Hotărârea nr. 144/2000

Acordarea unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri la bugetul local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr.

din HL ___2000


privind: acordarea unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri la bugetul local.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 82 din O.G. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;

Având în vedere prevederile art. 9, din HG. 714/1999, pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnire la plată a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aprobă acordarea unor înlesniri la plata următoarelor obligații la bugetul local, contribuabililor persoane fizice sau juridice, după cum urmează:

 • A. PERSOANE FIZICE

 • -   impozit clădiri

 • -  impozit teren

 • -  taxă mijloace de transport

 • -  chirie teren module

 • -  chirie spațiu cu altă destinație

 • -   chirii locuințe

 • -  venituri din concesiuni

 • -   chirii teren garaje

 • B. PERSOANE JURIDICE

 • -   impozit clădiri

 • -  impozit teren

 • -  taxă mijloace de transport

 • -  chirie teren module

 • -  chirie spațiu cu altă destinație

 • -  venituri din concesiuni

 • -  taxă pentru folosirea terenului proprietate de stat

 • -  cote din impozitul pe salarii pe anul 1999.

  2.


  3.


  4.


  5.


  6.


  Scutirea de la plata majorărilor de întârziere dacă debitele restante care le-au generat, existente la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului local, reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local se vor achita până la data de 30.11.2000.

  Scutirea de la plata majorărilor de întârziere, datorate și neplătite până la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului local, aferente impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului local achitate până la aceeași dată.

  în cazul în care debitele reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, restante la data intării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local se vor achita până la data de 15.12.2000, majorările prevăzute la pct.1 se reduc cu 50%.

  Prevederile de la pct.1 - 3 nu se aplică majorărilor de întârziere aferente debitelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local calculate în urma controalelor efectuate sau ca urmare a măsurilor dispuse cu prilejul acestor controale. Dacă persoana fizică sau juridică are mai multe obligații restante la bugetul local și face plata integral numai pentru un anumit impozit, taxa sau venit al bugetului local, prevederile de la pct. 1 - 3 se vor aplica corespunzător numai pentru majorările de întârziere care au fost generate de acel venit bugetar.

  Dacă la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local contribuabilii care au în derulare înlesniri la plata obligațiilor la bugetul local, achită până la 15.12.2000, minim 30% din debitele rămase de plată din înlesniri la data respectivă împreună cu majorările creanțelor reducerea întârziere


  aferente datorate, conform art.83, din O.G.11/1996, privind executarea bugetare cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de proporțională din suma rămasă de plată reprezentând majorări de eșalonate la plată, conform aceleiași înlesniri aprobate cu condiția


respectării plății ratelor scadente până la intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local.

7.


Prevederile pct.4 se aplică și în situația eșalonării la plată a unor obligații calculate în urma unor controale efectuate sau ca urmare a măsurilor dispuse în urma acestor controale.

8.


în cazul în care debitele provenind din impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local nu se achită în condițiile prezentate la pct. 1-3, organele de specialitate ale Consiliului local vor începe sau vor continua de îndată, după caz, procedura de executare silită prevăzută de lege.

9.


Contribuabilii persoane juridice și fizice- care apreciază că se pot încadra în prevederile de la pct. 1 - 8 au obigația să prezinte la primărie- Direcția de Fiscalitate în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local situația obligațiilor față de bugetul local care vor face obiectul acestor înlesniri.

Art.3 - Cererile și situația obligațiilor față de bugetul local ce face obiectul acestor înlesniri se prezintă de contribuabili, în termen de 10 zile de la validarea prezentei hotărâri.

Fiecare caz în parte va fi analizat de Direcția de Fiscalitate pentru a stabili dacă cererea face obiectul prezentei hotărâri.

Art.4-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5-Secretarul municipiului GalațiPya asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei