153

din 21. 11.2000

privind: majorarea taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, pe anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;


Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 13, lit.a, din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr.27/1994 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă majorarea taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, pe anul 2001, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art.3 -Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință  Răzyan-Mkdea CristeaContrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXĂ

la HCL nr. / g/ //, 2000

-lei-

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Conform

HCL

352/1999

Nivel taxă Aprobat 2001

CAPITOLUL I

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ORICE FEL, ALTEL CELE ELIBERATE DE INSTANȚE,MINISTERUL JUSTIȚIEI,PARCHETl LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂDE JUSTIȚIE ȘI DE NOTARII PUBLICȚPRE PENTRU ALTE SERVICII PRESTATE DE UNELE INSTITUȚII PUBU

E DECÂT JLDEPE CUM ȘI 1CE

1.

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale,de alte autorități publice,precum și de instituții de stat,care, în exercitarea atribuțiilor lor ,sunt în drept să certifice anumite situații de fapt,a certificatelor,adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație,cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare.

1.000

1.500

2.

Eliberarea certificatului de producător agricol.

3.000

4.500

3.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor pe cap de animal:

-pentru animale sub 2 ani

1.000

1.500

-pentru animale peste 2 ani

2.000

3.000

4.

Certificarea (transcrierea ) transmisiunii proprietății asupra animalelor,pe cap de animal,în bilete de proprietate: -pentru animale sub 2 ani

4.000

6.000

-pentru animale peste 2 ani

8.000

11.500

5.

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscala

10.000

14.500

6.

Eliberarea la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție.

3.000

4.500

7.

Eliberarea la cerere,a certificatelor de cazier judiciar.

2.000

3.000

8.

înregistrarea la cerere,în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului.

30.000

43.000

9.

înregistrarea la cerere,în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei.

2.000

3.000

10.

Transcrierea la cerere, în registrele de stare civilă române,a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine.

2.000

3.000

11.

Reconstituirea și întocmirea ulterioară,la cerere, a actelor de stare civilă.

2.000

3.000

12.

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute ,sustrase ,distruse sau deteriorate

2.000

3.000

CAPITOLUL II

TAXE PENTRU ELIBERAREA SAU PRESCHIMBAR

IDENTITATE ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNILOR ÎN ACESTE ELIBERAREAPERMISELOR DE VÂNĂTOA

EA ACTELOR DE

A, PRECUM ȘI PENTRU

RE ȘI DE PESCUIT

1.

Acte de identitate:

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și persoane Iară cetățenie.

1.000

1.500

b) înscrierea mențiunilor pentru schimbarea domiciliului sau a reședinței.

1.000

1.500

c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie.

11.000

16.000

d) eliberarea unor noi cărți,buletine,carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute,forate sau deteriorate.

12.000

17.000  4

2.

înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență apopulației.

1.000

1.500

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare.

5.000

7.000

4.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit.

2.000

3.000

CAPITOLUL in.

TAXE PENTRU EXAMINAREA CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE ÎN VEDEREA OBȚINERII PERMISELOR DE CONDUCERE.

1.

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria Ai.

7.000

10.000

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A.

11.000

16.000 1

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Bb B+E.

13.000

19.000

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Ci,Di, Tr.

26.000

37.000

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia "dintre categoriile sau subcategoriile Ci+E,Di+E,C,D,Tb,Tv.

32.000

46.000

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E,D+E.

39.000

56.000

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor prevăzute la pct.3

De 5 ori taxele prevăzute la pct. 1 coresp. fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule.

De 5 ori taxele prevăzute la pct.l coresp, fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule.

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere,pentru categoriile cuprinse în permisul anulat.

Dublul taxelor prevăzute la pct.l.

Dublul taxelor prevăzute la pct.l

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

De 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori ,după caz, la pct. 2 sau 3.

De 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori ,după caz,la pct. 2 sau 3,

CAPITOLUL IV.

TAXE DE ÎNMATRICULAREA AUTOVEHICULELOR ȘI REMORCILOR, AUTORIZARE PROVIZORIE DE CIRCULAȚIE ȘI AUTORIZARE DE CIRCULAȚIE PENTRU PROBE.

1.

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă ' autorizată de până la 750 kg inclusiv.

68.000

97.000

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3,500 kg inclusiv.

135.000

193.000

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg.

269.000

385.000

2.

Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neânmatriculate permanent sau temporar.

20.000

29.000

3.

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

770.000

1.101.000