Hotărârea nr. 96/2021

HOTĂRÂREA nr.96 din data de 31 martie 2021 -privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraş, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel inscris in CF.102224 Făgăraş, cu nr.top.1677- 168

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREA nr. 9 6 din data de 31 martie 2021

-privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel inscris in CF.102224 Făgăraș, cu nr.top.1677-1687/8/1/2/2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 9520 din 23.03.2021 și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.9520/1 din 23.03.2021 prin care se propune aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel inscris in CF. 102224-C1-U6 Făgăraș, cu nr.top. 1677-1687/8/1/2/2,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de dispozițiile art.14 alin.i și 2 din OG nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, ale Art.391 din Legea nr.95 din 14.04.2006 republicată privind reforma in domeniul sănătății și ale art.108 lit.c,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 alin.2 lit c și alin.6 lit.a și b, 139, alin.3, art.196 alin.i lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. -Se aprobă închirierea spațiului cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat in Făgăraș, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel inscris in CF. 102224-C1-U6 Făgăraș cu nr.top.,1677-1687/8/1/2/2,in suprafață totală de 16,35 mP, conform schiței spațiului,care va constitui Anexa 1 la Contractul de inchiriere și totodată a cotei de 1/3 din elementele de uz comun (hol 5,27 mp, sala de așteptare 12,02 mp, sală tratament 8,34 mp,wc 2,09 mp), d-nei doctor PUȘDERCĂ MARIANA, domiciliată in Făgăraș str.D-na Stanca, nr.90, județul Brașov, CNP 2560501082454,AVÂND cu Seria BV nr.825149, eliberată la data de 21.06.2012,medicul titular al Cabinetului medical de medicină de familie Dr.PUȘDERCĂ MARIANA, cu achitarea contravalorii utilităților, atât pentru spațiul de folosință exclusivă, cât și pentru cel de utilizare comună, spațiul fiind folosit de cei 2 titulari de contract in regim de tură-contratură, conform acordului de voință, privind impărțirea timpului de folosință a spațiului.

Art.2. Termenul de inchiriere este de la data expirării contractului de inchiriere este din data de 30.04.2021, până in data de 30.04.2023, la împlinirea vârstei de 67 ani.

Art.3-Prețul de inchiriere este cel prevăzut in Anexa nr.8 din HCL nr.103 din 30.04..2020 adică 1,1 lei/mp/lună.                         ---

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire ,aCprevederilor\prezentei hotărâri, se incredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin CompartimehțyEvidență. patrimoniu și Compartiment de urbanism, amenajarea teritoriului, energetic. C </        •

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, -          / - CONTRASEMNEAZĂ,

MARIUS-IOAN CERGHIZAN            - Secretar general,

LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

1 ex.Compartimentul de urbanism, amenajarea teritoriului, energetic

1 ex.Compartiment Evidență patrimoniu

1 ex. Arhitect sef

Cod: F-50


ROMÂNIA

MINISTERUL SANATATII

DIRECȚIA de SANATATE PUBLICA a JUDEȚULUI BRAȘOV

B-dulM. KOGĂLNICEANU Nr. 11. Bloc CI

DUPLICAT


Eliberat înCERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Cabinetul medical individual de medicină de familie       DR. PUȘDERCĂ MARIANA

Forma de organizare cabinet medical individual             cu sediul profesional în          FĂGĂRAȘ

Str. 1 DECEMBRIE Nr............. Bloc 56 Sc. A Apartament

Cabinetul             ............ Județul                  BRAȘOV

este înregistrat în Registrul lInie al Cabinetelor Medicale. întocmii în baza Ordonanței Guvernului Nr. 124/1998, a Normelor M.S. Nr. 786/1998 pri\ ind formele de exercitarea profesiunii de medic și a Ord. M.S. Nr. 7u 1999. sub

Nr. de identificare 1343/ 111385 din 04.12.2013                    Cod SIRUES 083 784449

Medicul titular Dr. PUȘDERCĂ MARIANA                        Cod personal 113253

Activitățile autorizate MEDICINĂ DE FAMILIEResponsabil al R.U.C.M., Dr. Cristian Șovăială - LutscFT

Nt) I Â: Medicii) tituhuj^iLE^tffîatorul prâbineU4oi: medicale grupate / cabinetelor medicale asociate / societății civile medicalei xa comunica la D.X.i’.J. Brașox, sub .cane ți un ea ridicării autorizației de funcționare,în termen de 5 (cinci) zile de la apariție, modificările privind formele de exercitare a profesiei de medic și cu referire la personalul medical superior sau mediu angajat cu contract indhîduat de nnincă sau cu convenție de colaborare.


Ai.

UNIQA

Asigurări


Poliță de asigurare de răspundere civilă

Liability Insurance Policy


Referință internă: TPL -

Emisă sucursala/Agenția: BRASOV/FAGARAS

Reînnoiește polița Seria și Numărul:

Seria RC Nr. 0769594

Cod sucursală/Agenție:

Denumire Broker/Agent:                Cod Broker/Agent:

RC

Cod RBK:

COMARDICEA JULIETA/0762639060       101157

Cod RAJ/RAF:

INFORMAȚII PRIVIND ASIGURATUL (denumire, nume, prenume, adresa completă)

PUSDERCA MARIANA-LOC FAGARAS STR.D.NA STANCA -NR.90 -JUD BRAȘOV


Număr Registrul Comerțului:

Telefon: 0729137378


C.U.I./C.N.P. 2560501082454

E-mail:


INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTANTUL (denumire, nume, prenume, adresa completă) IDEM CU ASIGURATIL


Număr Registrul Comerțului:

Telefon:


C.U.I./C.N.P.

E-mail:


Adresa riscului asigurat/CMIMF DR.PUSDERCA MARIANA Tipul activității.:MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE Perioada de asigurare

Moneda contractului de asigurare | | RON

Felul răspunderii

Răspunderea civila profesionala decurgând din practica medicala


12 Luni De la: 01.01.2021 iXI EUR

Limită globală

12.000 EURO


Până la: 31.12.2021

□ USD

Limita pe eveniment

12.000 EURO


Sub-limite

Daune morale

25%

Franșize: -

Prima de asigurare: 15 EURO

Plata primelor de asigurare se va efectua în

Modalitatea de plată a primei

Scadență

Valoare


3.000 EURO


3000 EURO


N Integral, până la data


£3 RON □ EUR | | USD


Q în rate astfel


Următoarele documente sunt anexate la Poliță și formează (împreuna cu Polița) Contractul de asigurare: Condițiile generale de asigurare - cod 860/01.2017;; Cerere-chestionar- cod 861/05.2016; Condițiile specifice/speciale privind asigurarea de răspundere civilă profesionala decurgând din practica medicala - 851/03.2002

Comune-

Clauze suplimentare

Specifice- 1301.E.003.1

Alte documente anexate

Mențiuni Speciale: 74 LEI

850/12.2015


UNIQA Asigurări SA

Str. Nicolae Caramfil, nr.25, sector 1, București

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J/40/13092/2004,

Identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J/40/13092/2004

Cod unic de înregistrare 1813613,

Societate administrată în sistem dualist

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Capital social integral vărsat 323 800 600 RON


Cont IBAN RO 81 RZBR 0000 06000 124 8004 RON - Raiffeisen Bank înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA - 007/10.04.2003 Nr. înregistrare în Registru) ANSPDCP de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 9195 Cod LEI 529900EHBJY3Z379SR4J

Telefon: 0374.400.400, Fax: +40 21 212.08.43 e-mail: info(8>uniqa.ro; www.uniqa.ro; / UNIQA Asigurări


Pag 1 din 2


;<OMAMA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

A3ENTIA NAȚIONALĂ 1>E ADMINISTRARE FISCALĂ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

Seria A Nr. 0 8 5 2 3 9 5

Denumire/Nume si prenume:

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DE MEDICINA DE FAMILIE DR.PUȘDERCĂ MARIANA

CNP: 2560501082454

Domiciliul fiscal: JUD. BRAȘOV, MUN. FĂGĂRAȘ, STR. 1 DECEMBRIE 1918, BI.56, Sc.A, Ap.2

Emitent

000000000000000000000293756549

A


rodul de înregistra re       (C.I.F.):


32550150


Dala atribuirii (C.I.F.): 05.12.2013

, ... « ..    05.12.2013

Data eliberam:


Cod M.F.P. 14.17.20.99/2


Se utilizează începând cu 01.01.2007
ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 42280 din 31.07.2020

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

a unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicina de familie situat in Fagaras, str.iDecembrie 1918, bl.56, ap.2

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Municipiul Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr. 3, reprezentată legal prin Primar Gheorghe Sucaciu, in calitate de locator, pe de-o parte si

 • 2. DR. PUSDERCA MARIANA domiciliata in Făgăraș, str. D-na Stanca, nr.90, anand CNP 2560501082454 si CI seria BV nr. 825149 eliberata la data de 21.06.2012, medicul titular al cabinetului medical de medicina de familie DR.PUSDERCA MARIANA, cu sediul profesional in Fagaras, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.2, CIF 19509162, inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor medicale sub nr. 1343/111385 din 04.12.2013, cod personal 113253 Cod sireus 083784449, CIF 32550150 seria A nr.0852395 din 06.12.2013, avand Codul Jban RO74BRDE 08SV22622730800, deschis la BRD Fagaras, in calitate de locatar, pe de alta parte,

S-a incheiat prezentul contract de inchiriere in conformitate cu HCL nr.170/30.07.2020, in următoarele condiții:

L OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.i. Obiectul contractului de inchiriere il constituie exploatarea (folosirea ) spațiului (bunul imobil) in care funcționează Cabinetul medical de medicină de familie situat in Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918, bl 56, ap 2 identic cu cel inscris in CF. NR.102224-C1-U6 Fagaras cu nr.top. 1677-1687/8/1/2/2 in suprafața totala de 16,35 nip conform schiței spațiului, care va constitui Anexa nr. 1 la Contractul de inchiriere, si totodată a cotei de 1/3 din elementele de uz comun (hol 5,27 mp, sala așteptare 12,02 mp, sala de tratament 8,34 mp, wc 2,09 mp)

Valoarea de inventar al spațiului este de 50519.28 conform evidentelor contabile

Contravaloarea utilităților atât pentru spațiul de folosință exclusivă, cât și pentru cel de utilizare comună, va fi achitat la furnizorii de utilități.

Locatarul va proceda la contorizarea consumurilor de utilități, pentru spațiul de utilizare exclusivă, în cel mai scurt timp, cu privire la apă , electricitate și energie termică, după care acestea vor fi achitate în funcție de consumul înregistrat.

Spațiul fiind folosit de 2 titulari de contract in regim de tura-contratura, conform acordului de voința privind impartirea timpului de folosința a spațiului.

Predarea-primirea spațiului închiriat se va efectua pe baza de proces-verbal care se va constitui anexa nr. 2 la contract.

Este interzisa subinchirierea in tot sau in parte, unei terte persoane, a spațiului care face obiectul prezentului contract de închiriere.

Art.2 Predarea-primirea spațiului închiriat se face pe baza de process-verbal (Anexa la contract).

 • II. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului este de 1 an, începând de la data de 30.04.2020 pana la data de 29.04.2021, cu posibilități de prelungire anuale, prin act aditionalcu condiția obtineriide la angajator- Colegiul medicilor a aprobării de menținere in activitate pana la împlinirea vârstei de 67 ani.

 • III. PREȚUL CHIRIEI SI MODALITĂȚILE DE PLATA

Art. 4. Prețul inchirierii este de 1,1 lei/mp/luna, conform HCL nr.79 din 24.04.2019.

4.2. Plata chiriei se face anticipat, pentru luna următoare , la Caseria Primăriei municipiului Fagaras sau prin dispoziție de plata in contul R017TREZ13221A300530XXX, cod fiscal 4384419, beneficiar Primăria Municipiului Fagaras.

Art. 5. Neplata chiriei timp de 2 luni atrage după sine rezilierea de drept a contractului de închiriere si evacuarea din spațiu a chiriașului de către locator.Pentru intarzierea la plata chiriei lunare se calculează penalitati de 0,2% pe zi.

 • IV. OBLIGATILE LOCATORULUI

Art.6. Locatorul se obliga:

 • a) sa-1 garanteze pe locatar pentru evictiune

 • b) sa predea spațial liber de sarcini la data semnării contractului

2

 • c) sa controleze modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața

 • V. OBLIGATILE LOCATARULUI

Art. 7 Locatarul se obliga:

 • a) sa folosească spațiul inchiriat ca un bun proprietar si sa-1 folosească conform destinației pentru care a fost inchiriat , nefiing permisa schimbarea profilului.In cazul in care, in urma controalelor effectuate de organele de specialitate ale Primăriei, se constata schimbarea profilului, locatorul este autorizat sa realizeze pe cale unilaterala contractul de Închiriere cu data constatării, fara punere in intarziere.

 • b) sa plateasca chiria in cuantumul si la termenul stabilit in contract

 • c) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparatii, consolidate la suprafața inchiriata

 • d) sa suporte contravaloarea utilităților necesare folosinței spațiului (apa, energie electrica, energie termica, telefon, gaz, etc)

 • e) sa elibereze si sa predea, la incetarea contractului, in termen de 3 zile spațiul inchiriat pe baza de process verbal de predare - primire,

 • f) sa nu subinchirieze spațiul pe care-1 deține cu chirie

 • g) sa păstreze integritatea spațiului inchiriat, sa-1 intretina, fara a-1 degrada sau deteriora,

 • h) de a depune o declarație fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale,conform prevederilor Codul Fiscal

Art.8. Taxele locale si avizele necesare funcționarii in spațiul inchiriat sunt in sarcina chiriașului.

Art.9. Obigatiile legale ce revin pe linie de PSI si de Mediu sunt in sarcina chiriașului.

 • VI. SUB ÎNCHIRIEREA si cesiunea

Art.10 Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat, cesiunea contractului de Închiriere unui tert, sunt interzise, ducând la anularea contractului de inchiriere, de la data constatării faptului.

 • VIL CLAUZE FINALE

Art. 11 In cazul in care locatarul nu isi executa obligatile contractuale, locatorul poate rezilia contractul pe cale unilaterala, printr-o simpla notificare

Art. 12 Părțile convin ca obligatile locatorului si ale locatarului privind lucrările de intretinere si reparatii sa fie cele prevăzute in legal,

Art. 13 In cazul de neplata a chiriei, sau de nerespectare a vreuneia din obligatile impuse mai sus, prezentul contract se considera desființat de drept, fatra a mai fi necesara punerea in intarzietre si fara orice alta formalitate prealabila.Orice ingaduinta din partea locatorului nu trebuie interpretata ca renunțare la pactul comisoriu expres stipulat.

Art. 14 Forța majora apara dev răspundere partea care invoca.

Art. 15 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatilor contractuale, părțile datoreaza despăgubiri.

Art. 16 Locatorul isi rezerva dreptul sa rezilieze contractul de inchiriere când interesul local impune acest lucru.

Art. 17 Litigile de orice natura privind aplicarea si interpretarea prezentului contract, se soluționează pe cale amiabila, in caz cotrar instanța competenta este cea de la sediul locatorului.

Art 18 Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, originale, unul pentru locatar, doua pentru locator, astazi 31.07.2020, data semnării lui.

LOCATOR

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU r /    ,

V

SECRETAR GENERAL L ' LAURA ELENA GalNCX/' / // ''

/1 /

\ / • /

DIRECTOR ECONOMIC DANIEL LUDO^

ARHITECT SEF LILIANĂBOER

CONSILIER JURIDIC CAMELIA CRISAN^

LOCATAR

MEDIC TITULAR

—DR. PUSDERCA MARIANA

N /

\ Sy'                           l

«2----

întocmit

Angela Lupu

A

ANEXA nr. 8 LA HCL.nr.103/2020

TARIFUL LA CHIRIILE PENTRU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ CU APLICARE DE LA 01.01.2021

Nr. crt.

ACTIVITATEA

DESFĂȘURATĂ

Zona Centrala

Zona Mediană 11

Zona Periferică

Lei/mp/luna

1.

Unități comerciale

17.0

14.5

11.9

2.

Unități comerciale en-gros

33.4

17.8

12.8

3,

Spații pentru jocuri mecanice

21.0

19.8

14.5

4.

Unități comerciale cu specific de librărie și papetărie,anticariat legătorii carte.

4.7

3.6

3.0

5.

Spații pentru producție,ateliere De producție, prestări servicii

6.0

4.4

/

6.

Sedii administrative ale agenților economici, sedii de bănci,case de schimb valutar, birouri notariale și avocați.

14.9

11.9

HO)

7.

Spații pentru cabinete de asistență medicală cu plată , umană și farmacii tehnico-medicală

8.3

5.9

/p'n i       /

3.5     ' •

8.

Cabinet veterinar

4.3

3.0

3.7

9.

Laboratoare

3.1

2.4

2.1

10.

Sedii de organizații politice, sindicale, fundații, ligi, asociații și socetăți ce nu înregistrează profit,sedii de partide

0.5

0.5

0.5

11

Spații depozitare

7.8

4.8

4.0

12.

Garaje

2.5

2.4

2.4

13.

Grajduri și magazii de cereale

1.1

0.9

0.5

14.

Dependințe, vestibul, antreu, holuri, oficii,grupuri sanitare

1.2

0.8

0.5

15.

Cinematografe , inclusiv dependințe

2.1

2.1

2.1

16.

Sedii de instituții și oficii bugetare, arhive, spații social-culturale, casă de cultură, cabinete medicale, școli de artă, muzee, bibliotecă, săli expoziție, depozite artă, centru de creație populară

1.1

0.8

0.5

17.

Redacții de presă + TV

6.3

6.3

6.3

18.

Spatii comerciale din Piața Agroalimentara

12.00euro/mp/luna

Notă: Tarifele cuprinse în tabelul de mai sus nu includ TVA.