Proces verbal din 19.04.2021

PROCES-VERBAL încheiat azi, 19 APRILIE 2021 in şedinţa EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraş


JUDEȚUL BRAȘOV^

CONSILIUL LOCAL FĂGÂ^ĂȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200,Tel: 0040268211 313, r- < 0040 268'213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@pnmâpș(-faoâras.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 19 APRILIE 2021 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 19:00.

Domnul președinte de ședință - Colibas Mihai Madalin (înlocuitorul președintelui de seidinta al dl.Ciont Dan Valentin, in baza hotărârii consiliului local nr.104/31.03.2021, care lipsește astazi nemotivat): anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 16 consilieri, absenți-2 consilieri: dl.Ciont Dan Valentin si dl.Gavrila Dan Dionisie (16 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar-Gheorghe Sucaciu, dl. secretar general interimar -Gavrila Adrian si dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante.

Doamna Paicu:”As vrea, va rog, sa filmam aceasta ședința a consiliului local, chiar daca avem o ședința de indata.”

Domnul primar:”Nu cred ca este cazul sa aducem acum pe cel care filmează la ședințe, pentru un singur punct.”

Doamna Centru:” Având m vedere ca avem un singur punct pe ordinea de zi care este relativ in regula, eu zic sa depășim aceasta situație si sa trecem mai departe.”

Doamna Paicu:”Dar este vorba de o procedura corecta. Trebuia sa se știe acest lucru cu filmarea ședinței, inca de acum 2 ore de când am fost convocati pentru aceasta ședința.”

Domnul președinte:”Acum chiar nu a fost timpul necesar pentru asa ceva.”

Doamna Paicu:”As vrea sa se consemneze in procesul verbal acest lucru, iar data viitoare voi veni eu cu aparatura necesara pentru a filma.”

Domnul primar :”As vrea sa consemnati doamna Paicu ca, organizarea ședințelor de consiliul local se face de către primar, iar organizarea si transmisiunile in direct se organizează de către primărie si primar. Nu cred ca este cazul sa va aduceți dvs.ustensilele de acasa ca sa transmiteți in direct o ședința de consiliul local.”

Doamna Paicu:”Adică vreți sa spuneți ca dvs.va ocupati de organizarea transmisiunilor in direct a ședințelor de consiliul local?”

Domnul primar: ”Da. In sala de ședințe a primăriei, primarul se ocupa de tot ceea ce inseamna organizarea ședințelor.”

Doamna Paicu:”Unde găsesc scris asa ceva?”

Domnul primar:”Scrie in Codul administrativ si va rog sa-1 studiati. Mulțumesc!”

Doamna Paicu:”In regula. O sa-1 studiez.”

Domnul președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității în implementarea programului pentru școli al României "Corn si Lapte”în perioada 2021-2023.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -16 voturi pentru ( 16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.105/19.04.2021.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității în implementarea programului pentru școli al României"Corn si Lapte”în perioada 2021-2023.”

Domnul președinte:” Acest proiect de hotarare a fost discutat si are avize de la comisiile de specialitate ale consiliului local. S-a discutat in 5 comisii ale consiliului local, respectiv: comisia economica, comisia de urbanism, comisia de comerț, comisia juridica si comisia de integrare europeana.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abținere: dl.Cupu Lucian si 1 impotriva: dna Paicu Cristina (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.106/19.04.2021.

Doamna Paicu:” As vrea sa-mi justific acest vot al meu impotriva. Noi am fi putut organiza aceasta licitație si am fi găsit si banii necesari in acest sens.Multumesc!”

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, COLIBAȘ MIHAI MĂDĂLIN


SECRETAR GENERAL, LAURA ELENAGIUNCA


PJ/PJ.