Hotărârea nr. 150/2000

Infiintarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 150

din 2. 11. 2000

privind: înființarea Serviciului public “Administrarea Domeniului Public”

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice, Direcției Gestiunea Patrimoniului și Serviciului Organizare,Salarizare Resurse umane;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 28, lit a și b din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice;

Având în vedere prevederile art. 12 alin.1 și 2, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.35, alin.1, pct.3 din Legea nr. 189/1998 privind ‘ finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.20, lit.”d” și "I” și a art.54 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

/

Art.1- Se aprobă înființarea Serviciului public “Administrarea Domeniului Public”, ca serviciu cu personalitate juridică.

Art.2 - Serviciul public "Administrarea Domeniului Public” funcționează sub autoritatea Consiliului local și se împuternicește Primarul municipiului Galați să organizeze activitatea serviciului.

Art. 3 - Bunurile care formează patrimoniul Serviciului Administrarea Domeniului Public sunt date în administrare, fiind prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Patrimoniul serviciului este în valoare de 2 741 080 347, 5 lei, reprezentând valoarea bunurilor și mijloacelor fixe aparținând domeniului public

Art.5 - Obiectul de activitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public este: - administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor verzi de pe raza municipiului Galați: - cultura florilor și plantelor ornamentale

- servicii pentru protecție fitosanitară;

 • - servicii de întreținere a plantațiilor ornamentale;

 • - servicii de îmbunătățiri funciare și irigații;

 • - servicii de conservare și dezvoltare a fondului forestierțîmpădurire


reîmpădurire, asigurare de puieți, butași, arbuști)


 • -  administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement și bazelor sportive;Plaja Turn, Lac Vânători, Patinoarul:

 • - activități de cazare pe termen scurt;

 • - activități de stocare și depozitare;

 • - servicii privind desfășurarea de activități recreative;

 • -  administrarea cimitirelor, întreținerea acestora, concesionarea locurilor de veci aferente cimitirelor(Cimitir “Eternitatea”, “Sf. Lazăr”, “Ștefan cel Mare”):


 • - servicii funerare;

 • - servicii anexe înhumării și incinerării(închirierea locurilor în capele,


închirierea sau vânzarea locurilor de veci, întreținerea mormintelor);


- administrarea, întreținerea și exploatarea spațiilor de parcare aparținând domeniului


public.


Art.6 - Serviciul public “Adminnistrarea Domeniului Public” funcționează pe bază de gestiune proprie, având buget propriu și cont bancar deschis la Trezoreria Galați.

Art.7 - Sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public este în Galați, str. Nae Leonard, nr.30, bl. S9, parter..

Art.8 - Serviciul public “Administrarea Domeniului Public” denumit în continuare Serviciu, funcționează în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 - Se aprobă organigarama Serviciului astfel cum este prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 - Serviciul se dotează cu mijloace fixe și de inventar cuprinse în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și răspunde de integritatea lor.

Art.11 - Finanțarea Serviciului se face din venituri extrabugetare.

Art.12 - Predarea - primirea bunurilor și valorilor care alcătuiesc patrimoniul Serviciului se face pe bază de protocol, în termen de 15 zile de la validarea prezentei hotărâri.

Art. 13 - Personalul din.aparatul propriu al Consiliului local, care va fi preluat de Serviciu, se consideră transferat în interesul serviciului,

Art. 14-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.15-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea


prezentei hotărâri.]/;■■■■' Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore MateiHOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei


ANEXA 1 _

LA H.C.L.

BUNURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC

“LACUL VÂNĂTORI”

NR.

CRT.

DENUMIREA BUNULUI

SUPR.

CANT.

U/M

VAL. INV.

NR. INV.

TEREN( DIN CARE LUCIU DE APA- 11 ha)

52

-

ha

-

-

1

CLĂDIRE CĂRĂMIDĂ ADMINISTRAȚIE

1

BUC

65493166

99066

2

MAGAZIE TABLA ONDULATA

1

BUC

173206000

20041

3

CĂSUȚE LEMN

5

BUC

2199390

94070

4

CĂSUȚE LEMN TIP VACANTA

2

BUC

30000000

97054

5

CĂSUȚE LEMN TIP CAMPING

1

BUC

25000000

98033

6

CĂSUȚE LEMN TIP NOU

2

BUC

70000000

99068-

99077

7

BARACA GRATAR

1

BUC

13908083

99026

8

BARACA METALICA TABLA ONDULATA

1

BUC

203503

94049

9

MAGAZIE METALICA PRELUNGIRE BARACA

1

BUC

1953614

94050

10

VERANDA TIP CIUPERCA

1

BUC

82489647

99025

11

GRATAR ACOPERIT CU TABLA ONDULATA

1

BUC

2081081

99013

12

PONTON DEBARCADER

1

BUC

11090112

97019

13

PONTON METALIC

1

BUC

7500

94054

14

PONTON METALIC

4

BUC

22352000

20034

15

PASARELA METALICA TRAVERSARE LAC

1

BUC

148018000

20033

16

CABINA WC TABLA

1

BUC

770400

94055

17

CABINA WC TABLA

7

BUC

-

-

18

CABINA METALICA POARTA

1

BUC

5600000

20026

19

CABINA METALICA DJ

1

BUC

11612000

20037

20

FOIȘOR SALVAMAR

2

BUC

37168000

20036

21

FOIȘOR PAZA

2

BUC

33538000

20035

TOTAL VALOARE INVENTAR = 736.690.496 LEI '

“PLAJA DUNAREA”

NR.

CRT.

DENUMIREA BUNULUI

SUPR.

CANT.

U/M

VAL. INV.

NR. INV.

TEREN

5.5

-

ha

1

SEDIU ADMINISTRATIV

1

BUC

191540000

14475

2

CONSTRUCȚIE CĂRĂMIDĂ

1

BUC

5705797

94066

3

SEDIU ADMINISTRATIV TABLA

1

BUC

15887000

20020

4

PLATFORMA DISCOTECA DALATA

1

BUC

25861000

20031

5

BAZIN CU VALURI “1”

1

BUC

12124345

94063

6

BAZIN CU VALURI ”2”

1

BUC

16982018

94064

7

BAZIN COPII

n

J

BUC

10375789

94065

8

GRUP SOCIAL CĂRĂMIDĂ

1

BUC

6202961

94061

9

GRUP SOCIAL TABLA

1

BUC

964134

94062

10

PLATFORMA METALICA

4

BUC

11156076

98022

11

CHIOȘC METALIC

3

1

mp

10935808

98023

12

CABINA POARTA

3

1

mp

75719

94040

13

CHIOȘC METALIC BILETE INTRARE

2

BUC

18043112

20009

14

PLATFORMA AGREMANT

4

BUC

56982120

20001

TOTAL VALOARE INVENTAR = 382.835.879 LEI J


REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a Serviciului

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

I. Serviciul Administrarea Domeniului Public, este de interes local și funcționează sub autoritatea Consiliului local și în subordinea directă a primarului municipiului.

Serviciul Administrarea Domeniului Public, este persoană juridică, cu finanțare parțială de la bugetul local.

•>

II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Serviciul Administrarea Domeniului Public are ca obiect de activitate:

 • - administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor verzi de pe raza municipiului Galați;

 • - cultura florilor și plantelor ornamentale;

 • - servicii pentru protecție fitosanitară;

 • - servicii de întreținere a plantațiilor ornamentale;

 • - servicii de îmbunătățiri funciare și irigații:

 • - servicii de conservare și dezvoltare a fondului forestier Kîmpădurire, reîmpădurire, asigurare de puieți. butași, arbuști,):

 • - administrarea. întreținerea și exploatarea zonelor de agrement și a bazelor sportive: Plaja Turn, Lac Vânători, Patinoarul;

 • - activități de cazare pe termen scurt;

 • - activități de stocare și depozitare;

 • - servicii privind desfășurarea de activități recreative;

 • - administrarea cimitirelor, întreținerea acestora, concesionarea locurilor de


veci aferente cimitirelor

servicii funerare;

servicii anexe înhumării și incinerării (închirierea locurilor în capele, închirierea sau vânzarea locurilor de veci, întreținerea mormintelor).

administrarea, întreținerea și exploatarea spațiilor de parcare aparținând

domeniului public.

//

 • IV. - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli este format din

venituri extrabugetare realizate de Serviciul Administrare Domeniu Public.

Pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltării serviciului Administrare Domeniu Public are obligația să constituie un fond a cărui cuantum să fie cel puțin egal cu cel corespunzător amortizării mijloacelor fixe de care dispune.

Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli rămase la dispoziția serviciului, vor fi folosite în anul următor în același scop.

Operațiunile de încasări si plăti ale Serviciului Administrare Domeniu Public se efectuează prin contul deschis la Trezoreria municipiului Galați.

 • V. RELAȚII COMERCIALE

%

Pentru realizarea obiectului de activitate Serviciul Administrare Domeniu Public, încheie contracte, în condițiile legii în care vor fi stipulate măsuri asigurătorii și garanții pentru îndeplinirea întocmai a clauzelor contractuale.

Contractarea de lucrări și servicii în interes propriu se va face numai pe bază de licitații, oferte sua alte forme prevăzute de legislația în vigoare.

Prețurile și tarifele la serviciile și produsele executate se propun de Serviciul Administrare Domeniu Public și se aprobă de Consiliul local.-

 • VI. DISPOZIȚII FINALE

Litigiile de orice fel în care este implicată Serviciul Administrare Domeniu Public sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


Gh/SM

ex, 2

Anexa nr.3

IA H.c. L.-4/g./o2/<


ORGANIGRAMADIRECTOR

___ TEHNIC____


________t.___

SERV.

PERSONALrSALARJZARE...


COMPARTIMENT _____LURIDJCL________


CONTABIL SEF 1


TZ


Y.


SERVÂD-REp2

CLMIJIRE j25


f CIMITIR T_ VEST________

F CIMITIR ‘

^ETERNITATEA CIMITIR

> ȘTEFAN

_CEL MARE_


_____.

SERV.AD-RE 8J

ZQNEJZERZlJ6g

- 1

1

SERV.AD-RE [311 SERV. FINANCIAR

ZONE AGR.

CONTABIL

> BIROU

.COMP. AI)-RE.

PLAJA

|ZONE AGREM^. J

BIROU

JCOMP. AD-RE. 1

LAC .

COMITIRE

BIROU :

J~ COMP.

l PATINOAR '

H ZONE VERZI...


. ___________1 ___________

........i

SERV AD-T1V.

3

SERV INCASARI

5

GOSPODĂRESC,

SI PLĂTI

PROTECȚIA MUNCII

9


S

____________________________

ERV. APROVIZIONARE

DESFACERE,

TRANSPORT

4Sezon:

Muncitori :96

TESA: 30

Permanenti:

Miincitori:66

TESA:44


TOTAL: 236

TESA: 74

MUNCITORI:162


' ANEXA4

MIJLOACE FIXE           LA H.C.L. ZJfe/L IL?P.99

“LACUL VANATORI”                       ”

NR. CRT.

DENUMIREA BUNULUI

CANT.

U/M

VAL. INVENTAR

NR. INV.

1

ÎMPREJMUIRE GARD

1

BUC

2659744

94053

2

RIGOLE ANSAMBLU

1

BUC

20180875

99027

3

COPERTINA BARACA TABLA ONDULATA

1

BUC

566808

94051

4

COPERTINA ȚARC ANIMALE

1

BUC

1874599

94052

5

INSTALAȚIE ELECTRICA

1

BUC

37330564

94023

6

GENERATOR SUDURA

1

BUC

142370

99024

7

UTILAJ ÎNTREȚINERE

1

BUC

38000000

99090

8

COSITOARE ELECTRICA

I

BUC

1000000

99091

9

GRAPA

1

BUC

2000000

99092

10

DISCUITOR

1

BUC

2000000

99093

11

STILPI SI PANOURI

1

BUC

7075519

99007

12

CONSOLA METALICA

1

BUC

1222103

99012

13

MASA METALICA

4

BUC

5440512

99014

14

BANC PENTRU LUCRU LACATUSERIE

1

BUC

14260

94014

15

BIROU 1 CORP

1

BUC

9000

94013

16

BIROU TIP PROIECTARE

1

BUC

-

-

17

VESTIAR METALIC

1

BUC

2527941

99015

18

POMPA APA

1

BUC

3200000

99002

19

POMPA APA

1

> BUC

1800000

99001

20

MOTOR BARCA

1

BUC

12000000

99003

21

BARCA TIP PESCAR

2

BUC

2420000

95014,

95015

22

BARCA TIP A35

2

BUC

2400000

95016,

95017

23

HIDROBICICLETA SANDA

5

BUC

7219157,50

95009-

95013

24

BARCA DANA

1

BUC

2613037

97016

25

BARCA DOINA

1

BUC

3862192

97017

26

HIDROBICICLETA SANDA

1

BUC

4226227

97018

27

HIDROBICICLETA DANUBIUS

3

BUC

9057654

10015-

10017

28

HIDROBICICLETA DANUBIUS

2

BUC

17323446

98027

29

BARCA DOINA

1

BUC

5348999

98028

30

BARCA 2+1

1

BUC

5527846

98029

31

CANAPEA

1

BUC

2300

91006

32

STATIE AMPLIFICARE

1

BUC

29253200

98012

33

INSTALAȚIE SONORIZARE

1

BUC

15099732

99006

34

STATIE AMLIFICARE MOBILA

1

BUC

18118

99028

TOTAL:     243.416.203,50 lei

MIJLOACE FIXE “PLAJA DUNAREA”

NR.

CRT.

DENUMIREA BUNULUI

CANT.

U/M

VAL. INVENTAR

NR. INV.

1

PARCARE (3000 mp )

1

BUC

6542314

94043

2

TEREN TENIS BETON

2

BUC

6178848

94042

3

ÎMPREJMUIRE BAZIN (200mi)

1

BUC

17301950

94041

4

SCĂRI ACCES BETON

300

BUC

Bunuri de utilitate publica

5

PANOURI PUBLICITATE

2

BUC

8179734

98020

6

PANOU BASCHET 3,5 m

2

BUC

8779378

98025

7

CIUPERCA DUS

1

BUC

311560

94005

8

DUS TIP “COPAC VERDE”

1

BUC

215477

94006

/

14

TRAPA EVACUARE AER

4

BUC

46280

5089-5092

15

INST. ELECTRICA

1

BUC

377476

a. STATIE AMPLIFICARE

1

BUC

62000

5011

b. INST. ELECTRICA EXTERIOARA

1

BUC

121308

5027

c. VENTILATOARE

2

BUC

58000

5102,5103

d. APARAT PORNIRE ACLITIMATIZARE

1

BUC

130495

5081

e. MIXER STATIE AMPLIFICARE

1

BUC

5669

9269

16

INST. FRIGORIFICA

1

BUC

463134

a. INSTALAȚIE FRIGORIFICA

1

BUC

132122

5032

b. INST. FRIG. EXTERNA SISTEMATIZATA URBAN

1

BUC

277215

5033

c. POMPE AMONIAC

2

BUC

15378

5041,5042

d. INST. FRIG. ICIL

1

BUC

38421

5090

17

GRADENE METALICE CU FIBRA

3589

BUC

12722

5021

18

TABELA CRONOMETRAJ HOCHEI (NEUTILIZABILA)

2

BUC

639000

5088,9371

19

MAȘINA PT. ȘLEFUIT GHEATA

1

BUC

100000

5084

20

MAȘINA PT. ȘLEFUIT GHEATA (NEUTILIZABILA)

1

BUC

-

-

21

PORTI HOCHEI CU PLASA

2

BUC

3652

9475,9476

22

DOTĂRI VESTIARE

427365

5020

23

CUIER (SCHELET METALIC-MELAMINA)

37

BUC

40653

5124

24

BANCA LEMN (PUBLIC+JUCATORI)

10

BUC

32740

5060-5070

TOTAL 42.505.575 LEI

MIJLOACE FIXE CIMITIR “SF. LAZAR”

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI

CANT.

U/M

VALOARE DE

INVENTAR

NR. INV.

1

GARD BETON+PORTI METALICE

2 (BUC)

1

BUC

33581814

20058

2

REȚELE TERMICE EXTERIOARE

1

BUC

26573008

20061

3

CANALE EXTERIOARE

1

BUC

36020717

20062

4

REȚELE APA

1

BUC

22085331

20063

i          s

RACORD ELECTRIC

1

BUC

34763900

20064

i 6“

RACORD TELEFONIC

1

BUC

12593848

20065

i 7

CANALIZARE

1

BUC

75400476

20059

8

CLOPOT 350 Kg

1

BUC

11151000

96058

TOTAL 252.170.094 LEI

MIJLOACE FIXE •‘CIMITIR ETERNITATEA”

TOTAL


125.144.595 LEI


NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI

CANT.

U/M

1 VALOARE DE

INVENTAR

NR. INV.

1

GARD CIMITIR

1

BUC

52290402

94036

2

VESTIAR METALIC

1

BUC

1500

94004

3

RAFTURI ARHIVA

1

BUC

860

94038

4

INSTALAȚIE SONORIZARE

1

BUC

28104024

98040

5

INSTALAȚIE SONORIZARE

1

BUC

39951096

99078

6

DRUJBA

1

BUC

4796713

97025

de organizare și funcționare a Serviciului

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

 • I. Serviciul Administrarea Domeniului Public, este de interes local și funcționează sub autoritatea Consiliului local și în subordinea directă a primarului municipiului.

Serviciul Administrarea Domeniului Public, este persoană juridică, cu finanțare parțială de la bugetul local.

%

 • II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Serviciul Administrarea Domeniului Public are ca obiect de activitate:

 • - administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor verzi de pe raza municipiului Galați;

 • - cultura florilor și plantelor ornamentale;

 • - servicii pentru protecție fitosanitară;

 • - servicii de întreținere a plantațiilor ornamentale;

 • - servicii de îmbunătățiri funciare și irigații:

 • - servicii de conservare și dezvoltare a fondului forestier xîmpădurire, reîmpădurire, asigurare de puieți. butași, arbuști);

 • - administrarea. întreținerea și exploatarea zonelor de agrement și a bazelor sportive: Plaja Turn, Lac Vânători, Patinoarul;

 • - activități de cazare pe termen scurt;

 • - activități de stocare și depozitare;

 • - servicii privind desfășurarea de activități recreative:

 • - administrarea cimitirelor, întreținerea acestora, concesionarea locurilor de veci aferente cimitirelor (Cimitir "Eternitatea", "Sf.Lazăr", Evreiesc);

 • - servicii funerare;

 • - servicii anexe înhumării și incinerării (închirierea locurilor în capele, închirierea sau vânzarea locurilor de veci, întreținerea mormintelor).

 • - administrarea, întreținerea și exploatarea spațiilor de parcare aparținând domeniului public.

//
 • IV. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli este format din

venituri extrabugetare realizate de Serviciul Administrare Domeniu Public.

Pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltării serviciului Administrare Domeniu Public are obligația să constituie un fond a cărui cuantum să fie cel puțin egal cu cel corespunzător amortizării mijloacelor fixe de care dispune.

Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli rămase la dispoziția serviciului, vor fi folosite în anul următor în același scop.

Operațiunile de încasări și plăți ale Serviciului Administrare Domeniu Public se efectuează prin contul deschis la Trezoreria municipiului Galați.

 • V. RELAȚII COMERCIALE

Pentru realizarea obiectului de activitate Serviciul Administrare Domeniu Public, încheie contracte, în condițiile legii în care vor fi stipulate măsuri asigurătorii și garanții pentru îndeplinirea întocmai a clauzelor contractuale.

Contractarea de lucrări și servicii în interes propriu se va face numai pe bază de licitații, oferte sua alte forme prevăzute de legislația în vigoare.

Prețurile și tarifele la serviciile și produsele executate se propun de Serviciul Administrare Domeniu Public și se aprobă de Consiliul local.-

 • VI. DISPOZIȚII FINALE

Litigiile de orice fel în care este implicată Serviciul Administrare Domeniu Public sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.

GM/SM

CONSILIUL LOCAIAnexa nr.3

LA

ORGANIGRAMA


,y

1

f

___.........

1

DIRECTOR

... TEHNIC______

1

SERV.

PERSONALrSALAEJZARE ..

2

COMPARTIMENT

JURIDIC

1

CONTABIL SEF

1


SERV. ĂD-R£[i?

CIMITIRE |25


SERV AD-RE 8

ZONE VERZI j’1


:zzt


SERV. AD-RE [31

ZONE AGR. p8


___________czzz

SERV. FINANCIAR

CONTABIL___________£__ SERV. AD-TIV.

GOSPODĂRESC,

PROTECȚIA MUNCII 9


’SERV. INCASARI

______SI PLĂTI___


” CIMITIR’

__ VEST____

cimitir '

ETERNITATEA

CIMITIR

ȘTEFAN

CEL MARE


BIROU

PLAJA

BIROU

LAC

-

BIROU

PATINOAR '


COMP. AD-RE.

ZONEAGREM. comp/ad-re:

C0MLTIRL

COMP.

ZQNE_YERZL_


SERV. APROVIZIONARE


DESFACERE, TRANSPORT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTOLOVEANU OVIDIU


Sezon:      TOTAL: 236

Muncitori :96            TESA :74

TESA: 30   MUNCITORI:162

Permanenti: Muiicitori:66

TESA.-44

MIJLOACE FIXE “LACUL VANATORI”

' ANEXA 4 LA H.C.L.


NR.

CRT.

DENUMIREA BUNULUI

CANT.

U/M

VAL. INVENTAR

NR. INV.

1

ÎMPREJMUIRE GARD

1

BUC

2659744

94053

2

RIGOLE ANSAMBLU

1

BUC

20180875

99027

3

COPERTINA BARACA TABLA ONDULATA

1

BUC

566808

94051

4

COPERTINA ȚARC ANIMALE

1

BUC

1874599

94052

5

INSTALAȚIE ELECTRICA

1

BUC

37330564

94023

6

GENERATOR SUDURA

1

BUC

142370

99024

7

UTILAJ ÎNTREȚINERE

1

BUC

38000000

99090

8

COSITOARE ELECTRICA

î

BUC

1000000

99091

9

GRAPA

1

BUC

2000000

99092

10

DISCUITOR

1

BUC

2000000

99093

11

STILPI SI PANOURI

1

BUC

7075519

99007

12

CONSOLA METALICA

1

BUC

1222103

99012

13

MASA METALICA

4

BUC

5440512

99014

14

BANC PENTRU LUCRU LACATUSERIE

1

BUC

14260

94014

15

BIROU 1 CORP

1

BUC

9000

94013

16

BIROU TIP PROIECTARE

1

BUC

-

-

17

VESTIAR METALIC

1

BUC

2527941

99015

18

POMPA APA

1

BUC

3200000

99002

19

POMPA APA

1

, BUC

1800000

99001

20

MOTOR BARCA

1

BUC

12000000

99003

21

BARCA TIP PESCAR

2

BUC

2420000

95014,

95015

22

BARCA TIP A35

2

BUC

2400000

95016,

95017

23

HIDROBICICLETA SANDA

5

BUC

7219157,50

95009-

95013

24

BARCA DANA

1

BUC

2613037

97016

25

BARCA DOINA

1

BUC

3862192

97017

26

HIDROBICICLETA SANDA

1

BUC

4226227

97018

27

HIDROBICICLETA DANUBIUS

3

BUC

9057654

10015-

10017

28

HIDROBICICLETA DANUBIUS

2

BUC

17323446

98027

29

BARCA DOINA

1

BUC

5348999

98028

30

BARCA 2+1

1

BUC

5527846

98029

31

CANAPEA

1

BUC

2300

91006

32

STATIE AMPLIFICARE

1

BUC

29253200

98012

33

INSTALAȚIE SONORIZARE

1

BUC

15099732

99006

34

STATIE AMLIFICARE MOBILA

1

BUC

18118

99028

TOTAL:    243.416.203,50 lei

MIJLOACE FIXE “PLAJA DONAREA”

NR.

CRT.

DENUMIREA BUNULUI

CANT.

U/M

VAL. INVENTAR

NR. INV.

1

PARCARE (3000 mp )

1

BUC

6542314

94043

2

TEREN TENIS BETON

2

BUC

6178848

94042

3

ÎMPREJMUIRE BAZIN (200ml)

1

BUC

17301950

94041

4

SCĂRI ACCES BETON

300

BUC

Bunuri de utilitate publica

5

PANOURI PUBLICITATE

2

BUC

8179734

98020

6

PANOU BASCHET 3,5 m

2

BUC

8779378

98025

7

CIUPERCA DUS

1

BUC

311560

94005

8

DUS TIP “COPAC VERDE”

1

BUC

215477

94006

14

TRAPA EVACUARE AER

4

BUC

46280

5089-5092

15

INST. ELECTRICA

1

BUC

377476

a. STATIE AMPLIFICARE

1

BUC

62000

5011

b. INST. ELECTRICA EXTERIOARA

1

BUC

121308

5027

c. VENTILATOARE

2

BUC

58000

5102,5103

d. APARAT PORNIRE ACLITIMATIZARE

1

BUC

130495

5081

e. MIXER STATIE AMPLIFICARE

1

BUC

5669

9269

16

INST. FRIGORIFICA

1

BUC

463134

a. INSTALAȚIE FRIGORIFICA

1

BUC

132122

5032

b. INST. FRIG. EXTERNA SISTEMATIZATA

URBAN

1

BUC

277215

5033

c. POMPE AxMONIAC

2

BUC

15378

5041,5042

d. INST. FRIG. ICIL

1

BUC

38421

5090

17

GRADENE METALICE CU FIBRA

3589

BUC

12722

5021

18

TABELA CRONOMETRAJ HOCHEI (NEUTILIZABILA)

2

BUC

639000

5088,9371

19

MAȘINA PT. ȘLEFUIT GHEATA

1

BUC

100000

5084

20

MAȘINA PT. ȘLEFUIT GHEATA (NEUTILIZABILA)

1

BUC

-

-

21

PORTI HOCHEI CU PLASA

2

BUC

3652

9475,9476

22

DOTĂRI VESTIARE

427365

5020

23

CUIER (SCHELET METALIC-MELAMINA)

37

BUC

40653

5124

24

BANCA LEMN (PUBLIC+JUCĂTORI)

10

BUC

32740

5060-5070

TOTAL 42.505.575 LEI

MIJLOACE FIXE CIMITIR “SF. LAZAR”

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI

CANT.

U/M

VALOARE DE

INVENTAR

NR. INV.

1

GARD BETON+PORTI METALICE

2 (BUC)

1

BUC

33581814

20058

2

REȚELE TERMICE EXTERIOARE

1

BUC

26573008

20061

3

CANALE EXTERIOARE

1

BUC

36020717

20062

4

REȚELE APA

1

BUC

22085331

20063

5

RACORD ELECTRIC

1

BUC

34763900

20064

1 6

RACORD TELEFONIC

1

BUC

12593848

20065

i 7

CANALIZARE

1

BUC

75400476

20059

8

CLOPOT 350 Kg

1

BUC

11151000

96058

\

TOTAL 252.170.094 LEI

MIJLOACE FIXE “CIMITIR ETERNITATEA”

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI

CANT.

U/M

VALOARE DE

INVENTAR

NR. INV.

1

GARD CIMITIR

1

BUC

52290402

94036

2

VESTIAR METALIC

l

BUC

1500

94004

3

RAFTURI ARHIVA

1

BUC

860

94038

4

INSTALAȚIE SONORIZARE

1

BUC

28104024

98040

5

INSTALAȚIE SONORIZARE

1

BUC

39951096

99078

6

DRUJBA

1

BUC

4796713

97025

TOTAL


125.144.595 LEI