Hotărârea nr. 147/2000

Esalonarea la plata a debitelor datorate bugetului local de catre RA Administratia Zonei Libere Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 147 din 2.11. 2000

privind: eșalonarea la plată a debitelor datorate bugetului local de către R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI.

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 1 din HG nr.714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct.28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aprobă eșalonarea la plată a sumei de 124 619 159 lei reprezentând impozit pe clădiri în sumă de 53 320 112 lei, majorări de întârziere calculate la data de 25.08.2000 în sumă de 44 613 991 lei și penalități în sumă de 26 685 056 lei, datorate bugetului local de R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE , astfel:

Nr. crt.

Data efectuării plății

Suma de achitat

1

30.11.2000

30 000 000

2

30.12.2000

30 000 000

3

28.02.2001

30 000 000

4

30.03.2001

34 619 159

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Qvidiu

/ )

Contrasemnează

s z •>______ W Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei