Hotărârea nr. 149/2000

Modificarea anexei 3, referitoare la componenta comisiei de aparare impotriva dezastrelor, din HCL nr. 309/30.09.1999, privind aprobarea structurii organizatorice a protectiei civile

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 149

din 2. 11. 2000

privind: modificarea anexei 3 , referitoare la componența comisiei de apărare împotriva dezastrelor, din HCL nr. 309/30.09.1999, privind aprobarea structurii organizatorice a protecției civile

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 39 082/24.10.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile OG nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995;

1996;


în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aprobă modificarea anexei nr. 3, referitoare la componența comisiei de apărare împotriva dezastrelor, din HCL nr. 309/30.09.1999, privind aprobarea structurii organizatorice a protecției civile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


>2^'' Secretarul municipiului Galați Grigore Matei