Hotărârea nr. 87/2021

HOTĂRÂREA nr. 87 din data de 31 martie 2021 - privind modificarea şi completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. 244/14.10.2020 ca urmare a actualizării Planului de situaţie pentru obiectivul de investiţii „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Şoseaua Combinat

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL

Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@pnmaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 87 din data de 31 martie 2021

- privind modificarea și completarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. 244/14.10.2020 ca urmare a actualizării Planului de situație pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP

1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, Municipiul Făgăraș, județul Brașov”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate al Birou Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale nr.31.251/23.03.2021, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 31.251/1/23.03.2021, adresa Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. nr. 14710/15.10.2019 înregistrată la UAT Municipiul Făgăraș sub nr. 69085/21.10.2019 prin care Municipiul Făgăraș a fost informat ca obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, Municipiul Făgăraș, județul Brașov” a fost introdus în Lista sinteză a subprogramului “Complexuri sportive”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement,

Analizând HCL 244/14.10.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr.iĂ, Municipiul Făgăraș, județul Brașov”;

Având în vedere avizul de amplasament condiționat nr. 2019 eliberat la data de 04.09.2020 de APĂ CANAL SIBIU S.A. și avizul favorabil condiționat nr. 315619953/23.10.2020 emis de Distrigaz Sud Rețele S.R.L. și condiționările impuse prin acestea;

Ținând seama de discuțiile telefonice purtate cu reprezentanții „C.N.I.”. S.A. -Subprogramul „Complexuri Sportive” pe marginea condiționărilor impuse prin avizul de amplasament condiționat nr. 2019 eliberat la data de 04.09.2020 de APA CANAL SIBIU S.A. și avizul favorabil condiționat nr. 315619953/23.10.2020 emis de Distrigaz Sud Rețele S.R.L. în urma cărora s-a recomandat ca Planul de situație pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, municipiul Făgăraș, județul Brașov” să fie actualizat în sensul diminuării terenului cu 126 mp (teren ocupat de utilități) conform Planului de situație, anexa la prezenta H.C.L.;

Având în vedere amendamentul aprobat în cadrul ședinței ordinare, in urma corespondentei purtate cu M.D.L.P.A. prin reprezentantii C.N.I. -

Complexuri Sportive”, în sensul realizării următoarelor modificări la Proiectul de Hotărâre inițial:

• Modificarea titlului hotărârii din

 • “HOTĂRÂREA nr........din data de.............privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 244/14.10.2020 ca urmare a actualizării planului de situație pentru obiectivul de investiții „Construire baza sportiva TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, municipiul Fagaras, județul Brașov”

 • în “HOTĂRÂREA nr......din data de.............privind modificarea și completarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. 244/14.10.2020 ca urmare a actualizării Planului de situație pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, municipiul Făgăraș, județul Brașov”;

 • • Modificarea conținutului articolului 1 din

„Art. 1 - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Fagaras, Sos. Combinatului, nr. 1A, județul Brașov, aflat în proprietatea Municipiului Fagaras, în suprafață de 13.996 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 106618, nr. topo 106618, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.L” - S.A. a obiectivului de investiții: Proiect tip "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, municipiul Făgăraș, județul Brașov" conform planului de situație - Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotarare

în „Art. 1 - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.L” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în str. Șoseaua Combinatului, nr. 1A, municipiul Fagaras, județul Brașov, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, în suprafață de 13.996 mp, identificată conform Planului de situație, anexa la prezenta H.C.L. din totalul de 14.122 mp înscris în Cartea Funciară nr. 106618, nr. topo 106618, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.L” S.A. a obiectivului de investiții: Proiect Tip - "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, municipiul Făgăraș, județul Brașov".

 • • Completarea articolului 2 din H.C.L. 244/14.10.2020 care va avea următorul conținut: „Art. 2 - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

în cazul în care în urma întocmirii Proiectului Tehnic de adaptare la amplasament și demarării lucrărilor de construire a bazei sportive, va fi necesară executarea unor lucrări de desființare (scoatere) a conductei dezafectate de pe amplasament, UAT Municipiul Făgăraș se obligă să asigure execuția lucrărilor pe cheltuiala proprie.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin (1) și alin. (2) , lit b) și lit c), arf 139, alin. (3), lit.g) și lit. i) și art.196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 244/14.10.2020, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.L” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în str. Șoseaua Combinatului, nr. 1A, municipiul Fagaras, județul Brașov, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, în suprafață de 13.996 mp, identificată conform Planului de situație, anexa la prezenta H.C.L. din totalul de 14.122 mp înscris în Cartea Funciară nr. 106618, nr. topo 106618, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.L” S.A. a obiectivului de investiții: Proiect Tip - "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, Municipiul Făgăraș, județul Brașov".

Art.IL Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din H.C.L. 244/14.10.2020, care va avea următorul conținut:

„Art. 2 - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

în cazul în care în urma întocmirii Proiectului Tehnic de adaptare la amplasament și demarării lucrărilor de construire a bazei sportive, va fi necesară executarea unor lucrări de desființare (scoatere) a conductei dezafectate de pe amplasament, UAT Municipiul Făgăraș se obligă să asigure execuția lucrărilor pe cheltuiala proprie.

Art.III. în conținutul H.C.L. 244/14.10.2020 sintagma „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației” se înlocuiește cu „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației” ca urmare a reorganizării ministerului.

Art.IV. Celelalte articole ale H.C.L. 244/14.10.2020 rămân nemodificate.

Art.V. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Birou Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu un nr. de 16 voturi pentru.

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar General

 • - lex. Compartiment Evidență Patrimoniu

 • - îex. Arhitect-șef

 • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex. Birou Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale

 • - 1 ex. M.D.L.P.A. prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A.

 • - îex. Afișare

Cod F- 50


Nr. Pct

Coordonata petele contur

Lungimi laturi D(I.H1)

X[m]

Y[m]

1

481171.699

497927.634

42.743

2

481184.070

497969.691

81.999

3

481083.187

497956.209

10214

4

481085.009

497946.159

38.191

5

481091.467

497910.549

101202

S

481109.595

497810.679

28.307

7

481114.272

497784.791

1.616

8

481115.862

497785.078

8.680

9

481114.459

497793.644

1.605

10

481115.184

497795.297

8299

11

481123483

497796.678

2.117

12

481125282

497795.552

1.076

13

481125.439

497794.491

5202

14

481130.667

497795.433

7.059

15

481131.912

497788.488

13.016

18

481119.103

497788.172

7.059

17

481117.848

497793.119

5223

18

481123.088

497794.066

0484

19

481122.819

497794.445

6.116

20

481116.809

497793.315

723S

21

481118.077

497785.478

75.924

22

481192.792

497796.972

2460

23

481196213

497799.409

130264

S(teren)=14121.B7nip P=583.675m