Proces verbal din 27.05.2021

PROCES-VERBAL încheiat azi, 27 MAI 2021, in şedinţa ORDINARA a Consiliului Local Fagaras


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 27 MAI 2021, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea presei-mass-media locala.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 14:00.

Domnul președinte de sedinta-Colibas Mihai Madalin: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 18 consilieri si 1 absent: dl.Stengel Norbert (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe si d-na secretar general - Laura Elena Giunca si dl.Dan Ludu-dir.Dir.Buget-Finante.

Domnul primar:” înainte de a intra in dezbaterea ordinii de zi, propun ca punctul 9 de pe ordinea de zi sa se discute mai la inceputul acestei ședințe, respectiv, după punctul 1 al ordinii de zi. Așadar, propun modificarea ordinii de zi.”

Domnul președinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in fimctie).

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 APRILIE 2021 (ORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL.nr.255/29 noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea Împrumutului intern contractat de către Municipiul Fagaras de la CEC Bank si realizarea unor obiective de investitii, pe o perioada de 12 ani.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții - "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, județul Brașov" SMIS - 120952.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren în suprafață de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraș identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgăraș, nr. cadastral 103766, CF 104003 Făgăraș, nr. cadastral 104033 și CF 103999 Făgăraș nr. cadastral 103999 , constituit în baza HCL nr. 13/30.01.2014, revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren pentru obiectivul "închidere depozit neconform”, "Stație de Transfer” și ”Stație de Sortare” în municipiul Făgăraș aferent proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov”, constituit în baza HCL nr-93/30.05.2011 precum și revocarea HCL nr.79/30.04.2013.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, pentru desfășurarea comerțului stradal, stabilirea și modalitatea de încasare a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității în prestarea serviciului se salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire, curățat rigole și întreținerea căilor publice precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data de 01.06.2021, precum și modificarea similar a duratei Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12057/2011 încheiat cu S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.i din HCL.nr.176/26.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras, a imobilelor situate in Fagaras, str.Negoiu, bl.6, sc.D, ap.i, inscris in CF.nr.103167-C1-U23 Fagaras; str.Negoiu, bl.6,sc.D, ap.i, inscris in CF.nr.iO3i67-Ci-U22 Fagaras; str.Tabacari, bl.8, sc.A, inscris in CF.nr.ioi684-Ci-Uio Fagaras si zona Centrul II, bl.56, ap.i, inscris in CF.nr.i022224-Ci-U8 Fagaras, ca fiind de uz si interes public local si completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicina de familie, situat in Fagaras, str.Negoiu, Bl.6, Ap.i, identic cu cel înscris în CF.nr.103167- C1-U23 Făgăraș cu nr.top. 2856/1/1/27/1, cad.741, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicina de familie, situat in Fagaras, str.Tabacari, B1.8, Sc.A, Ap.2, identic cu cel inscris in CF.nr.ioi684-Ci-Un Fagaras, cu nr.top.1108/2/2 cad.744, proprietatea publica a Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 15. Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 13.453 mp, edificat cu construcții industriale și edilitare - domeniu public, situat în Făgăraș, str.Cetății, nr.40 C, înscrise în CF.nr.103050 Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului teren extravilan, în suprafață de 1.400 mp, înscris în CF.nr.106871 Făgăraș, proprietatea d-lui Stiniguță Gheorghe, situat în Făgăraș, str.Cânepii, Tarla A656/1/2/28/1, în scopul amenajării unui parc dejoacă pentru copii.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.3/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 955 mp, înscris în CF.nr. 104014 Făgăraș, proprietatea d-lui Sfecliș Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str.Tăbăcari, nr.13, aprobat la cumpărare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizare date imobil, identic cu cel inscris in CF.nr.io6275-C2-U7 cu nr.cad.630, in sensul descrierii corecte a imobilului incăpere Cameră - anexa, situat in Fagaras, str.Mihai Viteazu, nr.3, etaj.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.3227/06.05.1994, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare încheiat în formă autentică sub nr.813/16.11.2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 20. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de personalul medical din cadrul secției Cardiologice a Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Fagaras, inregistrata sub nr.3418/22.04.2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 21. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență, precum și cuantumul lor, aprobarea metodologiei de acordare a acestora și a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 23. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( IUNIE 2021).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Domnul președinte :”La punctul”Suplimentare” avem următorul proiect de hotarare:”

i.Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.4034/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Domnul președinte:” Propun ca după ce epuizam ordinea de zi propriu-zisa, sa intrerupem ședința pentru a se desfasura doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia juridica si comisia de integrare europeana, cu privire la discutarea proiectului de hotarare de la punctul “Suplimentare”, ulterior, reluandu-se ședința ordinara pentru a se vota acest proiect de hotarare.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi per ansamblu, modificata, precum si ordinea de zi suplimentara si se aproba in unaimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.147/27.05.2021.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 APRILIE 2021 (ORDINARA).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.148/27.05.2021.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi, care a devenit punctul 2 pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren în suprafață de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraș identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgăraș, nr. cadastral 103766, CF 104003 Făgăraș, nr. cadastral 104033 și CF 103999 Făgăraș nr. cadastral 103999 , constituit în baza HCL nr. 13/30.01.2014, revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren pentru obiectivul "închidere depozit neconform”, "Stație de Transfer” și ”Stație de Sortare” în municipiul Făgăraș aferent proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov”, constituit în baza HCL nr.93/30.05.2011 precum și revocarea HCL nr.79/30.04.2013.”

Domnul primar:”As vrea dau explicatii acestei inițiative. In anul 2011 s-a dat un drept de administrare Consiliuln Județean Brașov pentru accesarea unor fonduri europene si realizarea sistemului intregrat de management al deșeurilor in județul Brașov. Din punct de vedere al amplasamanetului, din anul 2011 pana in acest moment, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Noi am accesat un proiect pe fonduri europene pe culoarul de mobilitate din zona industriala, iar pe acest culoar, vorbind de str.Octavian Paler, str.13 Decembrie, Sos.Combinatului , Sos. Hurezului, se va face o infrastructura concomitent si coroborat cu alte proiecte si finanțări, o infrastructura rutiera, piste de biciclete, trotuare si seva creea o zona unde fagarasenii au posibilitatea pe o distanta destul de mare, de aproximativ 2 km de a se schimba atat cu bicicletele, cat si pe jos. Mai mult decât atat, in zona respectiva s-a creeat un cartier „Miorița” care este la o distanta de 290 m fata de acest amplasament. Mai sunt si alte obiective in zona respectiva, de exemplu, zona de agrement,Lacuri”. Acolo este o distanta de 3 km, o distanta destul de mica, iar acea zona, daca se extinde, noi vom avea o restricție foarte mare. In zona respectiva s-au mai transformat niște construcții in locuințe. Acolo este on zona de depozitare a unui agent economic a produsului ecologic. Se mai dezvolta in zona respectiva de mica industrie si vorbim acolo de spălătorii etc si nu este corect ca toate mașinile din Tara Fagarasului ( vorbim de sute de mașini de gunoi/luna), sa vina in zona respectiva sa aduca gunoiul pentru tratarea lui. Municipiul Fagaras le-a propus Consiliului Județean Brașov ca zona de amplasament in punctul verde pe platforma fostului Combinat chimic, cu realizarea infrastructurii pentru ca in cadrul proiectului, sunt bani pentru realizarea infrastructurii a unui drum din drumul județean, iar toate U.A.T.-urile care generează gunoi pe partea de sud a Municipiului Fagaras, vor putea veni pe drumul județean si coboara in acest amplasament. Aceasta este din punct de vedere al locației si a unei finanțări pe fonduri europene pe care o are Municipiul Fagaras in momentul de fata unde noi am prins niște indicatori pe care trebuie sa-i indeplinim, iar prin acest amplasament, noi nu putem indeplini acei indicatori si suntem in pericol sa pierdem o finanțare de 10 mil.euro. din punct de vedere legal, doamna secretar general va poate spune, daca este nevoie. Acea administrare nu mai poate continua pentru ca toate documentele, contractele nu mai sunt valabile in momentul de fata.”

Domnul Cupu:”Eu m-am interesat si am văzut locația respectiva. Prin revocarea administrării de către Consiliul Județean a suprafeței de 25.000 mp acordat prin HCL nr. 13 din30.01.2014 și HCL 39 din 30.04.2013 se pune în pericol un proiect pentru accesarea a aproximativ 114 milioane de euro către Consiliul Județean în vederea gestionării serviciului de salubritate pe toată raza județului, din care 6 milioane de euro revin stației din Făgăraș, întreb: sunteți conștient domnule primar că astăzi ați inițiat un proiect de revocare care pune în pericol această cerere de finanțare? Sunteți conștient că cei care vor suferi sunt chiar cetățeni Făgărașului? Sunteți conștient că vor crește costurile și așa foarte mari pentru cetățenii Făgărașului, dacă municipiul nu este în stare să pună la dispoziție o locație pentru stația de sortare și transfer al deșeurilor? Domnule primar, patru ani ați fost președinte ISO Mediu ca să înțelegi fenomenul. Dacă nu l-ați înțeles, măcar nu îl încurcați. Domnilor consilieri, am încredere că dumneavoastră înțelegeți acest proiect pentru Țara Făgărașului, înțelegeți că astăzi, prin votul dumneavoastră, putem face un mare rău Făgărașului pe termen lung. Așadar, propun respingerea acestui proiect de hotarare si va rog sa nu il votati.”

Domnul primar:”0 declarație politica extraordinara de la tribuna partidului PNL.Brasov. Nu afecteaza proiectul in niciun fel. Consiliul Județean Brașov are obligativitatea sa gaseasca aceste locații, iar Primăria Municipiului Fagaras a propus amplasamentul. Asa cum am spus si mai devreme, acel amplasament propus in anul 2011 nu mai poate fi folosit nici din punct de vedere juridic. El a fost pus ca si amplasament pentru un anumit program, in momentul respectiv se putea da drept de administrare. Noi am primit de la Consiliul Județean Brașov solicitare pentru a da drept de proprietate sau drept de superficie. In momentul de fata, printr-un document, printr-o hotarare a Curții Constituționale nu mai avem aceasta posibilitate, iar Consiliul Județean Brașov este obligat sa achiziționeze un teren in proprietate, noi, neavand aceasta posibilitate, sa trasferam acest drept. Acel amplasament de care se vorbea mai devreme, propus de către unitatea administrativa acum, cu acel punct verde in Combinat, este cel mai bun din acest punct de vedere pentru ca Agenția de Mediu spune ca este potențial contaminat, nu are niciun document in momentul de fata, iar un studiu de contaminare a unui teren, se face in maxim 7 zile. Va reamintesc ca atunci când am discutat cu firma BOSCH, un studiu de contaminare al terenului s-a făcut in 3 saptamani, de 50 ha si a costat 80.000 euro.Deci, nu este o tragedie si le-am explicat si celor de la Consiliul Județean Brașov, de atunci de când eram inca eu președinte ISO MEDIU, ca nu voi accepta ca acel teren, acel amplasament pe care ei il vizeaza, sa afecteze toata comunitatea si toate mașinile de gunoi sa treaca prin Fagaras. Acum, mai departe, Consiliul Județean Brașov trebuie sa mearga la lichidator, sa cumpere terenul, bani care se recuperează din proiect, sa faca acel studiu de contaminare si sa ia masurile ce se impun pentru ca este o suprafața de 2,5 ha. Le-am si dat o adeverința prin care se spune, conform Ordonanței nr.74, ca acel teren este contaminat. Ne-am si asumat acest lucru, dar intențiile politice vad ca sunt altele, intențiile politice au fost si la momentul respectiv pentru ca tot Fagarasul a fost de vina ca nu s-a făcut proiectul si cred ca intențiile politice sunt si acum ca Fagarasul sa nu faca proiectul. Consiliul Județean Brașov are posibilitatea sa gaseasca un teren oriunde in zona aceasta.”

Domnul Cupu:"Mie mi s-a spus ca pe zona contaminata nu este posibil. Fagarasenii trebuie sa știe ca orice alta suprafața si nu alta zona decât cea care a fost pusa la dispoziție, va duce la creșterea costurilor si implicit, creșterea unei taxe care este in acest moment de 16 lei si este destul de impovaratoare pentru cetățenii Fagarasului.”

Domnul Lascu: "Orașul nostru este mărginit pe o parte de râul Olt, iar pe alta parte, Combinatul chimic si este pacat ca avem o zona in care ne putem extinde cu diverse lucruri, cartier de locuințe sau zone de agrement. Este singura zona in care Fagarasul se mai poate dezvolta.”

Doamna Polmolea:”Nici eu nu sunt de acord cu acel amplasament. Este destul de departe de acel drum, dar totodată as vrea ca Fagarasul sa fie parte integrata din acest sistem si sa luam o hotarare in cunoștința de cauza. Din punct de vedere legal, putem sa luam inapoi acel teren, dar as propune sa-i invitam pe cei care se ocupa de aceasta problema, pe cei de la Consiliul Județean Brașov, inclusiv pe cei de la ISO MEDIU si de la Agenția de Mediu, ca sa ne spună daca este viabil sau nu acest teren propus de U.A.T Fagaras si cum sa facem sa fim si noi parte din acest proiect. Mi se pare ca Fagarasul merita acest lucru.”

Domnul primar: ”La discuțiile avute cu Agenția de Mediu, veți avea următorul răspuns: tot Combinatul este posibil contaminat. Ca sa poți teremina o zona acum, daca este sau nu contaminata, trebuie sa faci un studiu. Acel studiu trebuie sa-1 faca cel interesat, cel care este interesat sa cumpere acel teren. Fagarasul este membru al asociației si face parte din acest proiect. Real, noi contribuim la acest proiect, adica, in proiect se tine cont de cantitatea de deșeuri generata pe teritoriul Municipiului Fagaras, ceea ce inseamna ca atunci când se ia in calcul toata infrastructura pe care o realizează in proiect, se tine cont de tot ceea ce se intampla in Municipiul Fagaras. Trebuie sa avem mare grija ca aceasta infrastructura atunci când se instalează, nu mai poți s-o ridici asa cum vrei, iar in momentul de fata, asa cum spunea si dl.Lascu, zona respectiva este poate singura zona care se poate extinde, se poate dezvolta. Zona unde noi avem probleme intr-o parte a Municipiului Fagaras este fosta platforma a Combinatului Chimic, iar lucrurile acestea trebuie sa le folosim in sensul respectiv.”

Domnul Lascu:”Nu trebuie blocat acest teren.”

Domnul Popa O:”Nu vad oportun ca toate gunoaiele sa fie aruncate intre Fagaras si Hurez. Si eu susțin ca Fagarasul sa fie un oraș turistic. Susțin așadar, ceea ce spune dl.primar.”

Doamna Polmolea:”Si eu susțin acest proiect. Ideea este sa nu creeam o situație de tensiune cu acest proiect.”

Domnul Butunoiu:”Sustin ce spune doamna Polmolea. Eventual, un alt loc sa fie găsit ca amplasament in acest sens.”

Domnul primar: ”Nu este corect ca mașinile de gunoi sa treaca pe str. Octavian Paler, Sos.Combinatului, Sos. Hurezului. De aceea am si propus o noua locație care nu deranjează foarte mult.”

Domnul Cupu:”As propune sa nu ne pripim astazi in a vota acest proiect de hotarare si sa chemam si pe cei ce se ocupa de acest lucru, asa cum a spus si doamna Polmolea.”

Domnul Ludu C:”Daca s-ar dovedi ca terenul ar fi contaminat, aveți si alte variante?”

Domnul primar:”Da, exista. Doar Consiliul Județean Brașov trebuie sa le gaseasca.”

Domnul Popa O:”Discutam de un proiect european.”

Domnul Stirbu:”Eu imi doresc o statie de sortare sa fie in alta parte. Locuiesc in acea zona si nu-mi convine aceasta locație.”

Domnul primar: ”Se va realiza drumul de statie de sortare de către Consiliul Județean Brașov.”

Domnul Lascu: "Poate acest lucru este un punct de plecare si sa cerem ajutor de la Consiliul Județean Brașov. Avem 400 ha care se transforma in jungla.”

Doamna secretar general:"Vreau sa precizez faptul ca la art.7 din hotararea consiliului local s-a omis ca aceasta hotarare sa fie comunicata si Consiliului Județean Brașov, ceea ce va supun aprobării.”

Doamna Polmolea: "Sa se metioneze ca, consiliul local are diligenta de a găsi o alta locație.”

Doamna secretar general:"Proiectul trebuie sa răspundă asa cum este formulata inițiativa, iar inițiativa dvs.,dna Polmolea, poate face obiecții altei inițiative.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul doamnei secretar general si se aproba cu 12 voturi pentru, 2 impotriva (dl.Cupu Lucian si dna Paicu Cristina) si 4 abțineri (dna Crăciun Monica, dna Aldea luliana, dl.Gavrila Dan si dl.Clont Valentin (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.149/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.150/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2021.”

Domnul primar:”Aveti si o completare la aceasta rectificare de buget. Am mai inclus o suma pentru cumpărarea unei imprimante si a unei mașini de tuns iarba (pentru intretinere gazon) pentru Școala Gimnaziala”Ovid Densusianu”Fagaras.”

Doamna secretar general:”Va reamintesc ca de fiecare data sa respectati regimul de incompatibilitate. Mulțumesc!”

Domnul Cupu:”Din cate știu, bugetul local pentru anul 2021 a fost aprobat luna trecuta. Vad menționata suma de 523 mii lei propusa acum la rectificare buget la Serviciu de Termie Fagaras la cheltuieli de personal. De ce este nevoie deja de aceasta rectificare a bugetului, ce s-a intamplat?”

Domnul Ludu Dan-dir Direcția Buget-Finante: "Serviciul de Termie Fagaras s-a infiintat anul trecut in luna martie 2020. Ca si venituri, se compun din venituri proprii si venituri de la bugetul local. Este o chestie de tehnica bugetara aici.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 1 abținere: dna Aldea luliana (18 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.151/27.05.2021.

(Intre timp, dl.Klein Johannes a plecat din sala, fiind prezenti 17 consilieri locali).

Domnul președinte:Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL.nr.255/29 noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea Împrumutului intern contractat de către Municipiul Fagaras de la CEC Bank si realizarea unor obiective de investitii, pe o perioada de 12 ani.”

Domnul Cupu:”As vrea sa intreb daca lucrările sunt finalizate? Lucrările de la Cetate se fac din alte fonduri europene, guvernamentale, espre ce este vorba?”

Domnul primar: "Este vorba de acel credit care l-am contractat. Noi avem sume aprobate de Ministerul Finanțelor pentru a fi trase in fiecare an. Anul acesta avem suma pe care v-o propunem noi. Facem aceeași procedura ca si anul trecut, tragand acele sume pe anumite proiecte ca ulterior sa recuperam sumele pentru Varianta Ocolitoare sau pentru alte proiecte. O sa va explice dl. Ludu Dan-dir Direcția Buget-Finante cate ste de importanta aceasta hotarare de consiliu local sa fie transmisa cat mai repede la acea comisie pentru ca sumele deja se trag si s-ar putea sa ramanem fara posibilitatea de a mai avea aceste sume si de a folosi banii pentru infrastructura Municipiului Fagaras, de a continua lucrările de la Cetate.”

Domnul Ludu Dan-dir Direcția Buget-Finante:”Nu se mai refinanteaza nimic. Se modifica anexa nr.i de la acea hotarare de consiliu local din anul 2017.”

Domnul Cupu:”Care este stadiul platilor si al finalizării lucrărilor?”

Domnul Ludu Dan-dir Direcția Buget-Finante:"Execuția lucrării pe colectare apa pluviala pe str. Doamna Stanca este efectuata, la pediatrie este finalizata, la str.Doamna Stanca - 2 mii si ceva lei ( reabilitare strada), diferența de 2000 lei- din credit si restul-pentru Cetate.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 3 abțineri: dna Paicu Cristina, dl.Cupu Lucian si dl.Gavrila Dan (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.152/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” . Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2021.”

Domnul Cupu:”Daca se poate ca dl.director de la S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. sa faca o informare scrisa pe viitor cu privire la dezvoltarea, modernizarea S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.”

Domnul Tiberiu Dragoiu-director S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.:”In regula.”

Domnul președinte: Vreau sa fac precizarea ca in momentul de fata, in sala suntem prezenti 15 consilieri locali).”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.153/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș pentru anul 2021.”

Domnul Cupu:” La fel, daca se poate ca dl.director de la al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș sa faca o informare scrisa pe viitor cu privire la dezvoltarea S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.154/27.05.2021.

Domnul președinteî’Vreau sa fac precizarea ca in momentul de fata, in sala suntem prezenti 17 consilieri locali).”

Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.”

Domnul președinte: ”La acest proiect de hotarare este nevoie de vot secret, intrucat trebuie desemnati 2 membrii din Consiliul Local Fagaras in Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă. Daca aveți propuneri in acest sens?”

Se fac următoarele propuneri:

- Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă:

 • 1. dna Polmolea Corina-Cornelia

 • 2. dl.Cupu Lucian

 • 3. dl.Lascu Iulian

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Comisia de centralizare a votului secret se retrage pentru a efectua numararea voturilor:

Domnul Butunoiu ( membru al comisiei de centralizare a votului secret) :”In urma votului secret, avem:

- Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă:

 • 1. dna Polmolea Corina-Cornelia = 13 voturi pentru (17 consilieri prezenti)

 • 2. dl.Cupu Lucian = 9 voturi pentru (17 consilieri prezenti)

 • 3. dl.Lascu Iulian = 9 voturi pentru (17 consilieri prezenti)

Domnul președinte:” In urma votului secret, este balotaj intre dl.Cupu Lucian si dl.Lascu Iulian. Așadar, trebuie reluat votul secret intre cei doi consilieri locali.”

Domnul Cupu:” Eu ma retrag din aceasta comisie de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă.”

Domnul președinte: ”In acest caz, nu mai este nevoie de reluarea votului secret intre cei doi consilieri locali, forma finala fiind următoarea:

- Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă:

 • 1. dna Polmolea Corina-Cornelia = 13 voturi pentru (17 consilieri prezenti)

 • 2. dl.Lascu Iulian = 9 voturi pentru (17 consilieri prezenti

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.155/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții -"Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, județul Brașov” SMIS - 120952.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.156/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, pentru desfășurarea comerțului stradal, stabilirea și modalitatea de încasare a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si 1 abținere:dna Paicu Cristina (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.157/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității în prestarea serviciului se salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire, curățat rigole și întreținerea căilor publice precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data de 01.06.2021, precum și modificarea similar a duratei Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12057/2011 încheiat cu S.C. SALCO SERVS.A.Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.158/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.i din HCL.nr.176/26.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras, a imobilelor situate in Fagaras, str.Negoiu, bl.6, sc.D, ap.1, inscris in CF.nr.iO3i67-Ci-U23 Fagaras; str.Negoiu, bl.6,sc.D, ap.i, inscris in CF.nr.iO3i67-Ci-U22 Fagaras; str.Tabacari, bl.8, sc.A, inscris in CF.nr.ioi684-Ci-Uio Fagaras si zona Centrul II, bl.56, ap.1, inscris in CF.nr.iO22224-Ci-U8 Fagaras, ca fiind de uz si interes public local si completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.159/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicina de familie, situat in Fagaras, str.Negoiu, Bl.6, Ap.1, identic cu cel înscris în CF.nr.103167- C1-U23 Făgăraș cu nr.top. 2856/1/1/27/1, cad.741, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si 1 abtinere:dna Suteu Marilena (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.160/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicina de familie, situat in Fagaras, str.Tabacari, Bl.8, Sc.A, Ap.2, identic cu cel inscris in CF.nr.ioi684-Ci-Un Fagaras, cu nr.top.1108/2/2 cad.744, proprietatea publica a Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.161/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 13.453 mP, edificat cu construcții industriale și edilitare - domeniu public, situat în Făgăraș, str.Cetății, nr.40 C, înscrise în CF.nr.103050 Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.162/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului teren extravilan, în suprafață de 1.400 mp, înscris în CF.nr.106871 Făgăraș, proprietatea d-lui Stiniguță Gheorghe, situat în Făgăraș, str.Cânepii, Tarla A656/1/2/28/1, în scopul amenajării unui parc dejoacă pentru copii.”

Domnul președinte:” ’Vreau sa fac precizarea ca in momentul de fata, in sala suntem prezenti 16 consilieri locali).”

Domnul Cupu:”Eu am fost in acea zona. Nu este deschidere, este chiar la sosea. Nu cred ca este in regula, oportun am plasament pentru un loc de joaca pentru copii acolo. De fapt, atat la acest punct de pe ordinea de zi, cat si la următorul punct, punctual 17, nu este oportun in acest moment, ca amplasamentele respective sa fie acolo.”

Doamna Paicu:”La fel. Si eu consider ca nu este oportun sa achiziționam acel teren la acest moment. Daca este strict vorba de locurile de joaca, mai degraba cred ca ar trebui sa ne aplecam asupra locurilor de joaca pentru copii pe care le avem in Municipiul Fagaras. De exemplu, in Cartierul Galați sunt foarte multi copii si locul de joaca este foarte mic. Eu o sa votez impotriva acest proiect de hotarare. Este teren arabil, nu este spațiu.”

Domnul primar:”Daca vorbim de acel teren de pe str.Cânepii, chiar zilele trecute a mai venit o doamna care ne-a cerut sa facem un loc de joaca pentru copii acolo. Am spus ca in zona respective am identificat cateva terenuri ale Statului Român, dar inca nu știm exact daca acele terenuri au cumpărat retrocedarea sau nu. Știm ca acolo a cumpărat cineva si urmeaza sa-si resolve problemele in instant ape acele dosare. Doamnei respective i-am spus ca avem o cerere de vanzare teren cam la 10o m de drum, acel teren arabil in extravilanul localității si ca am discutat cu arhitectul sef sa mai căutăm in stanga si in dreapta terenului pentru a mari acea suprafața de a face o plantație de tei si un loc de joaca pentru copii. Oportunitatea care in sarcina primarului. Acel teren il cumpărăm foarte ieftin fiind in extravilan, teren agricol, iar noi, prin ceea ce vom face, vom da valoare. Acum dvs.decideti.

Doamna Paicu, dvs.ati spus ca in cartierul Galați avem nevoie de un teren de joaca. Putem rezolva problema acolo daca cumpărăm un teren in extravilan. Avem o solicitare de la părinți, le-am spus ca vom analiza situația si vom intreba in Cartierul Galați cine vinde un teren si, probabil, un teren extravilan.”

Domnul Cupu:”Nu este vorba ca nu imi doresc un loc de joaca pentru copii, insa acel teren nu e oportun pentru asa ceva in acest moment. Eu doar ma voi abține de la acest vot. De preț, este discutabil. La Unitatea Militară era undeva la 23 euro, vorbind de punctual 17 de pe ordinea de zi.”

Domnul primar:”Noi vorbim acum de punctual 16 de pe ordinea de zi, nu de punctual 17. Aici vorbim de un proiect de principiu. Ulterior se face o evaluare si atunci vom veni in consiliul local cu acel preț. Proprietatea cuvintelor trebuie s-o cunoașteți neaparat, dl.Cupu. Prin votul dvs.de abținere sau impotriva, sa fiți sigur ca veți vota san u se faca acolo un loc de joaca pentru copii.”

Domnul Cupu:”As vrea sa va abțineți de la aceste comentarii, referindu-ma si la subiectul Variantei Ocolitoare.”

Domnul primar: ”Este mare lucru sa ai posibilitatea sis a ai ceva in spate sa spui ca poți face ceva in comparative cu dvs, dl.Cupu. Eu am spus ca pot face Varianta Ocolitoare si o voi face, dar in comparative cu dvs, ce ati făcut pana acum si daca puteti promite si puteti spune ca faceți ceva?”

Domnul Cupu:”O sa fac o inițiere.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge cu 9 voturi pentru si 7 abțineri: dna Polmolea Corina, dl.Ludu Cristian, dna Aldea luliana, dl.Ciont Valentin, dna Crăciun Monica, dl.Cupu Lucian si dna Paicu Cristina (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Domnul președinte:Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.3/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 955 mp, înscris în CF.nr.104014 Făgăraș, proprietatea d-lui Sfecliș Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str.Tăbăcari, nr.13, aprobat la cumpărare.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge cu 12 voturi pentru si 4 abțineri: dna Aldea luliana, dl.Clont Valentin, dl.Cupu Lucian si dna Polmolea (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Domnul președinte:Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind actualizare date imobil, identic cu cel înscris in CF.nr.io6275-C2-U7 cu nr.cad.630, in sensul descrierii corecte a imobilului încăpere Cameră - anexa, situat in Fagaras, str.Mihai Viteazu, nr.3, etaj.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.163/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.3227/06.05.1994, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare încheiat în formă autentică sub nr.813/16.11.2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.164/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de personalul medical din cadrul secției Cardiologice a Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Fagaras, Înregistrata sub nr.3418/22.04.2021.”

Doamna secretar general:”Propun o completare a unui articol nou din aceasta hotarare in care sa se menționeze faptul ca răspunderea exclusivă pentru structrura organizatorică, punerea în aplicare a organigramei, precum și consecințele punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.100/2021, revin managerului Spitalului Municipal ,Aurel Tulbure” Făgăraș, asa cum este precizat in adresa nr. 3418/22.04.2021.”

Dl.Cupu:”Am avut mai multe discuții cu salariatii de acolo. Eu cer sa se tina cont cu celeritate de hotararea sentinței.”

Doamna Paicu:”Este adevarat ca anul acesta nu se acorda vouchere de vacanta tuturor de acolo?”

Doamna secretar general:”Anul acesta nu se acorda deloc vouchere de vacanta nimănui. In rest, ce tine de activitatea spitalului, trebuie sa intrebati acolo. Pentru mai multe informatii.”

Doamna Paicu:” In regula. Voi face acolo o solicitare in acest sens.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul doamnei secretar general si se aproba cu 11 voturi pentru, 4 impotriva si 1 abținere (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.165/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență, precum și cuantumul lor, aprobarea metodologiei de acordare a acestora și a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.166/27.05.2021.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.167/27.05.2021.

Domnul președinte:Prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( IUNIE 2021).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 15 voturi pentru si 1 abținere: dna Crăciun Monica (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.168/27.05.2021.

Domnul președinte:”Avem o adresa inregistrata la Primăria Fagaras sub nr.37.472/18.05.2021, din partea domnului avocat Pernicek Calin, cu privire la oportunitatea declarării recursului impotriva Sentinței Civile nr.399/29.04.2021, pronunțata la Tribunalul Brașov in cadrul dosarului 1767/62/2018, in numele Consiliului Local al Municipiului Fagaras. Fiind vorba doar de o adresa, s-a luat la cunoștința de aceasta.”

(Intre timp, domnul Cupu Lucian a plecat din sala, fiind prezenti 15 consilieri locali).

Domnul președinte:”Epuizandu-se ordinea de zi propriu-zisa, propun sa intrerupem ședința pentru a se desfasura doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia juridica si comisia de integrare europeana, cu privire la discutarea proiectului de hotarare de la punctul “Suplimentare”, ulterior, reluandu-se ședința ordinara pentru a se vota acest proiect de hotarare.”

Domnul președinte: ”Dupa desfasurarea a celor doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia juridica si comisia de integrare europeana, cu privire la proiectul de hotarare de la punctul “Suplimentare” in care s-a primit aviz favorabil de la cele doua comisii ale consiliului local, reluam ședința ordinara.”

Domnul președinte:Prezintă punctul 1 de la “Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.4034/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 13 voturi pentru si 2 abțineri: dna Paicu Cristina si dl.Ludu Cristian (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.169/27.05.2021.

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, COLIBAȘ MII1AI MĂDĂLIN


PJ.