Hotărârea nr. 9/2021

HOTĂRÂREA nr.9 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2020 (extraordinară-de îndată)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREAnr.9 din data de 28 ianuarie 2021

-privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2020 (extraordinară-de îndată)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței extraordinare-de îndată din data de 30 decembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2020 (extraordinară-de îndată), conform anexei, avand 3 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar

  • - lex. Afișare

  • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 21'3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 30 DECEMBRIE 2020 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 14:00.

Din partea presei- mass media locala.

Domnul președinte de ședință - Biza Radu Stelian: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 12 consilieri, absenți-6 consilieri: d-na Aldea luliana, dl.Butunoiu Nicolaie, dl. Ciont Valentin, dl.Colibas Madalin, dl.Negrila Ion si dl.Popa Ovidiu (12 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție).

Din partea primăriei participa: dl. secretar general interimar -Gavrila Adrian, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, d-na Maria Suciachi -director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras, dl.Bogdan Nicolae- președinte Consiliului de administrație a S.C.Salco Serv S.A Fagaras

Domnul președinte:”Fac precizarea inainte de a se trece la votarea inscrierii acestor proiecte de hotarari de pe ordinea de zi, faptul ca acestea au fost discutate astazi in 3 comisii de specialitate ale consiliului local (comisia de urbanism, comisia de cultura si comisia de integrare europeana), primind toate aceste proiecte, aviz favorabil.”

Doamna Paicu:”As vrea sa intreb de ce nu este pe aceasta ordine de zi si proiectul acela cu infiintarea unei comisii speciale de monitorizare a S.C.Salco Serv S.A Fagaras, as asa cum am propus ieri in ședința extraordinara. As dori ca astazi, la „Suplimentare” sa se introducă si acest proiect de hotarare.”

Domnul secretar general interimar -Gavrila Adrian:"Fiind o ședința de indata astazi, care are caracter urgent, nu poate fi introdus punct! suplimentar si ma gândesc ca propunerea dvs. poate fi discutata si ibn luna ianuarie 2021 sau intr-o alta ședința pentru ca nu este un proiect de hotarare cu caracter de urgenta.”

Domnul președinte:”Avem pe ordinea de zi de astazi convocata de consilieri ai consiliului local, 3 proiecte de hotarari si anume:

  • i .Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș, începând cu 01.01.2021, incepand cu anul 2021.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 8 voturi pentru si si 4 abțineri: dl. Cupu Lucian, d-na Paicu Cristina, dl.Ludu Cristian si dl.Gavrila Dan (12 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

  • 2 .Proiect de hotarare privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 8 voturi pentru si si 4 abțineri: dl. Cupu Lucian, d-na Paicu Cristina, dl.Ludu Cristian si dl.Gavrila Dan ( 12 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

  • 3 . Proiect de hotarare privind aprobarea încasării de la cetateni, pentru prestarea serviciului de colectare si transport a deșeurilor reziduale si biodegradabile (cu frecventa minima), prin taxa speciala de salubritate, a unei sume stabilite in lei/pers/luna si subvenționarea din Bugetul local al Municipiului Fagaras a unei parti de cost, ca ajutor acordat pentru acoperirea diferenței de tarif practicat de operator, in lei/pers/luna.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba cu 8 voturi pentru si si 4 abțineri: dl. Cupu Lucian, d-na Paicu Cristina, dl.Ludu Cristian si dl.Gavrila Dan ( 12 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul prresedinte:” Primele doua puncte de pe ordinea de zi au deja avizele comsiilor de specialitate ale consiliului local încă din data de 22 decembrie 2020, dar punctul 3 de pe ordinea de zi trebuie acum sa il discutam in comisii consiliul local pentru avizare.”

Se propuune sa se desfasoare doua comisii ale consiliului local, respectiv: comisia de comerț si comisia juridica.

Domnul prresedinte:” Propune sa se intreurpa ședința de îndata pentru a se desfasura aceste doua comisii cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi.

După desfasurarea acestor doua comisii cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, se reia ședința de indata.

Domnul Klein: ”Propun amanarea celor 3 proiecte de hotarare de pe ordinea de zi pentru ca nu avem informatii suficiente in acest sens.”

Domnul Ludu Dan-director Direcția Buget Finanțe: ”In legătură cu subvenționarea de către primărie a diferenței de preț de la 9 lei la 14 lei, noi daca subvenționam tariful serviciului de salubrizare, ar trebui sa prindem o suma din bugetul local. Noi trebuie sa avem un act normativ care sa prevada lucrul acesta. Eu pana acum nu 1-am identificat.”

Domnul Cupu:”Dar aceasta nu inseamna ca nu se poate identifica.”

Domnul Ludu Dan-director Direcția Buget Finante:”Da, asa este.”

Doamna Paicu:”Imi pare rau, dar eu ma ridic si plec din sala. Constat lipsa de profesionalism cu care au fost intocmite documentele. De asemenea, superficialitatea cu care se trece peste faptul că avem un management defectuos la conducerea Salco, iar aici nu vorbim doar de directorii trecuți și prezenți ci și de Consiliul de Administrație care nu este acolo de azi, de ieri. Deopotrivă lipsa de asumare a primarului care n-a participat nici ieri, nici azi la ședințe și care, scăzând taxa de la 13 la 9 lei anul trecut, este unul dintre motivele pentru care firma are un grad ridicat de îndatorare (la cea de-a doua dezbatere publică privind majorarea taxei la 13 lei anul trecut din 10.01.2019 dânsul a spus, citez: dacă ne ducem la un preț subdimensionat, societatea nu poate să existe în viitor; în noiembrie a aceluiași an a propus scăderea taxei la 9 lei ceea ce a generat în 2020 venituri mult mai mici ale firmei). Voi cere documente în calitate de acționar pe care le voi analiza cu un specialist în domeniu pentru a înțelege bine care este situația reală a firmei Salco Serv, ce s-a făcut rău de am ajuns în punctul ăsta și ce putem face pentru a o redresa. Putem face ca lucrurile să meargă bine, dar nu așa. Nu taxând cetățenii pentru diverse interese cu totul altele decât bunăstarea lor.”

( Doamna Paicu a plecat din sala, fiind prezenti 12 consilieri locali).

Domnul Cupu:”Eu as vrea sa va spun ca ma voi abține de la vot pentru ca nu mi se pare normal cum se procedează.”

Domnul președinte:"Supune la vot amanarea punctului 1 de pe ordinea de zi, propunere făcută de dl.Klein si se aproba cu 7 voturi pentru si 4 abțineri: dl.Stengel Norbert, dl.Biza Radu, dl.Cupu Lucian si dl.Lascu Cristian ( 11 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul presedinte:”Supune la vot amanarea punctului 2 de pe ordinea de zi, propunere făcută de dl.Klein si se aproba cu 7 voturi pentru si 4 abțineri: dl.Stengel Norbert, dl.Biza Radu, dl.Cupu Lucian si dl.Lascu Cristian ( 11 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte:”Supune la vot amanarea punctului 3 de pe ordinea de zi, propunere făcută de dl.Klein si se aproba cu 10 voturi pentru si o abținere: dl.Cupu Lucian ( 11 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara închise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,         j SECRETAR GENERAL,

BIZA RADU STELIAN            LAURA ELENA GIUNCA