Hotărârea nr. 145/2000

Esalonarea la plata a debitelor reprezentand impozite si taxe, datorate bugetului local de SOCOM VOINTA HANDICAPATILOR

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 145

din 2. 11. 2000

privind: eșalonarea la plată a debitelor reprezentând impozite și taxe, datorate bugetului local de SOCOM VOINȚA HANDICAPAȚILOR

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 1 din HG nr.714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct.28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aprobă eșalonarea la plată a debitelor reprezentând impozite și taxe, în sumă de 19 476 042 lei, datorate bugetului local de SOCOM VOINȚA HANDICAPAȚILOR, după următorul gra1

:ic:


Nr.

Data efectuării

Suma de

crt.

plății

achitat

1

25.11.2000

4 000 000

2

25.12.2000

4 000 000

3

25.01.2001

4 000 000

4

25.02.2001

4 000 000

5

25.03.2001

3 476 042

TOTAL

19 476 042

precum și scutirea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 12 889 192 lei, calculate la 23.10.2000.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,^

Art.3-Secretarul municipiului ^ Galați’ va,asigura transmiterea și publicitatea nro-7onte>i hn+arâri                    //

prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei