Hotărârea nr. 99/2021

HOTARAREA NR.99 din data de 31 martie 2021privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile socialesadministrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel; 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213.020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primariâ-fagaras.ro

[ Y / 3^         \ '.HOTĂRÂREA NR.99 din data de 31 martie 2021

\ ' C’*AȘOX .

- privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile socialeadministfate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare nr.30.297 din 15.03.2021 al Primarului Municipiului Făgăraș în calitate de inițiator, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Făgăraș, nr.975 din15.03.202i, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraț pentru anul 2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement,

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. b), lit. k), art. 118, alin. (1), alin. (2), alin (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare; art. 3 alin. alin. (2) , lit b) din anexa 2 Regulament-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor din H.G 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016; H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operațional de acțiuni pentru perioada 2016-2020, precum și a Mecanismului de monitorizare și evaluare integrată a acestora cu modificările și completările ulterioare; H.G. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020; H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020; H.G. 365/2018 privind aprobarea Strategia naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018- 2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021,

Văzând H.C.J. nr.12/28.01.2021 privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciiler sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Făgăraș pentru anul 2021,

Reținând amendamentul aprobat cu privire la alocarea resurselor financiare în funcție de bugetul local,

în temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Făgăraș, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, condiționat de identificarea, după aprobarea bugetului local, a sumelor necesare desfășurării acțiunilor.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipilui Făgăraș, prin Direcția de Asistență Socială Făgăraș.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - i ex. Direcția de Asistență Socială Făgăraș

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa HCL nr.99/2021

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Făgăraș pentru anul 2021

Având în vedere:

 • 1. Strategia județeană/locală de dezvoltare a serviciilor sociale, respectiv următoarele obiective operaționale/direcțiile de acțiune:

 • a) atragerea si retentia capitalului uman(masura 1 - creșterea calitatii vieții);

 • b) creșterea capacitatii instituționale la nivel de oraș si de Tara Fagarasului;

 • 2. Strategia națională privind incluziunea socială si reducerea sărăciei 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/27.05.2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, respectiv direcțiile de acțiune: îmbunătățirea funcționalității serviciilor sociale și Integrarea beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare a forței de muncă și a altor servicii prin transformarea asistentului social într-un ‘integrator’ cu o funcție solidă de management de caz.

 • 3. Procesul-verbal de colectare date si analiză în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale nr. 4056 /19.11.2020, realizat prin furnizarea de date și informații de către următorii furnizori publici și privați/asociații profesionale și organizații reprezentative ale beneficiarilor în perioada iulie -decembrie 2020( ONG - uri cu activitate sociala pe raza Municipului Fagaras si Tara Fagarasului, organizatii bisericești, instituții publice si private precum: Casa Locala de Pensii, Inspectoratul Școlar Județean, Politie Municipala, etc, Direcția Sanitar Veterinara Brașov, Direcția de Sanatate publica Brașov

Cuprins

Cap. I Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998

Cap. II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local

Cap. III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

CAP. I

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr. crt.

Furnizor servicii sociale

Cod serviciu social, conform Nomenclatorul ui serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Date de contact serviciu social (adresă, tel., fax, e-mail)

Persoană de contact (nume, prenume, funcție, tel.)

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surs e

1.

DAS

Făgăraș

8899 CPDH-I

Cantina de ajutor social

Făgăraș, strada Codru Drăgușanu , nr.17, județul Brașov, Telefon: 0040268 211923, Fax: 0040268 218797, E-mail: spasfgs@yahoo.com

Motrescu Andreea, consilier DAS Făgăraș

150 beneficiari/ zi

80%

X

2.

DAS

Făgăraș

8810CZ-V-II

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Făgăraș

Făgăraș, Cartier Tudor Vladimirescu, nr.8, Județul Brașov, Telefon: 0040268 214998, Fax: 0040268 218797, E-mail: spasfgs@yahoo.com

Tărcuță Simona, consilier DAS Făgăraș

20

100%

X

3.

DAS Făgăraș

8790CR-PFA-II

Adăpostul de noapte-e'"'

C x , 7 ii' 7 i

Fagaras, Șoseaua Combinatului, nr.5 Ucid.Brașov, Telefon: ‘0040268 214998, Fax: 0040268 218797, E-mail: spasfgs@yahoo.com

i*

Stan Mihai Consilier, Das Fagaras

X

4

Asociația

Vlavian

8730 CR-V-I

Centru rȘf V rezidențial pentru / ~ persoane vârstnice Făgăraș

Făgăraș^ strada Cetății nr. 40 A; Județul Brașov Telefon: 0368404024 ți \' E-mail:

avivfagaras@yahoo.com

Roman Georgeta, coordonator centru

73

100%

X

X

X

5.

, Societatea de binefacere Diakonia

8790 CR-D- VII

Locuința protejată Gabriela

Asociația

Vlavian

8790 CR-D-l

Centrul de îngrijire și asistenț ă Făgăra ș

Făgăra ș, strada Cetății nr. 40 A, Județul Brașov Telefon

036840 4024 E-mail: avivfag aras@ yahoo. corn

Roman Georget a.

coordon ator centru

73

100%

X

6.

Societatea de binefacere Diakonia

8810ID-I

îngrijire la domiciliu persoane vârstnice “Bunicii noștri”

Făgăraș, strada 1. M. Klein, nr. 22, tel. 0040268212299

Rusu Cristina, director

20

100%

X

7

Societatea de binefacere Diakonia

8810ID-III

îngrijire persoane adulte cu dizabilități, la domiciliu

Făgăraș, strada I. M. Klein, nr. 22, tel. 0040268212299

Rusu Cristina, director

20

100%

X

8

Centru pentru servicii de terapie pentru copii cu dizabilitati

8891CZ-C III

v A

Copii cu dizabilitati

-   »    \ .

A  'iȚ' x

•’ ■

Făgăraș, strada Republicii, nr.2

'Tel. 0744/454326

Coordonator, Filip Corina

30

100%

X

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

  Nr. crt.

  Denumire serviciu social propus

  Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

  Categorie beneficiari

  Capacitate necesară

  Capacitate clădire/ spațiu necesar

  Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal gospodărie, întreținere, reparații deservire)

  Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente

  Justificare

  nr.

  beneficiari/ zi

  'nr.

  locuri/ paturi

  Buget local

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  1.

  Servicii de asistență comunitară

  8899CZ-PN-V

  persoane aflate în situații de nevoie

  In funcție de nr.

  solicitărilor eligibile la momentul disponibilități i serviciului

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

  2.

  îngrijire la domiciliu

  persoane vârstnice

  8810ID-I

  persoane vârstnice

  In funcție de nr.

  solicitărilor eligibile la momentul disponibilități i serviciului

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

  X

  3.

  Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

  8891CZ-C-II

  /

  I f

  Copii

  50

  u

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

  4.

  Centre de primire în regim de urgență pentru victimele

  8790CR-VD-K  \

  \ *

  i victimele violenței domestice

  In funcție de nr solicitărilor eligibile la momentul disponibilități

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

  violenței domestice

  i serviciului

  5.

  Adăpost de noapte -dezvoltare

  8790 CR-PFA-II

  Oameni ai străzii

  20

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

  6.

  Centru de ingrijire si asistenta pentru oamnenii străzii

  8790CR-PFA-I

  Oameni ai străzii

  20

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

  7.

  Centru de zi pentru adulți cu dizabilități

  8899 CZ-D-I

  Adulți cu dizabilități

  20

  -

  450 mp

  4

  X

  X

  X

  X

  8.

  Locuințe protejate

  8790 CR-D- VII

  Adulți cu dizabilități

  4

  4

  140 mp

  2

  X

  X

  X

  9.

  Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilo r de viața independent e

  8891CZ-C-VI

  Copii in dificultate

  30

  Aproximativ 300mp

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

  X

  DAS

  Cantina de ajutor social extindere și modernizar e

  8899 CPDH-I

  Persoane^ aflate in *

  risc de -sărăcie;'

  300\

  v'„ \

  Aproximativ 400 mp

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

  DAS

  Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Făgăraș

  8810CZ-V-II

  Persoane \ yarstnice

  50   */

  /

  , /

  Aproximativ 300 mp

  In conformitate cu standardele minime de calitate

  X

  X

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

îngrijire la domiciliu

Cămin pentru persoane vârstnice

Alte servicii în funcție de nevoile identificate

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

 • 1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local:

 • a) unitati de asistenta sociala pentru următoarele categorii de persoane beneficiare:

 • a) copii separați sau cu risc de separare de părinți;

 • b) persoane victime ale violenței în familie;

 • c) persoane cu handicap;

 • d) persoane vârstnice;

 • e) persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • f) persoane fără adăpost;

 • g) persoane care suferă de boli incurabile;

 • h) persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA;

CAP. II

Planificarea activităților de informare'a pdBliculuj cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.'79 7/2017^

 • 1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul DAS Făgăraș:

 • a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; j

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale/âdministrate și finanțate din bugetul consiliului consiliului local;

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în'proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puțin lunar;

 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:

 • • lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;

 • • serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;

 • • situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București - se actualizează cel puțin anual;

 • e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale - se actualizează cel puțin trimestrial;

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a DAS în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;

 • 3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de DAS Făgăraș sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;

 • 4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS Făgăraș;

 • 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin DAS, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

 • 8. Mesaje de interes public transmise, prin presă.


CAP. III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare 'profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) cursuri de perfecționare

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate

44

150.000

b) cursuri de calificare

Nr. de persoane

Buget estimat

18

36.000

 • c) sesiuni de instruire pentru:

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;

c.2. asistenți personali;

c.3. îngrijitori informali;

c.4. voluntari;

1

Nr. de persoane

l

Buget estimat

185

40.000

 • d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară ețc.?' 11


  Teme de interes

  i O L011 La SOClald

  Nr. de persoane

  ------62-------

  Buget estimat

  - — 10.000----


  a

  A 'tiv*


 • e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naționalA9;

f) altele