Hotărârea nr. 94/2021

HOTĂRÂREA nr.94 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 147, în suprafaţă de 18.867 mp şi edificat cu 4


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 26€ 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-faga‘ras.jro3'

HOTĂRÂREA nr. 94 din data de 31 martie 2021

- privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 18.867 mP și edificat cu 4 construcții: C1-339 mp, C4-724 mp, C5-14 mp proprietatea unei societăți comerciale și C6-282 mp (construcție fără acte), înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, în 4(patru) loturi, în vederea rezolvării situației juridice a imobilelor terenuri, ce reprezintă terenuri situat sub construcțiile amintite (construcții industriale și anexe) - proprietate privată persoană juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 6859/1/27.02.2021 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 6859/27.02.2021, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, nr. de inventar 800057, în valoare de 1.490.483 lei, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 18.867 mP și edificat cu 4 construcții: C1-339 mp, C4-724 mp, C5-14 mp proprietatea unei societăți comerciale și C6-282 mp (construcție fără acte), înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, în 4(patru) loturi, în vederea rezolvării situației juridice a imobilelor terenuri, ce reprezintă terenuri situat sub construcțiile amintite (construcții industriale și anexe) - proprietate privată persoană juridică,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement,

Ținând seama de documentația cadastrală întocmită de către Persoană autorizată Ing. Manea Mihaela, respectiv: documentația nr. 8192/26.02.2021 - ” Dezmembrare în 4 loturi”, imobil teren -proprietatea privată a Municipiului Făgăraș, în suprafață de 18.867 nip, înscris în CF nr. 105393 Făgăraș

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

în temeiul art. 13 alin.i din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 557, alin.2 și alin.3 și art. 755 și următoarele Cod Civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 364, alin.i, alin.2 și alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se aprobă ca oportună dezmembrarea imobilului teren intravilan în suprafață de 18.867 mp, înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, proprietatea privată a Municipiului Făgăraș, în vederea reglementării situației juridice.

Art.2. Se însușește documentația cadastrală nr. 8192/26.02.2021 întocmită de către Persoană autorizată Ing. Manea Mihaela, având denumirea lucrării ” Dezmembrare în 4 loturi”.

Art.3. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren intravilan - proprietatea Municipiului Făgăraș domeniu privat, în suprafață de 18.867 mP, înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, situat în Făgăraș, Str. Negoiu, nr. 147, în vederea formării unor parcele aferente construcțiilor Ci (magazie metalică), C4 (magazie metalică) și C5 (cabină portar) - proprietate privată persoană juridică, edificate pe suprafața menționată mai sus, în patru loturi astfel:

 • - Lotul 1:14 mp,

 • - Lotul 2: 339 mp,

 • - Lotul 3: 724 mp

 • - Lotul 4:17.790 mp

Art.4. Realizarea grafică a celor (4) patru loturi de teren se evidențiază în documentația cadastrală și se aprobă astfel realizarea tuturor operațiunilor de carte funciară în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei.

Art.5. Domeniul privat al Municipiului se va modificandu-se în mod corespunzător.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului sau delegatul desemnat de acesta să semneze orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului-teren prevăzut la art.1.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru și 2 abțineri.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV               \ a

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras                V

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

srft:                             pentru autentificare

m «cn mr» wuiu o •

Carte Funciară Nr. 105393 Făgăraș.

Nr. cerere

4313

Ziua

09

Luna

02

Anul

2021

Cod verificare u


funciară este blocată de următoarele extrase:

Nr. / Data

Notar

Blocat până la

înregistrări blocate

4313 / 09.02.2021

Popa Maria Cristina

22.02.2021 23:59r

59 v

812

' >


TEREN Intravilan


. BrașovAdresa: Loc.

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

V --< /

ObseryațHyiReferi nțe

Al

105393

18.867


Anexa la

Nr     ............/..................

actul autentic

Notar Public

Popa Maria Cristina

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

105393-C1

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:339 mp; MAGAZIE METALICA

Al .4

105393-C4

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:724 mp; MAGAZIE MATERIALE STRUCTURA METALICA

Al.5

105393-C5

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:14 mp; CABJNAPORTAR

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  25160 / 26/11/2018

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1717, din 14/11/2016 emis de Savu ALIN - GABRIEL;

  Bll

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al.l

  1) ABIVAL SOLUTIONS SRL, CIF:16501431

  Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2467, din 22/11/2018 emis de Savu ALIN - GABRIEL;

  B12

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  A1.4, Al.5

  Al.2-, A1-.3

  1) ABIVAL SOLUTIONS SRL, CIF:16501431

  9580 / 13/05/2019

  Act Administrativ nr. Hotararea nr 101, din 24/04/2019 emis de Consiliul Local Fagaras; Act Administrativ nr. 45588, din 09/05/2019 emis de Municipiul Făqăras;

  B14

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PRIVAT

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

105393

18.867

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

18.867

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

105393-C1

construcții industriale si edilitare

339

Cu acte

5. construita la sol:339 mp; MAGAZIE

METALICA

AU

const-ruetit industriale si edilitare

44

G-c-aete

S.-construit-o-la sol;44 mp; STATIE PECO

AU

1OS3O3-C3

construcții industriale st edilitare

51

Ou-acte

Sr-eenst.              ■^^J\4PA-AUTe

Al.4

105393-C4

construcții industriale si edilitare

724

Cu acte

S. construita la sol:724 mp; MAGA2IE MATERIALE STRUCTURA METALICA

Al.5

105393-C5

construcții industriale si edilitare

14

Cu acte

S. construita la sol:14 mp; CABINA PORTAR

Al.6

105393-C6

construcții industriale si edilitare

282

Fara acte

S. construita la sol:282 mp; MAGAZIE METALICA

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r* (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment c* (m)

1

2

12.729

2

3

*8.43

3

4

46.321

4

5

2.023

5

6

5.3

6

7

12.828

7

8

81.091

8

9

18.12

9

10

10.56

10

11

17.228

11

12

17.65

12

13

40.368

13

14

32.377

14

15

21.738

15

16

13.189

16

17

34.178

17

18

1.239

18

19

22.162

19

20

1.0

20

21

40.436

21

22

2.478

22

23

34.996

23

24

0.75

24

25

3.043

25

26

3.684

26

27

10.315

27

28

56.514

28

29

8.03

29

30

0.267

30

31

40.147

31

32

10.177

32

33

39.901

33

34

5.073

34

35

10.618

35

36

109.0

36

37

30.051

37

38

36.269

38

39

18.764

39

1

3.579

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/02/2021, 09:46

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ !


Ziua^Z? Luna0^-

C &/c 'GCGG    Â

■4^ W 7 7^( ' '

0/ 3/ GG

Qc/w/          /0   ^&\7PK   £

~~/Q ^V c G&f'

(J ,        v

C^/rreo /v/Cg ^c-ZS &$&' /fWoGn /p/'c,- c^Gpo Gl/CâG

GfGGrf&ț VG^CJ C/7 C

7 ; iU fiG^^-e              C/Gp-p

J)         G'G ^ G    G’GGPPc/C'/p G^

^G^ a/7?’    GoGPp^GP    ("^-

17 f jg/ks^

^tfG-'             p G             i

^{/[h £ââ

^f T( C

C  ^^fT>

’ ^c G'cPGG) G7 f

■AG/PO/\^

C7- Of/

/ / -/ / cJ 'GPc^ <2£e/

c /

'         -G^ u *

' /73^

'^ 7 e z /'

^5^.
MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRAȘOV


CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare 16501431

Număr de ordine în registrul comerțului J8/1345/2004

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 13285 din 07.03.2017 privin ABIVAL SOLUTIONS SRL cuprinse în hotărârea adunării generale a asociaților comerțului la data de 08.03.2017 în baza rezoluției

Data eliberării: 09.03.2017

Anexe: Rezoluție

d înregistrarea modificării actului constitutiv al nr. 2 din 25.02.2017 este înscrisă în registrul nr. 4898 din 08.03.2017.

/ r // /Director, //^T^iana TOM A

cod 11-10-136J8/1345/2004

CUI - 16501431

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov

DOSAR NR. 13285/07.03.2017

REZOLUȚIA nr. 4898 /08.03.2017

Pronunțată în ședința din data de: 08.03.2017

AXENIE Vasile David - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695 din 01.11.2016

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 13285 din data 07.03.2017 pentru ABIVAL SOLUTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 16501431, număr de ordine în registrul comerțului: J8/1345/2004.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 13285 din data 07.03.2017 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: transmitere părți sociale pentru persoane fizice; alte mențiuni; retragere, modificare date asociați persoane fizice.

în susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIȚIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: transmitere părți sociale pentru persoane fizice; alte mențiuni; retragere, modificare date asociați persoane fizice și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 2 din 25.02.2017; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 2 din 25.02.2017 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brașov în condițiile art. 6 alin. (3) -(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 08.03.2017

PERSOANA DESEMNATA AXENIE Vasile David
Referent/Redactat: M.V.

 • 3 ex.                  ti

Data: 09.03.2017 H

ABIVAL SOLUTIONS SRL

J8/1345/2004 CUI 16501431

Fagaras, str.Cinepii, nr.16, jud.Brasov

HOTARAREA Nr. 2/25.02.2017

i

I

i Subsemnatii BARSA ANA MARJA ANDREIA, cetățean roman, născuta la 29.11.1983 în Copsa Mica, I jud.Sibiu, domiciliata în Fagaras, str.Cinepii, nr.16, jud.Brasov, CNP 2831129323371 si TELETIN | IONEL, cetățean român, născut la 06.07.1957 în Albești, jud.Vaslui, domiciliat în Făgăraș, str.Cinepii, | nr.16, jud.Brașov, CNP 1570706082427, asociati, am decis:

 • 1. In baza art.202, alin. 1, din Legea nr.31/1990, modificata, asociata BARSA ANA MARIA ANDREIA cesionează cele 20 p.s. a 10 lei fiecare către TELETIN IONEL. Prețul cesiunii este 200 lei si a fost achitat.

 • 2. Capitalul social de 300 lei, divizat in 30 p.s. a 10 lei fiecare aparține asociatului unic TELETIN IONEL. Beneficiile si pierderile vor fi repartizate asociatului unic.

I

Se adopta un nou act constitutiv.

BARSA ANA MARIA ANDREIATELETIN IONELI

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATA ABIVAL SOLUTIONS SRL

Actualizat la data de 25.02.2017

Subsemnatul TELETIN IONEL, cetățean român, născut la 06.07.1957 în Albești, jud.Vaslui, domiciliat în Făgăraș, str.Cinepii, nr.16, jud.Brașov, CNP 1570706082427, identificat cu CI-BV-' 827942/SPCLEP Fagaras/06.07.2012, în temeiul revederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (republicata), am hotarat continuarea activitatii societății comerciale cu răspundere limitata cu asociat unic, COOL TRADE SRL, în următoarele condiții:

Art.l. DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETĂȚII

Denumirea societății comerciale este ABIVAL SOLUTIONS SRL.

Sediul societății este în Fagaras, str.Cinepii, nr.16, jud.Brasov si va putea fi schimbat la orice alta adresa din oricare localitate, pe baza hotărârii asociatului unic si cu respectarea tuturor dispozitiilor legale în vigoare, stabilite pentru o astfel de modificare a prezentului statut. Societatea va putea înființa, cu respectarea prevederilor legii, filiale cu personalitate juridica diverse structuri organizatorice ca agentii, reprezentante, sucursale fara personalitate juridica, unitati si subunități necesare pentru realizarea obiectului de activitate ca: puncte de lucru, magazine, depozite, unitati de producție, servicii, etc. în oricare alta localitate din tara sau străinătate, pe baza hotărârii asociatului unic.

Art.2. FORMA JURIDICA A SOCIETĂȚII

Societatea comerciala ABIVAL SOLUTIONS SRL este organizata sub forma unei societăți cu răspundere limitata cu asociat unic.

In toate actele semnate sau emanate de la societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele “societate cu răspundere limitata” sau urmata de inițialele “SRL” si va fi însoțita de mențiuni privitoare la sediul societății, capitalul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, numărul de telefon si fax.                                                                  

Societatea comerciala este o persoana juridica româna, calitate pe care o va dobândi cu începere de i la data înregistrării în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

i

Art.3. DURATA SOCIETĂȚII

Societatea se constituie pe o durata nelimitata si dobîndeste personalitate juridica cu începere de i la data înregistrării în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Asociatul unic, va putea decide limitarea duratei de funcționare a societății, cu respectarea tuturor cerințelor legale unei astfel de operațiuni.

Art.4. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societății este cel înmatriculat în Registrul Comerțului Brașov.

Activitatea principala a societății este: 4120 Lucrări de

construcții a lucrărilor rezidențiale si nerezidentiale. Obiectul de activitate mai cuprinde:

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112   Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0114   Cultivarea trestiei de zahăr

0115   Cultivarea tutunului

0116   Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119   Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121   Cultivarea strugurilor

0122   Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123   Cultivarea fructelor citrice

O 124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase

0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126   Cultivarea fructelor oleaginoase

0127   Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

0130   Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0141   Creșterea bovinelor de lapte

0142 Creșterea altor bovine

0143 Creșterea cai lor și a altor cabaline

0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor

0145   Creșterea ovinelor și caprinelor

0146   Creșterea porcinelor

0147   Creșterea păsărilor

0149   Creșterea altor animale

0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162   Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163   Activități după recoltare

0164 Pregătirea semințelor

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană.

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.ca.

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

2051   Fabricarea explozivilor

2219   Fabricarea altor produse din cauciuc

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2433 Producția de profile obținute la rece

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

3299   Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311   Repararea articolelor fabricate din metal

3312   Repararea mașinilor

3320   Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 Construcția de poduri și tuneluri

4221   Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222   Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

43 13 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331   Lucrări de ipsoserie

4332   Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4520 întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

4611   Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4613   Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614   Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615   Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616   Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617   Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618   Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619   Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului

4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii

4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634   Comerț cu ridicata al băuturilor

4635   Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4636   Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637   Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638   Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4639   Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4641   Comerț cu ridicata al produselor textile

4642   Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4644   Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere

4645   Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4646   Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4647   Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4648   Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649   Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651   Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui

4652   Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4661   Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4664   Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat

4665   Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666   Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669   Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4673   Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4674   Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4676   Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bău Linși tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725   Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate

4729   Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4741   Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

4742   Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4743   Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4751   Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754   Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759   Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine

specializate

4761   Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762   Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763   Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine

specializate

4764   Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765   Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4771   Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772   Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4775   Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4776   Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie

și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777   Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778   Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779   Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781   Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,

chioșcuri și piețe

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri șt piere

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitări

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5811 Activități de editare a cărților

5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 Activități d e editare a ziarelor

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activități de editare

5821 Activități de editare ajocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010   Activități de difuzare a programelor de radio

6020   Activități de difuzare a programelor de televiziune

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 Activități ale portalurilor web

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a

6420 Activități ale holdingurilor

7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 Activități de consultanța pentru afaceri și management

7111 Activități de arhitectură

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 Activități de testări și analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

721 9 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

731 1 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7410 Activități de design specializat

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 Activități specializate de curățenie

8129 Alte activități de curățenie

8130   Activități de întreținere peisagistică

8211   Activități combinate de secretariat

8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8230   Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8291    Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292   Activități de ambalare

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

855 1 învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9313 Activități ale centrelor de fitness

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare

9603 Activități de pompe funebre și similare

9604 Activități de întreținere corporală

Asociatul unic, în conformitate cu propria voința, cu interesele si cu posibilitățile societății, va putea decide oricând extinderea sau restrîngerea obiectului de activitate reglementat de alineatul precedent, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

ART.5. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris este în suma de 300 lei si este divizat în 30 parti sociale, indivizibile si nominative, fiecare cu o valoare de 10 lei.

întreg capitalul social este subscris de asociatul unic - TELETIN IONEL.

Asociatul unic răspunde pentru datoriile si obligațiile societății în limita aportului subscris la capitalul social al acesteia.

In afara aportului în numerar la constituirea capitalului social, asociatul unic se obliga la prestatii în natura, constând în exercitarea activitatii de conducere, reprezentare si coordonare a activitatii firmei, în scopul realizării obiectului de activitate.

Pentru remunerarea activitatii pe care o va desfasura în conformitate cu alineatul precedent, asociatul unic va fi remunerat cu avansul din beneficiu.

Art.6. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Asociatul unic, în conformitate cu interesele si posibilitățile financiare ale societății, va putea decide majorarea capitalului inițial, cu respectarea cerințelor de forma si publicitate cerute de legislația în vigoare pentru o astfel de operație juridica.

Majorarea poate fi realizata fie prin aport în natura sau în numerar, fie prin transformarea în parii sociale a rezervelor disponibile ale societății sau din alte mijloace financiare.

Asociatul unic va decide la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, prelevarea a cel puțin 5% din profitul net al societății în vederea constituirii unui fond de rezerva, până ce acesta va atinge minimum a 5-a parte din capitalul social.

Art.7. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea capitalului social se poate face în baza hotărârii asociatului unic cu condiția ca acesta sa nu scada sub limitele prevăzute de lege.

Modificările aduse capitalului social se vor menționa în Registrul Comerțului.

Art.8. PĂRȚILE SOCIALE

Părțile sociale conferă asociatului unic dreptul de dividende din profit, dreptul de a decide asupra regimului activului social si dreptul de a administra societatea.

Părțile sociale pot fi transferate către terte persoane. In cazul în care transferarea se face parțial, în vederea cooptării unui nou asociat, societatea va întreprinde demersurile necesare pentru adoptarea contractului de societate.

In caz de deces al asociatului unic, moștenitorii legali sau testamentari ai acestuia, numai unul, mai multi sau toti, vor putea opta în mod neechivoc fie sa continue activitatea societății sau după caz, ca societate comerciala cu asociat unic, fie ca societate comerciala cu răspundere limitata cu doi sau mai multi asociati, fie sa continue existenta societății transformând-o, în condițiile legii într-o alta forma de societate comerciala, fie ca ceara dizolvarea si lichidarea patrimoniului acesteia, respectiv sa ceara sa li se achite contravaloarea pârtilor sociale ce se cuvin fiecăruia.

Art.9. PLATA DIVIDENDELOR

Dividendele sunt plătite asociatului unic în raport cu numărul de parti sociale deținute, îr interiorul termenului de 8 luni de la data aprobării situației financiare anuale, aferente exerciți uliu financiar încheiat.

Dividendele nereclamate timp de trei ani de la data când trebuia făcută plata se prescriu în beneficiul societății.

Art.10. ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea este administrata de către asociatul unic TELETIN IONEL, care asigura si conducerea operativa a societății, reprezentând societatea cu puteri depline, în relațiile cu tertii.Durata mandatului este nelimitata. Administratorul societății nu va putea primi mandatul de administrator în al le societăți comerciale având același obiect, nici nu va face același gen de comerț pe cont propriu, pe contul altei persoane fizice sau juridice, decât cu aprobarea asociatului unic, sub sancțiunea revocării si răspunderii pentru daune. Pe măsură dezvoltării societății si a activitatilor sale, vor putea fi numiti si ulii administratori.

Pentru remunerarea activitatii, administratorul are dreptul la un salariu sau onorariu stabilit prin negociere directa cu asociatul unic si cu respectarea dispozițiilor legale imperative privind salariul minim, impozitarea si protecția sociala.

Asociatul unic exercita toate drepturile si obligațiile ce revin adunării generale a asociaților societăților comerciale cu răspundere limitata, prevăzute de lege, în special:

aproba situația financiara si darea de seama trimestriala;

stabilește repartiția profitului net si aproba crearea fondului de rezerva;

modifica si completează actul constitutiv, cu respectarea condițiilor de forma si publicitate prevăzute de lege;

decide - după caz - cu privire la fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea societății sau a transformării societății în alta forma organizatorica sau juridica si îndeplinește formalitățile prevăzute de lege, în toate cazurile mai sus enunțate;

decide asupra investiției de capital în alte societăți;

exercita orice drepturi si atribuții prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv în sarcina sa.

Art.ll.PERSONALUL SOCIETĂȚII

Pentru realizarea obiectului de activitate si desfasurarea activitatii curente, societatea va putea angaja personal specializat. Angajarea personalului se face cu respectarea reglementarilor legale în materie.

Art.12. EVIDENTA CONTABILA

Evidenta fmanciar-contabila, va fi asigurata si condusa de una sau mai multe persoane având studii de specialitate cu respectarea reglementarilor legale în vigoare, sau de către o societate comerciala autorizata sa efectueze servicii de contabilitate.

Evidenta contabila se organizează si se conduce în lei, în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul de Finanțe pentru societățile comerciale. Situația financiara anuala si contul de profit si pierderi de întocmesc, de asemenea, în lei. După aprobare, situația financiara se depune la direcțiile generale ale finanțelor publice competente, în termenele prevăzute de lege, se dau publicității si se depune la Registrul Comerțului.

Art.13.CONTROLUL SOCIETĂȚII

Gestiunea societății va fi controlata direct de asociatul unic, în care scop acesta, prin reprezentantii sai, verifica periodic toate actele si documentele care au angajat patrimoniul societății, precum si registrele.

Situația financiara anuala si contul de profit si pierderi vor fi verificate si aprobate de organele financiare competente.

Art.l4.DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Dizolvarea si lichidarea societății se va putea produce în una din următoarele situatii:

imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

hotărârea asociatului unic;

declanșarea, în condițiile legii, a unei proceduri de lichidare judiciara pe baza de plan sau propriu-zise si când tribunalul competent decide dizolvarea.

In caz de dizolvare voluntara, chiar daca aceasta va fi decisa de justiție, însă în afara unt proceduri de lichidare judiciara prevăzută de legea speciala, cel care va decide dizolvarea este datoi potrivit legii, ca odata cu hotărârea de dizolvare, sau în cel mult 3 luni de la data unei astfel de decizii, s. numească un lichidator, persoana fizica sau juridica specializata si care sa fie însărcinat cu efectuare; tuturor operațiunilor prevăzute de lege si cerute de situația de fapt, în vederea finalizării lichidării, îi limita termenului prevăzut de lege pentru astfel de operațiuni.

Din momentul numirii lichidatorilor mandatul administratorului încetează.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca si administratorul. Ei sunt datori ca, odata cu intrarea în funcțiune, sa faca împreuna cu administratorul un inventar, sa evalueze bunurile societății, sa constate situația exacta a activului si pasivului societății.

Lichidatorii vor lua toate masurile necesare pentru executarea operațiunilor în curs ale societății, pentru încasarea creanțelor si plata datoriilor societății.

Lichidatorii vor anunța public pe creditorii societății cerându-li-se sa precizeze creanțele în termenul stabilit de ei.

Lichidatorii care efectuează operațiuni ce nu simt necesare scopului lichidării societății sunt răspunzători solidar si personal de executarea acestora.

Din sumele rezultate din lichidare vor fi îndestulati mai întâi creditorii privilegiati, cei care dețin garantii reale, creditorii chirografari si ceilalți creditori. După aceea, lichidatorii vor întocmi situația financiara de lichidare si vor solicita radierea din Registrul Comerțului.

Art.15. ALTE CLAUZE

Modificarea clauzelor prezentului act constitutiv se va face numai de către asociatul unic cu respectarea tuturor dispozițiilor legale privitoare la forma si publicitatea juridica aplicabile pentru încheierea acestor acte.

Asociatul unic în vederea garantării, respectării interdicției prevăzute de art.14 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale îsi asuma obligația fata de tertele persoane cu care va intra în raporturi comerciale, de a nu deveni asociat unic si într-o alta societate comerciala cu răspundere limitata.

Prezentul act constitutiv s-a întocmit sub semnătură privată în conformitate cu prevederile art.204 din L. nr. 31/1990 in baza Hotărârii nr.2/25.02.2017 si s-a semnat în 2(două) exemplare.

ASOCIAT UNIC, TELETIN IONEL

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras r*

Nr. cerere

4313

Ziua

09

Luna

02

Anul

2021

Cod verificare £

_   100097223302


BBHilBEl


Iancpi               extras de carte funciară

PENTRU AUTENTIFICARE

Carte Funciară Nr. 105393 Făgăraș


FI          MU : “i

Anexa la

Nr ................/..................

actul autentic

Notar Public

Popa Maria Cristina

Cartea funciară este blocată de următoarele extrase:

Nr. / Data

Noțar

Blocat până la

înregistrări blocate

4313 / 09.02.2021

Popa Maria Cristina

22.02.2021 23:59:

59

B.12

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

105393

18.867

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

105393-C1

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

5. construita la sol:339 mp; MAGAZIE METALICA

A1.4

105393-C4

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

2. construita la sol:724 mp; MAGAZIE MATERIALE STRUCTURA METALICA

Al.5

105393-C5

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:14 mp; CABINA PORTAR

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

25160 / 26/11/2018

Contract De Vânzare-Cumparare nr. 1717, din 14/11/2016 emis de Savu ALIN - GABRIEL;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l

1) ABIVAL SOLUTIONS SRL, CIF:16501431

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2467, din 22/11/2018 emis de Savu ALIN - GABRIEL;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.4, Al.5 A1.-2;A1.3

1) ABIVAL SOLUTIONS SRL, CIF:16501431

9580 / 13/05/2019

Act Administrativ nr. Hotararea nr 101, din 24/04/2019 emis de Consiliul Local Fagaras; Act Administrativ nr. 45588. din 09/05/2019 emis de Municipiul Făgăraș;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1 _____________________________________________________

Al

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PRIVAT

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

105393

18.867

Date referii oare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

18.867

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

105393-C1

construcții industriale si edilitare

339

Cu acte

S. construita la sol:339 mp; MAGAZIE

METALICA

ai n

105393-G2

construcții industriaie-si edilitare

44

Guacte

5. construita la soli44 mp; STATIE PECO

A4t3

105303-G3

construcții industriale sr edilitare

51

Gaac-te

S.-eoftstruita la soli51-mp; RAMPA AUTO

Al.4

105393-C4

construcții industriale si edilitare

724

Cu acte

S. construita la sol:724 mp; MAGAZIE MATERIALE STRUCTURA METALICA

Al.5

105393-C5

construcții industriale si edilitare

14

Cu acte

S. construita la sol:14 mp; CABINA PORTAR

Al.6

105393-C6

construcții industriale si edilitare

282

Fara) acte

S. construita la sol:282 mp; MAGAZIE METALICA

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*• (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (•• (m)

1

2

12.729

2

3

8.43

3

4

46.321

4

5

2.023

5

6

5.3

6

7

12.828

7

8

81.091

8

9

18.12

9

10

10.56

10

11

17.228

11

12

17.65

12

13

40.368

13

14

32.377

14

15

21.738

15

16

13.189

16

17

34.178

17

18

1.239

18

19

22.162

19

20

1.0

20

21

40.436

21

22

2.478

22

23

34.996

23

24

0.75

24

25

3.043

25

26

3.684

26

27

10.315

27

28

56.514

28

29

8.03

29

30

0.267

30

31

40.147

31

32

10.177

32

33

39.901

33

34

5.073

34

35

10.618

35

36

109.0

36

37

30.051

37

38

36.269

38

39

18.764

39

1

3.579

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/02/2021, 09:46

IVIUNIUIHIUL bAUARAS

Pagina nr.1

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: Terenuri

Codul de clasificare: 9.2.1

Data dării în folosință:

Aprilie 2019

Data amortizării complete:

Amortizare lunară:

Val amortizată cumulată:

Val amortizată rămasă: Domeniu: PRIVAT

TEREN STR. NEGOIU NR. 147

Date tehnice de identificare (marca, număr de fabrică, serie etc.)

CF NR.105393

Suprafața 18.867 mp

Gestiunea:TERENURI INTRAVILAN

Magazia: 211.01 - Terenuri D.Privat

Nr inventar de la > număr la număr ’•

Documentul (data, felul, -numărul)

Operațiile care privesc mișcarea,, creșterea sau diminuarea valorii miilocului fix

Număr bucăți

Debit

.Credit.

. Sold

Sold cont 105 "Rezerve ain reevaluare"

800057

15/04/19, PI, 1

Preluare inițiala

1

1.490.483,00

0,00

1.490.483,00

0,00

Contabil

Director

Director


Contabil


Ziua.............Luna................Anul.............

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA

Adresa imobilului:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

FAGARAS

Nr. CF/

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Nr. cad (IE)

FAGARAS

=

=

=

=

105393

Tip imobil;

Teren

(X)Teren cu construcție

Condominiu

Unitate individuala

 • • PROPRIETARI: ABIVAL SOLUTIONS S.R.L

CUI 16501431

 • • Persoana fizica autorizata: Ing.Manea Mihaela

 • • Autorizație: Seria RO-B-F Nr.1290

 • • Nr.de ordine a documentației in registrul de evidenta a lucrărilor : 18/FEBRUARIE 2021

 • • Serviciul achitat cu chitanța............data....................................suma. 240 lei

 • • COD SERVICIU: 2.2.1

 • • Nr.pagini in documentație:..........................


etn ffîft â         a m p i 1 a

' ersoană^^țizată) aela

Nr. de înregistrare/data................./

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT FAGARAS

Adresă imobil

Nr. CF/

. Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

FAGARAS

=

=

=

=

105393

Proprietari:

Nume

Prenume

CNP

ABIVAL

SOLUTIONS SRL

1

6

5

0

1

4

3

1

MUNICIPIUL

FAGARAS

4

3

8

4

4

1

9

PersoanS autorizată:

Nume

(denumire PJA)

Prenume

CNP/CUI

MANEA

MIHAELA

2

6

4

0

6

1

3

2

0

5

6

4

6

Număr pagini documentație:

Numărul de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor:18/2021

Conținutul documentației:

X borderou;

X dovada achitării tarifului;

X formularele tipizate de cereri și declarații;

X certificat fiscal;

X copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de îi

X copie a extrasului de carte funciară, după caz;

X originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;

X memoriu tehnic;

X plan de amplasament și delimitare;

 • □ releveele construcțiilor;

 • □ plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat.


  NOTĂ:


  Serviciu achitat cu chitanța nr.

  Data

  Suma

  Cod serviciu

  240

  2.2.1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar ș pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa bv@ancpi.ro*, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0268471808

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAȘOV

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ FAGARAS

Nr. de înregistrare

CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

Subsemnatul (a) SC ABIVAL SOLUTIONS domiciliat (ă) în localitatea FAGARAS, str.

CÂNEPII, nr. 16, legitimat (ă) cu CUI 16501431, tel./fax..........................e-mail:.........

împuternicesc persoana fizică/juridică Ing.Manea Mihaela, conform contract/angajament nr. 18, data

15.02.2021, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:

 • I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

 • □ - prima înscriere

 • □ - actualizare informații cadastrale:

 • □ - înscriere/radiere construcții

 • □ - modificarea limitei de proprietate

 • □ - modificarea suprafeței imobilului

 • □ - actualizare categorii de folosință/destinații

 • □ - repoziționare

 • □ - alte informații tehnice cu privire la imobil

 • □ - documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT

 • □ - documentație de atribuire număr cadastral

 • X - documentație pentru dezlipire/alipire teren

 • □ - documentație de prima înregistrare UI

 • □ - documentație pentru apartamentare

 • □ - documentație pentru dezlipire/alipire UI


 • □ - documentație pentru reapartamentare

 • □ - documentație pentru mansardare

 • □ - documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 • □ - documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

X - intabularea 1           DEZMEMBRARE IN 4 LOTURI

 • □ - înscrierea provizorie 2 ..........................

 • □ - notarea 3 1 1....................................

 • □ - radierea 4.................................

IMOBILUL: UAT FAGARAS

Adresă imobil

Nr. CF/

Nr. cad (IE)

Localitate

Strada

(Tarla)

Număr

(Parcelă)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

FAGARAS

=

=

=

=

105393

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : CF 105393

Solicit comunicarea răspunsului:

X RGI ONLINE

- la sediul biroului teritorial

□ fax nr.........................Serviciu achitat cu chitanța nr...5

Data

Suma

Cod serviciu

240

2.2.1

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAȘOV BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ FAGARAS

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) MUNICIPIUL FAGARAS domiciliat (ă) în localitatea FAGARAS, STR.REPUBLICII, NR.3, legitimat (ă) cu CIF 4384419, tel./fax 0268-211313 e-mail: secretariat@Drimaria-fagaras.ro, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar/posesor/persoană interesată al/a imobilului situat FAGARAS, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal cu privire la falsul în declarații, că:

X am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației ^dastrale;

 • X am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 18867mp, comunicată de persoana autorizată;

 • - am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

X am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

X imobilul nu se află în litigiu/se află în litigiu - cu imobilele învecinate.

 • - titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine, au fost convocați și s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Ing.MANEA MIHAELA autorizație categoria D serie RO-B-F nr. 1290 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate

CF 105393 - FAGARAS, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.


Data 18.02.2021

Proprietar

PRIMĂRIA FAGARAS

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru ’ublicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric sonal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de iastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte i speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de țulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a stor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția îlor, la adresa rpd_ hunedoara@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0254/233560.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAȘOV

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA FAGARAS

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) SC ABIVAL SOLUTIONS domiciliat (ă) în localitatea FAGARAS, str.

CÂNEPII, nr. 16, legitimat (ă) cu CUI 16501431, prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar/posesor/persoană interesată al/a imobilului situat FAGARAS, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal cu privire la falsul în declarații, că:

X am indicat persoanei autorizate limitele și vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

K am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 18867mp, comunicată de persoana autorizată;

 • - am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

X am adus la cunoștința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI;

X imobilul nu se află în 1 itigiu/se află în litigiu - cu imobilele învecinate.

 • - titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine, au fost convocați și s-au prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate Ing.MANEA MIHAELA autorizație categoria D serie RO-B-F nr. 1290 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate

105393 - FAGARAS, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data 18.02.2021

Proprietar

SC ABIVAL^OLUTI


Semnături

Ing.Manea Mihaeja (persoană au^pizată,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru ’ublicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric sonal, adresa poștală etc. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de astru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de julamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a stor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția flor, la adresa rpd_ hunedoara@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0254/233560.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Intravilan localitatea FAGARAS, UAT FAGARAS.

 • 2. Tipul lucrării: DEZMEMBRARE IN 4 LOTURI pentru imobilul cu nr.cad. 105393 din CF 105393.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren

Recunoașterea terenului s-a realizat prin identificarea zonei, detaliile mai importante si limitele imobilului arațate de către beneficiar.

Imobilul este amplasat in intravilanul localității FAGARAS, fiind invecinat astfel:

 • - la Vest.... NR.CAD.103043,NR.TOPO.2950,NR.TOPO.2951/1/1/1/2,CAD.105394. Limita intre cele 2 imobile fiind împrejmuita materializata cu gard metalic si gard placi betonate.

La Nord... NR.CAD.104680,cad.lO4663,cad.lO4686,cad.lO4692,cadlO4669. Limita intre cele 2 imobile fiind împrejmuita materializata cu gard placi betonate.

la Sud NR.CAD.105394, cad. 102608,cad. 106425. Limita intre cele 2 imobile fiind împrejmuita materializata cu gard metalic.

La Est .... cad. 102607, parcelaa 874. Limita intre cele 2 imobile fiind împrejmuita materializata cu gard metalic si gard placi betonate.

Asupra acestui imobil sunt edificate 3 construcție CI, C4,C5 -construcții de acte si o construcție C 6 - consrtuctii far a acte.

Operațiuni topo-cadastrale efectuate*:

Pentru realizarea lucrărilor topografice necesare la întocmirea prezentului studiu topografic s-a folosit echipament GPS, marca Stonex S9IIIN PLUS, cu operare in fregventele LI si L2. Punctele de detaliu care definesc limitele imobilului respectiv punctele 30,69,84,48,83,82,50,51,81,80,54,79,78,11,10,14,8,12,1,7,77,24,23,27,76,68,66,75,62,74,60,73,58,72,71, 28,56,70,31 au fost determinate prin metoda cinematica. Determinările cinematice s-au relizat prin mod RTK-cinematic in timp real(prin utilizarea in timp real al corecției diferențiale provenind de la o statie de referința a serviciului specializat ROMPOS) cu tripla determinare a coordonatelor la momente diferite, folosind corecțiile diferențiale de la același sistem de referința. Statia de referința utilizata a fost RO_VRS_3.1_GG. GPS-ul marca STONEX S9IIIN PLUS transforma automat coordonatele STEREO70, avand icorporat programul TransDatRo4.01.

Coordonatele planimetrice ale punctelor au fost determinate in sistemul „Stereografic 1970”, iar cele altimetrice in sistem de cote „Marea Neagra - Constanta 1975”.

Operațiunile de birou au constat in : identificarea datelor de Carte Funciara, calculul coordonatelor, raportarea punctelor pe plan la scara 1:2000, întocmirea inventarului de coordonate, calculul suprafețelor si verificarea calculelor efectuate.

IN URMA VERIFICĂRII PUNCTELOR DE PE LIMITA COMUNA DIN VECINĂTATEA IMOBILULUI DIN DOCUMENTAȚIA CADASTRALA CU IMOBILELE AFLATE IN VECINĂTATE - RESPECTIV NR.CAD. 106425 ,102608,102607,104669,104692,104686,104663,104680,103043,105394, SE CONFIRMA CORECTITUDINEA ACESTORA, FIIND DETERMINATE CORECT.

DEASEMENEA SE PROPUNE IN MOMENTUL ÎNTOCMIRII ACTULUI NOTARIAL DE DEZMEMBRARE CA SUBSCRISA PROPRIETARA (MUNICIPIUL FAGARAS) A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFERENT LOTULUI 4 NOU FORMATfFOND ASERVIT) SI SUBSCRISA BENEFICIARACSC ABIVAL SOLUTIONS S.R.L) A DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA IMOBILELOR LOTUL 1 NOU FORMAT, LOTUL 2 NOU FORMAT, LOTUL 3 NOU FORMATIFOND DOMINANT). DREPTUL DE SERVTUTE DE TRECERE VA FI „CU PICIORUL S MIJLOACE DE TRENSPORT),


nrcad 104663


nrcad 104686


1CCHala reparații auto si ateliere


SALCO


cad. 102607


CONSTRUCȚIE BIROURI cad. 102608


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI - LOTUL 4 Scara 1:1000


Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului (mp):

Adresa imobilului:

17790

Intravilan Fagaras,str. Negoiu


Nr. carte funciara:

Unitatea Administrativ teritoriala (UAT):

FagarasA. Date referitoare la teren

Nr parcela

Cjicgcna de folos m ia

S'UDfAtâu (mp)

Mențiuni

1

Cc

17790

împrejmuit cu gard metalic intre p-ctele 40,1 1,78,79, gard placi de beton intre p-ctele 35,75.63,62,74,60,73,58,72,71,24, zid cărămidă intre p-ctele

84,48,83,82,50,51,81,80,54 si neimprejmuit in restul perimetrului

Total:

17790

8. Date referitoare la construcții

Mențiuni

C6

CIE

282

Magazie metalica - CONSTRUCȚIE FARA ACTE

---

<^f<TJHCAT

•1 "'fota!

». i n

/            A ■          h * * —       Sa 1              Suprafața totala masurata a imobilului ■ 17790 mp

\% mihaela

\ sKonfmn executarea măsurătorilor la țci^/?carecîitudinea întocmirii 5io0iinenbtiei cadastrale si corespftftcigna acesteia cu relitaiea din teren.

XsS^GW^^amp.la

Data: februarie 2021

Inspector

Confirm introducere imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.................

Stampila BCPI:

*ln situa ba in care exista num. cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ Suprafețele se rotunjesc la metru patrat


rersoana Fizica autorizata Ing. Manea Mlhaela

Sediu sociali Fagaras, Str.Negolu, B1.5A, Sc.A, Et.l, Ap.6 RD 8624409 - J08/681/2006/Enall i nmanea_loan@yahoo.con Certificai de autorizare Seria RQ-B-F, nr,1290 eliberat de Ministerul Adnlnlstratlel sl Internelor.

Agenția Naționala de Cadastru sl Publicitate Inoblllara Telefom +04740470315 / + 0268210394

Județul Brașov

Unitatea Teritorial AdministrativaiFagaras

CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Parcela (LOTUL....)

CF 105393

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

27

481178.613

498451.642

12.127

26

481177.468

498463.715

11.399

16

481188.811

498464.843

26.924

17

481186.054

498491.625

12.547

18

481173.569

498490.383

9.426

44

481174.502

498481.003

17.496

15

481176.234

498463.593

1.240

26

481177.468

498463.715

12.127

27

481178.613

498451.642

1.239

23

481177.375

498451.585

22.162

24

481155.322

498449.392

1.000

77

481154.327

498449.293

40.436

7

481150.675

498489.564

2.478

1

481148.209

498489.320

34.996

12

481113.451

498485.249

3.675

13

481113.019

498488.899

3.794

10

481109.248

498488.479

10.315

11

481108.146

498498.735

56.514

78

481101.992

498554.913

8.030

79

481109.973

498555.798

0.267

54

481110.239

498555.824

40.147

80

481114.390

498515.892

10.177

81

481124.512

498516.952

39.901

51

481120.391

498556.640

5.073

50

481125.444

498557.091

10.618

82

481126.550

498546.531

109.000

83

481234.977

498557.688

30.051

48

481231.905

498587.582

36.269

84

481195.826

498583.870

18.764

69

481193.905

498602.535

53.274

29

481246.799

498608.885

12.749

28

481245.279

498621.543

2.000

4

481247.265

498621.781

3.300

71

481250.541

498622.175

12.828

72

481263.278

498623.704

81.091

58

481270.378

498542.924

18.120

73

481271.964

498524.874

10.560

60

481272.998

498514.365

17.228

74

481274.685

498497.220

17.650

62

481275.881

498479.611

32.442

63

481278.110

498447.246

7.926

75

481278.615

498439.336

32.377

66

481246.933

498446.006

21.738

68

481225.661

498450.485

13.189

76

481212.755

498453.202

34.178

S(LOTUL....)=17790.

59 P=958.842m


întocmi

Suprafața masurata = 17790 mp.            Ing.Man

Suprafața din act = 17790 mp,Plan de amplasament și delimitare a imobilului LOTUL 3

Scara 1:100

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

14

Intravilan, Localitatea Fagaras

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Fagaras

A. Date referitoare Ia teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

14

Imobil imprejmuit zidurile c-tiilor si neimprejmuit intre pct. 14,13,17.

Total

14

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C5

CIE

14

S.construita la sol:14mp; CABNA POTAR

Total

=

=

Suorâfata

total# măsurată a imobilului = 14mp

Suprafața din act = 14mp

A' ^^W^nVi^.WNEAMIHAELA

G(|ifiiiș£ex^ât^^^M'âtdrilor la teren, corectitudinea fbtocmiiT^tR^^     cadastrale și corespondența

%                cu r^iitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data. 2101:202^^'

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

* în situația în care^xistă numere cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar în lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.

rersoana Fizica autorizata Ing, Manea Nlhaela

Sediu sociali Fagaras, Str.Negolu, B1.5A, Sc.A, Et.l, Ap,6 RD 8624409 - J08/681/2006/Emall i mmanea_loan@yahoo.com Certificai de autorizare Seria RD-B-F, nr.1290 eliberat de Ministerul Administrației sl Internelor.

Agenția Naționala de Cadastru sl Publicitate Imobiliara Telefon +04740470315 / + 0268210394

Județul Brașov

Unitatea Teritorial Administrativaifagaras

CALCULUL 'SUPRAFEȚELOR

Parcela (LOTUL.....) CF 105393

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

12

481113.451

498485.249

3.675

13

481113.019

498488.899

3.794

10

481109.248

498488.479

3.684

14

481109.682

498484.821

3.043

8

481112.706

498485.162

0.750

S(LOTUL.....)=13.96

P=14.947m

Suprafața din act = 14 mp.

Suprafața nasurata = 14 mp.


Plan de amplasament și delimitare a imobilului LOTUL 2

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

724

Intravilan, Localitatea Fagaras

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Fagaras

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

724

Imobil imprejmuit gard placi betonate, zidurile c-tiilor si neimprejmuit intre pct.2-3-4.

Total

724

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C4

C1E

724

S.construita la sol:724mp; MAGAZIE MATERIALE STRUCTURA METALICA

X‘Total

=

Suprafața t6tâlâ' nt^Strfâlăyâ imobilului = 724mp

Suprafața din act = 724mp

// ----MIHAELA

teren, corectitudinea întocmirii

^cumentatie^^îJaâ^cS^corespondența acesteia cu realitatea din 'X V|IV ELA ,^/n

SemMțura și ștampN a          /

Data. 2OJ .2021

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

* In situația în care existpiflmere cadastrale pentru imobilele vecine, m locui numelui vecinului se va trece numărul caoastrai, iar in numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.

rersoo.no. Fizica autorizata Ing. Manea Mlhaela

Sediu sociali Fagaras, Str.Negolu, B1.5A, Sc.A, EtX Ap.6 RD 8624409 - J08/681/2006/Emall i mnanea_loan@yahoo.com Certificai de autorizare Seria RD-B-Fj nr.1290 eliberat de Ministerul Administrației sl Internelor.

Agenția Naționala de Cadastru sl Publicitate Imobiliara Telefon +04740470315 / + 0268210394

Județul Brașov

Unitatea Teritorial AdministrativaiFagaras

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Parcela (LOTUL...) CF 105393

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y [m]

69

481193.905

498602.535

53.274

29

481246.799

498608.885

12.749

28

481245.279

498621.543

2.023

56

481243.270

498621.302

46.321

70

481197.279

498615.781

8.430

31

481188.912

498614.756

12.729

30

481190.351

498602.109

3.579

S(LOTUL....)=724.25

P=139.105m

Suprafața din act Suprafața masurata


724 mp.ANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului LOTUL 1

Scara 1: 500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

339

Intravilan, Localitatea Fagaras

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Fagaras

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

339

Imobil imprejmuit cu gard metalic, gard placi betonate si zidurile c-tiilor

Total

339

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CIE

339

S.construita la sol:339mp; MAGAZIE METALICA.

Total

=

Suorafăită

totală masQ^ț

ă a imobilului = 339mp

Suprafața din act = 339mp

Zf r^ecuWnfTng.^XNEA MIHAELA ___D£-^^me, prenume)

Confirm e-^ci^^^          la teren, corectitudinea

și corespondența rea^țatea din teren

Semrfătura ș^ș împila

Data.^1.2021    n

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

în lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.

numere

a in carej

rersoana Fizica autorizata Ing. Manea Mlhaela

Sediu sociali Fagaras^ Str.Negolu, B1.5A, Sc.A, Et.l, Ap.6 RD 8624409 - J08/681/2006/Emall i mmanea_loan@yahoo.com Certificai de autorizare Seria REJ-B-F, nr.1290 eliberat de Ministerul Administrației sl Internelor.

Agenția Naționala de Cadastru sl Publicitate Imobiliara Telefom +04740470315 / + 0268210394

Județul Brașov

Unitatea Teritorial Administrativaîpagaras

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Parcela (LOTUL-) CF 105393

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

26

481177.468

498463.715

11.399

16

481188.811

498464.843

26.924

17

481186.054

498491.625

12.547

18

481173.569

498490.383

26.922

15

481176.234

498463.593

1.240

26

481177.468

498463.715

12.127

27

481178.613

498451.642

12.127

S(LOTUL-)=339.04

D=103.286m

Suprafața din act = 339 mp.

Suprafața masurata = 339Persoa a Fizica autorizata Ing. Manea Mlhaela

Sediu s clăii Fagaras, Str.Negolu, B1.5A, Sc.A, Et.l, Ap,6 RD 8624409 - J08/681/2006/Enall । nnanea_loan@yahoo.con Certificai de autorizare Seria RD-B-F, nr.1290 eliberat de Ministerul Adnlnlstratlel sl Internelor.

Agenția Naționala de Cadastru sl Publicitate Inoblllara TeleFom +04740470315 / + 0268210394

INVENTAR DE CDERDDNATE

Județul Brașov

Unitatea Teritorial Administrativa: FAGARAS

PUNCTE RADIATE

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

30

481190.351

498602.109

69

481193.905

498602.535

84

481195.826

498583.870

48

481231.905

498587.582

83

481234.977

498557.688

82

481126.550

498546.531

50

481125.444

498557.091

51

481120.391

498556.640

81

481124.512

498516.952

80

481114.390

498515.892

54

481110.239

498555.824

79

481109.973

498555.798

78

481101.992

498554.913

11

481108.146

498498.735

10

481109.248

498488.479

14

481109.682

498484.821

8

481112.706

498485.162

12

481113.451

498485.249

1

481148.209

498489.320

7

481150.675

498489.564

77

481154.327

498449.293

24

481155.322

498449.392

23

481177.375

498451.585

27

481178.613

498451.642

76

481212.755

498453.202

68

481225.661

498450.485

66

481246.933

498446.006

75

481278.615

498439.336

62

481275.881

498479.611

74

481274.685

498497.220

60

481272.998

498514.365

73

481271.964

498524.874

58

481270.378

498542.924

72

481263.278

498623.704

71

481250.541

498622.175

28

481245.279

498621.543

56

481243.270

498621.302

70

481197.279

498615.781

31

481188.912

498614.756

întocmit

Ing.Manea1

Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

2

Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.

3

Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurător, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

4

Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor dc pe documentele din arhivă.Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și

5

completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.