Proces verbal din 26.02.2021

PROCES-VERBAL încheiat azi, 26 FEBRUARIE 2021 in şedinţa EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraş

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


|IS09001|


CONSILIUL LOCAL Ă3ARAȘ

■ Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Făx: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro,

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 26 FEBRUARIE 2021 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 18:45.

Doamna președinte de ședință - Cențiu Magdalena Florina: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 14 consilieri, absenți-4 consilieri: dl.Colibas Madalin, d-na Crăciun Monica, dl.Cupu Lucian si d-na Paicu Cristina (14 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție).

Din partea primăriei participa: d-na secretar general -Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, d-na Maria Suciachi -director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras, dl.Bogdan Nicolae- președinte Consiliului de administrație a S.C.Salco Serv S.A Fagaras.

Doamna președinte - Cențiu Magdalena Florina:"Propun ca înainte de toate, sa intrerupem ședința pentru a se desfasura doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia de urbanism si comisia de integrare europeana, după care revenim la ședința.”

Doamna președinte - Cențiu Magdalena Florina:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti).

Se întrerupe ședința extraordinara-de indata pentru a se desfasura doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia de urbanism si comisia de integrare europeana.

Doamna președinte - Cențiu Magdalena Florina:"Revenim la ședința extraordinara-de indata după desfasurarea celor doua comisii de specialitate ale consiliului local, unde proiectul de hotarare înscris pe ordinea de zi a primit aviz favorabil cu mențiunea in comisiile consiliului local de astazi ca in tariful de 16 lei a S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021, cota de dezvoltare este inclusa. Așadar, ședința este legal constituita, convocata de o treime din numărul consilierilor locali in funcție din cadrul Consiliului Local Fagaras. Proiectul de hotarare a mai fost discutat si in alte dati, a fost si este publicat si pe site-ul Primăriei Fagaras, a mai fost dezbătut si la comisiile consiliului local din data de 18 februarie 2021.”

Doamna președinte - Cențiu Magdalena Florina: ”Prezinta și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum și stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.79/26.02.2021.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Doamna președinte:Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum și stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru si 4 abțineri: dl.Stirbu Cosmin, dl.Butunoiu Nicolaie, dl.Ludu Cristian si dl.Gavrila Dan (14 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.80/26.02.2021.

Doamna președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PJ.