Proces verbal din 31.03.2021

PROCES-VERBAL încheiat azi, 31 MARTIE 2021, in şedinţa ORDINARA a Consiliului Local Fagaras


ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 31 MARTIE 2021, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea presei-mass-media locala.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 14:00.

Domnul președinte de sedinta-Cerghizan Marius-Ioan: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 15 consilieri si 3 absenti: dna Aldea luliana, dl.Ciont Valentin si dl.Klein Johannes (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe si d-na secretar general - Laura Elena Giunca.

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2021 (ORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2021 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții - "Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș"

Componenta B - a proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" - cod SMIS 123 133.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr.9/2009, ca urmare a reevaluării bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.i la HCL.nr.244/14.10.2020, ca urmare a actualizării planului de situație pentru obiectivul de investiții "Construire bază sportivă TIP 1, Str.Șoseaua Combinatului, Nr.iA, Municipiul Făgăraș, județul Brașov".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 1, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 30 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.2, compus din: icameră și bucătărie, în suprafață utilă de 36 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 59 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 4, compus din: 4 camere, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 59 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.5, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 26 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 6, compus din: cameră, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 36 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 18.867 mP și edificat cu 4 construcții: C1-339 mp, C4-724 mp, C5-14 mp proprietatea unei societăți comerciale și C6-282 mp (construcție fără acte), înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, în 4(patru) loturi, în vederea rezolvării situației juridice a imobilelor terenuri, ce reprezintă terenuri situat sub construcțiile amintite (construcții industriale și anexe) - proprietate privată persoană juridică.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosința gratuita către Direcția Generală Regională a finanțelor Publice Brașov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraș), a unei părți din imobilul construcție Ci (P+3E) in suprafața utilă de 1.188,32 mp, din suprafața totala utilă de 4.616,82 mp, inscrisa in C.F. nr. 103752 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, identificat la poziția 1229, compus din 6 incaperi/ nivel, respectiv 24 încăperi in scopul desfășurării activitatii specifice Serviciului fiscal, str.Azotului, nr.iA, jud.Brasov, pe o perioadă de...............ani.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.102224 Făgăraș cu nr.top.1677 - 1687/8/1/2/2.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș și aprobarea duratei mandatului acestuia.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2021 a Fundației “ Hospice Casa Speranței” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho - emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 21. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Făgăraș, începând cu anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 23. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. ( APRILIE 2021).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 24. Informare înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.9854/11.03.2021 privind demisia domnului GHERGHE ALEXANDRU din Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, având calitatea de membru.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte:Supune spre aprobare ordinea de zi per ansamblu si se aproba in unaimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.81/31.03.2021.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2021 (ORDINARĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.82/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2021 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: dl.Cupu Lucian (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.83/31.03.2021.

(Intre timp, a sosit in sala si dl.Klein Johannes, fiind prezenti 16 consilieri locali).

Domnul președinte:Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții -"Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș" Componenta B - a proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" - cod SMIS 123 133.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.84/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr.9/2009, ca urmare a reevaluării bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.85/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2021.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.86/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.i la HCL.nr.244/14.10.2020, ca urmare a actualizării planului de situație pentru obiectivul de investiții "Construire bază sportivă TIP 1, Str.Șoseaua Combinatului, Nr.iA, Municipiul Făgăraș, județul Brașov".

Domnul primar:” Am vorbit cu persoana de la C.N.I. care se ocupa de proiectul nostru si ne-a rugat sa specificam in hotararea consiliului local ca se preda către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în str. Șoseaua Combinatului, nr. 1A, municipiul Fagaras, județul Brașov, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, în suprafață de 13.996 mp, identificată conform Planului de situație, anexa la prezenta H.C.L. din totalul de 14.122 mp înscris în Cartea Funciară nr. 106618, nr. topo 106618, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții: Proiect Tip - "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, Municipiul Făgăraș, județul Brașov". Sunt cei 100 si ceva de mp pe care trece conducta de gaz si acei 100 si ceva de mp ii vom transforma in spațiu verde, iar locurile de parcare le vom duce in alta parte si, la un articol sa introducem următoarea fraza:” in cazul în care în urma întocmirii Proiectului Tehnic de adaptare la amplasament și demarării lucrărilor de construire a bazei sportive, va fi necesară executarea unor lucrări de desființare (scoatere) a conductei dezafectate de pe amplasament, U.A.T. Municipiul Făgăraș se obligă să asigure execuția lucrărilor pe cheltuiala proprie”.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentele dl.primar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.87/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 1, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 30 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.88/31.03.2021.

(Intre timp, a sosit in sala si dna Aldea luliana, fiind prezenti 17 consilieri locali).

Domnul președinte:Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.2, compus din: icameră și bucătărie, în suprafață utilă de 36 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.89/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie și hol , în suprafață utilă de 59 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.90/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 4, compus din: 4 camere, bucătărie și hol , în suprafață utilă de 59 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.91/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.5, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 26 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.92/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 6, compus din: cameră, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 36 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.93/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 18.867 mP și edificat cu 4 construcții: C1-339 mp, C4-724 mp, C5-14 mp proprietatea unei societăți comerciale și C6-282 mp (construcție fără acte), înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, în 4(patru) loturi, în vederea rezolvării situației juridice a imobilelor terenuri, ce reprezintă terenuri situat sub construcțiile amintite (construcții industriale și anexe) - proprietate privată persoană juridică.”

Domnul Cupu:”In discuțiile pe care le-am avut in cadrul comisiilor consiliului local, am intrebat care este interesul proprietății in acea zona si mi s-a spus ca se vor desfasura multe afaceri etc. Știe cineva ce fel de activitati se desfasoara acolo, in acele hale?”

Domnul primar:”Am si răspuns in cadrul comisiilor consiliului local. Acolo se face microproductie si se fac si prestări servicii.”

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Paicu Cristina (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.94/31.03.2021.

(Intre timp, a sosit in sala si dl.Clont Valentin, fiind prezenti 18 consilieri locali).

Domnul președinte:Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosința gratuita către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraș), a unei părți din imobilul construcție Ci (P+3E) in suprafața utilă de 1.188,32 mp, din suprafața totala utilă de 4.616,82 mp, înscrisa in C.F. nr. 103752 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, identificat la poziția 1229, compus din 6 incaperi/ nivel, respectiv 24 încăperi in scopul desfășurării activitatii specifice Serviciului fiscal, str.Azotului, nr.iA, jud.Brașov, pe o perioadă de...............ani.”

Domnul primar:”As vrea sa specificam intr-un articol ca Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov sa vina cu lucrările specifice activitatii lor. Pentru ca lucrările de amenajare pentru acest spațiu, le-am făcut noi si le facem tot noi in continuare. Ei vin cu lucrările specifice ( vorbim de rețelele lor interne). Noi le-am compartimentat, am schimbat geamurile, ușile, impreuna cu Serviciul de Termie racordam clădirea la Serviciulo de Termie, am făcut instalația electrica, termica.”

Domnul Cupu:”Am intrebat la comisiile consiliului local care este motivul pentru care le dam in folosința gratuita pe o perioada de 25 de ani acel spațiu? Mi s-a răspuns ca vom avea nu știu ce servicii.”

Domnul primar:”Am răspuns si in comisiile consiliului local, va mai răspuns o data si astazi. Sediile vor ramane. In caz ca peste 10,15 ani nu mai au nevoie de sedii, sigur ni le vor preda pentru ca probabil nu vor fi disponibili sa plateasca utilitati si alte cheltuieli ale acestei Direcții Generale Regionale a Finanțelor Publice. Aceasta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice oferă servicii cetățenilor din Fagaras si Tara Fagarasului. Daca noi nu suntem de acord sa punem o clădire la dispoziție de a oferi aceste prestări, servicii publice cetățenilor, probabil o sa caute in alt oraș si atunci cetățenii din Fagaras si din zona vor avea de pierdut. Este o instituție publica, cadrul legal pentru a o da in folosința gratuita exista, iar perioada de 25 de ani este rezonabila pentru ca Direcția Finanțelor Publice nu se va desființa. Intenția este de a ne muta in clădirea respectiva, de a forma un centru civic in Fagaras si de a aduce acolo toate instituțiile care deservesc cetățenii Municipiului.”

Domnul Cupu:”Eu, din cate știu, in tara, toate primăriile sunt in centrul orașului, astfel incat orice cetatean sa poata ajunge mai ușor acolo. Dar de ce gratuit si de ce pe o perioada de 25 de ani?”

Domnul primar:”Dragi consilieri, eu v-am răspuns deja. Daca mai este si alta întrebare, va răspund.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul dl.primar si se aproba cu 17 voturi pentru si 1 abținere: dl.Cupu Lucian (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.95/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.102224 Făgăraș cu nr.top.1677 - 1687/8/1/2/2.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 1 abținere: dna Paicu Cristina (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.96/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș și aprobarea duratei mandatului acestuia.”

Domnul Cupu:”Legat de S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș, serviciile nu s-au imbunatatit, deszăpezirea este un Fiasco, foștii salariati care au fost dati afara, au inceput sa câștige procesele si ca atare, solicit demisia întregului S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș Deci, nu mai poate fi vorba nici de aceasta numire ca membru in S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș, al dl.Tetiu Ciprian.De aceea, eu nu voi vota acest proiect de hotarare.”

Domnul Butunoiu:”Eu nu inteleg, votam doar insusirea Raportului privind numirile finale pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș?”

Domnul președinte:”Da. Nu aprobam nimic altceva decât acest raport.”

Doamna secretar general: ”Nu ati aprobat un proiect de hotarare in calitatea dvs.de consilieri locali si o hotarare de consiliul local adoptata cu privire la dl.Tetiu Ciprian pe procedura consiliului local. Ceea ce ati aprobat, a fost o procedura interna S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș in A.G.A. S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș de care noi nici nu am avut cunoștința la momentul in care dvs.ati fost convocati, dar procedura care este instituita pe Ordonanța nr.109/2011 este următoarea: dvs.,in calitate de autoritate tutelara propuneți candidatii societății respective, nu invers. De data aceasta asa s-a intamplat. Am discutat zilele trecute cu dl.Ciora lonut, la telefon, noi avand deja proiectul de hotarare pe procedura legala in fata dvs.,ca dânsul sa revină printr-o hotarare A.G.A. S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș si sa refaca procedura interna, in sensul de revocare a hotărârii A.G.A. S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș cea anterioara si sa ia act de hotararea consiliului local a noastra si sa se respecte prevederile legale.”

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 3 abținere: dl.Cupu Lucian, dl.Gavrila Dan si dna Paicu Cristina (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.97/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2021 a Fundației “ Hospice Casa Speranței” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho - emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.98/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru anul 2021.”

Domnul primar:”Aduc si aici un amendament. Toate aceste fmantari se fac in funcție de alocările de la bugetul de stat sau bugetul Consiliului Județean Brașov. Neavand toate datele, este obligatoriu sa avem mențiunea aceasta, respectiv, sa se aprobe Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, condiționat de identificarea, după aprobarea bugetului local, a sumelor necesare desfășurării acțiunilor.”

Domnul Cupu:”Am observat ca sunt anumite costuri. Cine le face? Este si un număr mare de posturi si ar trebui sa le mai diminuam. Este vorba de 150.000 lei pentru 44 de persoane”.

Doamna secretar general: "Exista o strategie la nivel național cu privire la reducerea sărăciei si incluziunea sociala si anul trecut am avut o asemenea propunere din partea Direcției de Asistenta Sociala Fagaras. S-a incercat si bugetarea acestor acțiuni si activitati, care aceste activitati au fost bugetate estimativ. Tocmai de aceea, venim in fata dvs.cu propunerea de a face un amendament la proiectul de hotarare in baza mențiunilor făcute de dl.director Buget-Finante din cadrul Primăriei Fagaras, dl.Ludu Da, in sensul ca vor fi bugetate in contextul in care exista sumele necesare in acest scop, ele putând sa se desfasoare si prin atragere de fonduri prin voluntariat, (ne referim la acele cursuri de perfecționare) sau prin O.N.G.-uri care desfasoara asemenea servicii de furnizare.”

Domnul primar:”Aceasta strategie este făcută conform legii si este inclusa intr-o strategie naționala. Legea ne obliga sa avem acțiuni pentru incluziune sociala, acțiuni pentru persoanele care au diferite probleme, persoane cu dizabilitati, iar in fata acestei strategii, si noi, si Direcția de Asistenta Sociala Fagaras atragem finanțări si nu neaparat din bugetul local. Este mențiunea ca daca avem sumele necesare, le vom bugeta. Daca nu, aceste acțiuni, asa cum le-am făcut si anii trecuti, se vor face voluntariat de către angajatii Direcției de Asistenta Sociala Fagaras in colaborare cu alte asociatii, dar aceasta strategie trebuie realizata. Comparația ca sunt 150.000 lei pentru 44 de persoane, nu este asa. Trebuie citita strategia.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentele făcute si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.99/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș pentru anul 2021.”

Domnul președinte:”La acest proiect de hotarare, ii dau cuvântul doamnei Mariana Câju-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș, care nu poate fi prezenta fizic la aceasta ședința, ci este prezenta online.”

Doamna Mariana Câju-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș:”Va mulțumesc pentru invitație. Astăzi ma coneztez cu dvs.online. Mi-as dori mult in ședința următoare a consiliului local sa pot sa răspund domnilor consilieri locali prin prezenta mea fizica in consiliul local.

In legătură cu acest proiect de hotarare, modificările de structura pe care le propunem, in mandatul trecut undeva prin vara, s-a aprobat o modificare de structura prin care infiintam un cabinet de nefrologie si tot anul trecut a fost finanțata si realizata de către Primăria Fagaras documentația pentru extindere si modernizare a Centrului de dializa a Municipiului Fagaras. De aici, rezulta aceasta propunere de mărire de locuri de paturi. Va propunem marirea numărului de locuri de paturi de la 9 cate sunt acum, la 21. De un an si jumătate, la centrul de dializa, in acest moment tratm 42 pacienti in 3 ture si speram ca in perioada următoare aceasta investiție sa fie finanțata si realizata de către Primăria Fagaras pentru ca exista o adresabilitate foarte mare. Ne dorim sa aducem cei 30 pacienti ( cum am spus si in mandatul trecut de consiliul local) la Fagaras pentru aceasta terapie. Odata cu realizarea cabinetului de nefrologie, noi putem prelua inițierea pacientilor. Este o procedura care se realizează in cadrul dializei, in sensul ca pacientii, numai daca exista un cabinet de nefrologie si terapie intensiva in spital, reusesc sa faca aceasta inițiere. Pana in acest moment, inițierea se facea in Brașov si pierdeam foarte multi pacienti. O alta modificare de structura pe care o propunem este creșterea numărului de paturi al Compartimentului ortopedie-traumatologie, de la 7 lais. Este o propunere mai veche, dar n-am reușit sa o realizam pentru ca Ministerul Sanatatii nu ne-a dat avizul, deși noi am suplimentat numărul de medici si avem toate condițiile necesare in acest sens. De asemenea, mai propunem modificarea structurii spitalului prin adaugarea a 5 paturi la urologie. In acest moment doi medici care pot sa realizeze si ambulatoriul, si sa trateze pacientii acestei secții. Acum se iau paturi de la secția de chirurgie pana se rezolva situația.”

Domnul Cupu:”Cate paturi raman in chirurgie in contextul in care se iau de acolo paturi?”

Doamna Mariana Câju-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș:’Tn acest moment, secția de chirurgie are 48 de paturi. Vor ramane 28 de paturi pentru ca, cum va spuneam, la compartimentul de ortopedie din cele 7 paturi existente, sunt 8 in secția de chirurgie, sunt specialități chirurgicale pe care le propunem spre modificare. In secția de chirurgie, in ultimii 2 ani, a scăzut prestabilitatea pentru aceasta secție, pentru ceea ce se realizează acolo.”

Domnul Cupu:”De ce este nevoie de modificare pentru organigrama, in contextul in care avem posturi libere si vacante?”

Doamna Mariana Câju-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș:”Din totalul posturilor, o parte sunt vacante, dar modificările pe care noi le propunem, sunt pe categorii. Sunt 3 categorii de modificări ale statului de funcții si ale organigramei Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș. Prima categorie de suplimentare a numărului de posturi la Compartiment de Terapie Intensiva coronarieni pentru a angaja personal. Din personalul existent si care isi desfasurau activitatea la acest compartiment, au castigat in instanța impotriva spitalului pentru a li se acorda drepturile salariale, dar in realitate, niciodată n-am avut aceste posturi. A doua categorie se refera la transformarea unor posturi si aici au fost obligati prin modificările legislative ( daca ne referim de exemplu, la un compartiment).

La anatomie patologica, cerem suplimentarea a unui post de asistent. Am făcut o sinteza a tuturor posturilor pentru a reuși ceea ce ne-am propus de mai multi ani, sa va propunem o data sau cel mult de doua ori pe an, modificarea organigramei si a statului de funcții ale spitalului pentru ca si in mandatul trecut, ceilalți consilieri locali au fost impotriva acestei modificări a a statului de funcții, a organigramei si a structurii organizatorice ale spitalului. A treia categorie se refera la promovări in trepte profesionale făcute conform legii.”

Domnul Cupu:”Era bine ca la comisiile consiliului local sa fi putut participa cineva de la spital, ca sa nu mai fi transformat acum ședința de consiliul local in comisii ale consiliului local. Cu privire la terapia intensiva de coronarieni unde știam ca salariatii au castigat in instanța acele procese, avem dotarea, aparatura,spațiul necesare sa facem astfel de secții?”

Doamna Mariana Câju-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș:”Noi am vrut sa desființam acest compartiment, doar ca ni s-a interzis de către Ministerul Sanatatii. Dotări avem in acest moment. Deja se realizează personalul spitalului. Cei din cardiologie isi desfasoara activitatea si la acest compartiment.”

Domnul Cupu:”Investitia cine o face?”

Doamna Mariana Câju-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș:”Nu trebuie nicio investiție acolo. Doar trebuie sa intram in legalitate cu concursurile pentru aceste posturi.”

Domnul Cupu: "Laboratorul renal din spital este acreditat?”

Doamna Mariana Câju-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș:”Este in procedura de acreditare. In anul 2017 laboratorul spitalului era intr-o situație nu tocmai normala, in sensul ca nu exista aparatura, nu se făcuseră demersuri pentru aceasta acreditare. De atunci, impreuna cu managerii din trecut si cu mine, am reușit sa aducem aparatura, am identificat un spațiu unde sa se mute laboratorul renal, de atunci, si modificarea de ortopedie exista si a fost cerere către Ministerul Sanatatii, dar spatiile, din pacate, nu sunt conforme. Din acest an, am reluat procedura de acreditare al laboratorului spitalului. El este dotat in acest moment, am obtinut din partea Ministerului Sanatatii acum cateva luni, infiintarea unui punct de recoltare pentru ca in momentul in care vom fi acreditati renal, vom putea sa facem analizele necesare.In cursul acestui an vom obține aceasta acreditare.”

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.100/31.03.2021.

Domnul Cupu:”Vreau sa va mai spun inca ceva. Am atras atentia si in comisiile consiliului local ca aceste materiale nu se vad bine pe site, nu au claritatea necesara pentru a putea fi citite, fiind Ștersături.

Doamna secretar general: "Apreciem ca este din cauza programului cu care lucrează cei de la spital când redactează materialul lor in format mic, iar la scanare nu se mai disting bine caracterele. N-as vrea sa credeți ca ștergem noi intenționat aceste materiale. De la comisiile consiliului local unde s-a mai discutat aspectul acesta, pana la momentul ședinței ordinare, compartimentul I.T. a incercat din nou scanarea materialelor, avand același rezultat.”

Domnul președinte:Prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.”

Domnul președinte:” La acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Din cate se observa, sunt deja făcute niște propuneri de membrii din cadrul Consiliului local Fagaras. Daca mai aveți si alte propuneri?”

Se fac următoarele propuneri:

-Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș:

Membrii: - dna Șuteu Marilena Dorina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș - dna Crăciun Monica - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Supleanți :

Membrii:- dna Centiu Magdalena Florina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș - dna. Aldea luliana - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

-Comisia de soluționare a contestațiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș:

Membrii: - dl.Popa Ovidiu Nicolae - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Comisia de centralizare a votului secret se retrage pentru numararea voturilor.

Domnul președinte:”In urma votului secret avem:

-Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș:

Membrii: - dna Șuteu Marilena Dorina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 11 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție)

 • - dna Crăciun Monica - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 5 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție)

Supleanți :

Membrii:- dna Centiu Magdalena Florina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 7 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție)

 • - dna. Aldea luliana - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 10 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție)

-Comisia de soluționare a contestațiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș:

Membrii: - dl.Popa Ovidiu Nicolae - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 12 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte:"Așadar, avem următoarea forma finala a membrilor din cadrul Consiliului local Fagaras:

-Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș:

Membru: - dna Șuteu Marilena Dorina - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Supleanți:

Membru: - dna. Aldea luliana - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

-Comisia de soluționare a contestațiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș:

Membru: - dl.Popa Ovidiu Nicolae - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.101/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Făgăraș, începând cu anul 2021

Domnul președinte:” Si la acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Din Daca mai aveți si alte propuneri?”

Se fac următoarele propuneri:

-Comisia Locala de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras:

 • 1 . Lascu Iulian - Consilier local

 • 2 .Gavrilă Dan Dionisie - Consilier local

 • 3 . Ludu Aurel Cristian - Consilier local

 • 4 .Popa Ovidiu Nicolae - Consilier local

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Comisia de centralizare a votului secret se retrage pentru numararea voturilor.

Domnul președinte:”In urma votului secret avem:

-Comisia Locala de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras:

 • 1. Lascu Iulian - Consilier local = 10 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 2. Gavrilă Dan Dionisie - Consilier local = 14 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 3. Ludu Aurel Cristian - Consilier local = 13 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

4«Popa Ovidiu Nicolae - Consilier local = io voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte:”S-a produs un balotaj la voturi intre dl.Lascu Iulian si dl.Popa Ovidiu Nicolae, așadar trebuie sa se reia votul secret dintre cei doi.”

Domnul Popa O:”Eu ma retrag in aceasta comisie,prin urmare, nu mai este nevoie sa se reia votul secret.”

Domnul presedinte:”Prin urmare, retragandu-se dl.Popa Ovidiu din aceasta comisie, avem următoarea forma finala a acestei comisii:

-Comisia Locala de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras:

 • 1. Lascu Iulian - Consilier local

 • 2. Gavrilă Dan Dionisie - Consilier local

 • 3. Ludu Aurel Cristian - Consilier local

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.102/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.103/31.03.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (APRILIE 2021).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 1 abținere: dl.Ciont Valentin (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.104/31.03.2021.

Domnul președinte .'Prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi:” Informare înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.9854/11.03.2021 privind demisia domnului GHERGHE ALEXANDRU din Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, având calitatea de membru.”

Domnul președinte:” Fiind vorba doar de o informare, s-a luat act de aceasta.”

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PJ.