Hotărârea nr. 146/2000

Scutirea la plata majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a chiriei spatiului cu alta destinatie, datorate bugetului local de SC ECOSAL PREST SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 146

din 2. 11. 2000

privind: scutirea la plată a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a chiriei spațiului cu altă destinație, datorate bugetului local de S.C ECOSAL PRESTS.Ă.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 1 din HG nr.714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct.28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aprobă scutirea la plată a majorărilor de întârziere, în sumă de 9 755 260 lei, calculate pentru neplata la termen a chiriei spațiului cu altă destinație, datorate bugetului local de către S.C. ECOSAL PREST S.A. Galați.              /

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei