Hotărârea nr. 148/2000

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru zona cuprinsa intre B-dul Otelarilor, BisericaSf. Ioan cel Nou, Telefoane si Str. Macaralei pentru construirea unui centru comercial

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 148

din 2. 11. 2000

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona cuprinsă între B-dul Oțelarilor, Biserica Sf. loan cel Nou, Telefoane și str. Macaralei pentru construirea unui Centru Comercial

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

Având în vedere prevederile art. 20, alin. (2), lit. “c”, “g” și “m” din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1-Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona cuprinsă între B-dul Oțelarilor, Biserica Sf. loan cel Nou, Telefoane și str. Macaralei pentru construirea unui Centru Comercial, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona cuprinsă între B-dul Oțelarilor, Biserica Sf. loan cel Nou, Telefoane și str. Macaralei, se va încadra în Planul Urbanistic Zonal Micro 21.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.