Hotărârea nr. 95/2021

HOTARAREA nr.95 din data de 31 martie 2021 - privind atribuirea in folosinţa gratuita către Direcţia Generală Regională a finanţelor Publice Braşov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraş şi Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraş), a unei părţi din imo

ROMÂN IA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria^fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.95 din data de 31 martie 2021 - privind atribuirea in folosința gratuita către Direcția Generală Regională a finanțelor Publice Brașov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraș), a unei părți din imobilul construcție Ci (P+3E) in suprafața utilă de 1.188,32 mp, din suprafața totala utilă de 4.616,82 mp, inscrisa in C.F. nr. 103752 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, identificat la poziția 1229, compus din 6 incaperi/ nivel, respectiv 24 încăperi in scopul desfășurării activitatii specifice Serviciului fiscal, str.Azotului, nr.iA, jud.Brașov, pe o perioadă de 25 ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 31462/1/24.03.2021 si Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Evidență patrimoniu nr. 31462/24.03.2021, privind atribuirea in folosința gratuita către Direcția Generală Regională a finanțelor Publice Brașov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraș), a unei pătți din imobilul construcție Ci (P+3E) in suprafața utilă de 1.188,32 mp, din suprafața totala utilă de 4.616,82 mp, inscrisa in C.F. nr. 103752 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, identificat la poziția 1229, compus din 6 incaperi/ nivel, respectiv 24 încăperi in scopul desfășurării activitatii specifice Serviciului fiscal, str.Azotului, nr.iA, jud.Brasov, pe o perioadă de. 25 ani,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement,

Reținând amendamentul aprobat cu privire la realizarea lucrărilor specifice pentru desfășurarea activitităților (cablare),

Având in vedere prevederile art. 874 Cod civil, ale art. 129, alin 2, lit.c, alin.6, lit. a, art. 139, alin.3, art. 196 alin 1 lit.a, art. 197, art. 198, alin 1 si 2 si art. 243, alini, lit.a, art. 108 lit.d, art. 286 și ale art.. 349-353 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aproba atribuirea in folosința gratuita către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraș) a unei pătți din imobilul construcție Ci (P+3E) in suprafața utilă de 1.188,32 mp, din suprafața totala utilă de 4.616,82 mp, inscrisa in C.F. nr. 103752 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, identificat la poziția 1229, valoare de inventar 165.797,90 lei conform fișei mijlocului fix, compus din 6 incaperi/ nivel, respectiv 24 încăperi in scopul desfășurării activitatii specifice Serviciului fiscal, str.Azotului, nr.iA, jud.Brasov, conform schițelor, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Contractul de folosință gratuită, prevăzut la art.i, anexa nr.i parte integranta din prezenta hotarare.

Art. s. închirierea se aproba pe o perioada de 25 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adițional cu jumătate din perioada aprobată inițial, urmând ca după perioada menționată în actul adițional, închirierea să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș care isi rezerva dreptul de a rezilia acest contract, oricând interesul public impune acest lucru.

Art. 4. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraș) va realiza lucrări de amenajare a spațiului cu privire la serviciile de cablare, pe cheltuiala sa. La expirarea perioadei de atribuire, spațiul va fi predat Municipiului Fagaras fara vreo alta pretenție privind recuperarea sumelor investite in amenajare.

ArL^. Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Evidență patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50


ROMAN EA


JUDEȚUL BRAȘOV <0

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web; www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prirnaria-fagaras.ro

Anexa nr. 1 LA HCL nr.j

CONTRACT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Art 1. PĂRȚILE:

 • 1 . MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul în Făgăraș str.Republicii nr.3, reprezentat legal prin Primar- GHEORGHE SUCACIU , în calitate de COMODANT pe de o parte

Și

 • 2 DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV (pentru SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL FĂGĂRAȘ și SERVICIUL TERITORIAL TREZORERIE FĂGĂRAȘ) , cu sediul în Făgăraș, B-dul Unirii, nr.6, bl.6, et.2, jud. Brașov, reprezentate prin T0MA LOLEA, respectiv MARIANA FELICIA LAZEA, in calitate de COMODATARI, pe de altă parte

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:          / < ,      .  \

Obiectul contractului îl constituie folosința gratuită a unei.părți a imobilului construcție CI ( P+3E) in suprafața utilă de 1.188,32 mp, din suprafața totala utilă de 4.616,82 mp, inscrisa in C.F. nr. 103752 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, identificat la poziția 1229, cu valoare de inventar în cuantum de 165.797,90 lei, compus din 6 incaperi/'nivel, respectiv 24 încăperi in scopul desfășurării activitatii specifice Serviciului fis.cal și ^Serviciului teritorial trezorerie, situat în Făgăraș, str. Azotului, nr. IA, jud.Brașov, conform schițelor anexate.

 • Art 3. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract se încheie pe o durată de ............... ani, respectiv de la data de...............

până la data de......................, cu posibilitatea de prelungire la expirarea termenului, prin act

adițional cu jumătate din perioada încheiată inițial, potrivit art...............din HCL nr...........................

 • Art. 4. DREPTURI SI OBLIGAȚII:

 • a) Drepturile comodantului:

 • - să rezilieze contractul, printr-o notificare prealabilă cu 30 zile înainte de reziliere, în cazul în care comodatarul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

 • - să rezilieze contractul dacă interesul local o impune

 • b) Drepturile comodatarului

 • - să i se asigure de către comodant folosința bunului pe toată durata contractului;

 • - să amenajeze spațiul pe cheltuiala sa, așa cum consideră necesar pentru o bună desfășurare a activității și cu respectarea legislației specifice ( legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții)

 • c) Obligațiile comodatarului

 • - să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

 • - să folosească lucrul potrivit destinației sale;

 • - să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • - să restituie bunul împrumutat la implinirea termenului stipulat în prezentul contract;

 • - să achite contravaloarea utilităților, (electricitate, gaz metan, apa, salubritate, energie termica, telefon, etc).

 • - obligatile legale ce revin pe linie de PSI si de Direcția de Sănătate Publică, precum și cele legate de Legea nr. 227/215 privind Codul Fiscal sunt in sarcina comodatarului, precum și cele pe linie de desfășurare, în deplină siguranță și eficacitate a activității specifice.

 • - in termen de 30 zile de la data inchirieri contractului sa depună declarația fiscala privind stabilirea taxei folosire clădiri sau teren după caz.

Art. 5. RISCURI

Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:

 • - întrebuințarea acestuia contrar destinației sale;

 • - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun al său, atunci când exista pericolul distrugerii acestuia;

In celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

Art 6, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • - prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract:

 • - prin trecerea termenului prevăzut în contract;

 • - prin reziliere, în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar;

Comodantul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract când interesul local impune acest lucru, cu condiția unei notificări transmise comodatarului, f \

/    Nr\

Art. 7. FORȚA MAJORA                        / *           ' , \

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzăroare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.            \         ‘

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile asumate.

să- și execute obligațiile


Art. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract, se va soluționa pe cale amiabilă iar dacă nu este posibil soluționarea se va face de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi...................la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș în 3

exemplare, considerate toate originale.

COMODATAR,


COMODANT,

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU

SECRETAR GENERAL

LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR BUGET FINANȚE

DANIEL LUDU

ARHITECT SEF LILIANA BOER

COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIU ELENA TANASE


MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a


CXANAF


Finanțelor Publice Brașov

Serviciul Administrativ, Investiții si Achiziții


Str. Mihail Kogalniceanu, nr.7 Brașov Tel: 0268.308.434; Fax: 0268.547.730 e-mail: achizitii.publice.bv@anaf.ro


BVR.DSI-

Către


în atenția


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ Mun. Făgăraș, str. Republicii nr 3

domnului Primar Gheorghe Sucaciu

Subscrisa, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, reprezentată prin domnul Vasile Tibre, director general, vă solicită să aveți bunăvoința de a transmite în folosință, cu titlu gratuit o suprafață de circa 1200 mp din imobilul reprezentând fosta cazarmă militară din cartierul Tudor Vladimirescu, proprietatea municipiului Făgăraș, în vederea relocării structurilor noastre subordonate Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Făgăraș conform discuțiilor purtate cu dvs,

în prezent aceste unități subordonate DGRFP Brașov își desfășoară activitatea în imobilul CEC Bank situat în municipiul Făgăraș, bdul Unirii nr 6, bl.6 etaj 2, iar instituția bancară ne-a înștiințat cu privire la intenția de a vinde imobilul-clădire menționat.

Cele două unități subordonate DGRFP Brașov, menționate mai sus, au un număr total de 30 de angajați și lucrează în mod direct cu contribuabilii persoane fizice și juridice din municipiul Făgăraș și localitățile din imediata apropiere a acestuia având un rol major în colectarea creanțelor la bugetul de stat;

In susținerea solicitării noastre dorim sa supunem atenției dvs. si următoarele prevederi legale:

- Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, coroborate cu prevederile H.G. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și cele ale Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, Prefecturile împreună cu consiliile județene, și consiliile locale vor acorda sprijin prin asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor.

Potrivit dispozițiilor art. 297* din O.U.G. nr 57/2019 Codul Administrativ Autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: (...) d) darea în folosință gratuită.

Cu considerație,

Director general,                  Director executiv servicii interne

Vasile TIBRE


Adriana DONTU


Serviciul Administrativ, Investiții și Achiziții Gabriela Toma

Biroul Achiziții Publice, Ștefan ia Hârlab

iv.nuicsd uujrxrr tsrasov


Subiect Expeditor Destinatar Data


R:Adresa DGRFP Brașov


<Toma.Lolea.BV@anaf.ro>

<secretariat@primaria-fagaras.ro> 2021-03-24 14:03

• Adr_CL Fagaras.doc(~4,0 MO)

Urmare discuțiilor cu d-na secretar Laura Giunca , va transmit alaturat adresa DGRFP Brașov referotoare la solicitarea achiziționării spațiului.

Cu stima,

Lolea T.

httDsJ/eurooa.eu/taxedu/home ro

https://primaria-fagaras.ro:2096/cpsess6857591757/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=83824&_mbox=INBOX&_action=print&_ext... 1/1


MINISTERUL finanțelor publice


Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

Serviciul Fiscal Municipal Fagaras


aANAF

xm«GJRtțon»»

Fagaras

B-dul Unirii, nr.6, bl.6, et.2

Tel: 0268.211226

Fax: 0268.211362

e-mail:Către               : UAT Fagaras

De la                 : Serviciul Fiscal Municipal Fagaras

Serviciul Teritorial Trezorerie Fagaras

Nr. Inregistrare/data : BVFG_REG 958/27.01.2020

Prin prezenta va instiintam ca, urmare necesității reducerii cheltuielilor bugetare, Serviciul Fiscal Municipal Fagaras și Serviciul Teritorial Trezorerie Fagaras sunt interesate de achiziționarea unui imobil adecvat în vederea desfășurării activitatii în condiții optime, necesar atât personalului propriu cât și contribuabililor, precum și în vederea asigurării condițiilor de securiate și integritate a valorilor, bunurilor și informațiilor deținute.

Totodată, având în vedere ca spațiul estimat necesar pentru desfasurarea activitatilor este de 800 mp. (inclusiv spațiu de arhivă) vă rugăm să ne comunicati în scris dacă aveți un imobil disponibil în acest sens, dacă exista posibilitatea punerii la dispoziția noastră cu titlu gratuit sau prin alta modalitate (închiriere) , precum și data sau perioada când este posibila achiziționarea, astfel încât noi sa demaram diligentele necesare în conformitate cu prevederile legale.

Va mulțumim pentru colaborare.

SFM Fagaras Șef serviciu Lolea Tomawww.anaf.ro


ROMANIA z_.


JUDEȚUL BRAȘO\£j t ; M

MUNICIPIUL FĂdĂkĂȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 2b8 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prlmaria-fagaras.ro

Nr. 3283 /07.02.2020

CĂTRE

Serviciul Fiscal Municipal Fagaras

Urmare solicitării d-voastra nr. BVFG-REG 958/27.01.2020, inregistrata la noi sub numărul 3283/30.01.2020, va comunicam următoarele:

Singurul imobil aflat in proprietatea Municipiului Fagaras care sa dispună de spațiul necesar pentru desfasurarea activitatii d-voastra, respectiv 800 mp, este fosta cazarma militară din cartierul Tudor Vladimirescu

Menționam faptul ca in prezent clădirea este intr- o stare de degradare, nefiind utilizata de multi ani, dar instituția noastra are un proiect de reabilitare a acesteia, pentru a concentra in viitor activitatea tuturor instituțiilor publice din Fagaras.

In cazul in care sunteti interesati sa va desfasurati activitatea in aceasta clădire, vom prevede sumele necesare in bugetul pe acest an pentru reabilitarea unei parti a clădirii pentru a va putea desfasura activitatea in bune condiții.

Referitor la termenul pina la care se poate face aceasta reabilitare, consideram ca, avand in vedere procedurile de achiziție publica si complexitatea lucrărilor de reabilitare, un termen realist ar fi 31.12.2020.

- De asemenea vom incerca sa găsim o modalitate legala de a transmite in folosința spațiul respectiv cu titlu gratuit, după aprobarea Consiliului Local Fagaras .MiMSi ERU. t m.VțEkcm Vi BM( i

Agenția Hsponalâ

Âcmimstrare Fiscală

Direcția Generală Regională a

Finanțelor Publice Brașov

Ad nlnlstrația Județeană a Finențdof Publice 3r«£ov


fcANAF


Se ^Iclul FLcal Municipal Fagaras


7<v.4p ' Lee. Fa^aros

E dul Unicii, ni 3 B 6 el 2

Te. CW8?1 W

r_. n?6R^1">"


; iĂGARAȘ


VC. Qx^ Dcu

A C='

’ l - V I.


55>3


<52


: Sersîciul Fiscal municipal S ugarcs

Serxiciul 1 eritorialTrc/uieru Fagaias . HVFG DRX 1.8U4/O8.UZ2()21!iL

.•     »: 5       /.U2 0?l i.i' im. ,70 CnOui?. »c <i hc h.» .mile .n suk5u.u

I p’k’.C “li *mub . J i.’’ n >U . ’I »• sjiHf'u. /•'■ • i ’i ud ’ udei k.mnb\j< d r zvb'iak lici.iijiî i w i ■

\i i 7-iHi c.               în iiuziOdiVu '•..dhihi z F'cr.MlnH'ji Lbca laja.cn r\ «'ba. a

!jn ui -oc* <i . >’v M !. ir nu;, ’j;^zț*u R'<duJs :.           oi !ti’ licc iu. șev .d;

d i; .ipar ।j < i aU’i. :i ■.> z. * : n i;kn Ok nzai.i ca .<-i. u .ij bAwc. m po. .f.xm;i ; m «L.o .i ’1\' tiei? i\ tizbuiv • ■ k r-r m -wL pr ‘'a.' kic 'oik ac nk.lakiu njtck .u ' c..M''rk ‘.si ci?, th- - cthi-i m k h< .. »n •• n a >!. ur-si "?n.

A’ieSuii nlaiurd un tuhIJ c:e cgui rcu V<. Liiihumim r.enu’u ctcic.


i ■<. '"iC r. I uk !'..

' f JIX’ 'iu

i i._       ’ b »‘î't.: ‘ elid.

ANCEI


AWCTH'* 1TH> * o »'.« -v |i n ni M n i'iinm, ‘iDun «xa


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 103752 Fagaras


Nr. cerere

24542

Ziua

......15 ........... :

Luna

11 {

Anul

2018

Cod verificare iiiniiniiiiiiiin 100064309928


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Nr. CF vechi:10901

  Nr. cadastral vechi:nr. cad. prov. 512

  Nr. topografic:698/l/2


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str Azotului, Nr. IA, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

103752

11.930

Teren împrejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

103752-C1

Loc. Fagaras, Str Azotului, Nr. IA, Jud. Brașov

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:1370 mp; S. construita desfasurata:5480 mp; Construcție P+3

Al.2

103752-C2

Loc. Fagaras, Str Azotului, Nr. IA, Jud. Brașov

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:201 mp; S. construita desfasurata:201 mp;

Al.3

103752-C3

Loc. Fagaras, Str Azotului, Nr. IA, Jud. Brașov

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:48 mp; S. construita desfasurata:48 mp;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  789 / 15/02/2006

  Act Alipire nr. 31 si dezmemebrare, din 15/02/2006 emis de B.N.P. Popa Maria Cristina (Cerere nr.22554 din 08.12.2006 -act de dezmembrare, comasare și vânzare-cumpărare, aut. nr.3659 din 06.12.2006 emis de N.P. Boamfă Adrian);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l, A1.2, Al.3

  1) MUNICIPIUL FAGARAS, DOMENIU PUBLIC

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 10901).cerer nr.4798/21.03.2018 c.f., cerere nr. 24542/15.11.2018

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  789 / 15/02/2006

  Act Alipire nr. 31 si dezmemebrare, din 15/02/2006 emis de B.N.P. Popa Maria Cristina (Cerere nr.22554 din 08.12.2006 -act de dezmembrare, comasare și vânzare-cumpărare, aut. nr.3659 din 06.12.2006 emis de N.P. Boamfă Adrian);

  CI

  Asupra imobilului corp A cu nr. top.698/1/2, nr. c. p. 512, se înscrie dreptul de ADMINISTRARE OPERATIVA, în favoarea lui:

  Al, Al.l, A1.2, Al.3

  1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 10901)          _____.

  .cerere nr.4798/21.03.2018 c.f.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Carte Funciară Nr. 103752 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

103752

11.930

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

11.930

-

-

698/1/2

Corp A - teren cu construcții

Date referitoare a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

103752-C1

construcții administrative si social culturale

1.370

Cu acte

S. construita la sol:1370 mp; S. construita desfasurata:5480 mp; Construcție P+3

Al.2

103752-C2

construcții anexa

201

Cu acte

S. construita la sol:201 mp; S. construita desfasurata:201 mp;

Al.3

103752-C3

construcții anexa

48 /

$$$

^xconstruita la sol:48 mp; S. construita ^e:'&îasurata:48 mp;

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute dî^r^idtție plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (*- (m)

1

2

9.08


\lț Xjut

V^unct ^farșit

Lungime segment t” (m)

^^2

3

22.334


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*• (m)

3

4

25.118

5

6

12.155

7

8

6.81

9

10

37.371

11

12

15.294

13

14

37.186

15

16

15.689

17

18

27.45

19

20

53.519

21

22

32.929

23

24

16.826

25

26

25.668

27

28

28.449

29

1

4.319


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

4

5

68.604

6

7

3.058

8

9

10.091

10

11

6.51

12

13

6.962

14

15

6.954

16

17

1.633

18

19

13.188

20

21

0.513

22

23

18.58

24

25

21.038

26

27

36.427

28

29

17.437


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


susceptibile de orice modificare, tn condițiile legii.               /

S-a achitat tariful de 60 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3614/19/11-2018 in suma de 60, pentru serviciul de


publicitate imobiliară cu codul nr. 242.

Data soluționării,

04-12-2018

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, j DANIELA dlMPOJES '


(parafa și semnătura)
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3


COD

Nr. INVENTAR

DENUMIR

VALOARE

AACHI2

Domenii

GESTIUNE Ser

Faptic

Diferente

Observati

Elemete

1.6.2

1229

Clădire Administrativ a (fost UM)

799.326,95

2004

PUBLIC

Alte construcții

Făgăraș, Str. Azotului nr. 1 A, corp A imobil in supr 11.930 mp, edificat cu: Cl=pavilion mare P+3 cu suprafața 1.370 mp, C2= anexa P cu suprafața 201 mp, C3= anexa P cu suprafața 48 mp

Ministerul Finanțelor


Agenția Națională de Administrare Fiscală

2X AWLAF

Direcția Gensrală Regională a Finanțelor Publica - Brașov

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 7 Br

Tel: 0268 308 434; Fax: 0268 54

e-mail: Achizitii.Publice.BV@anc


Direcția Generală Regională a

Finanțelor Publice Brașov

Serviciul Administrativ, Investiții și Achiziții

Nr. BVR DSI

CONTRACT DE COMODAT Nr.

în temeiul Legii nr. 287/2009 republicată privind Codul civil, Ordonanței de Urgență nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, adresei Primăriei Mun.Fagaras nr........................................ înregistrată la sediul DGRFP Brașov sub nr............................................., s-a încheiat

prezentul contract de comodat între:

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1.1. DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV, cu sediul în Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud. Brașov, telefon 0268-308434, fax 0268-547730, cod fiscal 4317495, cont IBAN RO80TREZ131203001053 0XXX, deschis la Trezoreria Brașov, reprezentată de domnul Vasile TIBRE, având funcția de Director General, în calitate de comodatar,

Și

 • 1.2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI

FAGARAS, cu sediul în localitatea........................ str.............................., județul

Brașov, telefon .....................,    fax ................................,    cod fiscal

............................, cont IBAN..........................................................deschis la Trezoreria orașului Brașov reprezentată legal de domnul........................, având funcția de

Primar, în calitate de comodant,

în deplin consens am procedat la încheierea prezentului contract de comodat, a cărui executare va fi guvernată de următoarele clauze :

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  • 2.1. Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra imobilului situat în orașul Fagaras, str..................... nr......, identificat prin C.F. nr.

................, aflat în proprietatea Statului Român prin UAT Fagaras,, compus din fundație din beton armat, regimul de înălțime...................,   construit din structură

de............................suprafața construită.........................mp, suprafața desfășurată

......................................în vederea desfășurării de către comodatar în acest spațiu de servicii publice specifice următoarelor structuri - Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș, Serviciul de Trezorerie și Contabilitate Publică Făgăraș;

 • 2.2. Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract nu este grevat de sarcini, nu este ipotecat și nu formează obiectul vreunei garanții.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

  • 3.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a) să îngrijească și să conserve imobilul ca un bun proprietar;

 • b) să folosească imobilul conform destinației acestuia;

c)să suporte toate cheltuielile de folosință a imobilului (cheltuieli de întreținere, cheltuieli curente a utilităților publice de apă-canal, energie electrică și termică, abonament, telefon, salubritate, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința imobilului);

 • d) să suporte/efectueze cheltuielile necesare instalării rețelelor de voce - date, cablării IT. sisteme de securitate sau alte lucrări de acest gen, necesare bunei desfășurări a activității

 • d) să predea imobilul în bună-stare la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului;

 • e) să răspundă dacă imobilul se deteriorează din vina sa;

 • 3.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) să nu-1 împiedice pe comodatar să folosească imobilul până la termenul stabilit.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

  • 4.1. Prezentul contract de comodat intră în vigoare la data de..............................și

este valabil 10 ani, respectiv până la data de.....................................

 • 4.2 prelungire automată dacă nici una dintre părți...

 • 4.2. Predarea/primirea imobilului se va face pe baza unui proces verbal de vredare-primire încheiat între reprezentanții Biroului Comunicare și Servicii Interne din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Brașov și reprezentanții Primăriei Orașului Fagaras, urmând ca durata contractului să înceapă de la data semnării acestuia, dar nu mai devreme de....................................;

 • 4.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen, la inițiativa oricărei părți contractante printr-o notificare comunicată părții cu cel puțin 15 zile înainte de termenul de la care se dorește rezilierea acestuia;

 • 4.4. Prin acordul părților, prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional la acesta.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  • 5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei Tribunal arbitrar/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți :

 • - nu își execută una dintre obligațiile asumate prin prezentul contract;

 • - comodatarul nu folosește bunul ce face obiectul prezentului contract conform destinației pentru care a fost predat;

 • - îți încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte,* că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract;

 • 5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele;

 • 5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORȚĂ MAJORA

  • 6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, constatată de o autoritate competentă;

  • 6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de doua zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui;

  • 6.3. Cazul fortuit sau de forță majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinației și dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract.

 • VIL NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

  • 7.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa /sediul prevăzut în partea introductivă^ prezentului contract;

  • 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu, confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare;

  • 7.3. Dacă, confirmarea se trimite prin email sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată;

  • 7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • VIII. LITIGII

  • 8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de^către reprezentanții lor;

  • 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • IX. CLAUZE FINALE

  • 9.1. Modificarea perzentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante;

  • 9.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă neînțelegere verbală dintre acestea anterioară sau ulterioară încheierii lui;

  • 9.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi.......................în 2 (două) exemplare, câte

unul pentru fiecare parte contractantă.

--------- ... । aydias si irezoreria Fagaras


Subiect Expeditor Destinatar Data


R: Sediu SFM Fagaras si Trezoreria Fagaras

<Toma.Lolea.BV@anaf.ro>

<secretariat@primaria-fagaras.ro>

2021-02-08 14:53

 • • [Untitled]_0101200506293200.pdf(~178 KO)

 • • Model comodat.doc(~4,0 MO)

Alăturat va transmit adresa comuna a Serviciului fiscal municipal Fagaras si a Trezoreriei Fagaras împreuna cu un model de contract, pentru înregistrare si transmiterii d-lui primar Sucaciu.

Va rog sa-mi confirmati primirea e-mailului.

Va mulțumesc,

Lolea Toma

httDs://euroDa.eu/taxedu/home ro

https://primaria-fagaras.ro:2096/cpsess2951092260/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=82322&_mbox=INBOX&_action=print&_ext... 1/1