Hotărârea nr. 98/2021

HOTĂRÂREA nr.98 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2021 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” Făgăraş, în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medica

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.98 din data de 31 martie 2021

- privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2021 a Fundației “ Hospice Casa Speranței” Făgăraș, în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho - emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.972 din data de 15.03.2021 al Direcției de Asistență Socială Făgăraș prin care se propune aprobarea acordării subvenției din bugetul local, Fundației “Hospice Casa Speranței” Făgăraș pentru furnizare de îngrijiri palliative medicale, sociale și psiho-emoționale-sociale la domiciliu pentru persoane aflate în dificultate, inclusive îngrijiri paleative, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.30.296 din 15.03.2021,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile O.G.68/2003 privind serviciile sociale, ale H.G.nr.1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și ale Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, HCL.nr.36/28.01.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care solicită subvenții de la bugetul local si a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, Raportul de activitate 202 al Departamentului de Asistență Socială - "HOSPICE Casa Speranței" -Făgăraș cu nr. 134/2021,

Luând în considerare că Fundația “Hospice Casa Speranței” Făgăraș se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

în conformitate cu prevederile art.i alin.(3) și art.2 din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și cu prevederile Normele Metodologice de aplicare Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.129 alin.(i) și (2), art.139 alin.(i), art.196 alin.(i) lit.a), art.197, art.198 alin.(i-2) și art.243 alin.(i) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea subvenției, în sumă de 28.800 lei, Fundației "Hospice Casa Speranței" Făgăraș pentru cheltuieli curente de funcționare, în vederea compensării cheltuielilor necesare îngrijirii paliative și asistenței la domiciliu pentru persoanele aflate în dificultate, aferente anului 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Suma solicitată s-a prevăzut în bugetul local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.

Art.3~ Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget - Finanțe și Direcția de Asistență Socială Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MARIUS-IOAN CERGHIZANCONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - i ex. Direcția de Asistență Socială Făgăraș

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

ANEXA Nr. 1

la normele me^^fegipe

x.

'■'< '■

CERERE                    p JX o1;

de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr. 34/1998*) u® ? t - i

______________                                                                            "''s'

*) Cererea și anexele la aceasta se vor completa în 3 exemplare.

 • I. Date despre Fundație

  Fundația Hospice Casa Speranței,

  Brașov, Str.Sitei nr. 17A,

  Brașov

  0268-474405, 0268-470495

  0268-474467

  hospiceffihospice.ro

  www.hospice.ro • 1. Denumirea:

Fundația:

cu sediul în localitatea

Județul

Tel.

Fax.

E-mail:

Web:

Echipa mobila Fagaras:

Str. Ghioceilor nr 1 (Spitalul Municipal Fagaras)

Tel: 0268- 281 177

 • 2. Dobândirea personalității juridice:

 • a) Hotărârea Judecătoreasca Nr.5446 din 22 aprilie 1992 pronunțată de Judecătoria Brașov

 • b) Certificat de înscriere in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor de pe lingă Judecătoria Brașov: Nr.37/1992

 • 3. Codul fiscal Nr.4921504, emis de Ministerul Finanțelor din data de 24.11.1993

 • 4. Nr. contului bancar: IBAN nr. RO60BTRLRONCRT0249514005, deschis la Banca Transilvania Brașov

 • 5. Date personale ale Președintelui Fundației (cetatean britanic):

  Numele

  Prenumele

  Domiciliul:

  Perolls

  Graham

  28A High Street, Qtford, Kent, TN14 5PQ

  Tara

  Marea Britanie

Date personale ale Directorului executiv al Fundației (cu drept deplin de reprezentare in lipsa Președintelui, Cf. Act adițional la Statut Nr.1056/2005):

Numele Prenumele Domiciliul:

Nemtanu

Mirela

Oraș Bragadiru, Str. Iernii, nr.6F

Județul

Ilfov

6. Date personale ale responsabilului financiar al Fundației

Numele Prenumele domiciliul Județul'

Dumitru

Angelica

Brașov, Bd.Grivitei nr.67, BI48, Sc.Â, Ap.3

Brașov

II. Experiența fundației în domeniul serviciilor de asistentă socială

1. Proiecte derulate in ultimele 12 luni:

Titlul și numărul de referință al proiectului1: Echipa mobilă HOSPICE-Kaufland. Model de serviciu comunitar de îngrijire paliativă pediatrică -nr. contract 116/14.01.2020 (perioada de implementare:) - martie 2020-martie 2021

Stadiul implementării proiectului

în curs de implementare

Obiectivele proiectului

Obiectiv Specific 1 - Creșterea calității vieții copiilor cu boli amenințătoare de viață printr-o echipă multidisciplinară de îngrijire paliativă comunitară

Obiectiv Specific 2 - Inițierea și dezvoltarea cooperării cu spitale publice de pediatrie din București

Obiectiv Specific 3 - Implicarea voluntarilor/studenților cu pregătire psihoeducațională și pedagogică în activități educaționale de bază derulate la domiciliul copiilor pacienți și aparținători

Rezultate obținute

-

Rolul în proiect

Solicitant

Sursa de finanțare

KAUFLAND ROMANIA

Titlul și numărul de referință al proiectului2: Atingerile Speranței - Program Adoptă un proiect, sesiunea octombrie-noiembrie 2019, ING, nr. contract CM.PR.35/02.12.2019 (perioada de implementare:) - decembrie 2019-decembrie 2020

Stadiul implementării proiectului

în curs de implementare

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1 - Dezvoltarea serviciilor complexe de kinetoterapie și stimulare multisenzorială pentru pacienți adulți și copii îngrijiți în cadrul centrelor HCS din Brașov, București și Aduriații Copăceni, pe durata celor 12 luni ale proiectului.

Obiectiv 2 - Instruirea a 30 de elevi din școli postliceale sanitare din București (specializarea balneo-kinetoterapie) pentru a dobândi cunoștințele necesare în procesul de îngrijire a pacienților adulți și copii cu boli incurabile.

Rezultate obținute

-

Rolul în proiect

Solicitant

Sursa de finanțare

Program Adoptă un proiect, sesiunea octombrie-noiembrie 2019

Program de acordare finanțări către organizațiile non-guvernamentale, ING BANK

Titlul și numărul de referință al proiectului3: Călătoriile Speranței - ctr. nr. 129/27.11.2f&§ (perioada de implementare: - decembrie 2019-decembrie 2020)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I •

Stadiul implementării proiectului

în curs de implementare                            , Vy i

Obiectivele proiectului

Creșterea calitatii vieții beneficarilor adulti ai HCS București si Brașov prin diversificarea intervențiilor oferite acestora in cadrul centrelor de zi. Intervențiile de terapie prin arta/ocupationala si activitatile social-recreationale (petreceri de sărbători, de zile de naștere, vizionare de filme/spectacole, scurte calatorii) deja derulate de echipele HOSPICE vor fi completate cu intervenții terapeutice prin aplicatii de realitate virtuala - muzee celebre, locații istorice din diverse colturi ale lumii, locații semnificative pentru pacienti (vizitate deja in cursul vieții), zone din natura mai puțin accesibile (Everest, jungla, savana africana, mari si oceane), sau in zone complet neaccesibile (Statia Spațiala Internaționala, Luna).

Rezultate obținute

în prima lună de proiect, decembrie 2019, au fost organizate 27 de întâlniri de socializare, la care a participat un număr de 152 de beneficiari; 42 de sesiuni de terapie prin artă/joc/mișcare/muzică și ocupațională, totalizând un număr de 432 de participări; cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, au fost organizate serbări dedicate beneficiarilor din cadrul centrelor de zi, la care au fost 105 participanți.

Rolul în proiect

Solicitant

Sursa de finanțare

Societatea Energetica ELECTRICA S.A. - Program de granturi Electrica pune România într-o altă lumină, 2019

Titlul și numărul de referință al proiectului4: Susținerea activității fundației prin achiziția de echipamente necesare unității de paturi din cadrul Centrului HOSPICE Casa Speranței -nr. ctr. 531/14.11.2019

(perioada de implementare: noiembrie 2019 - noiembrie 2020)

Stadiul implementării proiectului

în implementare

Obiectivele proiectului

Achiziția de echipamente necesare îngrijirii acordate pacienților internați pe unitatea cu paturi (concentratoare de oxigen, nebulizatoare camera și defibrillator semi-automat).

Rezultate obținute

Au fost achiziționate o parte dintre echipamente, urmează achiziția celorlalte

Rolul în proiect

Solicitant

Sursa de finanțare

Asociația Internaționala a Femeilor din Buouresti-IWA

Titlul și numărul de referință al proiectului5: „Camps of hope and dream for children with life limiting illnesses and for their families” - contract nr. 46 din 03.12.2019

(perioada de implementare: decembrie 2019-decembrie 2020)

Stadiul implementării proiectului

în implementare

Obiectivele proiectului

Creșterea calitatii vieții copiilor, tinerilor si familiilor acestora, prin intervenții specializate oferite de către echipa multidisciplionara de îngrijiri paliative

Rezultate obținute

-

Rolul în proiect

Solicitant

Sursa de finanțare

Fundația TELUS International Community Board

Titlul și numărul de referință al proiectului6: Sponsorizarea activității serviciilor de limfedem oferite în centrul din București - nr. ctr. 166/22.04.2019 (perioada de implementare: aprilie 2019-aprilie 2020)

Stadiul implementării proiectului

In curs de implementare

Obiectivele proiectului

Obiectiv Specific 1 - Dezvoltarea serviciilor serviciilor specializare de îngrijire a limfedemului prin intervenții multidisciplinare pentru minumum 200 paciente cu cancer de sân

Obiectiv Specific 2 - Conștientizarea pacienților și a personalului medical cu privire la importanța educației, consilierii și intervențiilor precoce menite să prevină, să trateze la timpul potrivit și să mențină progresul terapeutic

Rezultate obținute

• 2000 consultații de evaluare inițială, de control și de reevaluare • 1000 intervenții educative pentru auto-îngrijire și controlul limfedemului • 5000 sesiuni de masaj, bandaj compresiv, drenaj limfatic manual și cu pompă • 1000 intervenții de kinetoterapie

Rolul în proiect

Solicitant

Sursa de finanțare

A VON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L

Titlul și numărul de referință al proiectului7: Introducerea serviciului de consultanță legală în îngrijirea paliativă - Grant nr. OR2013 -10232/Grant nr. OR2016-28618/Grant nr. OR2017-36904

(perioada implementare: 2015-2019)

Stadiul implementării proiectului

finalizat

Obiectivele proiectului

Acordarea de asistenta juridica individuala pentru beneficiarii serviciilor de ingrijiri paliative din HOSPICE Casa Speranței Brașov, precum si din București și Hospice Emanuel (Oradea) si Asociația Lumina (Bacau), care s-au alăturat în ultimul an de

proiect.

Rezultate obținute

 • - crearea unei proceduri juridice pentru preluare^ cazurilor;

 • - pe parcursul întregului proiect, au fost direcțj^iate^pr-e rezolvare 84 de cazuri cu nevoi juridice astfel că,,pentru 50z pacienți copii și 34 pacienți adulți s-a oferit suport juridic;* -79 de cazuri rezolvate sau clasate;

întâlniri organizate între pacienți/aparținatori, asistenți sociali și avocați unde 187 de pacienți au fost informați pe diverse teme de ordin juridic.

Rolul în proiect

Solicitant

Sursa de finanțare

Surse externe nerambursabile

Open Society Institute

Titlul și numărul de referință al proiectului8: HOSPICE Casa Speranței- Centru de Excelență în Educația în îngrijiri Paliative în Estul și Centrul Europei - BMSF_HCS_CoE_2016_2019 (perioada implementare: decembrie 2016-noiembrie 2019)

Stadiul implementării proiectului

Finalizat

Obiectivele proiectului

Creșterea capacității de îngrijire a pacienților cu cancer din centrul și estul Europei prin dezvoltarea educației în îngrijiri paliative, la diferite nivele, atât pentru pacienți și familiile lor, cât și pentru profesioniști.

Rezultate obținute

Furnizare de servicii de îngrijire și prevenție a limfedemului pacienților Hospice Casa Speramței; Furnizarea de sesiuni de consiliere la HCS Brașov și București; Promovarea Centrului de informare și consiliere în îngrijire paliativă prin organizarea anuală a caravane de informare si educare în institutele oncologice din București, lași și Cluj; Dezvoltarea, pilotarea, implementarea și transferul algoritmilor standardizați de îngrijire a limfedemului, escarelor și colostomelor; Organizarea a două programe de lidership - un grup format din participanți români și unul format din participanți provenind din estul Europei etc.

Rolul în proiect

Solicitant

Sursa de finanțare

Surse externe nerambursabile

Bristol Myers Squibb Foundation BMS SUA

A. Titlul proiectului:

Unitatea cu paturi adulti

Finanțator proiect

Fundația Vodafone Romania

Perioada

2018-2019

Natura parteneriatului

Implementare de modele de bune practici

Descrierea   pe   scurt   a

proiectului

Ne propunem sa îngrijim un număr de 150 de pacienti cu oala oncologica in evoluție si familiile acestora, prin internare, asigurând îngrijirea holistica prin echipa interdisciplinara si implicarea voluntarilor

B. Titlul proiectului:

Școala Hospice

Finanțator proiect

Kaufland Romania

Perioada

2018-2019

Descrierea pe scurt a proiectului

Cuprinde peste 90 elevi cu vârsta 5-18 an (elevi pacienți, elevi din familii cu adulți pacienți/decedați) - București

 • • Evaluare psihoeducationala și logopedică

 • • Intervenție psihoeducationala individualizată (curriculum adaptat, PEI pe toate ariile dezvoltării-cognitiv, psihomotric, autogospodărire, emoțional, socializare)

 • • Intervenție logopedică

 • • Evitarea abandonului școlar prin diminuarea dificultăților / tulburărilor de învățare

 • • Consiliere psihoeducationala și psihoterapie în perioada pre / post doliu

 • • Consilierea și implicarea familiei în educația propriilor copii

C. Titlul proiectului:

Centrul de zi copii Brașov

Finanțator proiect

Bazar International de Luxembourg, Fundația Kronospan, Telus Romania

Perioada

2018-2019

Descrierea pe scurt a proiectului

Proiectul isi propune sa consolideze serviciile specializate accordate copiilor si tinerilor in cadrul centrului de zi Brașov prin integrarea tehnologiilor de realitate virtuala si realitatea augemntata, alaturi de intervențiile clasice( medicale, de nursing, kinetotaerapie, consiliere psiho-emotionala). Prin pachetul complex de tehnici incluse, terapeuții HCS ii vor ghida pe copii si tineri pentru a-si înțelege emoțiile (filmulete animate)corpul si resursele( VR, AR), pentru a experimenta si exersa roluri sociale( teatru si improvizație)

D. Titlul proiectului:

îngrijiri paliative si asistenta la domiciliu - Fagaras

Finanțator proiect

Consiliul local al municipiului Fagaras (HCL nr.59/2018)

Perioada

1.01.2018-31.12.2019

Natura parteneriatului

Subvenție servicii sociale (Legea nr.34/1998)

Descrierea pe scurt a proiectului

Subvenție pentru activitati de astenta sociala in cadrul îngrijirii paliative la domiciliu in municipiul Fagaras

E. Titlul proiectului:

„Cutiuta calatoare”

Finanțator proiect

Asociația IA Calatoare

Perioada

1.01.2018-31.12.2019

Descrierea pe scurt a proiectului

Copiilor pacienti aflati in evidenta HOSPICE Casa Speranței- îngrijire la domiciliu Fagaras si frații acestora s-au bucurat ca zilele lor de naștere au fost sărbătorite anul acesta. Asociația IA Calatoare a pregătit pentru fiecare un tort festiv si un cadou.

r>'-

Denumirea activității (serviciului)1: Furnizarea de servicii specializate de îngrijiri paliative,,'3 pacienților și familiilor lor                                                                     •• V'S

£ * k ; <

Perioada derulării

2013-2019

Descriere

în perioada 2013-2019, din fonduri proprii ale fundației (provenite din donații, evenimente de strângere de fonduri) etc. s-au acoperit costurile necesare acordării serviciilor de îngrijire paliativă gratuită, pentru pacienți și familiile acestora. Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative specializate oferite de fundație sunt pacienți de toate vârstele, suferind de boli amenințătoare de viață, care au simptomatologie necontrolată și/sau suferință psiho-socială / spirituală complexă.

Rezultate obținute

în perioada 2013-2019, au fost efectuate:

 • - 48.184 de vizite la domiciliu;

 • - 2.656 episoade de internare;

 • - 14.147 de consultații în ambulator;

 • - 14.894 de sesiuni în centrele de zi;

 • - 3.088 de sesiuni de consultanță în spitalele partenere.

Bugetul alocat activității în perioada de derulare

în perioada 2013-2019, bugetul Fundației HOSPICE Casa Speranței a fost în total de 24,176,870.07 euro, din care 11,604,897.64 a fost acoperit din fonduri proprii (donații, evenimente de strângere de fonduri etc.).

 • 2. Venituri totale din ultimele 12 luni: (septembrie 2019 - august 2020):

30.291.097 LEI

 • 3. Cheltuieli cu serviciile de asistenta sociala in ultimele 12 luni: (septembrie 2019 - august 2020):

3.147.596 LEI

 • 3.1. Cheltuieli totale in ultimele 12 luni: (septembrie 2019 - august 2020):

20.913.002 LEI

 • 4. Fundația desfasoara servicii de asistenta sociala:

 • - la nivel local:        Municipul Fagaras (servicii care fac obiectul prezentei cereri)

 • - la nivel de județ Județul Brașov

III. Subvenția solicitată de la bugetul de stat în anul 2020 este de 28.800 lei/an pentru un număr mediu lunar de 20 persoane adulte cu dizabilitati conform anexei A la prezenta cerere, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Denumirea unității de asistență socială

Județul în care are sediul unitatea de asistență sociala

Numărul mediu lunar al persoanelor asistate

Suma lunara pe beneficiar

Total Subvenție solicitată (lei)

TOTAL

îngriîiri la dar cdîu

Brașov-

Municipiul

.2^

120

• • ■

28.800

Subsemnata Mirela Nemtanu. posesoare a cărții de identitate seria IF nr.542031, eliberată la data de 08.02.2017 de către SPCLEP Bragadiru, in calitate de Director Executiv al Fundației Hospice Casa Speranței prin Act Adițional la Statutul Fundației autentificat sub nr. 1885 din 24 octombrie 2016, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

 • - datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității;

 • - fundația nu are sume neachitate la scadență către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite,

 • - mă angajez ca suma de 28.800 lei să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale, conform datelor prezentate în anexele A și B la prezenta cerere.


Responsabil financiar, /

Angelica Dumitru / /

(semnătura)

Data 30 septembrie 2020

ANEXA B la cerere

DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2020

Denumirea unitatii de asistenta sociala:

HOSPICE CASA SPERANȚEI - ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU - Fagaras


Sediu:

Spitalul Municipal Fagaras, Str. Ghioceilor nr. 1

Număr de persoane asistate lunar:

20

Subvenție lunara pe persoana asistata:

I. Bugetul Unitatii de asistenta sociala 2020

Denumirea indicatorului

TOTAL RON / an

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri totale, din care:

294,555

73,639

73,639

73,638

73,638

1

Venituri ale fundației *1)

265,755

66,439

66,439

66,438

66,438

,- 2

Suoyentn teme iulLegii'34^ 998  . J

'              , *3 •.                • • ■'7 ,          ' ■ ■'L... *       7 ?

28,®»

Fi». ..

* '        i

\2o“:

Vv ■.

7,200

'f'

7,200

....

7,200

Cheltuieli totale, din care: *2), *3)

294,555

73,639

73,639

73,638

73,638

1

Cheltuieli de personal pentru personalului de specialitate de îngrijire si asistenta si personalul de specialitate auxiliar

265,988

66,497

66,497

66,497

66,497

2

Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum si pentru beneficiarii centrelor rezidențiale

-

-

-

-

-

3

Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționarii mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu si cantinele sociale

8,920

2,230

2,230

2,230

2,230

4

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie : incalzire, iluminat, apa, canal, salubrizare, posta, telefon si internet.

4,722

1,181

1,181

1,180

1,180

5

Alte cheltuielițconsumabile de birou, piese de schimb, reparatii etc)

14,924

3,731

3,731

3,731

3,731

 • 1 *1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natura la prețul pieței.

 • 2 *2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-9 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local. ‘3

*3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura.

 • *4 4) Prin personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar se înțelege personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare al unității de asistență socială aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, angajat/contractat al asociației/fundației solicitante care, potrivit contractului individual de muncă și fișei de post sau contractului de prestări de servicii are atribuții în prestarea directă a serviciilor sociale în cadrul unității de asistență socială care face obiectul cererii de solicitare a subvenției; nu intră în această categorie personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire.


 • II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția

  Denumirea indicatorului

  Cheltuieli totale

  Dm subvenbe de la bușetu ocai

  Din venituri proprii

  1

  Cheltuieli de personal pentru personalului de specialitate de îngrijire si asistenta si personalul de specialitate auxiliar

  265,988

  241,988

  2

  Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum si pentru beneficiarii centrelor rezidențiale

  4

  3

  Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționarii mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu si cantinele sociale

  8,920

  2^

  6,520

  4

  Cheltuieli pentru întreținere si gospodărie : încălzire, Iluminat, apa, canal, salubrizare, posta, telefon si internet.

  4,722

  r              i

  2,322

  TOTAL

  279631

  28800

  250831

 • III .Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistență socială

  24,546


 • IV . Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curent^ 1,227 întreținere raportate la numărul de beneficiari/lună)  <81

  SUS
Nr.inreg. 134/2021

RAPORT DE ACTIVITATE 2020

Departamentul de Asistenta Sociala - HOSPICE Casa Speranței - Fagaras

în 1992 HOSPICE Casa Speranței, o fundație înființată de cetățeanul britanic Graham Perolls, a introdus în România ideea de alinare a durerii pentru pacienții cu boli incurabile sau cu un prognostic limitat de viață. Cu timpul, românii aflați în suferință și familiile lor au învățat o lecție pe care nu le-a predat-o nimeni: aceea că la fel de importantă ca si cantitatea vieții e calitatea ei. Dar mai presus de toate, HOSPICE a adus în societatea românească o idee aproape de necrezut la începutului anilor '90: că niște medici, terapeuți, asistente și o echipă întreagă de specialiști pot să facă un bine pacientilor care poate au auzit “Nu se mai poate face nimic”, fără să ceară pacientului nimic în schimb si că pot avea încredere în acest bine necondiționat.

Echipa HOSPICE Casa Speranței si-a inceput activitatea la punctul de lucru din Fagaras in luna septembrie 2008, ca serviciu de asistenta socio-medicala pentru beneficiari: copii cu boli cronice si incurabile cu prognostic limitat de viata, adulti cu boli oncologice in evoluție si sprijinirea familiilor acestor beneficiari.

Persoanele afectate de boli incurabile in stadii avansate si terminale au nevoie de servicii complexe de ingrijiri paliative2 pentru asigurarea unei cat mai bune calitati a vieții pana la final. îngrijirea paliativa presupune o intervenție interdisciplinara complexa si corelata - sociala, medicala, psiho-emotionala si spirituala. Credem in ingrijirea paliativa ca drept al omului.

Pentru a asigura asistenta interdisciplinara, echipa mobila de la Fagaras este formata din: medic, doua asistente medicale, un asistent social si un asistent de program. Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu, oferite gratuit, au inceput cu un număr limitat de pacienti din Fagaras si zonele limitrofe (pe o raza de 25 km), ajungând in


prezent la un număr de peste 1 200 de pacienti adulti si copii asistati pe parcursul a 12 ani de activitate.

Subvenția solicitata Consiliului Local Fagaras in baza Legii 34/1998, acopera serviciile asigurate de asistentul social, iar contribuția Fundației reprezintă serviciile medicale si de îngrijiri oferite de asistentii medicali si de medicul HOSPICE, cat si celelalte activitati adiacente.

Activitatea specifica a asistentului social in cadrul echipei de îngrijiri paliative vizeaza următoarele aspecte:

 • • suport si asistenta sociala prin medierea legăturii dintre pacient si instituțiile publice, obținerea drepturilor legale, integrare sociala si sprijin material.

 • • imbunatatirea calitatii vieții pacientilor, prin asistenta holistica in echipa interdisciplinara ( medic, asistent medical, asistent social, terapeut, psiholig, preot);

 • • cunoașterea si intelegerea bolii cu care se confrunta, atat de către pacienti cat si de familiile acestora,

 • • consiliere si suport psiho-emotional, facilitarea procesului de adaptare prin tehnici specializate si specifice

 • • alinarea suferinței, creșterea confortului si pastrarea cat mai mult timp posibil a integrării pacientului in familie si mediul social

 • • serviciile de îngrijire   social-medicale de natura serviciilor conexe,

interdisciplinare (de recuperare si reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupationala, psihoterapie, psihopedagogie);

 • 1. Descrierea activitatilor de asistenta sociala desfășurate

Servicii de îngrijiri, suport si asistenta sociala la domiciliu a persoanei asistate si a familiei

 • > Servicii de suport si informare pentru obținerea drepturilor legale;

 • > Suport material: dispozitive si materiale sanitare, pansamente speciale, pachete cu alimente;

  k • :

  Str. Sitei nr. 17A, Brașo - 500074

  T. 0268 474 405 • 0372 730 114

  F. 0268 474 467

  hospicexvhospice.ro


  i. S , r ' Spc Mr B1 >Cf Str. Tămâioarei Nr. 121 - 123, Sector 2 - BUCUREȘTI - 023642 T. 021 326 3771

  email: hospice.'ahospice.ro
 • > Media lunara de persoane asistate: beneficiari 26 adulti si 6 copii;

 • > Oferirea suportului informațional si practic cu privire la drepturile legale pentru familie si pacienti

 • > Comunicarea si relationarea cu instituțiile publice pentru integrarea sociala a persoanelor asistate si obținerea drepturilor legale .

 • > Suport psiho-emotional acordat familiei inainte si după pierderea pacientului.

 • > Consiliere familiala

De la începutul pandemiei, sediul HOSPICE Casa Speranței din Făgăraș nu a mai putut fi funcțional, întrucât se află în aceeași clădire cu secția TAMPON COVID-19 a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure”. Prin urmare, toate consultațiile pacienților cu diagnostic oncologic aflați în îngrijirea HOSPICE s-au realizat la domiciliul pacienților sau la sediul fundației din Brașov. Deasemenea, starea de pandemie a făcut sa creasca numărul de internări a pacientilor fagaraseni in unitatea cu paturi a fundației noastre de la Brașov. La HOSPICE am fost sprijin pentru oamenii care au simțit că suferința lor nu mai e o prioritate în alte unitati din sistemul de sănătate.

Astfel, începând cu luna martie 2020, activitatea echipei de îngrijire medicala, suport si asistenta sociala a fost afectata, insa am continuat sa oferim cele mai bune servicii de îngrijiri paliative pacientilor nostrii. Am limitat vizitele la domiciliu insa am menținut permanent legătură cu pacientii si familia atat prin telefon cat si prin videocall ajungând la un număr de 1974 de intervenții către ei, iar când vizita a fost absolut necesara am realizat-o luând toate masurile de prevenirea transmiterii Covid sau orice alta afecțiune transmisibila, respiratorie sau digestiva.

 • 2. Serviciile medicale, de îngrijire si de asistenta psihologica de care au beneficiat persoanele asistate sunt (fara a fi exhaustive)

 • a) intervenții medicale: evaluarea holistică, stabilirea diagnosticului paliativ de etapă, managementul durerii și simptomelor, comunicarea, educarea și consilierea pacientului și familiei, susținerea pacientului și familiei în luarea deciziilor terapeutice și de îngrijire, organizarea ședințelor de consiliere cu pacientul și familia, prescrierea,

  H t:r               u.IWijt"

  Str. Sitei nr. 17A, Brașov - 500074

  T. 0268 474 405 • 0372 730 114

  F. 0268 474 467

  hospice.ohospice.ro


  HOSPICI . r- Sr»i •. . .. HPF Str. Tămâioarci Nr. 121 - 123, Sector 2 - BUCUREȘTI - 023642 T. 021 326 3771 email: hospiceu.bospice.ro


aplicarea și monitorizarea tratamentului farmacologic și nefarmacologic adecvat, coordonarea îngrijirii între multiple servicii, îngrijire terminală;

 • b) îngrijiri de tip nursing: evaluarea de nursing, îngrijirea escarelor, limfedemului, stomelor, tumorilor exulcerate, pansamente, mobilizarea pacientului etc.; administrarea de medicamente; metode nefarmacologice de tratament al simptomelor; educarea pacientului, familiei și a aparținătorilor privind îngrijirea curentă și autoîngrijirea;

monitorizarea pacientului;

 • c) servicii de asistență psihologică: evaluare psihologică specializată a pacientului și familiei, consiliere pentru pacient și familie, terapie individuală la distanta, evaluare risc doliu patologic, consiliere de doliu;

Bugetul de cheltuieli care asigura buna funcționare a echipei de la Fagaras este de 350.000 lei/an. Fondurile necesare funcționarii serviciilor de îngrijire paliativa provin din proiecte internaționale, sponsorizări, evenimente de caritate si campanii de strângere de fonduri, implicând activ si membrii comunității. (*)

^Pentru mai multe informații, accesați www.hospice.ro. Ne găsiți pe Facebook și pe Instagram . iar pe Youtube puteți afla povestea HOSPICE și istoria îngrijirii paliative în România

 • 3. Activitati de asistenta sociala desfășurate in perioada raportata

  Asistenta sociala a beneficiarului direct si a familiei

  Total Intervenții

  Intervenții de asistenta sociala la domiciliu

  52

  Consiliere sociala /informare la sediu

  43

  Intervenții de asistenta sociala la instituții

  34

  Cazuri noi

  13

  Decese

  22

  Telefoane

  567

  TOTAL

  696


  SGS


  UKAS


 • 4. Alte activitati desfășurate de departamentul social in beneficiul pacientilor

 • > Luna Florii de Colt (octombrie 2020) - strângere de fonduri prin donatii in si cu susținerea bisericilor din Fagaras si Tara Fagarasului.

 • > Mos Crăciun 2020 (oferirea de pachete cu dulciuri si fructe copiilor pacienti Hospice);

 • > Campania de Sponsorizare 20% desfasurata cu sprijinul companiilor din zona.

 • > Campania 3,5% (ianuarie-mai 2020) - strângere formulare 230 si depunerea lor la ANAF

 • > Martisoare Hospice (26-28 februarie 2020) in beneficiul pacientilor.

Datorită tuturor celor care s-au implicat și au crezut în cauza îngrijirii paliative si ne-au susținut, am putut oferi îngrijire paliativă gratuită, iar pacienții noștri nu au fost singuri în lupta lor extrem de grea.

Resursele umane

In municipiul Fagaras serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu sunt asigurate de:

 • - 1 medic cu experiența si atestat in îngrijiri paliative, care se deplasează de la Brașov de cate ori este solicitat

 • - 2 asistenti medicali cu specializare in ingrijiri paliative

 • - 1 asistent social

 • - 1 asistent de program

Componenta sociala a îngrijirilor paliative la domiciliu este asigurata de asistenta sociala Mihaela Rogozea.

Colaborarea cu alte instituții

In scopul asistării si susținerii pacientilor Hospice Casa Speranței Fagaras, asistentul social a colaborat cu:

 • > Autoritățile locale si primăriile din județ, pentru rezolvarea problemelor specifice ale unor beneficari sau aparținători (certificate de naștere, de deces); • > Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, pentru obținerea si reînnoirea certificatelor de handicap pentru pacienti Hospice;

 • > Comisia de expertiza medicala a capacitatii de munca, pentru probleme legate de pensiile de boala si concedii medicale;

 • > Casa Județeană de Pensii, pentru demersuri in vederea obținerii la timp a pensiei de către beneficiarii nedeplasabili sau in stadii avansate de boala;

 • > Cabinete de medicina familiei locale si comunale, pentru înlesnirea obținerii unor drepturi, adeverințe pentru comisii, facilitati;

 • > Spitalul Municipal Fagaras (colaborarea cu medicii specialiști, atunci când sunt in îngrijire /internare pacienti Hospice);

 • > Personalul din serviciile integrate ale Fundației HOSPICE Casa Speranței cu sediul in Brașov - pentru consultațiile ambulatorii sau la distanta si prescrierea de retete si pentru internarea ocazionala a pacientilor din Fagaras in unitatea cu paturi, pentru perioade de 10-14 zile cu scop de îngrijiri paliative in stare terminala sau pentru un ragaz oferit familiei, uneori copleșita si de alte nevoi (proprii medicale, sociale, etc);

 • > Alte entitati locale.

Anul 2020 a fost unul lung, mai intens și mai bulversant decât toți ceilalți de până acum. Am fost vulnerabili și noi, ca ONG, dar pentru pacienții noștri greul a fost și mai greu. La HOSPICE, știm cum e să primești o veste neașteptată pentru care nimic nu te putea pregăti, să te afli în fața unui moment critic și să se schimbe totul, deodată, pentru tine și pentru cei dragi.

Susținerea in orice forma a ativitatii noastre, ne motivează și ne da putere sa continuam, ea vine ca o răsplata pentru echipa HOSPCE, cea care a reușit într-o perioadă extrem de provocatoare să rămână alături de cei care au cea mai mare nevoie de noi.

întocmit

As. social Mihaela Rogozea

1

Multiplicați tabelul, potrivit numărului de activități/servicii

2

îngrijirea paliativa este îngrijirea activa si totala a persoanelor a căror boala nu mai răspunde la tratament curativ. îngrijirea se concentrează asupra controlului durerii si al altor simptome, asistenta sociala, suport psiho-emotional si spiritual pentru persoana asistata si familie.” (definiția Organizației Mondiale a Sanatatii, 2002)