Hotărârea nr. 86/2021

HOTĂRÂREA nr. 86 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID, si alte surse al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2021

ROMÂNIA         ^3. _____

JUDEȚUL BRAȘOV          fr      ' ■ur*'

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 86 din data de 31 martie 2021

- privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID, si alte surse al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Raport al compartimentului de resort nr.30.104/30672 din 15.03.2021 /17.03.2021 prin care Directorul Buget Finanțe si Serviciul Investiții, implementare proiecte de finanțare propune aprobarea Planului de investitii cu finanțare din contul IID al S.C. Apă - Canal S.A. Sibiu, pentru anul 2021,si al referatului de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. -30.104/1 din 15.03.2021 si a adreselor S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu nr. 6ondin 11.03.2021, 30.672 din 17.03.2021 si 31.492 din 24.03.2021 privind investițiile necesare pentru derularea Programului de investitii Programul Operațional Infrastructuă Mare (POIM) si alte investitii propuse pentru finanțarea în anul 2021 din contul IID, constituit în baza OUG nr. 198/2005,

 • - avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement,

în comformitate cu prevederile art. 10 din OUG nr. 186/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, precum si prevederile art. 5 lit c) din anexa la OUG nr. 198/2005,

Având in vedere prevederile art. 129 alin 2 lit .b, lit. d, art. 139 alin 1 lit.d), art. 197,art. 198 alin 1,2,art. 243 alin 1 lit.b) din OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă planul de investitii cu finanțare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu, pentru anul 2021, conform anexei nr.I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba planul de investitii cu finanțare din surse proprii al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu, pentru anul 2021, conform anexei nr. II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget Finanțe și Serviciul Investiții, implementare proiecte de finanțare, Compartiment Investiții.

Art.4. Secretarul Municipiului Făgăraș va asigura aducerea la cunostiintă publică a prevederilor prezentei hotarari si comunicare 1 acesteia primarului Municipiului Făgăraș, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, precum si S.C. Apa Canal Sibiu S.A. Sibiu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu” si Instituția Prefectului Brașov.                  / /             /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, \

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar gei^^al, LAURAELEN ------MARIUS-IOAN CERGHIZAN \ r <

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Serviciul Investiții, implementare proiecte de finanțare, Compartiment Investiții

 • - 1 ex. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA DE APĂ” Sibiu

 • - 1 ex. S.C. Apă Canal Sibiu S.A.

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr. I la HCL nr.86/2021

Plan Investiții pe anul 2021

Nr. crt.

Denumire

Valoare estimată

-lei-

1

Reabilitare rețea de distribuție apa potabila pe străzile 1 Decembrie 1918 si str. M.Eminescu T2 din Municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize si dirigentie de șantier)

800.000

2

Reabilitare rețea de canalizare str. Parcului Municipiul Fagaras inclusiv( taxe, avize si dirigentie de șantier)

250.000

Cod F - 50

Anexa nr. II la HCL nr.86/2021

Plan Investiții pe anul 2021

Nr. crt.

Denumire

Valoare estimată

-lei-

1

RK distribuție apa si branșamente str. Parcului Municipiul Fagaras

100.000

Cod F - 50