Hotărârea nr. 143/2000

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂȚI CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 143

din 2. 11. 2000

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2000.

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile OUG nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000;

Având în vedere prevederile Consiliului Județului nr.68/27.10.2000 privind rectificarea bugetului județului Galați, a bugetului propriu al Consiliului Județului Galați, a bugetului Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului și a bugetului Centrului Județean pentru Protecția Plantelor, pe anul 2000;

Având în vedere prevederile art. 20, alin. (2), lit. “e” din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2000, conform anexelor I, II, III, IV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA


ANEXA I


la HCL nr. /fâ> A


BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2000


MII LEI

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET INIȚIAL

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

1

VENITURI TOTAL (rd. 2+69+79+88+92)

0001

643.100.000

28.933.500

672.033.500

2

VENITURI PROPRII-TOTAL (rd. 3+50+55)

48.02

352.592.152

6.198.873

358.791.025

3

I.VENITURI CURENTE (rd 4+32)

0002

348.880.402

-9.539.000

339.341.402

4

A.VENITURI FISCALE( rd 5+25)

0003

298.975.582

-10.539.000

288.436.582

5

A.1. IMPOZITE DIRECTE (rd 6+7+17+18+21)

0004

297.170.116

-10.539.000

286.631.116

6

IMPOZITUL PE PROFIT

01.02

0

0

0

7

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE (rd 8 la 16)

03.02

62.077.259

0

62.077.259

8

Impozitulpe veniturile liber profesioniștilor,meseriașilor,altor p.f. independente

03.02.01

1.599.000

0

1.599.000

9

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

03.02.02

40.958.255

0

40.958.255

10

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, fizice

03.02.03

5.856.422

0

5.856.422

11

Impozitul pe venitul din închirieri,subinchirieri,locații de gest si arendări

03.02.04

1.281.050

0

1.281.050

12

Impozitul pe venit obt din dr de autor si cele cuvenite inovator

03.02.05

378

0

378

13

Impozitul pe venit obt din premii si cistiguri in bani sau natura

03.02.07

14.266

0

14.266

14

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

03.02.08

3.400.000

0

3.400.000

15

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

03.02.09

4.039.638

0

4.039.638

16

Alte impozite si taxe de la populație

03.02.30

4.928.250

0

4.928.250

17

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT

04.02

575.676

-31.000

544.676

18

IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TERENURI DE LA PERS JURIDICE (rd 19+20)

05.02

224.252.739

-10.508.000

213.744.739

19

Impozitul pe clădiri persoane juridice

05.02.01

219.126.540

-10.321.000

208.805.540

20

Impozitul pe terenuri persoane juridice

05.02.02

5.126.199

-187.000

4.939.199

21

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd 22 la 24)

08.02

10.264.442

0

10.264.442

22

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, juridice

08.02.05

6.560.442

0

6.560.442

23

Impozitul pe venitul agricol

08.02.06

0

0

0

24

Alte incasari din impozite directe

08.02.30

3.704.000

0

3.704.000

25

A.2. IMPOZITE INDIRECTE (rd 26+27)

13.00

1.805.466

0

1.805.466

26

Impozitul pe spectacole

15.02

200.000

0

200.000

27

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd 28 la 31)

17.02

1.605.466

0

1.605.466

28

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

17.02.03

0

0

0

29

Taxe de timbru pt contestațiile si plângerile asupra sumelor constat

17.02.11

0

9.934

9.934

30

Taxe extrajudiciare de timbru

17.02.13

1.605.466

-9.934

1.595.532

31

Alte incasari din impozite indirecte

17.02.30

0

0

0

32

B .VENITURI NEFISCALE ( rd 33+34+42)

20.00

49.904.820

1.000.000

50.904.820

33

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

20.02

448.729

0

448.729

34

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd 35 la 41)

21.02

5.678.000

1.000.000

6.678.000

35

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

21.02.06

1.490.000

1.000.000

2.490.000

36

Venituri din încasarea luc. de combatere a dăunătorilor

21.02.07

0

0

0

37

Veniturile punctelor de insamantari artificiale

21.02.08

0

0

0

38

Veniturile circumscripțiilor sanitar veterinare

21.02.09

140.000

0

140.000

39

Varsaminte din dispon. Inst. publice si act. autofinantate

21.02.12

0

0

0

40

Contribuții datorate de pers, benef. de serv, cantinelor

21.02.14

50.000

0

50.000

41

Alte venituri de la instituțiile publice

21.02.30

3.998.000

0

3.998.000

42

DIVERSE VENITURI (rd 43 la 49)

22.02

43.778.091

0

43.778.091

43

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata

22.02.02

158.400

0

158.400

44

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

22.02.03

420.181

500.000

920.181

45

Restituiri de fond.din finant. buget local a anilor precedenti

22.02.05

2.100.000

-500.000

1.600.000

46

Venituri din concesiuni si închirieri

22.02.07

16.945.391

0

16.945.391

47

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate

22.02.12

0

0

0

48

Venituri realiz. din adm. sau valorificarea fostelor CAP

22.02.17

0

0

0

49

Incasari din alte surse

22.02.30

24.154.119

0

24.154.119

50

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd 51)

30.00

2.861.750

1.321.373

4.183.123

51

VENITURI DIN VALORIFICEREA UNOR BUN ALE STATULUI (rd 52 la 54)

30.02

2.861.750

1.321.373

4.183.123

52

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

30.02.01

61.750

1.463

63.213

53

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fond. Stat

30.02.03

2.800.000

300.000

3.100.000

54

Venituri din privatizare

30.02.04

0

1.019.910

1.019.910

55

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 56)

31.00

850.000

14.416.500

15.266.500

56

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 57 la 68)

31.02

850.000

14.416.500

15.266.500

57

Taxe speciale

31.02.01

0

0

0

58

Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând dom.privat

31.02.02

0

0

0

59

Venituri din fondurile pentru drumurile publice

31.02.03

0

2.000.000

2.000.000

60

Venituri din fondurile de intervenție

31.02.04

0

0

0

61

Venituri din fondurile pt. locuințe

31.02.05

850.000

12.116.500

12.966.500

62

Venituri din amortizarea mj. fixe

31.02.06

0

0

0

63

Venituri din fondurile aviației civile

31.02.07

0

0

0

64

Donații si sponsorizări

31.02.08

0

300.000

300.000

65

Sume acordate, de pf. si pj. pt. fiant. unor act. de interes public

31.02.09

0

0

0

66

Venit, pt finanțarea prog de pietruire a drum si aliment cu apa a satelor

31.02.10

0

0

0

67

Venit pt finanțarea act privind red risc seismic al construct locuințe

31.02.11

0

0

0

68

Venituri din închirierea, vanzarea,concesionarea unor bunuri

31.02.12

0

0

0

69

IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT (rd 70+71)

32.00

287.594.609

22.701.837

310.296.446

70

Cote defalcate din impozitul pe salarii

32.02

106.124.609

-35.515.163

70.609.446

71

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT ( rd72 la 75 )

34.02

181.470.000

58.217.000

239.687.000

72

Cote defalcate din imp.pe venit

34.02.01

156.600.000

43.400.000

200.000.000

73

Sume defalcate din imp. pe venit pt echilibrarea bugetelor locale

34.02.02

3.540.000

4.800.000

8.340.000

74

Sume defalcate din imp. pe venit pt subv energ termice

34.02.03

13.230.000

10.017.000

23.247.000

75

Sume alocate de CJ din cota def din imp. pe venit pt echilib. BL si bug propriu

34.02.04

8.100.000

0

8.100.000

76

VI. SUBVENȚII (rd 77+82)

37.00

2.913.239

32.790

2.946.029

77

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd 78 la 81)

37.02

0

0

0

78

Subv din buget pt investiții finant parțial din împrumuturi externe

37.02.03

0

0

0

79

Subv. Conform art.45 din OG 140/1999

37.02.05

0

0

0

80

Subv.primite de la BL pt sust sist de protecție a copilului

37.02.09

0

0

0

81

Subv primite de BL pt finant elab si actualiz planurilor urban

37.02.11

0

0

0

82

SUBV PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd 83 la 85)

39.02

2.913.239

32.790

2.946.029

83

Subv din Fd Sp de solid soc. pt pers cu handic. pt protecția drept copilului

39.02.02

1.699.982

-236.146

1.463.836

84

Subv din Fd Sp de solid soc. pt pers cu handic. pt.protecția pers cu handicap

39.02.03

1.213.257

268.936

1.482.193

85

Subv de la alte bugete locale pt sust sistemului de protecție a drepturilor copilului

39.02.04

0

0

0

86

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR (rd 87)

42.00

0

0

0

87

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 88+89)

42.02

0

0

0

88

Incasari din ramb impr. temporare pt infiint unor inst și serv pub de interes local

42.02.13

0

0

0

89

Incasari din ramb microcred acord de ag guvern si adm prin ag de credit

42.02.17

0

0

0

90

IX. ÎMPRUMUTURI (rd 91+94)

44.00

0

0

0

91

ÎMPRUMUTURI PT INVESTIȚII (rd 92+93)

44.02

0

0

0

92

împrumuturi interne pt investiții

44.02.01

0

0

0

93

împrumuturi externe pt investiții

44.02.02

0

0

0

94

ÎMPRUMUTURI TEMPORARE (rd 95)

45.02

0

0

0

95

împrumuturi temporare din trezoreria statului

45.02.02

0

0

0

ANEXAI

UHCLnr.Z^*^.

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2000 - PE TITLURI DE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

cod indicator

BUGET

INIȚIAL

2000

INFLUENȚE

+/-

BUGET RECTIFICAT 2

I. AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

34.850.000

1.300.000

36.150.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

29.577.000

1.300.000

30.877.000

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

23.000.000

800.000

23.800.000

v CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

6.577.000

500.000

7.077.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

5.273.000

5.273.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.273.000

5.273.000

II. ÎNVĂȚĂMÂNT (1-30)

57.02.

59.600.000

1.000.000

60.600.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

46.600.000

4.243.000

50.843.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

46.600.000

4.243.000

50.843.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

13.000.000

-3.243.000

9.757.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13.000.000

-3.243.000

9.757.000

m. SĂNĂTATE

58.02.

3.800.000

3.800.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

3.800.000

3.800.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

3.800.000

3.800.000

IV. CULTURA

59.02.

30.800.000

-3.072.000

27.728.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

21.800.000

613.000

22.413.000

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

16.408.000

-600.000

15.808.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

5.392.000

1.213.000

6.605.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

9.000.000

-3.685.000

5.315.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.000.000

-3.685.000

5.315.000

V. ASISTENTA SOCIALĂ

60.02.

29.500.000

1.060.000

30.560.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

28.576.750

1.250.000

29.826.750

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

6.980.250

-642.517

6.337.733

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

13.536.500

-1.385.270

12.151.230

* SUBVENȚII

34

0

2.577.787

2.577.787

* TRANSFERURI

38

8.060.000

700.000

8.760.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

923.250

-190.000

733.250

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

923.250

-190.000

733.250

VI. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

63.02.

410.000.000

23.101.500

433.101.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

193.340.000

16.423.500

209.763.500

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

4.300.000

4.300.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

112.890,000

16.423.500

129.313.500

* SUBVENȚII

34

76.150.000

76.150.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

216.660.000

6.678.000

223.338.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

216.660.000

6.678.000

223.338.000

VIL AGRICULTURĂ SI SILVICULTURĂ

67.02.

0

0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

•< CHELTUIELI DE PERSONAL

02

0

0

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

0

0

VIII. TRANSPORTURI

68.02.

60.000.000

-3.300.000

56.700.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

45.000.000

-3.300.000

41.700.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

1.600.000

-1.000.000

600.000

* SUBVENȚII

34

43.400.000

-2.300.000

41.100.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

15.000.000

15.000.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.000.000

15.000.000

IX. ALTE ACȚIUNI

72.02.

6.600.000

1.527.500

8.127.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

6,000.000

1.527.500

7.527.500

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

6.000.000

1.367.500

7.367.500

* TRANSFERURI

38

0

160.000

160.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

600.000

600.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600.000

600.000

X. RAMBURSĂRI DOBÂNZI

89.02.

0

0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

* DOBÂNZI

49

0

0

XI. RAMBURSĂRI

90.02.

0

0

ÎMPRUMUTURI ACORDATE

C, OPERAȚIUNI FINANCIARE

78

0

0

* RAMBURSĂRI CREDITE, DOBÂNZI

84

0

0

XII. FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

7.100.000

-7.100.000

0

89          7,100,000       -7,100,000

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0

* REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

90

7.100.000

-7.100.000

0

Xin. CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

850.000

14.416.500

15.266.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

10.630.000

10.630.000

* CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

0

10.630.000

10.630.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

850.000

3.786.500

4.636.500

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

850.000

3.786.500

4.636.500

TOTAL CHELTUIELI (I - X1                643.100.000    28.933.500    672.033.500

ANEXA II

LaHCLnr. J.tâ. !.?. ty- 2i)OC>

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI

PE ANUL 2000 - PE ORDONATORI DE CREDITE

Nr. crt.

UNITATEA

CAPITOL

BUGET

INIȚIAL

2000

INFLUENȚE +/-

PROIECT BUGET RECTIFICAT

0.

1.

2.

3.

4.

5.

I. AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

34.850.000

L300.000

36.150.000

1.

Primăria Mun. Galați

34.850.000

1.300.000

36.150.000

II. ÎNVĂȚĂMÂNT (1-30)

57.02.

59.600.000

1.000.000

60.600.000

din care:

1.

C.B. 1 - Lic. "Vasile Alecsandri"

1.700.000

-300.000

1.400.000

2.

C.B. 2 - "Emil Racoviță"

1.900.000

-250.000

1.650.000

3.

C.B. 4 Lic."Dunărea"

2.900.000

300.000

3.200.000

4.

C.B. 5 Grădinița nr.61 "I. Creangă"

1.600.000

600.000

2.200.000

5.

C.B. 6 Șc. nr.28 "M. Eminescu"

1.500.000

1.500.000

6. a

C.B. 7 Școala gen. nr.34

3.100.000

400.000

3.500.000

7.

C.B. 8 Grădinița nr.9

2.500.000

500.000

3.000.000

8.

C.B.12 Lic."A.I.Cuza"

900.000

100.000

1.000.000

9.

C.B.31 Casa Corpului Didactic

120.000

120.000

a v '*

C.B.32 Grădinița nr.51

2.100.000

1.000.000

3.100.000

11.

C.B.33 Șc.Gen.nr.ll

2.150.000

600.000

2.750.000

12.

Gr.Șc. "Gh.Asachi"

1.100.000

200.000

1.300.000

13.

Gr.Șc. "Radu Negru"

2.000.000

2.000.000

14.

Gr.Șc. Alimentar nr.l

2.100.000

0

2.100.000

15.

Gr.Șc. Alimentar nr.2

800.000

400.000

1.200.000

16.

Gr.Șc. C-ții Metalurgice

1.000.000

0

1.000.000

17.

Gr.Șc. Economic "V.Madgearu"

700.000

100.000

800.000

18.

Gr.Șc. Energetic

1.900.000

-200.000

1.700.000

19.

Gr.Șc. Ind.Ușoară "Sf. Maria"

800.000

200.000

1.000.000

20.

Gr.Șc. Industrial "Traian"

1.200.000

350.000

1.550.000

21 .

Gr.Șc. Metalurgic

900.000

100.000

1.000.000

22.

Gr.Șc. Transport Auto

2.960.000

-200.000

2:760:000

23.

Gr.Șc, Transport CFR

900.000

-100.000

800.000

24. Inspectoratul Școlar

13.600.000

-3.243.000

10.357.000

25 . Liceul de artă "D.Cuclin"

770.000

100.000

870.000

26. Liceul de Marină

2.800.000

203.000

3.003.000

27. Liceul Sportiv

1.200.000

200.000

1.400.000

28. Liceul Teoretic "M.Kogălniceanu"

800.000

-160.000

640.000

29. Șc. Normală "C.Negri"

1.600.000

200.000

1.800.000

30. Seminar Teologic

2.000.000

-100.000

1.900.000

III. SĂNĂTATE

58.02.

3.800.000

3.800.000

din care:

1. C.R.T.S.

2.500.000

2.500.000

2. Creșanr.l

400.000

400.000

3 . Spitalul de pediatrie(creșa)

900.000

900.000

.CULTURA

59.02.

30.800.000

-3.072.000

27.728.000

din care:

1. Primăria Mun. Galați

2.550.000

478.000

3.028.000

2. Teatrul de păpuși

2.920.000

350.000

3.270.000

3. Teatrul Dramatic

8.278.000

100.000

8.378.000

4. Teatrul Muzical N. Leonard

17.052.000

-4.000.000

13.052.000

V. ASISTENTA SOCIALĂ

60.02.

29.500.000

1.060.000

30.560.000

din care:

1. Cămin de Pensionari

5.431.000

60.000

5.491.000

2. Cantina de Ajutor Social

6.131.000

6.131.000

3 . Centrul de îngrijire si asistenta nr. 55

3.664.000

0

3.664.000

i. Centrul de îngrijire si asistenta nr. 56

5.914.000

300.000

6.214.000

5. Primăria Mun. Galați (handicapați)

4.800.000

1.200.000

6.000.000

6. Primăria Mun. Galați (Ajutor Social)

3.260.000

-500.000

2.760.000

7. Primăria Mun. Galați (Cadavre nid.)

300.000

300.000

VI. SERVICII SI DEZVOLTARE

63.02.

410.000.000

23.101.500

433.101.500

PUBLICĂ

din care:

1. Străzi

153.252.000

14.673.000

167.925.000

2. Iluminat public

10.000.000

1.000.000

11.000.000

3. Salubritate

13.880.000

2.100.000

15.980.000

4. Zone verzi

6.068.000

480.000

6.548.000

5. Locuințe

15.734.000

-4.026.500

11.707.500

6. Alimentare apă

16.060.000

-1.635 000

14.425.000

7. Puncte termice

•93.010.000

1.805.000

94.815.000

8. Canalizare

9.225.000

100.000

9.325.000

9. Alte acțiuni

92.771.000

8.605.000

101.376.000

VII. AGRICULTURĂ SI

SILVICULTURĂ

67.02.

0

0

1. Primăria Mun. Galați

0

0

VIII. TRANSPORTURI

68.02.

60.000.000

-3.300.000

56.700.000

1. Primăria Mun. Galați (R.A.T.U.)

60.000.000

-3.300.000

56.700.000

IX. ALTE ACȚIUNI

72.02.

6.600.000

1.527.500

8.127.500

1. Primăria Mun. Galați

6.600.000

1.527.500

8.127.500

X. RAMBURSĂRI DOBÂNZI

89.02.

0

0

1. Plăti dobinzi

0

0

XI. RAMBURSĂRI

ÎMPRUMUTURI ACORDATE

90.02.

0

0

i. Primăria Mun. Galați

0

0

XII. FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

7.100.000

-7.100.000

2

1. Fonduri de rezervă

7.100.000

-7.100.000

0

XIII. CHELTUIELI CU

DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

850.000

14.416.500

15.266.500

din care:

1. Primăria Mun. Galați amortizarea m.f

0

0

2. Primăria Mun. Galați fd.ptr. Locuințe

850.000

12.116.500

12.966.500

3. Primăria Mun. Galați sponsorizări

0

300.000

300.000

4. Primăria Mun. Galați taxe speciale

0

2.000.000

2.000.000

ANEXA III

BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2000 PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

EXPLICAȚII

COD

BUGET

INIȚIAL

2000

INFLUENȚE +/-

BUGET

RECTIFICAT 2000

1.

2.

3,

4.

5,

TOTAL CHELTUIELI (I - X )

643.100.000

28.933.500

672.033.500

I. AUTORITĂȚI PUBLICE

51

34.850.000

1.300.000

36.150.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

29.577.000

1.300.000

30.877.000

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

23.000.000

800.000

23.800.001

- Cheltuieli cu salariile

10

15.845.000

152.113

15.997.113

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

4.753.000

105.634

4.858.634

- Cheltuieli pentru ajutor șomaj

12

792.000

17.606

809.606

- Deplasări, detașări, transferări

13

500.000

500.000

1.000.00C

- Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de

14

1.110.000

24.647

1.134.647

sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

6.577.000

500.000

7.077.001

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

2.367.000

260.000

2.627.00C

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

500.000

0

500.000

funcțional

- Obiecte de inventar, echipament

26

300.000

300.000

- Reparații curente

27

1.560.000

500.000

2.060.00C

- Cărți și publicații

29

50.000

50.000

1   - Alte cheltuieli

30

1.800.000

-260.000

1.540.00C

is. CHELTUIELI I)E CAPITAL

69

5.273.000

5.273.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.273.000

5.273.001

- Investiții ale instituțiilor publice

72

5.273.000

5.273.000

II. ÎNVĂȚĂMÂNT (1-30)

57

59.600.000

1.000.000

60.600.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

46.600.000

4.243.000

50.843.000

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

46.600.000

4.243.000

50.843.001

- Drepturi cu caracter social

21

647.000

-300

646.700

- Hrană

22

50.000

100.000

150.000

- Medicamente și materiale sanitare

23

0

3.100

3.100

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

24.163.403

3.606.533

27.769.936

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

1.520.175

-496.783

1.023.392

funcțional

- Obiecte de inventar, echipament

26

0

1.913.450

1.913.450

- Reparații curente

27

19.519.422

-770.100

18.749.322

- Reparații capitale

28

700.000

-167.000

533.000

- Cărți și publicații

29

0

12.500

12.500

- Alte cheltuieli

30

0

41.600

41.600

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

13.000.000

-3.243.000

9.757.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13.000.000

-3.243.000

9.757.000

- Investiții ale instituțiilor publice

72

13.000.000

-3.243.000

9.757.00Q

III. SĂNĂTATE

58

3.800.000

3.800.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

3.800.000

3.800.000

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

3.800.000

3.800.001

- Drepturi cu caracter social

21

2.500.000

2.500.000

- Hrană

22

370.000

370.000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

610.000

610.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

20.000

20.000

funcțional

- Obiecte de inventar, echipament

26

197.000

197.000

- Reparații curente

27

93.000

93.000

- Cărți și publicații

29

5.000

5.000

- Alte cheltuieli

30

5.000

5.000

IV. CULTURA

59

30.800.000

-3.072.000

27.728.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

21.800.000

613.000

22.413.000

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

16.408.000

■600.000

15.808.000

- Cheltuieli cu salariile

10

11.806.978

-422.536

11.384.442

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

3.208.268

-126.761

3.081.507

- Cheltuieli pentru ajutor șomaj

12

512.500

-21.127

491.373

- Deplasări, detașări, transferări

13

178.000

0

178.000

- Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de

14

702.254

-29.576

672.678

sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

5.392.000

1.213.000

6.605.000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

1.390.069

1.390.069

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

832.368

263.000

1.095.368

funcțional

- Obiecte de inventar, echipament

26

333.320

333.320

*     - Reparații curente

27

440.000

440.000

- Cărți și publicații

29

27.993

27.993

- Alte cheltuieli

30

2.368.250

950.000

3.318.25C

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

9.000.000

-3.685.000

5.315.000

l. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.000.000

-3.685.000

5.315.000

- CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.000.000

-3.685.000

5.315.000

V. ASISTENTA SOCIALĂ

60

29.500.000

1.060.000

30.560.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

28.576.7S0

1.250.000

29.826.750

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

6.980.250

-642.517

6.337.733

- Cheltuieli cu salariile

10

4.803.058

-467.265

4.335.793

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

1.528.699

-125.179

1.403.520

- Cheltuieli pentru ajutor șomaj

12

262.333

-20.864

241.469

- Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de

14

386.160

-29.209

356.951

sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

13.536.500

-1.385.270

12.151.231

- Drepturi cu caracter social

21

23.000

23.000

- Hrană

22

6.810.000

-327.910

6.482.09C

- Medicamente și materiale sanitare

23

344.000

-42.760

301,240

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

2.604.000

-484.100

2.119.90C

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

60.000

60.000

- Obiecte de inventar, echipament

26

930.000

0

930.000

- Reparații curente

27

1.339.500

-504.500

835.000

- Reparații capitale

28

800.000

800.000

- Cărți și publicații

29

24.000

24.000

- Alte cheltuieli

30

602.000

-26.000

576.000

3. SUBVENȚII

34

0

2.577.787

2.577.781

- SUBVENȚII

34

0

2.577.787

2.577.787

4. TRANSFERURI

38

8.060.000

700.000

* 8.760.000

- Transferuri neconsolidabile

40

8.060.000

700.000

8.760.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

69

923.250

-190.000

733.250

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

923.250

-190.000

733.250

- CHELTUIELI DE CAPITAL

70

850.000

-200.000

650.000

- Investiții ale instituțiilor publice

72

73.250

10.000

83.250

VI. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

63

410.000.000

23.101.500

433.101.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

193.340.000

16.423.500

209.763.SOC

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

4.300.000

4.300.001

- Cheltuieli cu salariile

10

3.021.000

3.021.00C

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

906.350

906.350

- Cheltuieli pentru ajutor șomaj

12

145.050

145.050

- Deplasări, detașări, transferări

13

10.000

10.000

- Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de sănătate

14

217.600

217.600

2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

112.890.000

16.423.500

129.313.500

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

8.520.000

1.509.000

10.029.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

25.120.000

2.191.000

27.311.000

- Obiecte de inventar, echipament

26

2.600.000

100.000

2.700.000

- Reparații curente

27

30.780.000

-1.611.500

29.168.50C

- Reparații capitale

28

45.500.000

13.935.000

59.435.000

- Alte cheltuieli

30

370.000

300.000

670.000

3. SUBVENȚII

34

76.150.000

76.150.000

- SUBVENȚII

34

76.150.000

76.150.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

216.660.000

6.678.000

223.338.00C

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

216.660.000

6.678.000

223.338.001

- Investiții ale instituțiilor publice

72

165.010.000

5.793.000

170.803.00C

- Investiții ale regiilor autonome

73

51.650.000

885.000

52.535.00C

VII. AGRICULTURĂ SI SILVICULTURĂ

67

o

0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

0

l

- Cheltuieli cu salariile

10

0

0

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

0

0

- Cheltuieli pentru ajutor șomaj

12

0

0

- Deplasări, detașări, transferări

13

0

0

- Cheltuieli cu fondul de asigurări sociale de

14

0

0

sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

0

l

- Medicamente și materiale sanitare

23

0

0

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

0

0

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

0

0

funcțional

- Obiecte de inventar, echipament

26

0

0

- Reparații curente

27

0

0

- Alte cheltuieli

30

0

• 0

VIII. TRANSPORTURI

68

60.000.000

-3.300.000

56.700.000

CHELTUIELI CURENTE

01

45.000.000

-3.300.000

41.700.000

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

1.600.000

-1.000.000

600.001

- Reparații capitale

28

1.600.000

-1.000.000

600.000

2. SUBVENȚII

34

43.400.000

-2.300.000

41.100.001

- SUBVENȚII

34

43.400.000

-2.300.000

41.100.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

15.000.000

15.000.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.000.000

15.000.001

- CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.000.000

15.000.00C

IX. ALTE ACȚIUNI

72

6.600.000

1.527.500

8.127.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

6.000.000

1.527.500

7.527.500

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

6.000.000

1.367.500

7.367.501

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

80.000

80.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

2.200.000

867.500

3.067.50C

funcțional

- Obiecte de inventar, echipament

26

69.000

69.000

- Reparații curente

27

0

0

- Cărți și publicații

29

0

0

- Alte cheltuieli

30

3.651.000

500.000

4.151.00C

2. TRANSFERURI

38

0

160.000

160.001

- Transferuri neconsolidabile

40

0

160.000

160.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

600.000

600.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600.000

600.001

- CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600.000

600.000

X. RAMBURSĂRI DOBÂNZI

89

0

0

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

1. DOBÂNZI

49

0

t

- Plăți de dobânzi

51

0

0

XI. RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI ACORD

90

0

0

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE

78

0

0

1. RAMBURSĂRI CREDITE, DOBÂNZI

84

0

t

- Rambursări de îmrumuturi

87

0

0

XII. FONDURI DE REZERVĂ

95

7.100.000

-7.100.000

o

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89

7.100.000

-7.100.000

0

1. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

90

7.100.000

-7.100.000

(

- Rezerve

91

7.100.000

-7.100.000

0

XIII. CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECI

96

850.000

14.416.500

15.266.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

10.630.000

10.630.000

1. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

20

0

10.630.000

10.630.001

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

0

300.000

300.000

funcțional

- Reparații curente

27

0

10.330.000

10.330.00C

- Reparații capitale

28

0

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

850.000

3.786.500

4.636.500

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

850.000

3.786.500

4.636.501

- CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

- Investiții ale instituțiilor publice

72

850.000

3.786.500

4.636.50C

TOTAL CHELTUIELI (I - X)28.933.500


672.033.500


PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! PROPUSE ASE EXECUTA IN ANUL 2000

ANEXA IV

la H.C.L. nr.      /2#^W


MILIOANE LEI

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALĂ ACTUALIZATĂ

REALIZAT

LA 31.12.1999

REST

2000

PROPUS 2000

BUGET LOCAL

ALTE SURSE CF.

LEGII

TOTAL

Influente

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1.389.720,9

127.618,0

1.262.102,9

260.216,25

4.636,5

264.852,75

3.546,50

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

774.610,6

124.925,8

649.684,8

188.479,25

2.586,5

191.065,75

13.324,50

OBIECTIVE NOI

539.988,1

73,6

539.914,5

15.190,00

,0

15.190,00

-11.680,00

DOTĂRI $l PLĂTI PROIECTE

75.122,2

2.618,6

72.503,6

56.547,00

2.050,0

58.597,00

1.902,00

CAP.51 - TOTAL

5.278,1

5J.

5.273,0

5.273,0

5.273,0

/

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

294,1

5,1

289,0

289,0

,0

289,0

Amenajare și modernizare Incinta Primărie, HCL

79/98

294,1

5,1

289,0

289,0

289,0

DOTĂRI $l PLĂTI PROIECTE

4.984,0

4.984,0

4.984,0

4.984,0

CAP.57 - TOTAL

24.108,1

4.139,2

19.968,9

9.757,0

10

9.757,0

-3243

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

15.617,1

4.139,2

11.477,9

3.209,0

3.209,0

-500

Extindere si moderniz.Grup Școlar Economic

7.200,0

62,7

7.137,3

100,0

100,0

-900

Grup școlar „Traian"

6.075,0

3.343,4

2.731,6

600,0

600,0

-600

Centrala termica Grup Școlar,.Elena Doamna"

2.199,1

599,1

2.500,0

2.500,0

2.500,0

1000

Centrala termica Grădiniță NR.15

143,0

134,0

9,0

9,0

9,0

OBIECTIVE NOI

2.800,0

,0

2.800,0

1.550,0

1.550,0

-1250

Racord canaliz. grădiniță nr.25 H.C.L.46/200

200,0

240,0

240,0

240,0

40

Racord gaze si centrala termica școala

nr.19,.Ludovic Cosma

450,0

600,0

600,0

600,0

150

Grup social Grădiniță nr.36 Filesti      H.C.L.

46/2000

150,0

210,0

210,0

210,0

60

Modernizare școala nr.24

800,0

800,0

200,0

200,0

-600

5 Refunctionalizare etaj III Grup Școlar Energetic

1.200,0

1.200,0

300,0

300,0

-900

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.691,0

5.691,0

4.998,0

4.998,0

693

CAP.59 - TOTAL Cultura

25.437,6

5J.

25.432,5

5.315,0

J)

5.315,0

-3685 /

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

13.218,7

5,1

13.213,6

3.158,0

3.158,0

215

1

Monument Sf. Andrei HCL 86/99

12.068,7

5,1

12.063,6

2.015,0

2.015,0

215

2

Instalație antiincendiara Teatrul Dramatic

H.C.L. 46/2000

1.150,0

1.150,0

1.143,0

1.143,0

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

12.218,9

12.218,9

2.157,0

2.157,0

800

CAP.60.02.02. - TOTAL Asistenta Sociala

2.106,0

1.183,0

923,0

933,25

OJJO

933,25

10

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.318,0

1.183,0

135,0

145,25

0,00

145,25

1

Centrala termică Cămin bătrâni Acord M.F. 361/98

1.256,0

1.183,0

83,25

83,25

83,25

10

2

Modernizare imobil str. Dogăriei nr.26

62,0

62,0

62,0

62,0

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

788,0

788,0

788,0

788,0

CAP.63,02,02-Gospodarie Comunala

497784,9

59.279,4

438.505,5

102.425,0

,0

102.425,0

*4173

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

386.794,6

59.279,4

327.515,2

100.505,0

,0

100.505,0

3783  .

1

Modernizare str. Basarabiei Acord M.F. 1384/1993

2.200,0

1.675,3

524,7

406,0

406,0

26

2

Modernizare str. Tudor Vladimirescu M.F.

1165/1995

4.065,2

4.055,2

10,6

10,6

10,6

0,6

3

Modernizare Drum Centură M38-Filești M.F.

148/96

4.557,0

1.428,9

3.128,1

2.910,0

2.910,0

4

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Mg. C.S.G.

M.F. 144/96

13.929,6

7.188,9

6.740,7

6.000,0

6.000,0

700

5

Modernizare str, Aurel Vlaicu M.F. 152/96

1.461,1

970,1

491,0

446,0

446,0

-45

6

Modernizare str. Șarpelui M.F. 669/96

1.027,9

357,2

670,7

480,0

480,0

20

7

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Brăilei M.F.

1166/95

10.020,9

5.560,2

1.619,8

1.197,0

1.197,0

-2100

8

Modernizare str. Dumitru Chicuș M.F. 149/96

5.133,5

2.221,0

2.912,5

1.776,0

1.776,0

-224

9

Modernizare str. Cr. Columb M.F. 1169/95

2.535,3

2.261,3

274,0

274,0

274,0

10

Modernizare str. Movilei M.F. 1864/95

7.305,3

6.862,3

443,0

443,0

443,0

11

Modernizare str. Morilor M.F. 1054/96

16.118,4

1.963,6

16.516,0

3.945,7

3.945,7

1000

12

Modernizare str,. Lemnari M.F. 1744/96

2.131,3

2.058,9

72,4

33,0

33,0

0,4

13

Drum Centură sig. Circ. Protecție imobile Acord

M.F. 348/96

3.690,4

2.260,4

2.178,7

1.240,0

1.240,0

190

 • 14

 • 15

Modernizare linii tramvai str. Basarabiei M.F. 1748/96

Modernizare str. Română M.F. 1862/95

3.838,8

14.505,7

3.703,8

67,4

135,0

16.248,9

135,0

2.500,0

135,0

2.500,0

16

Spații parcare Micro 19 M.F. 1636/95

1.029,6

923,9

105,7

105,0

105,0

16

17

Modernizare str. Smârdan M.F. 199/98

3.853,4

226,8

4.374,7

2.705,0

2.705,0

18

Modernizare str. Vânători 198/98

4.837,7

85,6

3.890,0

3.890,0

3.890,0

600

19

Modernizare str. Miron Costin M.F. 1504/98

5.487,4

95,2

5.392,2

1.130,0

1.130,0

20

Modernizare Drum Zona Liberă M.F. 1504/98

5.496,9

884,3

5.401,7

4.707,0

4.707,0

400

21

Modernizare Dr. Centură - Traian - Calea Prutului

M.F. 1504/98

14.583,9

4.502,4

23.422,9

6.700,0

6.700,0

2200

22

Modernizare Dr. Centură C.S.G. - Coșbuc M.F. 1504/98

16.528,3

3.632,7

12.895,6

8.820,0

8.820,0

1300

 • 23

 • 24

 • 25

Modernizare str. Basarabiei: Traian - Coșbuc M.F. 1504/98

Amenajare Zonă Pietonală str. Domnească HCL 79/98

Modernizare str.M.Kogalniceanu            M.F.

1860/1995

39.011,8

2.453,4

2.861,9

800,2

2.320,4

26,6

39.059,1

133,0

2.960,3

8.470,0

133,0

1.390,0

8.470,0

133,0

1.390,0

-510

26

Modernizare str. Tecuci: 1 Dec. - b-dul G.Coșbuc

M.F. 685/97

13.937,0

184,1

13.752,9

15,0

15,0

-1

27

Modernizare str. Dragoș-Vodă M.F. 725/96

1.580,4

19,4

1.561,0

1.130,0

1.130,0

30

28

Modernizare str. Abrud M.F. 2316/95

831,4

32,6

1.601,6

750,0

750,0

29

Modernizare str. Răchitași M.F. 2314/95

1.192,1

30,7

1.161,4

315,0

315,0

30

Modernizare str. S. Bolintineanu M.F. 726/96

1.910,2

358,9

2.024,2

54,0

54,0

-4

31

Modernizare Drum acces Lac Vânători HCL 86/09

2.214,7

785,2

1.429,5

270,0

270,0

-570

32

Modernizare str. Păcii M.F. 1504/98'

25.610,7

134,7

29.449,9

7.650,7

7.650,7

-634

33

Drum Legătură DN - 2B Bărboși M.F. 150/96

5.000,0

169,5

5.529,1

4.850,0

4.850,0

1850

34

Modernizare str. Ariei M.F. 1504/98

1.917,6

64,7

2.056,3

1.050,0

1.050,0

35

Modernizare str. Borzești M.F. 20/98

3.476,5

75,2

4.203,9

14,0

14,0

-201

36

Modernizare str. Arcașilor M.F. 1504/98

12.490,8

92,2

13.712,0

4.360,0

4.360,0

37

Modernizare Alei laterale T. Vladimirescu M.F.

1504/98

10.610,3

84,1

12.689,3

50,0

50,0

-1

38

Modernizare str. Muzicii M.F. 1504/98

-1.582,1

86,5

4.495,6

1.395,0

1.395,0

39

Modernizare str. Mihai Eminescu HCL 86/99

14.778,8

176,7

14.602,1

3.350,0

3.350,0

40

Modernizare str. 24 Ianuarie HCL 86/99

6.216,7

38,3

7.114,3

2.240,0

2.240,0

500

41

Modernizare str. Spătarului HCL 86/99

8.483,4

42

Modernizare str. Aprodu Purice M.F. 200/98

3.277,2

43

Modernizare linii tramvai str. Traian HCL 86/99

29.587,7

44

Modernizare str. Cezar HCL 86/99

8.233,2

45

Modernizare str. Științei HCL 86/99

25.853,0

46

Modernizare str. Ep. Melchisedec S. (Vultur) HCL

86/99

9.546,2

47

Modernizare str. Crinului HCL 86/99

4.560,8

48

Modernizare str. A. lancu M.F. 2315/95

2.239,1

B

OBIECTIVE NOI

109.690,3

1

Modernizare str.Gradina Veche H.C.L. 46/2000

21.783,1

2

Modernizare str.Posta Veche H.C.L. 46/2000

41.674,5

3

Modernizare str.Radu Negru H.C.L. 46/2000

25.270,5

4

Modernizare Alei Laterale str.Arcasilor H.C.L.

46/2000

20.962,2

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

1.300,0

CAP. 63.02.04.

8.662,2

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

2.662,2

1

Amenajare baza ecarisaj HCL 79/1998

2.662,2

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

6.000,0

CAP. 63.02.05.

11.291,4

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

11.291,4

1

Amenajare V. Țiglinei M.F. 836/94

6.816,7

2

Amenajare Parc Cloșca M.F. 836/94

4.474,7

CAP. 63.02.08.

33.599,5

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

811,9

1

Modernizare imobil str. Columb nr.49 HCL 79/98

467,2

2

Modernizare imobil str. Tecuci nr.125 HCL 79/98

333,7

3

îmbunătățire confort bl.G1/M19

11,0

B

OBIECTIVE NOI

6.437,3

70,3

8.413,1

24,0

24,0

-1

75,1

3.202,1

18,0

18,0

-2

1,7

37.064,0

108,0

108,0

-2

92,2

8.141,0

2.795,0

2.795,0

-175

2,6

31.411,4

4.450,0

4.450,0

80,2

11.640,3

1.430,0

1.430,0

412,5

4.148,3

3.360,0

3.360,0

29,4

2.209,7

980,0

980,0

-200

,0

109.690,3

270,0

270,0

40

24.517,0

50,0

50,0

46.905,0

50,0

50,0

28.442,2

70,0

70,0

20

23.593,2

100,0

100,0

20

1.650,0

1.650,0

1.650,0

350

32,8

8.629,4

6.560,0

,0

6.560,0

500

32,8

2.629,4

560,0

,0

560,0

500

32,8

3.276,7

560,0

560,0

500

6.000,0

6.000,0

6.000,0

2.636,1

8.655,3

1.298,0

,0

1.298,0

280

2.636,1

8.655,3

1.298,0

,0

1.298,0

280

838,7

4.183,4

910,0

910,0

810

1.797,4

2.677,3

388,0

388,0

-530

167,9

33.431,6

7.064,0

,0

7.064,0

-150

167,9

644,0

14,0

,0

14,0

96,3

370,9

6,0

6,0

-2

61,6

272,1

5,0

5,0

10,0

1,0

3,0

3,0

2

,0

6.437,3

3.150,0

3.150,0

-150

Modernizare bloc I2/M40 H.C.L. 46/2000

4.891,6

Modernizare imobil str.Dogariei nr.89 H.C.L.

46/2000

1.545,7

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

26.350,3

CAP. 63.02.09.

209.190,4

10.960,4

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

75.411,5

9.361,5

înlocuire conducte ape uzate str. 8 Martie P-ța 30

Dec. M.F. 1416/93

1.733,4

767,6

înlocuire conducte apă str. N. Bălcescu, Parcului,

Florilor M.F. 1299/93

8.957,0

2.299,5

înlocuire conducte apă b-dul. G. Coșbuc M.F.

94/94

15.789,7

32,2

înlocuire conducte aducțiune râu Bârlad M.F.

648/2304

2.619,7

2.332,9

înlocuire conductă apă str. Carol Davila M.F.

648/96

11.188,4

704,4

înlocuire conductă apă str. Răsăritului, Plantelor,

Plugului M.F. 1434/93

9.923,8

11,3

înlocuire conductă apă str. Sindicatelor, Griviței

M.F. 92/94

10.405,3

11,3

înlocuire conductă apă str. D. Chicuș HCL 79/98

1.847,0

339,2

Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97

8.033,2

2.862,1

înlocuire conducta apa str.Stiintei          M.F.

251/1994

4.914,0

1,0

OBIECTIVE NOI

127.078,9

68,8

Consolidare rez. Stația Filești M.F. 632/96

6.221,4

58,4

înlocuire conductă apă str. Războieni,

T.VIadimirescu, Nordului M.F. 95/94

5.568,2

lnloc.cond.apa str.Bucovinei,Posta Veche,Turnul

de apa

5.627,0

Modernizare echipamente pompare la priza

Dunăre M.F. 134/1997

7.082,1

înlocuire conducta apa str.Traian M.F.91/1994

6.945,6

Conductă refulare Dn 1200 -Șerbești Etapa I M.F.

1149/93

36.930,6

10,4

4.891,6

2.900,0

2.900,0

-100

1.545,7

250,0

250,0

-50

26.350,3

3.900,0

3.900,0

198.230,0

14.390,0

,0

14.390,0

-1170

66.050,0

8.625,0

,0

8.625,0

3105

965,8

4,5

4,5

-5

6.657,5

3.000,0

3.000,0

2749

15.757,5

5,0

5,0

-5

286,8

250,0

250,0

10.484,0

1.300,0

1.300,0

431

9.912,5

5,0

5,0

-5

10.394,0

220,0

220,0

-420

1.507,8

385,0

385,0

5.171,1

1.500,0

1.500,0

50

4.913,0

1.955,5

1.955,5

300

127.010,1

1.435,0

,0

1.435,0

-1895

6.163,0

400,0

400,0

-200

5.568,2

5,0

5,0

-5

5.627,0

5,0

5,0

-5

7.082,1

120,0

120,0

110

6.945,6

5,0

5,0

-5

36.920,2

5,0

5,0

-5

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzinal Țiglina I HCL 129/99

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzina2 Țiglina I HCL 129/99

Reabilitare str.Movilei H.C.L. 129/1999

Reabilitare str.Silozului H.C.L. 73/2000

Reabilitare str.Brailei H.C.L. 73/2000

Dezvoltare rețele apa rece zona Traian Nord,Mazepa II H.C.L. 46/2000

Deviere conducta apa str.Otelarilor H.C.L. 46/2000

Deviere conducta apa str.Stadionului H.C.L. 46/2000

Modernizare hidroedilitare apa str.DogarieiH.C.L. 46/2000

Deviere conducta Dn 1000 mm zona pasaj Hanu

Conachi H.C.L. 73/2000

Echip.trafo 2X630 KWA si sistematiz. Inst.0,4 KV Uzina 1 H.C.L. 46/2000

Inloc.conducta apa str.M.Kogalniceanu H.C.L. 46/2000

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

CAP.63.02.10.

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Modernizare 3 PT -uri M.F. 1307/1993

Modernizare 6 PT-uri M.F. 1350/1993 înlocuire rețele 5 PT - uri M.F. 9784/95 Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97

Modernizare SC 34 M.F. 198/97

OBIECTIVE NOI

Devieri rețele termice SC-15 M.F.1255/97

Modernizare S.C.-5 Micro 38 M.F. 1255/97

Modernizare PT-uri: PT-L, PT Albatros, PT-9 Țiglina I M.F. 1998/97 Transformare PT3 in CT3 H.C.L. 46/2000

7.239,4

 • 7.239.4

3.776,3

4.060,5

3.776,3

12.500,0

4.500,0

4.500,0

1.800,0

5.332,0

1.427,1

2.553,0

6.700,0

101.056,3

33.034,4

4.084,8

 • 4.103.6

5.731,0

 • 8.679.7

10.435,3

 • 66.521.9

 • 4.431.5

 • 6.478.5

 • 16.363.9

3.781,0


7.239,4

5,0

5,0

-5

7.239,4

5,0

5,0

-5

3.776,3

5,0

5,0

-5

4.060,5

5,0

5,0

-5

3.776,3

5,0

5,0

-5

12.500,0

5,0

5,0

-5

4.500,0

5,0

5,0

-5

4.500,0

5,0

5,0

-5

1.800,0

400,0

400,0

-400

5.332,0

5,0

5,0

-5

1.427,1

400,0

400,0

2.874,0

50,0

50,0

-50

1.530,1

5.169,9

4.330,0

4.330,0

-2370

,0

10.224,5

90.831,8

9.415,0

,0

9.415,0

-1295

9.136,0

23.898,4

1.325,0

,0

1.325,0

2.446,8

1.638,0

5,0

5,0

-695

2.995,6

1.108,0

15,0

15,0

-785

2.241,0

3.490,0

800,0

800,0

1.088,5

7.591,2

500,0

500,0

364,1

10.071,2

5,0

5,0

-5

,0

66.521,9

5.025,0

,0

5.025,0

-1375

4.431,5

1.000,0

1.000,0

6.478,5

5,0

5,0

-5

16.363,9

5,0

5,0

-5

3.781,0

2.000,0

2.000,0

150

Transformare PT Razboieni in CT H.C.L. 46/2000

1.566,5

Transformare PTW3 in CT W3 H.C.L. 46/2000

5.000,0

Transformare 5 blocuri in CT gaze H.C.L. 46/2000

6.906,5

Instalare contori energie termica la alim. In PT-uri

contori energie termica H.C.L. 46/2000

21.994,0

DOTĂRI $l PLĂTI PROIECTE

1.500,0

1.088,5

CAP.63.02.11

100.180,0

12.979,0

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

32.818,5

12.979,0

înlocuire colector canalizare, str. Dogăriei, Griviței

M.F. 1445/93

10.620,7

4.648,1

înlocuire colector canalizare str. Păcii M.F.

1429/93

9.214,2

4.219,7

Extindere statie pompare SP 13 Iunie H.C.L.

86/1999

6.173,3

1.404,3

Racord canalizare str.Stiintei nr.4O H.C.L.86/1999

142,0

7,0

Extindere statie pompare Vulcan si colector zona

Gara C.F.R. M.F. 358/1995

6.668,3

2.699,9

OBIECTIVE NOI

66.961,5

,0

înlocuire colector canalizare str. Gării Gara 8 M.F.

141/93

7.684,3

înlocuire colector canalizare str. Poșta Veche, M.F.

193/96

1.052,6

înlocuire colector str. Silozului, Roșiori, M.F.

1426/93

7.524,2

Nod hidraulic la intersect.str.Grivitei cu str.Portului

H.C.L. 46/2000

21.104,0

Colector cu evacuare fara pompare str.Egalitatii-

Navelor H.C.L.46/2000

23.935,0

Inloc.colector canaliz.str.D.Bolintineanu H.C.L.

46/2000

3.333,1

Colector canaliz.str.Alex.Cernat         H.C.L.

46/2000

2.328,3

1.566,5

5,0

5,0

-5

5.000,0

5,0

5,0

-5

6.906,5

5,0

5,0

-5

21.994,0

2.000,0

2.000,0

-1500

411,5

3.065,0

3.065,0

1565

87.201,0

9.325,0

,0

9.325,0

300

19.839,5

7.835,0

,0

7.835,0

2300

5.972,6

2.350,0

2.350,0

1000

4.994,5

1.850,0

1.850,0

500

4.768,0

1.900,0

1.900,0

500

135,0

135,0

135,0

3.968,4

1.600,0

1.600,0

300

66.961,5

1.090,0

,0

1.090,0

-2000

7.684,3

5,0

5,0

-5

1.052,6

5,0

5,0

-5

7.524,2

5,0

5,0

-5

21.104,0

1.000,0

1.000,0

-2000

23.935,0

5,0

5,0

-5

3.751,5

30,0

30,0

10

2.620,5

40,0

40,0

10

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

400,0

400,0

400,0

400,0

CAP.63.02.50 TOTAL

363.056,7

25.309,0

337.747,7

72.861,0

,0

72.861,0

4040

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

195.418,5

25.304,2

170.114,3

61.516,0

,0

61.516,0

5990

1

Cimitir Vest M.F. 1285/91

9.178,0

2.498,0

6.680,0

1.780,0

1.780,0

-200

2

Piața Micro 20 M.F. 1608/93

1.150,0

1.150,0

1.150,0

3

Amenajare Piață Calea Prutului M.F. 1087/95

16.235,9

4.304,9

13.108,2

6.300,0

6.300,0

-800

4

Amenajări exterioare și lucrări tehnico-edilitare

Piața Centrală M.F.

20.100,0

6.100,0

14.000,0

13.000,0

13.000,0

1500

5

Asigurare stabilitate versant Micro 21 M.F. 719/96

26.440,0

175,9

26.264,1

,0

6

Obor animale M.F. 1196/95

25.527,7

169,8

21.915,6

785,0

785,0

-15

7

Lucrări tehnico-edilitare M.F. 1168/95

16.522,0

4.522,0

12.000,0

8.250,0

8.250,0

8

lucrări tehnico-edilitare la blocuri Micro 17 M.F.

1482/97

13.401,5

161,5

13.240,0

6.470,0

6.470,0

9

Asigurare versant Lac Vânători M.F. 1456/98

18.408,9

2.318,8

16.090,1

5.130,0

5.130,0

1100

10

Măsuri de protecție împotriva inundațiilor str.

Lemnari HCL 79/1998

2.784,3

717,4

2.066,9

2.030,0

2.030,0

1000

11

Refacere intersecții linii tramvai str. Basarabiei

HCL 79/1998

706,7

196,7

525,0

525,0

525,0

15

12

Extindere modernizare și introducere rețele noi

Cimitir Eternitatea M.F. 139/98

3.150,8

978,1

2.172,7

515,0

515,0

-65

13

Alimentare iluminat ornamental Mun. Galați HCL

79/1998

1.166,9

429,7

737,2

230,0

230,0

-70

14

Modernizare iluminat Plaja Dunărea HCL 79/1998

1.862,5

438,8

1.423,7

1.135,0

1.135,0

-35

15

Modernizare Cimitir Ștefan cel Mare H.C.L.

86/1999

10.606,7

978,0

9.628,7

2.830,0

2.830,0

75

16

Amenajare spatii agrement plaja Dunarea H.C.L.

86/19999

2.602,8

47,9

2.554,9

2.415,0

2.415,0

100

17

L.T.E.-Locuinte H.C.L. 86/1999

5.919,7

696,5

5.223,2

4.190,0

4.190,0

300

18

Realizare repere fixe de adâncime H.C.L. 86/1999

15.195,2

220,7

14.974,5

2.620,0

2.620,0

550

19

Extindere statie pompare Faleza H.C.L. 86/1998

3.097,9

299,3

2.798,6

2.150,0

2.150,0

20

Amenajare zona complex Tiglina I H.C.L. 86/1999

2.511,0

50,2

2.460,8

11,0

11,0

B

1

OBIECTIVE NOI

Depresionare nivel freatic prin foraj orizontal

H.C.L. 86/1999

160.498,2

16.753,0

4,8

2

Puțuri pîezometrice H.C.L. 86/1999

2.335,1

4,8

3

îmbunătățire stabilitate mal Faleza H.C.L. 46/2000

26.997,6

4

L.T.E.-blocuri Gradina Publica H.C.L. 46/2000

3.951,9

5

Amenajare versant Turn T.V. H.C.L. 86/1999

41.159,0

6

Iluminat ornamental străzi mun.Galați H.C.L.

46/2000

2.824,2

7

Amenajare Faleza Dunării H.C.L.46/2000

6.729,0

8

L.T.E.-Locuinte Faleza Dunării H.C.L.46/2000

18.228,6

9

Modernizare Patinoar H.C.L. 46/2000

26.193,5

10

L.T.E.-locuinte Tiglina I,Faleza Tiglina I

H.C.L.86/1999

15.326,3

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

7.140,0

A

1

2

3

C


CAP.68.02. TOTAL

DOTĂRI TRANSURB

CAP.72. TOTAL

DOTĂRI A.L.A.

CAP.96.02.04

OBIECTIVE IN CONTINUARE

L.T.E.-locuinte H.C.L 86/1999

Construcție bloc D19/M19 Construcție bl.V3 DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE


15.000,0              J)

15.000,0

600,0              J)

600,0


8.723,2


5.919,7


696,5


696,5160.493,4

2.670,0

2.670,0

16.753,0

300,0

300,0

-700

2.330,3

200,0

200,0

26.997,6

345,0

345,0

45

3.951,9

200,0

200,0

-200

41.159,0

275,0

275,0

5

2.824,2

,0

-100

6.729,0

150,0

150,0

18.228,6

600,0

600,0

26.193,5

400,0

400,0

-100

15.326,3

200,0

200,0

100

8.675,0

8.675,0

8.675,0

1535

15.000,0

15.000,0

10

15.000,0

15.000,0

15.000,0

15.000,0

600,0

600,0

10

600,0

600,0

600,0

600,0

8.723,2

4.636,5

4.636,5

3786,5

5.223,2

2.586,5

2.586,5

2286,5

5.223,2

300,0

300,0

27.993,0

2.170,0

2.170,0

2170

116,5

116,5

116,5

116,5

2.050,0

2.050,0

2.050,0

1500