Hotărârea nr. 123/2000

Modalitatea de plata a spatiilor comerciale vandute conform HG nr. 505/1998

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.

din_     —2000

privind: modalitatea de plată a spațiilor comerciale vândute conform H.G. 505/1998.

Consiliul local al municipiului Galați;

 • - consilier municipal

 • - consilier municipal

 • - consiler municipal

 • - consilier municipal

 • - consilier municipal


INIȚIATORI: NICOLESCU SORIN

MÂNDRU TRAIAN

MELINTE FLORIN PRISECARU CONSTANTIN GOGOAȘĂ LEONARD

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.^lC^Aw^Ț-09»   2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 505/1998 pentru modificarea H.G. nr. 389/1996 privind transmiterea unor spații comerciale aflate în administrarea consiliilor locale și a regiilor autonome către actualii deținători și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind vânzarea către actualii deținători a unor spații comerciale construite din fondurile statului și aflate în administrarea^consiliilor locale și a regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora;

Având în vedere prevederile art. 20, lit. “g” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1-Se aprobă vânzarea spațiilor comerciale aflate în proprietatea și administrarea Consiliului local prin negociere directă sau prin licitație publică deschisă conform art. 3, alin. (3) din HG nr. 505/1998.

Art. 2- Se aprobă deducerea investițiilor efectuate de actualii deținători ai spațiilor comerciale pentru modernizarea acestora în conformitate cu art. 5, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a HG nr. 505/1998.

Art. 3- Se aprobă modalitatea de plată a spațiilor comerciale vândute conform HG nr. 505/1998, astfel:

 • 1. plata integrală la semnarea contractului (inclusiv T.V.A.)

 • 2. plata la termen cu avans 30% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare odată cu semnarea acestuia.

Termenele de plată stabilite pentru restul sumei ce reprezintă valoarea integrală a spațiului în care este inclus T.V.A. sunt următoarele: .

 • -  50.000.000-100.000.000 - termen de plată 60 zile - 2 tranșe lunar

 • -  100.000.000-250.000.000-termen de plată 90 zile-3 tranșe lunar 250.000.000-500.000.000-termen de plată 120 zile-4tranșe lunar

 • -  500.000.000-750.000.000-termen de plată 150 zile-5 tranșe lunar

 • -  > 750.000.000 termen de plată 150 zile- 6 tranșe lunar Tranșele lunare pot fi plătite inegal la termenele stabilite prin contract.

Art. 4- Suma rămasă de plată după achitarea avansului va fi supusă dobânzii lunare practicate de BCR

Art. 5-Pentru întârzieri de plată se percep maxim 15 zile penalități de 0,3 % pe zi față de suma datorată. Neachitarea sumelor datorate după această perioadă duce la anularea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 6- Restituirea sumelor achitate de cumpărător se va face după scoaterea la licitație a spațiului și încasarea prețului de la câștigătorul licitației fără dobânda aferentă.

Art. 7- Se abrogă HCL nr. 5/28.01.1999 privind modalitatea de plată a spațiilor comerciale vândute conform HG nr. 505/1998.

Art.8-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei