Hotărârea nr. 85/2021

HOTĂRÂREA NR.85 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea actualizării Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 9/2009 ca urmare a reevaluării bunurilor care aparţin domeniului public al Muni

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro / ti iJk •

HOTĂRÂREA NR.85        \        "

din data de 31 martie 2021          \    \ >

- privind aprobarea actualizării Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/2009 ca urmare a reevaluării bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 31082/22.03.2021, raportul comun al Biroului economic -financiar și al Serviciului de utilități publice nr. 31082/1/22.03.2021 se supune spre analiză ,verificare și aprobare actualizarea Anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 92009 ca urmare a reevaluării bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere HCL nr. 21/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, HCL nr.41/2009, HCL nr. 140/ 2017 privind aprobarea actualizării Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/2009 și încheierea unui/unor acte adițional în acest sens, HCL 372/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin(2), art. 2 alin (2) și (3) , art. 10 alin (2), art.15 alin(2) lit.c) , art.24 alin 2, din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, modificată și completată, ale art. 1 alin(2) lit.a)și b) , art.3, art.6, art. 25, din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, art.43 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/2009, art.8 alin.(i) și (2) din Legea nr. 82/1991 , republicată, OG nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice , modificată și completată, art.i alin.(i), art.2 alin.(3), art.3, art- 5 alin. (1) lit.e) ,art. 11 si urm. din OMF nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. c), alin. 6 lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Făgăraș la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/2009, bunuri concesionate către S.C. Apă Canal Sibiu S.A., de la suma de 32.812.945,40 lei la data de 30.06.2017 la suma de 33.234.753,12 lei la data de 22.03.2021, conform Anexei nr.i parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Suma de 421.807,72 lei reprezintă valoarea provenită din reevaluarea bunurilor concesionate către S.C. Apă Canal Sibiu S.A. în anul 2018.

Art.3. " Valoare concesiunii se suplimentează cu valoarea de 421.807,72 lei, urmând a se încheia un proces-verbal de predare-primire a formei actualizate a Anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/2009.

Art.4.- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/2009 se modifică și se completează corespunzător prin Act adițional.

Art.5. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/2009.

Art.6.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Serviciului de utilități publice, Direcția Buget-finanțe, Asociația de Dezvoltare Comunitară “ASOCIAȚIA DE APĂ” Sibiu și S.C. Apă Canal Sibiu S.A.

Art.7. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MARIUS-IOAN CERGHIZAN
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general,.
LAURA ELENA G1UNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Serviciului de utilități publice

 • - 1 ex. Asociația de Dezvoltare Comunitară “ASOCIAȚIA DE APĂ” Sibiu

 • - 1 ex. S.C. Apă Canal Sibiu S.A.

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Extras din Anexa nr 1 la HCL372/2018

Situație bunuri concesionate Apa Canal Sibiu

Nr. crt

Codul de c

Denumirea bunului

Elemente

Valoare de inventar 20

intrariț Negoiu-

reevaluare 2018

Val +reevaluare

total 2018

0

1

2

3

5

147

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tudor Vladimirescu 0168=5(

1946,23

0

1946,23

1946,23

Proprietate Mun.

148

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Negoiu

794,91

0

794,91

794,91

Proprietate Mun.

149

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tudor Vladimirescu 0168=3(

3620,24

0

3620,24

3620,24

Proprietate Mun.

150

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Zona Gării 0168=215m;07c

6120,82

0

6120,82

6120,82

Proprietate Mun.

151

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Vasile Alecsandri 0168=51C

399,05

0

399,05

399,05

Proprietate Mun.

152

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Zona Berivoi 0325=375m;0^

80317,49

0

80317,49

80317,49

Proprietate Mun.

153

1.8.6.

Rețea apă

Galați 01O8=4OOm;4 țoli=153m

192,64

0

192,64

192,64

Proprietate Mun.

154

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii 0159=372m;02O

98224,15

0

98224,15

98224,15

Proprietate Mun.

155

1.8.6.

Rețea apă

Școlii-Octavian Paler-N. Bălcesci

256853,81

0

256853,81

256853,81

Proprietate Mun.

156

1.8.6.

Rețea apă azbocimei

Cv. Teiului

18994,27

710,39

19704,66

19704,66

Proprietate Mun.

157

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Combinat Chimic Bl. 1; 2 05!

169194,27

6327,87

175522,14

175522,14

Proprietate Mun.

158

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Teiului 073=12m;0159=126i

3572,03

133,59

3705,62

3705,62

Proprietate Mun.

159

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tăbăcari 0219=17Om

10778,65

403,12

11181,77

11181,77

Proprietate Mun.

160

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Teiului 0159=7Om

5469,98

204,58

5674,56

5674,56

Proprietate Mun.

161

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Combinat Chimic - Sere 015

8615,01

322,2

8937,21

8937,21

Proprietate Mun.

162

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tăbăcari 0273=24m;0219=$

94406,68

3530,81

97937,49

97937,49

Proprietate Mun.

163

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Teiului 16=25m; 2 țoii =8m; 0

1065,49

39,85

1105,34

1105,34

Proprietate Mun.

164

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii 089=12m;0219=

56324,83

2106,55

58431,38

58431,38

Proprietate Mun.

165

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tăbăcari 0159=17Om;0521 =

86527,51

3236,13

89763,64

89763,64

Proprietate Mun.

166

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Titu Perția 0159=16Om

6861,68

256,63

7118,31

7118,31

Proprietate Mun.

167

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii - Dna. Stanca 01

9854,72

368,57

10223,29

10223,29

Proprietate Mun.

168

1.8.6.

Rețea apă - cămine

Cv. Teiului 13 cămine

18569,53

694,5

19264,03

19264,03

Proprietate Mun.

169

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tăbăcari - Bloc 5 0219=115r

8587,32

321,17

8908,49

8908,49

Proprietate Mun.

170

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tăbăcari - Bloc 23A 1 țol = 4i

4998,14

186,93

5185,07

5185,07

Proprietate Mun.

171

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Titu Perția 0158=66m

4761,27

178,07

4939,34

4939,34

Proprietate Mun.

172

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Titu Perția 0168=62m

14261,5

533,38

14794,88

14794,88

Proprietate Mun.

173

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Câmpului 015O=689m;02OO

89166,29

3334,82

92501,11

92501,11

Proprietate Mun.

174

1.8.6.

Rețea apă - cămine

Cv. Tăbăcari 2 cămine vane

7415,13

277,33

7692,46

7692,46

Proprietate Mun.

175

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Uniri - D-na Stanca 03

107906,41

4035,7

111942,11

111942,11

Proprietate Mun.

176

1.8.6.

Rețea apă - cămine

Cv. Teiului -13 Decembrie 0159

4963,63

185,64

5149,27

5149,27

Proprietate Mun.

177

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii 05OO=372m;021

174404,78

6522,74

180927,52

180927,52

Proprietate Mun.

178

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii 0159=115m

9456,77

353,68

9810,45

9810,45

Proprietate Mun.

179

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Câmpului Țeavă = 150m

34675,45

1296,86

35972,31

35972,31

Proprietate Mun.

180

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Câmpului 0273=68m;0159=

1433,59

53,62

1487,21

1487,21

Proprietate Mun.

181

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Vasile Alecsandri 0150=350

193,33

0

193,33

193,33

Proprietate Mun.

182

1.8.6.

Rețea apă

Str. Titu Perția 015O=55Om; 2 că

235,65

0

235,65

235,65

Proprietate Mun.

183

1.8.6.

Rețea apă

Str. Negoiu 02OO=34m; 4 cămine

618,27

485059,22

0

485059,22

485059,22

Proprietate Mun.

184

1.8.6.

Rețea apă

Colonie Combinat 015O=346m; (

1209,82

0

1209,82

1209,82

Proprietate Mun.

185

1.8.6.

Rețea apă

Str. Morii 0150=230m; 1 cămin

98,51

^•0

Ț"’-.     98,51

98,51

Proprietate Mun.

186

1.8.6.

Rețea apă

Str. George Coșbuc 015O=52Orr

215,94

0

215,94

215,94

Proprietate Mun.

187

1.8.6.

Rețea apă

Str. Vasile Alecsandri 0150=250

126,93

0

126,93

126,93

Proprietate Mun.

188

1.8.6.

Rețea apă

Str. Codru Drăgușan 015O=23Or

88,69

0

88,69

88,69

Proprietate Mun.

189

1.8.6.

Rețea apă

Str. 13 Decembrie 015O=8OOm;

385,86

0

385,86

385,86

Proprietate Mun.

190

1.8.6.

Rețea apă

Str. Nicolae Bălcescu 0150=112

40,8

0

40,8

40,8

Proprietate Mun.

191

1.8.6.

Rețea apă

Str. Parcului 02OO=6OOm; 1 căm

329,25

0

329,25

329,25

Proprietate Mun.

192

1.8.6.

Rețea apă

Str. I.M.Klein 015O=35Om; 2 van

177,76

0

177,76

177,76

Proprietate Mun.

193

1.8.6.

Rețea apă

Str. Școlii 015O=36Om; 1 cămin;

152,02

0

152,02

152,02

Proprietate Mun.

194

1.8.6.

Rețea apă

Str. Libertății 015O=35Om; 2 cărr

160,56

0

160,56

160,56

Proprietate Mun.

195

1.8.6.

Rețea apă

Str. Tăbăcari 0150=541 m; 2 căn

247,41

0

247,41

247,41

Proprietate Mun.

196

1.8.6.

Rețea apă

Str. Câmpului 015O=67Om; 1 var

279,12

0

279,12

279,12

Proprietate Mun.

197

1.8.6.

Rețea apă

Str. Mihai Viteazu 015O=1O8Om;

462,53

0

462,53

462,53

Proprietate Mun.

198

1.8.6.

Rețea apă

Castel apă C.0.R. 02OO=2O3m;

457,56

0

457,56

457,56

Proprietate Mun.

199

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Blocuri Gară 0150=141 m; 0

389,53

0

389,53

389,53

Proprietate Mun.

200

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Blocuri Gară 02OO=22Om; 1

251,37

0

251,37

251,37

Proprietate Mun.

201

1.8.6.

Rețea apă

Str. Doamna Stanca 0200=12m;

267,96

0

267,96

267,96

Proprietate Mun.

202

1.8.6.

Rețea apă

Str. I. C. Pop            0150=*

74,08

0

74,08

74,08

Proprietate Mun.

203

1.8.6.

Rețea apă

Str. Mihai Eminescu 015O=19Orr

85,65

0

85,65

85,65

Proprietate Mun.

204

1.8.6.

Rețea apă

Str. Tudor Vladimirescu 015O=5i

215,33

0

215,33

215,33

Proprietate Mun.

205

1.8.6.

Rețea apă

Combinat Chimic - Castel 0200=

18,55

0

18,55

18,55

Proprietate Mun.

206

1.8.6.

Rețea apă

Str. Republicii 01OO=4OOm; 4 căi

60,29

0

60,29

60,29

Proprietate Mun.

207

1.8.6.

Rețea apă

Stadion - Parc 1 Mai 070/76=18r

79,94

0

79,94

79,94

Proprietate Mun.

208

1.8.6.

Rețea apă azbocimei

Str. Lăcrămioarelor 0150=195m

25,33

0

25,33

25,33

Proprietate Mun.

209

1.8.6.

Rețea apă azbocimei

Str. Toporașilor 015O=4m; 0100

6,86

0

6,86

6,86

Proprietate Mun.

210

1.8.6.

Rețea apă

Str. Mălinului 0150=1 m; 08O=2n

6,04

0

6,04

6,04

Proprietate Mun.

211

1.8.6.

Rețea apă

Str. Cetății 0100=271 m; 2 vane

14,1

0

14,1

14,1

Proprietate Mun.

212

1.8.6.

Rețea apă

Str. Oltului 01OO=382m

29,97

0

29,97

29,97

Proprietate Mun.

213

1.8.6.

Rețea apă

LI. Făgăraș 32=280m; 2 2=150m

168,64

0

168,64

168,64

Proprietate Mun.

214

1.8.6.

Rețea apă

Str. Tranda0irilor- D-na Stanca G

51

0

51

51

Proprietate Mun.

215

1.8.6.

Rețea apă

Str. Crinului 01OO=165m

18,3

0

18,3

18,3

Proprietate Mun.

216

1.8.6.

Rețea apă azbocimei

Str. Tranda0irilor-Magnoliei 010'

75,4

0

75,4

75,4

Proprietate Mun.

217

1.8.6.

Rețea apă

Str. Ion Creangă-Negoiu 080=7-

65,34

0

65,34

65,34

Proprietate Mun.

218

1.8.6.

Rețea apă

Str. Ion Creangă 05O=3Om

5,73

0

5,73

5,73

Proprietate Mun.

219

1.8.6.

Rețea apă

Str. Miron Costin 08O=4Om; 050

9.1

0

9.1

9,1

Proprietate Mun.

220

1.8.6.

Rețea apă

Str. Ion Creangă 08O=4Om; 050

14,54

0

14,54

14,54

Proprietate Mun.

221

1.8.6.

Rețea apă

Str. Anton Pan 08O=4Om; 050=-^

8,31

0

8,31

8,31

Proprietate Mun.

222

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Str. Gladiolelor 01OO=98m; 1 var

0,97

0

0,97

0,97

Proprietate Mun.

223

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Str. Bujorului 01OO=17Om; 1 van

1,65

0

1,65

1,65

Proprietate Mun.

224

1.8.6.

Rețea apă

Str. Garoafelor 01OO=198m

0,48

—0

0,48

0,48

Proprietate Mun.

225

1.8.6.

Rețea apă azbocimeț

Str. Narciselor 015O=79Om; 4 va

37,82

' 0

37,82

37,82

Proprietate Mun.

226

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Str. Panseluțelor 01OO=17Om; 1

1,65

0

1,65

1,65

Proprietate Mun.

227

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Str. Magnoliei 015O=288m; 010(

22,66

0

22,66

22,66

Proprietate Mun.

228

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Str. Lalelelor 0100=98m; 1 vană

0,97

0

0,97

0,97

Proprietate Mun.

229

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Str.Zorelelor 015O=168m

1,9

0

1,9

1.9

Proprietate Mun.

230

1.8.6.

Rețea apă

Subtraversare 015O=553m; 3 va

45,38

0

45,38

45,38

Proprietate Mun.

231

1.8.6.

Rețea apă

Str. Panseluțelor 32=57m

101,39

0

101,39

101,39

Proprietate Mun.

232

1.8.6.

Rețea apă

Cv. 13 Decembrie 0133/4=148m

241,46

0.

241,46

241,46

Proprietate Mun.

233

1.8.6.

Rețea apă

Str. Nicolae Bălcescu 0100=10^

1,28

"0

1,28

1,28

Proprietate Mun.

234

1.8.6.

Rețea apă

Str. Mihai Eminescu 01O8=352rr

410,71

0

410,71

410,71

Proprietate Mun.

235

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Centru Oraș 025O=942m; 5 căn

345,88

0

345,88

345,88

Proprietate Mun.

236

1.8.6.

Rețea apă

Centru Oraș 0275=3Om

98,44

0

98,44

98,44

Proprietate Mun.

237

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Oraș - Vest 0250=1332m; 04OC

939,67

0

939,67

939,67

Proprietate Mun.

238

1.8.6.

Rețea apă

Oraș - Vest 0419=4Om

150,99

0

150,99

150,99

Proprietate Mun.

239

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Str. Podului 015O=34Om; 0200=

534,47

0

534,47

534,47

Proprietate Mun.

240

1.8.6.

Rețea apă

Str. Podului 0219=55m; 0160=5

139,87

0

139,87

139,87

Proprietate Mun.

241

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Oraș - Est 025O=2O89m; 0150=

1822,68

0

1822,68

1822,68

Proprietate Mun.

242

1.8.6.

Rețea apă

Oraș - Est 01O8=16m;0273=1O6

203,71

0

203,71

203,71

Proprietate Mun.

243

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Cv. Tudor Vladimirescu 0150=7

10554,34

0

10554,34

10554,34

Proprietate Mun.

244

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tudor Vladimirescu 0168=5z

1165,77

0

1165,77

1165,77

Proprietate Mun.

245

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Cv. Tudor Vladimirescu 0168=1 <

1250,3

0

1250,3

1250,3

Proprietate Mun.

246

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Zona Gării 0168, 013 și2 7z2

14579,83

0

14579,83

14579,83

Proprietate Mun.

247

1.8.6.

Rețea apă azbocimet

Cv. Tudor Vladimirescu 0150=1 î

4225,17

0

4225,17

4225,17

Proprietate Mun.

248

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tăbăcari 0219=66m; ^2=6m

14094,43

527,13

14621,56

14621,56

Proprietate Mun.

249

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Școlii 01O8=43m

1409,08

52,7

1461,78

1461,78

Proprietate Mun.

250

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Câmpului 12=60m;11/42=28n

410133,61

15339

425472,61

425472,61

Proprietate Mun.

251

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii 0159=42Om;013

381029,89

14250,52

395280,41

395280,41

Proprietate Mun.

252

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii 015O=126m

19214,29

718,61

19932,9

19932,9

Proprietate Mun.

253

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii 05O=64m;063=6

54495,53

2038,13

56533,66

56533,66

Proprietate Mun.

254

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii-D-na Stanca 1 %

2525,43

94,45

2619,88

2619,88

Proprietate Mun.

255

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Tăbăcari 1A 015O=95m

13472,84

503,88

13976,72

13976,72

Proprietate Mun.

256

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Teiului -13 Decembrie 1 W-

25417,67

950,62

26368,29

26368,29

Proprietate Mun.

257

1.8.6.

Deviere rețea apă

Cv. Teiului -13 Decembrie

1701,82

63,65

1765,47

1765,47

Proprietate Mun.

258

1.8.6.

Rețea apă

Cv. Școlii 22=44m; 2 1/22=30m; 1

6514,52

243,64

6758,16

6758,16

Proprietate Mun.

259

1.8.6.

Rețea apă

Cv. B-dul Unirii-D-na Stanca 016

5489,79

205,32

5695,11

5695,11

Proprietate Mun.

260

1.8.6.

Rețea apă

Str. Garoafelor 98 m

0,48

0

0,48

0,48

Proprietate Mun.

261

1.8.6.

Rețea apă

Cv. 13 Decembrie Bl. 13 0133/4

24,8

0

24,8

24,8

Proprietate Mun.

262

1.8.6.

Branșament apă

Str. George Coșbuc 6 branșame

24,69

0

24,69

24,69

Proprietate Mun.

263

1.8.6.

Branșament apă

Str. Vasile Alecsandri 4 branșam

16,46

0

16,46

16,46

Proprietate Mun.

264

1.8.6.

Branșament apă

Str. Codru Drăgușan 8 branșame

32,91

—0

32,91

32,91

Proprietate Mun.

265

1.8.6.

Branșament apă

Str. 13 Decembrie 32 branșamer

131,66

' 0

131,66

131,66

Proprietate Mun.

266

1.8.6.

Branșament apă

Str. Nicolae Bălcescu 14 branșai

57,6

0

57,6

57,6

Proprietate Mun.

267

1.8.6.

Branșament apă

Str. Parcului 10 branșamente

41,14

0

41,14

41,14

Proprietate Mun.

268

1.8.6.

Branșament apă

Str. I.M.Klein 14 branșamente

57,6

0

57,6

57,6

Proprietate Mun.

269

1.8.6.

Branșament apă

Str. Școlii 11 branșamente

45,26

0

45,26

45,26

Proprietate Mun.

270

1.8.6.

Branșament apă

Str. Libertății 16 branșamente

65,83

0

65,83

65,83

Proprietate Mun.

271

1.8.6.

Branșament apă

Str. Tăbăcari 5 branșamente

20,57

0

20,57

20,57

Proprietate Mun.

272

1.8.6.

Branșament apă

Str. Câmpului 32 branșamente

131,66

0

131,66

131,66

Proprietate Mun.

273

1.8.6.

Branșament apă

Str. Mihai Viteazu 17 branșamen

69,94

"--0

69,94

69,94

Proprietate Mun.

274

1.8.6.

Branșament apă

Str. Doamna Stanca 32 branșam

131,66

0

131,66

131,66

Proprietate Mun.

275

1.8.6.

Branșament apă

Str. Octavian Paler 5 branșamen

20,57

0

20,57

20,57

Proprietate Mun.

276

1.8.6.

Branșament apă

Str. Mihai Eminescu 12 branșam

49,37

0

49,37

49,37

Proprietate Mun.

277

1.8.6.

Branșament apă

Str. Republicii 5 branșamente

20,57

0

20,57

20,57

Proprietate Mun.

278

1.8.6.

Branșament apă

Str. Dr. loan Șenchea 63 branșai

258,82

0

258,82

258,82

Proprietate Mun.

279

1.8.6.

Branșament apă

Str. Tudor Vladimirescu 8 branșa

32,91

0

32,91

32,91

Proprietate Mun.

280

1.8.6.

Branșament apă

Str. Lăcrămioarelor 22 branșame

90,51

0

90,51

90,51

Proprietate Mun.

281

1.8.6.

Branșament apă

Str. Toporașilor 5 branșamente

20,57

0

20,57

20,57

Proprietate Mun.

282

1.8.6.

Branșament apă

Str. Mălinului 11 branșamente

45,26

0

45,26

45,26

Proprietate Mun.

283

1.8.6.

Branșament apă

Str. Cetății 11 branșamente

45,26

0

45,26

45,26

Proprietate Mun.

284

1.8.6.

Branșament apă

Str. Oltului 22 branșamente

90,51

0

90,51

90,51

Proprietate Mun.

285

1.8.6.

Branșament apă

Str. Trandafirilor 29 branșamente

119,31

0

119,31

119,31

Proprietate Mun.

286

1.8.6.

Branșament apă

Str. Ghioceilor 4 branșamente

16,46

0

16,46

16,46

Proprietate Mun.

287

1.8.6.

Branșament apă

Str. Crinului 5 branșamente

20,57

0

20,57

20,57

Proprietate Mun.

288

1.8.6.

Branșament apă

Str. Miron Costin 10 branșament!

41,14

0

41,14

41,14

Proprietate Mun.

289

1.8.6.

Branșament apă

Str. Anton Pann 9 branșamente

37,03

0

37,03

37,03

Proprietate Mun.

290

1.8.6.

Branșament apă

Str. Ion Creangă 18 branșament<

74,06

0

74,06

74,06

Proprietate Mun.

291

1.8.6.

Branșament apă

Str. Gladiolelor 7 branșamente

28,8

0

28,8

28,8

Proprietate Mun.

292

1.8.6.

Branșament apă

Str. Bujorului 9 branșamente

37,03

0

37,03

37,03

Proprietate Mun.

293

1.8.6.

Branșament apă

Str. Garoafelor 6 branșamente

24,69

0

24,69

24,69

Proprietate Mun.

294

1.8.6.

Branșament apă

Str. Narciselor 27 branșamente

111,09

0

111,09

111,09

Proprietate Mun.

295

1.8.6.

Branșament apă

Str. Dr. loan Șenchea 9 branșam

37,03

0

37,03

37,03

Proprietate Mun.

296

1.8.6.

Branșament apă

Str. Panseluțelor 11 branșament

45,26

0

45,26

45,26

Proprietate Mun.

297

1.8.6.

Branșament apă

Str. Magnoliei 55 branșamente

226,29

0

226,29

226,29

Proprietate Mun.

298

1.8.6.

Branșament apă

Str. Lalelelor 10 branșamente

41,14

0

41,14

41,14

Proprietate Mun.

299

1.8.6.

Branșament apă

Str. Zorelelor 13 branșamente

53,49

0

53,49

53,49

Proprietate Mun.

300

1.8.6.

Branșament apă

Str. Livezii 18 branșamente

74,06

0

74,06

74,06

Proprietate Mun.

301

1.8.6.

Branșament apă

Str. Aron Pumnu 5 branșamente

20,57

0

20,57

20,57

Proprietate Mun.

302

1.8.6.

Branșament apă

Str. Andrei Mureșan 40 branșam

164,57

0

164,57

164,57

Proprietate Mun.

303

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tudor Vladimirescu

45683,77

0

45683,77

45683,77

Proprietate Mun.

304

1.8.6.

Branșament apă

Cv.13 Decembrie bl.2,3,5,6

25954,98

0

25954,98

25954,98

Proprietate Mun.

305

1.8.6.

Branșament apă

Cv.13 Decembrie C.T.

14568,18

*

x0

14568,18

14568,18

Proprietate Mun.

306

1.8.6.

Branșament apă

Cv.13 Decembrie bl. C100

49590,77

X"

0

49590,77

49590,77

Proprietate Mun.

307

1.8.6.

Branșament apă

Cv. 1 Decembrie

138241,41

0

138241,41

138241,41

Proprietate Mun.

308

1.8.6.

Branșament apă

Str. Titu Perția 65 branșamente

267,43

:o

267,43

267,43

Proprietate Mun.

309

1.8.6.

Branșament apă

Cv. B-dul Unirii 22 branșamente

90,51

■\

■0

90,51

90,51

Proprietate Mun.

310

1.8.6.

Branșament apă

Str George Coșbuc 16 branșame

65,83

\ ' \

0

65,83

65,83

Proprietate Mun.

311

1.8.6.

Branșament apă

Str. Cerbului 3 branșamente

12,34

0

12,34

12,34

Proprietate Mun.

312

1.8.6.

Branșament apă

Str. Pe Vale 15 branșamente

61,71

0

61,71

61,71

Proprietate Mun.

313

1.8.6.

Branșament apă

Str. Macului 2 branșamente

8,23

0

8,23

8,23

Proprietate Mun.

314

1.8.6.

Branșament apă

Str. Mică 4 branșamente

16,46

0

16,46

16,46

Proprietate Mun.

315

1.8.6.

Branșament apă

Str. Azotului

4,12

0

4,12

4,12

Proprietate Mun.

316

1.8.6.

Branșament apă

Piața Nouă

4,12

0

4,12

4,12

Proprietate Mun.

317

1.8.6.

Branșament apă

Str. lazu Morii 3 branșamente

12,34

0

12,34

12,34

Proprietate Mun.

318

1.8.6.

Branșament apă

Distr. C.F.R.

4,11

0

4,11

4,11

Proprietate Mun.

319

1.8.6.

Branșament apă

Str. I. C. Pop

4,11

0

4,11

4,11

Proprietate Mun.

320

1.8.6.

Branșament apă

Str. Bujorului

4,11

0

4,11

4,11

Proprietate Mun.

321

1.8.6.

Branșament apă

Str. Zorelelor

4,11

0

4,11

4,11

Proprietate Mun.

322

1.8.6.

Branșament apă

Str. Garoafelor

4,11

0

4,11

4,11

Proprietate Mun.

323

1.8.6.

Branșament apă

Str. Titu Perția 2 branșamente

13,42

0

13,42

13,42

Proprietate Mun.

324

1.8.6.

Branșament apă

Str. Negoiu 2 branșamente

13,42

0

13,42

13,42

Proprietate Mun.

325

1.8.6.

Branșament apă

Str. George Coșbuc

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

326

1.8.6.

Branșament apă

Str. Vasile Alecsandri

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

327

1.8.6.

Branșament apă

Str. 13 Decembrie

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

328

1.8.6.

Branșament apă

Str. Codru Drăgușan

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

329

1.8.6.

Branșament apă

Str. Nicolae Bălcescu 6 branșam

40,27

0

40,27

40,27

Proprietate Mun.

330

1.8.6.

Branșament apă

Str. Libertății 2 branșamente

13,42

0

13,42

13,42

Proprietate Mun.

331

1.8.6.

Branșament apă

Str. Doamna Stanca 4 branșame

26,85

0

26,85

26,85

Proprietate Mun.

332

1.8.6.

Branșament apă

Str. Republicii

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

333

1.8.6.

Branșament apă

Str. Dr. loan Șenchea 2 branșam

13,42

0

13,42

13,42

Proprietate Mun.

334

1.8.6.

Branșament apă

Str. Tudor Vladimirescu 3 branșa

20,14

0

20,14

20,14

Proprietate Mun.

335

1.8.6.

Branșament apă

Str. Trandafirilor 6 branșamente

40,27

0

40,27

40,27

Proprietate Mun.

336

1.8.6.

Branșament apă

Str. Panseluțelor

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

337

1.8.6.

Branșament apă

Str. Toporașilor

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

338

1.8.6.

Branșament apă

Str. Miron Costin

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

339

1.8.6.

Branșament apă

Str. Anton Pann 2 branșamente

13,42

0

13,42

13,42

Proprietate Mun.

340

1.8.6.

Branșament apă

Str. Livezii

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

341

1.8.6.

Branșament apă

Str. Podului

6,71

0

6,71

6,71

Proprietate Mun.

342

1.8.6.

Branșament apă

Str. Titu Pertia 7 branșamente

25,98

0

25,98

25,98

Proprietate Mun.

343

1.8.6.

Branșament apă

Str. Livezii

3,71

; .o

3,71

3,71

Proprietate Mun.

344

1.8.6.

Branșament apă

Str. Doamna Stanca 2 branșame

7,43

0

7,43

7,43

Proprietate Mun.

345

1.8.6.

Branșament apă

Str. 13 Decembrie

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

346

1.8.6.

Branșament apă

Str. Doamna Stanca

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

347

1.8.6.

Branșament apă

Str. 13 Decembrie

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

348

1.8.6.

Branșament apă

Str. Negoiu 2 branșamente

7,43

0

7,43

7,43

Proprietate Mun.

349

1.8.6.

Branșament apă

Str. Tudor Vladimirescu 2 branșe

7,43

0

7,43

7,43

Proprietate Mun.

350

1.8.6.

Branșament apă

Str. George Coșbuc

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

351

1.8.6.

Branșament apă

Str. Anton Pann 2 branșamente

7,43

sO.

V         7,43

7,43

Proprietate Mun.

352

1.8.6.

Branșament apă

Str. Andrei Mureșan

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

353

1.8.6.

Branșament apă

Str. Mică 2 branșamente

7,43

0

7,43

7,43

Proprietate Mun.

354

1.8.6.

Branșament apă

Str. Râului

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

355

1.8.6.

Branșament apă

Str. Podului

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

356

1.8.6.

Branșament apă

Str. Trandafirilor 2 branșamente

7,43

0

7,43

7,43

Proprietate Mun.

357

1.8.6.

Branșament apă

Str. Toporașilor

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

358

1.8.6.

Branșament apă

Str. Zorelelor

3,71

0

3,71

3,71

Proprietate Mun.

359

1.8.6.

Branșament apă

Str. Titu Pertia 2 branșamente

8

0

8

8

Proprietate Mun.

360

1.8.6.

Branșament apă

Str. I.M.Klein

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

361

1.8.6.

Branșament apă

Str. 13 Decembrie

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

362

1.8.6.

Branșament apă

Str. Tudor Vladimirescu

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

363

1.8.6.

Branșament apă

Str. Magnoliei

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

364

1.8.6.

Branșament apă

Str. Miron Costin

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

365

1.8.6.

Branșament apă

Str. Mică

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

366

1.8.6.

Branșament apă

Str. Școlii

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

367

1.8.6.

Branșament apă

Str. Oltului

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

368

1.8.6.

Branșament apă

Str. Livezii

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

369

1.8.6.

Branșament apă

Str. Mică 2 branșamente

8

0

8

8

Proprietate Mun.

370

1.8.6.

Branșament apă

Str. Podului

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

371

1.8.6.

Branșament apă

Str. Zorelelor

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

372

1.8.6.

Branșament apă

Str. Negoiu 2 branșamente

8

0

8

8

Proprietate Mun.

373

1.8.6.

Branșament apă

Str. Vasile Alecsandri

4,01

0

4,01

4,01

Proprietate Mun.

374

1.8.6.

Branșament apă

Str. Vasile Alecsandri

5,14

0

5,14

5,14

Proprietate Mun.

375

1.8.6.

Branșament apă

Str. Negoiu 5 branșamente

25,7

0

25,7

25,7

Proprietate Mun.

376

1.8.6.

Branșament apă

Str. 13 Decembrie 3 branșament

15,41

0

15,41

15,41

Proprietate Mun.

377

1.8.6.

Branșament apă

Str. Gheorghe Barițiu 2 branșam»

10,27

0

10,27

10,27

Proprietate Mun.

378

1.8.6.

Branșament apă

Str. Nicolae Bălcescu 3 branșam

15,41

0

15,41

15,41

Proprietate Mun.

379

1.8.6.

Branșament apă

Str. Aleea Livezii 2 branșamente

10,27

0

10,27

10,27

Proprietate Mun.

380

1.8.6.

Branșament apă

Str. Titu Pertia 5 branșamente

25,7

0

25,7

25,7

Proprietate Mun.

381

1.8.6.

Branșament apă

Str. Dr. loan Șenchea 2 branșam

10,27

0

10,27

10,27

Proprietate Mun.

382

1.8.6.

Branșament apă

Str. Doamna Stanca

5,14

0

5,14

5,14

Proprietate Mun.

383

1.8.6.

Branșament apă

Str. Mălinului

5,14

0

5,14

5,14

Proprietate Mun.

384

1.8.6.

Branșament apă

Baracă Combinat Chimic

5,14

,.o

5,14

5,14

Proprietate Mun.

385

1.8.6.

Branșament apă

Str. Negoiu-S.C. Duplex S.A

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

386

1.8.6.

Branșament apă

Autogara 2 branșamente

13,02

0

13,02

13,02

Proprietate Mun.

387

1.8.6.

Branșament apă

Str. Dr. loan Șenchea

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

388

1.8.6.

Branșament apă

Str. Doamna Stanca 2 branșame

13,02

0

13,02

13,02

Proprietate Mun.

389

1.8.6.

Branșament apă

Str. Republicii

6,51

6,51

6,51

Proprietate Mun.

390

1.8.6.

Branșament apă

Str. Panseluțelor 2 branșamente

13,02

\ -     0

13,02

13,02

Proprietate Mun.

391

1.8.6.

Branșament apă

Str. Podului

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

392

1.8.6.

Branșament apă

Str. Anton Pann

6,51

-0.

6,51

6,51

Proprietate Mun.

393

1.8.6.

Branșament apă

Str. Tăbăcari 2 branșamente

13,02

0

13,02

13,02

Proprietate Mun.

394

1.8.6.

Branșament apă

Str. Cânepii 2 branșamente

13,02

0

13,02

13,02

Proprietate Mun.

395

1.8.6.

Branșament apă

Str. Titu Perția

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

396

1.8.6.

Branșament apă

Str. Zorelelor

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

397

1.8.6.

Branșament apă

Str. Magnoliei

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

398

1.8.6.

Branșament apă

Trandafirilor

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

399

1.8.6.

Branșament apă

Str. Lăcrămioarelor 4 branșamen

26,04

0

26,04

26,04

Proprietate Mun.

400

1.8.6.

Branșament apă

Str. Garoafelor 4 branșamente

26,04

0

26,04

26,04

Proprietate Mun.

401

1.8.6.

Branșament apă

Str. Școlii

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

402

1.8.6.

Branșament apă

Str. Andrei Mureșan

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

403

1.8.6.

Branșament apă

Str. Tudor Vladimirescu

6,51

0

6,51

6,51

Proprietate Mun.

404

1.8.6.

Branșament apă

Str. Octavian Paler 4 branșamen

26,04

0

26,04

26,04

Proprietate Mun.

405

1.8.6.

Branșament apă

Str. Tudor Vladimirescu

10365,45

0

10365,45

10365,45

Proprietate Mun.

406

1.8.6.

Branșament apă

Str. 13 Decembrie

15457,39

0

15457,39

15457,39

Proprietate Mun.

407

1.8.6.

Branșament apă

Str. Parcului

13268,77

0

13268,77

13268,77

Proprietate Mun.

408

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tudor Vladimirescu

71108,91

0

71108,91

71108,91

Proprietate Mun.

409

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Parcului

13730,2

0

13730,2

13730,2

Proprietate Mun.

410

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Zona Gării

10179,75

0

10179,75

10179,75

Proprietate Mun.

411

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Zona Gării

9865,01

0

9865,01

9865,01

Proprietate Mun.

412

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Vasile Alecsandri

15005,58

0

15005,58

15005,58

Proprietate Mun.

413

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Zona Gării

2542,22

0

2542,22

2542,22

Proprietate Mun.

414

1.8.6.

Branșament apă

Cv. B-dul Unirii

3852,6

144,09

3996,69

3996,69

Proprietate Mun.

415

1.8.6.

Branșament apă

Cv. B-dul Unirii

11685,36

437,03

12122,39

12122,39

Proprietate Mun.

416

1.8.6.

Branșament apă

Cv. B-dul Unirii

5343,77

199,86

5543,63

5543,63

Proprietate Mun.

417

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Luncii

13183,04

493,05

13676,09

13676,09

Proprietate Mun.

418

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Teiului

15677,07

586,32

16263,39

16263,39

Proprietate Mun.

419

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Teiului

2060,89

77,08

2137,97

2137,97

Proprietate Mun.

420

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Teiului

1831,55

68,5

1900,05

1900,05

Proprietate Mun.

421

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Teiului

5904,67

220,83

6125,5

6125,5

Proprietate Mun.

422

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Combinat Chimic - Sere

17786,63

665,22

18451,85

18451,85

Proprietate Mun.

423

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tăbăcari

14856,53

555,63

15412,16

15412,16

Proprietate Mun.

424

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Titu Perția bl.5,6

5335,99

199,‘57

X 5535,56

5535,56

Proprietate Mun.

425

1.8.6.

Branșament apă

Cv. B-dul Unirii - D-na Stanca

6308,03

. 235,92

\ 6543,95

6543,95

Proprietate Mun.

426

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Câmpului

25065,87

937,46

26003,33

26003,33

Proprietate Mun.

427

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Vasile Alecsandri bl.5B

3074,46

114,98

3189,44

3189,44

Proprietate Mun.

428

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tăbăcari bl.5

4035,85

150,94

4186,79

4186,79

Proprietate Mun.

429

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tăbăcari

1027,06

38,41

1065,47

1065,47

Proprietate Mun.

430

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tăbăcari

1613,98

60,36

1674,34

1674,34

Proprietate Mun.

431

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Titu Perția

18949,77

\ 708,72

19658,49

19658,49

Proprietate Mun.

432

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tăbăcari

16076,9

601-,28

16678,18

16678,18

Proprietate Mun.

433

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tăbăcari bl.23

1551,12

58,01

1609,13

1609,13

Proprietate Mun.

434

1.8.6.

Branșament apă

Cv. B-dul Unirii - D-na Stanca

5663,99

211,83

5875,82

5875,82

Proprietate Mun.

435

1.8.6.

Branșament apă

Cv. B-dul Unirii - D-na Stanca Bl.

2069,57

77,4

2146,97

2146,97

Proprietate Mun.

436

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Teiului -13 Decembrie

11371,53

425,3

11796,83

11796,83

Proprietate Mun.

437

1.8.6.

Branșament apă

Cv. B-dul Unirii bl. 1

3407,47

127,44

3534,91

3534,91

Proprietate Mun.

438

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Tăbăcari bl.6

2446,41

91,5

2537,91

2537,91

Proprietate Mun.

439

1.8.6.

Branșament apă

Cv. Titu Perția bl.1,2,3,4

4566,07

170,77

4736,84

4736,84

Proprietate Mun.

440

1.8.9.

Castel apă

Parc 1 Mai

1781,8

0

1781,8

1781,8

Proprietate Mun.

441

1.1.1.

Stație de epurare Clă

Făgăraș - Str. Livezii

53261,09

1991,96

55253,05

55253,05

Proprietate Mun.

442

1.1.5.

Drum acces la platfoi

Făgăraș - Str. Livezii

1815,26

0

1815,26

1815,26

Proprietate Mun.

443

1.8.8.

Stație de epurare cu

Făgăraș - Str. Livezii

544128,92

0

544128,92

544128,92

Proprietate Mun.

444

1.8.8.

Stație de epurare și [

Imodil situat in strada Livezii nr.7

1949693,71

72918,54

2022612,25

2022612,25

Proprietate Mun.

445

1.8.7.

Canal colector Olt

0ăgăraș - Str. Livezii 05OO=76m

1047362,64

0

1047362,64

1047362,64

Proprietate Mun.

446

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Titu Perția 3 buc.

10,06

0

10,06

10,06

Proprietate Mun.

447

1.8.6.

Hidranți de incendiu ‘

Str. Negoiu 4 buc.

33,52

0

33,52

33,52

Proprietate Mun.

448

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Morii

8,23

0

8,23

8,23

Proprietate Mun.

449

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. George Coșbuc

8,49

0

8,49

8,49

Proprietate Mun.

450

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Codru Drăgușan 2 buc.

16,67

0

16,67

16,67

Proprietate Mun.

451

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. 13 Decembrie 4 buc.

27,51

0

27,51

27,51

Proprietate Mun.

452

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Parcului 5 buc.

34,58

0

34,58

34,58

Proprietate Mun.

453

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. I.M.Klein

8,78

0

8,78

8,78

Proprietate Mun.

454

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Libertății 3 buc.

20,9

0

20,9

20,9

Proprietate Mun.

455

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Câmpului 4 buc.

26,76

0

26,76

26,76

Proprietate Mun.

456

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Mihai Viteazu 3 buc.

16,37

0

16,37

16,37

Proprietate Mun.

457

1.8.6.

Hidranți de incendiu (

Str. Mihai Eminescu 2 buc.

20,66

0

20,66

20,66

Proprietate Mun.

458

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Narciselor

8,66

0

8,66

8,66

Proprietate Mun.

459

1.8.6.

Hidranți de incendiu ‘

Str. Lăcrămioarelor 2 buc.

10,23

0

10,23

10,23

Proprietate Mun.

460

1.8.6.

Hidranți de incendiu c

Str. Crinului

10,22

0

10,22

10,22

Proprietate Mun.

461

1.8.6.

Hidranți de incendiu c

Str. Magnoliei 2 buc.

17,57

0

17,57

17,57

Proprietate Mun.

462

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Podului

6,33

"0

6,33

6,33

Proprietate Mun.

463

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Școlii 2 buc.

12,66

0

12,66

12,66

Proprietate Mun.

464

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Doamna Stanca 7 buc.

44,28

0

44,28

44,28

Proprietate Mun.

465

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Lalelelor

6,33

0

6,33

6,33

Proprietate Mun.

466

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Gladiolelor

6,33

0

6,33

6,33

Proprietate Mun.

467

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Panseluțelor

6,33

0

6,33

6,33

Proprietate Mun.

468

1.8.6.

Hidranți de incendiu

Str. Zorelelor 2 buc.

12,66

\ -        0

12,66

12,66

Proprietate Mun.

469

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tudor Vladimirescu 0250=1'

70913,83

\ 2652,18

73566,01

73566,01

Proprietate Munic

470

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tudor Vladimirescu 015O=4(

31247,17

X1J68,64

32415,81

32415,81

Proprietate Munic

471

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. 13 Decembrie bl. 12 025O=4<

2630,51

98^38

2728,89

2728,89

Proprietate Munic

472

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Panseluțelor 02OO=225m;0'

7159,96

267,78

7427,74

7427,74

Proprietate Munic

473

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tudor Vladimirescu 0800=9'

129632,89

4848,27

134481,16

134481,16

Proprietate Munic

474

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Chimistului

25555,45

955,77

26511,22

26511,22

Proprietate Munic

475

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tudor Vladimirescu 0200=1z

4464,16

166,96

4631,12

4631,12

Proprietate Munic

476

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Pălărierilor 05O=312m;025O

40216,97

1504,11

41721,08

41721,08

Proprietate Munic

477

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tudor Vladimirescu 025O=6(

6922,05

258,88

7180,93

7180,93

Proprietate Munic

478

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Zona Gării 03OO=382m

14415,96

539,16

14955,12

14955,12

Proprietate Munic

479

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari        0200=120

27868,18

1042,27

28910,45

28910,45

Proprietate Munic

480

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari        02OO=2On

1771,37

66,25

1837,62

1837,62

Proprietate Munic

481

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Titu Perția 0300=155m + 3 c

3071,43

114,87

3186,3

3186,3

Proprietate Munic

482

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului 02OO=8Om;025O=66i

19145,94

716,06

19862

19862

Proprietate Munic

483

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii 02OO=723m;025

90602,04

3388,52

93990,56

93990,56

Proprietate Munic

484

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului 0200=15m

2861,05

107

2968,05

2968,05

Proprietate Munic

485

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Combinat chimic - Sere 02O(

51148,42

1912,95

53061,37

53061,37

Proprietate Munic

486

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari 0200=418m;025O=

75109,96

2809,11

77919,07

77919,07

Proprietate Munic

487

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului 02OO=79m

4394,05

164,34

4558,39

4558,39

Proprietate Munic

488

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Combinat chimic- Bloc1,2 0z

32934,12

1231,74

34165,86

34165,86

Proprietate Munic

489

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Combinat chimic - Sere 03O(

43323,2

1620,29

44943,49

44943,49

Proprietate Munic

490

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Câmpului 02OO=8Om;025O=

150207,86

5617,77

155825,63

155825,63

Proprietate Munic

491

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Câmpului 02OO=3OOm;03OO

22056,99

824,93

22881,92

22881,92

Proprietate Munic

492

1.8.7.

Racord

Cv. B-dul Unirii - D-na Stanca 02

21535,1

805,41

22340,51

22340,51

Proprietate Munic

493

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului 02OO=7Om;025O=1Oi

28818,15

1077,8

29895,95

29895,95

Proprietate Munic

494

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Câmpului 02OO=382m;03OO

125536,63

4695,07

130231,7

130231,7

Proprietate Munic

495

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Titu Perția 02OO=382m;03O(

34035,79

1272,94

35308,73

35308,73

Proprietate Munic

496

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari - Bloc 5 04OO=28Or

24800,82

927,55

25728,37

25728,37

Proprietate Munic

497

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari - Bloc 14, 15 0300-

35809,19

1339,26

37148,45

37148,45

Proprietate Munic

498

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului 02OO=15m

1801,69

67,38

1869,07

1869,07

Proprietate Munic

499

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari 02OO=52m;03OO=2

9896,12

370,11

10266,23

10266,23

Proprietate Munic

500

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului -13 Decembrie 0600

46622,34

1743,68

48366,02

48366,02

Proprietate Munic

501

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului -13 Decembrie 0200

21058,14

787,57

21845,71

21845,71

Proprietate Munic

502

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii Tub premo 0100

111525,94

4171,07

115697,01

115697,01

Proprietate Munic

503

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii Tub premo 0100

67076,82

_____2508,67

69585,49

69585,49

Proprietate Munic

504

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii - D-na Stanca 02

17434,92

'652,07

18086,99

18086,99

Proprietate Munic

505

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari 02OO=58m;03OO='

31882,49

1192,41

33074,9

33074,9

Proprietate Munic

506

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari 02OO=236m; 14 că

39036,4

1459,96

40496,36

40496,36

Proprietate Munic

507

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Câmpului 02OO=8OOm;03OO

70022,25

i «

2618,83

72641,08

72641,08

Proprietate Munic

508

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Combinat Chimic - Sere 020

33859,17

1266,33

35125,5

35125,5

Proprietate Munic

509

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Câmpului 02OO=7Om;03OO=

304580,82

\ .

11391,32

315972,14

315972,14

Proprietate Munic

510

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii 14 guri scurgere

35256,46

1318,59

36575,05

36575,05

Proprietate Munic

511

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii 01OO=129m

8569,33

\

320,49

8889,82

8889,82

Proprietate Munic

512

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tăbăcari 02OO=75m

7921,5

'296,26

8217,76

8217,76

Proprietate Munic

513

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului -13 Decembrie

11841,21

442,86

12284,07

12284,07

Proprietate Munic

514

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Școlii 03OO=99m

6558,62

245,29

6803,91

6803,91

Proprietate Munic

515

1.8.7.

Racord canalizare

Cv. B-dul Unirii - D-na Stanca 12

944,19

35,31

979,5

979,5

Proprietate Munic

516

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii 03OO=96m

37047,39

1385,57

38432,96

38432,96

Proprietate Munic

517

1.8.7.

Racord canalizare

Cv. B-dul Unirii - D-na Stanca 26

2077,23

77,69

2154,92

2154,92

Proprietate Munic

518

1.8.7.

Racord canalizare

Cv. B-dul Unirii - D-na Stanca

3078,17

115,12

3193,29

3193,29

Proprietate Munic

519

1.8.7.

Racord canalizare

Str. Doamna Stanca

1774,31

66,36

1840,67

1840,67

Proprietate Munic

520

1.8.7.

Racord canalizare

Str. Doamna Stanca

4720,78

176,56

4897,34

4897,34

Proprietate Munic

521

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Republicii 03OO=2O9m

13829,03

0

13829,03

13829,03

Proprietate Munic

522

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Republicii 01190/1890=142r

25094,1

0

25094,1

25094,1

Proprietate Munic

523

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Morii 0900/1350=123m; 08C

31722,27

0

31722,27

31722,27

Proprietate Munic

524

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Gladiolelor 0300=114m; 3 ci

4198,18

0

4198,18

4198,18

Proprietate Munic

525

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. George Coșbuc 0800/920=6

25557,69

0

25557,69

25557,69

Proprietate Munic

526

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Negoiu 22 guri scurgere

1682,29

0

1682,29

1682,29

Proprietate Munic

527

1.8.7.

Canal colector nr. 2

Str. Vasile Alecsandri 01060/12C

14232,38

0

14232,38

14232,38

Proprietate Munic

528

1.8.7.

Canal colector

Str. Livezii 0132O/2OOO=35Om; I2

67479,94

0

67479,94

67479,94

Proprietate Munic

529

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Tăbăcari 025O=363m;03OO-

9211,12

0

9211,12

9211,12

Proprietate Munic

530

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Mihai Eminescu 015O=8Om;î

146,02

0

146,02

146,02

Proprietate Munic

531

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Câmpului 04OO=25Om

10788,2

0

10788,2

10788,2

Proprietate Munic

532

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Doamna Stanca 0500/750='

3353,29

0

3353,29

3353,29

Proprietate Munic

533

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. 13 Decembrie 0500=160m;G

42573,37

0

42573,37

42573,37

Proprietate Munic

534

1.8.7.

Canal colector nr. 1

Str. Octavian Paler 0300/1200=2

1732,05

0

1732,05

1732,05

Proprietate Munic

535

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Magnoliei 05OO=2O7m;05OO

52397,83

0

52397,83

52397,83

Proprietate Munic

536

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Titu Perția 0250=215m

1506,67

0

1506,67

1506,67

Proprietate Munic

537

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Mihai Viteazu 02OO=47m;02

33265,04

0

33265,04

33265,04

Proprietate Munic

538

1.8.7.

Rețea canalizare

Strada Mică 0250=166m

1055,8

0

1055,8

1055,8

Proprietate Munic

539

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Dr. loan Șenchea 0250=335

8843,57

0

8843,57

8843,57

Proprietate Munic

540

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Târgului 03OO=5Om;04OO=1

3923,18

0

3923,18

3923,18

Proprietate Munic

541

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Lalelelor 0300=113m

5043,75

0

5043,75

5043,75

Proprietate Munic

542

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Parcului 04OO=353m

10042,59

0

10042,59

10042,59

Proprietate Munic

543

1.8.7.

Rețea canalizare

Blocuri Gară 0200=172m;03OO=

52793,82

0

52793,82

52793,82

Proprietate Munic

544

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Nicolae Bălcescu 0700/105C

49703,37

0

49703,37

49703,37

Proprietate Munic

545

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Parcului 0500=125m;06OO/S

58307,99

0

58307,99

58307,99

Proprietate Munic

546

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Câmpului 04OO=9Om;06OO/$

89663,01

0

89663,01

89663,01

Proprietate Munic

547

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Câmpului-T. Vladimirescu 0<

40495,92

/

0

40495,92

40495,92

Proprietate Munic

548

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Aron Pumnu 0300=136m

1970,19

0

1970,19

1970,19

Proprietate Munic

549

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Oltului 025O=28Om

9877,76

\

0

9877,76

9877,76

Proprietate Munic

550

1.8.7.

Rețea canalizare

T. Vladimirescu-V. Alecsandri 0t

8718,28

0

8718,28

8718,28

Proprietate Munic

551

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Cetății 0300=183m

6616,5

0

6616,5

6616,5

Proprietate Munic

552

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Vasile Alecsandri 03OO=45f

4418,59

0

4418,59

4418,59

Proprietate Munic

553

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. M. Eminescu - N. Bălcescu £

1610,13

0

1610,13

1610,13

Proprietate Munic

554

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Câmpului - Azotului 32 cămir

114017,69

0

114017,69

114017,69

Proprietate Munic

555

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Negoiu -13 Decembrie 025

12781,51

478,03

13259,54

13259,54

Proprietate Munic

556

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Pe Vale 0250=138m; 0300^

5222,77

195,33

5418,1

5418,1

Proprietate Munic

557

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Vasile Alecsandri 015O=47r

2691,79

100,67

2792,46

2792,46

Proprietate Munic

558

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. I. C. Pop 025O=76m; 0300=

3257,57

121,83

3379,4

3379,4

Proprietate Munic

559

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Podului 0250=169m

9143,25

341,96

9485,21

9485,21

Proprietate Munic

560

1.8.7.

Rețea canalizare

Oraș Făgăraș 0377=23m; 03OC

449489,58

16810,91

466300,49

466300,49

Proprietate Munic

561

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Tudor Vladimirescu 0200=4^

24025,69

898,56

24924,25

24924,25

Proprietate Munic

562

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Zona Gării 0300=17m; 14 g

3424,57

128,08

3552,65

3552,65

Proprietate Munic

563

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Zona Gării 0300=117m

3450,21

129,04

3579,25

3579,25

Proprietate Munic

564

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. 13 Decembrie - Blocuri 025(

946,05

35,38

981,43

981,43

Proprietate Munic

565

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Zona Berivoi 2286m

126889,98

4745,69

131635,67

131635,67

Proprietate Munic

566

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Vasile Alecsandri 0200=1 On

18267,63

683,21

18950,84

18950,84

Proprietate Munic

567

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii Tub premo01OO

216010,27

8078,78

224089,05

224089,05

Proprietate Munic

568

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Zona Berivoi 02OO=434m; £

240051,89

8977,94

249029,83

249029,83

Proprietate Munic

569

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. B-dul Unirii, 0 250=228m;

98614,92

3688,2

102303,12

102303,12

Proprietate Munic

570

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Libertății 10 guri scurgere;

597724,46

22354,89

620079,35

620079,35

Proprietate Munic

571

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Zona Berivoi

51725,7

1934,54

53660,24

53660,24

Proprietate Munic

572

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Teiului

136993,84

5123,57

142117,41

142117,41

Proprietate Munic

573

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Libertății

224414,73

8393,11

232807,84

232807,84

Proprietate Munic

574

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Combinat Chimic Bl=1,2 0 2i

178877,62

6690,02

185567,64

185567,64

Proprietate Munic

575

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. 13 Decembrie 025O=254m;

7251,4

271,2

7522,6

7522,6

Proprietate Munic

576

1.8.7.

Rețea canalizare

Cv. Vasile Alecsandri 0 200=34n

2563,53

95,88

2659,41

2659,41

Proprietate Munic

577

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. Garoafelor 0 300=114m; 3 <

5084,5

0

5084,5

5084,5

Proprietate Munic

578

1.8.7.

Branșament canal

Str. Titu Perția 19 branșamente

6071,94

227,09

6299,03

6299,03

Proprietate Munic

579

1.8.7.

Branșament canal

Str. Negoiu 37 branșamente

11824,31

442,23

12266,54

12266,54

Proprietate Munic

580

1.8.7.

Branșament canal

Str. Morii 20 branșamente

6391,53

239,04

6630,57

6630,57

Proprietate Munic

581

1.8.7.

Branșament canal

Str. George Coșbuc 16 branșan

5113,21

191,23

5304,44

5304,44

Proprietate Munic

582

1.8.7.

Branșament canal

Str. Vasile Alecsandri 3 branșan

958,73

35,86

994,59

994,59

Proprietate Munic

583

1.8.7.

Branșament canal

Str. 13 Decembrie 29 branșame

9267,7

346,61

9614,31

9614,31

Proprietate Munic

584

1.8.7.

Branșament canal

Str. Nicolae Bălcescu 12 branșa

3834,92

< 143/43

3978,35

3978,35

Proprietate Munic

585

1.8.7.

Branșament canal

Str. Parcului 11 branșamente

3515,34

131,47

3646,81

3646,81

Proprietate Munic

586

1.8.7.

Branșament canal

Str. Școlii 12 branșamente

3834,92

143,43

3978,35

3978,35

Proprietate Munic

587

1.8.7.

Branșament canal

Str. Câmpului 28 branșamente

8948,13

334,66

9282,79

9282,79

Proprietate Munic

588

1.8.7.

Branșament canal

Str. Mihai Viteazu 18 branșamen

5752,37

215,14

5967,51

5967,51

Proprietate Munic

589

1.8.7.

Branșament canal

Str. Doamna Stanca 10 branșan

3195,76

119,52

3315,28

3315,28

Proprietate Munic

590

1.8.7.

Branșament canal

Str. Octavian Paler 10 branșame

3195,76

119,52

3315,28

3315,28

Proprietate Munic

591

1.8.7.

Branșament canal

Str. Mihai Eminescu 5 branșame

1597,88

59,76

1657,64

1657,64

Proprietate Munic

592

1.8.7.

Branșament canal

Str. Dr. loan Șenchea 18 branșai

5752,37

'215,14

'        5967,51

5967,51

Proprietate Munic

593

1.8.7.

Branșament canal

Str. Tudor Vladimirescu 12bran:

3834,92

143,43

3978,35

3978,35

Proprietate Munic

594

1.8.7.

Branșament canal

Str. Lăcrămioarelor 11 branșami

3515,34

131,47

3646,81

3646,81

Proprietate Munic

595

1.8.7.

Branșament canal

Str. Mălinului 1 branșament

319,57

11,95

331,52

331,52

Proprietate Munic

596

1.8.7.

Branșament canal

Str. Cetății 3 branșamente

958,73

35,86

994,59

994,59

Proprietate Munic

597

1.8.7.

Branșament canal

Str. Oltului 6 branșamente

1917,45

71,71

1989,16

1989,16

Proprietate Munic

598

1.8.7.

Branșament canal

Str. Crinului 3 branșamente

958,73

35,86

994,59

994,59

Proprietate Munic

599

1.8.7.

Branșament canal

Str. Gladiolelor 3 branșamente

958,73

35,86

994,59

994,59

Proprietate Munic

600

1.8.7.

Branșament canal

Str. Bujorului 12 branșamente

3834,92

143,43

3978,35

3978,35

Proprietate Munic

601

1.8.7.

Branșament canal

Str. 13 Decembrie 1 branșamen

242,77

9,08

251,85

251,85

Proprietate Munic

602

1.8.7.

Branșament canal

Str. 13 Decembrie 1 branșamen

140,76

5,26

146,02

146,02

Proprietate Munic

603

1.8.7.

Branșament canal

Str. Garoafelor 6 branșamente

2105,11

78,73

2183,84

2183,84

Proprietate Munic

604

1.8.7.

Branșament canal

Str. Narciselor 23 branșamente

8069,59

301,8

8371,39

8371,39

Proprietate Munic

605

1.8.7.

Branșament canal

Str. Panseluțelor 17 branșament

5964,48

223,07

6187,55

6187,55

Proprietate Munic

606

1.8.7.

Branșament canal

Str. Magnoliei 50 branșamente

17542,6

656,09

18198,69

18198,69

Proprietate Munic

607

1.8.7.

Branșament canal

Str. Lalelelor 11 branșamente

3859,37

144,34

4003,71

4003,71

Proprietate Munic

608

1.8.7.

Branșament canal

Str. Zorelelor 7 branșamente

2455,96

91,85

2547,81

2547,81

Proprietate Munic

609

1.8.7.

Branșament canal

Str. Livezii 12 branșamente

4210,23

157,46

4367,69

4367,69

Proprietate Munic

610

1.8.7.

Branșament canal

Str. Aron Pumnu 3 branșamente

1052,55

39,37

1091,92

1091,92

Proprietate Munic

611

1.8.7.

Branșament canal

Str. Câmpului 3 branșamente

1052,55

39,37

1091,92

1091,92

Proprietate Munic

612

1.8.7.

Branșament canal

Str. Cerbului 4 branșamente

1403,41

52,49

1455,9

1455,9

Proprietate Munic

613

1.8.7.

Branșament canal

Str. Târgului 5 branșamente

1754,26

65,61

1819,87

1819,87

Proprietate Munic

614

1.8.7.

Branșament canal

Str. Macului 2 branșamente

701,7

26,24

727,94

727,94

Proprietate Munic

615

1.8.7.

Branșament canal

Str. Mică 2 branșamente

701,7

26,24

727,94

727,94

Proprietate Munic

616

1.8.7.

Branșament canal

Str. Mălinului 1 branșament

350,85

13,12

363,97

363,97

Proprietate Munic

617

1.8.7.

Branșament canal

Str. lazu Morii 1 branșament

350,85

13,12

363,97

363,97

Proprietate Munic

618

1.8.7.

Branșament canal

Str. Titu Perția 1 branșament

138,65

5,19

143,84

143,84

Proprietate Munic

619

1.8.7.

Branșament canal

Str. George Coșbuc 2 branșame

277,3

10,37

287,67

287,67

Proprietate Munic

620

1.8.7.

Branșament canal

Str. Vasile Alecsandri 2 branșanr

277,3

10,37

287,67

287,67

Proprietate Munic

621

1.8.7.

Branșament canal

Str. Parcului

138,65

5,19

143,84

143,84

Proprietate Munic

622

1.8.7.

Branșament canal

Str. Doamna Stanca

138,65

5,19

143,84

143,84

Proprietate Munic

623

1.8.7.

Branșament canal

Str. Oltului

138,65

5,19

143,84

143,84

Proprietate Munic

624

1.8.7.

Branșament canal

Str. Mălinului

138,65

5;19

143,84

143,84

Proprietate Munic

625

1.8.7.

Branșament canal

Str. Gladiolelor

138,65

5,19

143,84

143,84

Proprietate Munic

626

1.8.7.

Branșament canal

Str. Zorelelor

138,65

5,19

143,84

143,84

Proprietate Munic

627

1.8.7.

Branșament canal

Str. Podului

138,65

5,19

143,84

143,84

Proprietate Munic

628

1.8.7.

Branșament canal

Str. 13 Decembrie

300,78

11,25

312,03

312,03

Proprietate Munic

629

1.8.7.

Branșament canal

Str. Parcului

797,46

\     29,83

827,29

827,29

Proprietate Munic

630

1.8.7.

Racord canal

Str. Doamna Stanca

221,29

8,28

229,57

229,57

Proprietate Munic

631

1.8.7.

Racord canal

Str. 13 Decembrie

221,29

\   8,28

229,57

229,57

Proprietate Munic

632

1.8.7.

Racord canal

Str. Magnoliei

221,29

3.28

..o''     229,57

229,57

Proprietate Munic

633

1.8.7.

Racord canal

Str. Școlii

221,29

8,28

229,57

229,57

Proprietate Munic

634

1.8.7.

Racord canal

Str. Titu Perția

221,29

8,28

229,57

229,57

Proprietate Munic

635

1.8.7.

Racord canal

Str. Vasile Alecsandri

210,55

7,87

218,42

218,42

Proprietate Munic

636

1.8.7.

Racord canal

Str. Negoiu 9 racorduri

1894,98

70,87

1965,85

1965,85

Proprietate Munic

637

1.8.7.

Racord canal

Str. Nicolae Bălcescu

210,55

7,87

218,42

218,42

Proprietate Munic

638

1.8.7.

Racord canal

Str. Livezii

210,55

7,87

218,42

218,42

Proprietate Munic

639

1.8.7.

Racord canal

Str. Titu Perția 5 racorduri

1052,77

39,37

1092,14

1092,14

Proprietate Munic

640

1.8.7.

Racord canal

Str. Negoiu 2 racorduri

446,72

16,71

463,43

463,43

Proprietate Munic

641

1.8.7.

Racord canal

Str. Lalelelor

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

642

1.8.7.

Racord canal

Str. Dr. loan Șenchea

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

643

1.8.7.

Racord canal

Str. Doamna Stanca

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

644

1.8.7.

Racord canal

Str. Panseluțelor

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

645

1.8.7.

Racord canal

Str. Târgului

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

646

1.8.7.

Racord canal

Str. Tăbăcari 2 racorduri

446,72

16,71

463,43

463,43

Proprietate Munic

647

1.8.7.

Racord canal

Str. Cânepii

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

648

1.8.7.

Racord canal

Str. Titu Perția

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

649

1.8.7.

Racord canal

Str. Zorelelor

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

650

1.8.7.

Racord canal

Str. Magnoliei

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

651

1.8.7.

Racord canal

Str. Garoafelor 4 racorduri

893,42

33,41

926,83

926,83

Proprietate Munic

652

1.8.7.

Racord canal

Str. Școlii

223,35

8,35

231,7

231,7

Proprietate Munic

653

1.8.7.

Racord canal

Str. Octavian Paler 4 racorduri

893,42

33,41

926,83

926,83

Proprietate Munic

654

1.8.7.

Racord canal

Cv. Negoiu

282,11

10,55

292,66

292,66

Proprietate Munic

655

1.8.7.

Racord canal

Cv. Tudor Vladimirescu

2380,5

89,03

2469,53

2469,53

Proprietate Munic

656

1.8.7.

Racord canal

Cv. Tudor Vladimirescu

21511,49

804,53

22316,02

22316,02

Proprietate Munic

657

1.8.7.

Racord canal

Cv. Zona Gării bl.B

1398,6

52,31

1450,91

1450,91

Proprietate Munic

658

1.8.7.

Racord canal

Cv. Zona Gării bl.A

1716,44

64,19

1780,63

1780,63

Proprietate Munic

659

1.8.7.

Racord canal

Cv. Vasile Alecsandri bl.7

7825,36

292,67

8118,03

8118,03

Proprietate Munic

660

1.8.7.

Racord canal

Cv. Zona Gării

1603,51

59,97

1663,48

1663,48

Proprietate Munic

661

1.8.7.

Racord canal

Cv. Tudor Vladimirescu bl. 1,2,3/

11951,06

446,97

12398,03

12398,03

Proprietate Munic

662

1.8.7.

Racord canal

Cv. 13 Decembrie bl.2,3,5,6

2477,07

92,64

2569,71

2569,71

Proprietate Munic

663

1.8.7.

Racord canal

Cv. B-dul Unirii bl.7A,4A

2547,04

95,26

2642,3

2642,3

Proprietate Munic

664

1.8.7.

Racord canal

Cv. B-dul Unirii bl.7A,4A

3499,5

,130,88

X3630.38

3630,38

Proprietate Munic

665

1.8.7.

Racord canal

Cv. Luncii bl.4,5,6

66957,86

2504,22

69462,08

69462,08

Proprietate Munic

666

1.8.7.

Racord canal

Cv. B-dul Unirii

5172,51

193,45

5365,96

5365,96

Proprietate Munic

667

1.8.7.

Racord canal

Cv. Teiului

21817,72

815,98

22633,7

22633,7

Proprietate Munic

668

1.8.7.

Racord canal

Cv. Teiului bl.44A

1636,3

61,2

1697,5

1697,5

Proprietate Munic

669

1.8.7.

Racord canal

Cv. Teiului

16725,57

\ ‘625,54

17351,11

17351,11

Proprietate Munic

'/ 670

1.8.7.

Racord canal

Cv. Luncii

3912,1

\ 146,31

4058,41

4058,41

Proprietate Munic

883

1.6.4.

CLĂDIRE POST DIS

CLĂDIRE

58838,27

2200,55

61038,82

61038,82

Domeniul public e

884

1.8.12.

ST.EXPL.ALIM.APA

Statie

13414,66

501.7T

13916,37

13916,37

Domeniul public e

885

1.8.6.

Rețea apă Făgăraș

0 50 = 457 m

11,67

0,44

12,11

12,11

Domeniul public s

886

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE cas.

împrejmuire

994,82

0

994,82

994,82

Domeniul public e

887

2.1.16.6.

LINIE ELECTRICA T

Linie electrica

470,92

0

470,92

470,92

Domeniul public s

888

1.8.11.

REZERVOR INGROI

100MC 5M ADINCIME

7872,3

294,42

8166,72

8166,72

Domeniul public e

889

1.3.7.1.

DRUM INCINTA CAF

drum

413,28

0

413,28

413,28

Domeniul public e

890

1.8.6.

Conducta APA AZB.

025O=857m, 02OO=4O5m, 0300

96,44

0

96,44

96,44

Domeniul public s

891

1.8.1.

PUȚURI FORATE la

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public s

892

1.8.1.

PUȚURI FORATE la;

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public e

893

1.8.1.

PUȚURI FORATE la:

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public e

894

1.8.1.

PUȚURI FORATE la

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public e

895

1.8.1.

PUȚURI FORATE la:

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public s

896

1.8.1.

PUȚURI FORATE la

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public e

897

1.8.1.

PUȚURI FORATE la

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public e

898

1.8.1.

PUȚURI FORATE la:

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public e

899

1.8.1.

PUȚURI FORATE la;

50 M ADINCIME

307,31

0

307,31

307,31

Domeniul public s

900

2.1.16.6.

LINIE DE CABLU SU

Linie cablu

12,86

0

12,86

12,86

Domeniul public e

901

1.8.6.

Conducte apă otel HI

0 300 = 4.805 m, 9C, TV, 240 m

205,76

0

205,76

205,76

Domeniul public s

902

1.8.6.

Conducta APA AZB.

025O=5173M.6CAMINE

69,92

0

69,92

69,92

Domeniul public s

903

1.8.6.

C APA OTEL Savas

01 OO=23OOM,08O=5662M.

1077,36

0

1077,36

1077,36

Domeniul public e

904

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

13,41

0

13,41

13,41

Domeniul public e

905

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

13,41

0

13,41

13,41

Domeniul public e

906

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

13,41

0

13,41

13,41

Domeniul public e

907

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

13,41

0

13,41

13,41

Domeniul public e

908

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

13,41

0

13,41

13,41

Domeniul public e

909

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

13,41

0

13,41

13,41

Domeniul public e

910

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

13,41

0

13,41

13,41

Domeniul public e

911

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

13,41

0

13,41

13,41

Domeniul public e

912

1.8.7.

CĂMINE PT.ARMAT

1,5 M ADINCIME

11,02

0

11,02

11,02

Domeniul public e

913

1.8.3.

PUȚURI CAPTARE/

puțuri

16909,55

0

16909,55

16909,55

Domeniul public a

914

1.8.3.

PUȚURI CAPTARE/

puțuri

16909,55

0

16909,55

16909,55

Domeniul public a

915

1.8.3.

PUȚURI CAPTARE/

puțuri

16909,55

0

16909,55

16909,55

Domeniul public a

916

1.8.3.

PUȚURI CAPTARE/

puțuri

16909,55

7,70

16909,55

16909,55

Domeniul public a

917

1.8.3.

PUȚURI CAPTARE /

puțuri

16909,55

0

\  16909,55

16909,55

Domeniul public a

918

1.8.6.

CONDUCTA ADUCT

03OO=9978M.

8365,5

0

8365,5

8365,5

Domeniul public a

919

1.8.11.

REZ. SEMIINGROPZ

1000MC

31489,17

1177,69

32666,86

32666,86

Domeniul public a

920

1.8.11.

REZ. SEMIINGROPZ

1000MC

31489,17

1177,69

32666,86

32666,86

Domeniul public a

921

2.1.16.6.

REȚEA ELECTRICA

rețea

627,07

0

627,07

627,07

Domeniul public a

922

1.8.6.

Rețea APA TUB AZB

015O=1OOM, 02OO=1OOM.

12434,09

0

12434,09

12434,09

Domeniul public a

923

1.8.6.

COND.APA TV.OTE

0273/8=22OM, 325/9=225M, 04:

32735,33

0

32735,33

32735,33

Domeniul public a

924

1.8.6.

COND. ALIM.APA TE

09"SI 4"=3540M.

84153,64

0.

84153,64

84153,64

Domeniul public a

925

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

926

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

927

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

928

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

929

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

930

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

931

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

932

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

933

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

934

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

935

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

936

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

937

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

938

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

939

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

940

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

941

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

942

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

943

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

944

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

945

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

946

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

947

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

948

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

949

1.8.6.

HIDRANTI DE INCEI

hidranti

226,46

0

226,46

226,46

Domeniul public a

950

1.8.7.

CĂMINE VIZITARE F

cămine

547,06

0

547,06

547,06

Domeniul public a

951

1.8.7.

CĂMINE VIZITARE F

cămine

547,06

0

547,06

547,06

Domeniul public a

952

1.8.7.

CĂMINE VIZITARE F

cămine

547,06

0

547,06

547,06

Domeniul public a

953

1.8.7.

CĂMINE VIZITARE F

cămine

547,06

0

547,06

547,06

Domeniul public e

954

1.8.7.

CĂMINE VIZITARE F

cămine

547,06

0

547,06

547,06

Domeniul public e

955

1.8.7.

CĂMINE VIZITARE F

cămine

547,06

0

547,06

547,06

Domeniul public e

956

1.8.7.

CĂMINE VIZITARE F

cămine

547,06

0

547,06

547,06

Domeniul public e

957

1.8.7.

CĂMINE VIZITARE F

cămine

547,06

0

547,06

547,06

Domeniul public e

958

1.8.1.

PUȚURI FORATE C/

puțuri

18177,57

0

18177,57

18177,57

Domeniul public s

959

1.8.1.

PUȚURI FORATE C?

puțuri

18177,57

1

0

18177,57

18177,57

Domeniul public e

960

1.8.1.

PUȚURI FORATE C/

puțuri

18177,57

1

0

18177,57

18177,57

Domeniul public s

961

1.8.1.

PUȚURI FORATE C?

puțuri

18177,57

\ ■

0

18177,57

18177,57

Domeniul public e

962

1.8.1.

PUȚURI FORATE d

puțuri

18177,57

0

18177,57

18177,57

Domeniul public e

963

1.3.7.1.

DRUMURI INT.LA PI

drumuri

1,23

0

1,23

1,23

Domeniul public e

964

2.1.16.6.

INSTALAȚIE ELECT

instalație

1208,28

0

1208,28

1208,28

Domeniul public e

965

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

966

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

967

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

968

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

969

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

970

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

971

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

972

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

973

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

974

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public e

975

1.8.1.

PUȚURI PT.ALIMEN

puțuri

47816,42

0

47816,42

47816,42

Domeniul public s

976

1.8.7.

Cabină puț beton Bl.

cabina

338,25

0

338,25

338,25

Domeniul public e

977

2.1.16.6.

DEVIERI ELCABLU

cablu

392,41

0

392,41

392,41

Domeniul public e

978

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

979

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

980

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

981

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

982

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public s

983

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public s

984

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

985

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

986

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

987

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

988

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

989

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

990

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

991

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

992

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

993

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

994

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

0

35261,98

35261,98

Domeniul public s

995

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

35261,98

--0

35261,98

35261,98

Domeniul public e

996

1.8.1.

PUȚURI FORATE Pc

puțuri

105667,99

f- 0

105667,99

105667,99

Domeniul public s

997

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public c

998

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

999

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1000

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1001

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public s

1002

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1003

1.8.7.

CABINE PREF.DIN

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public s

1004

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

1 '0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1005

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public s

1006

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1007

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1008

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1009

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public s

1010

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public s

1011

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1012

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1013

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public s

1014

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1015

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public s

1016

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1017

1.8.7.

CABINE PREF.DIN E

cabine

15168,34

0

15168,34

15168,34

Domeniul public e

1018

1.8.6.

Conducte refulare la

0300 = 825 m, 350 =564 m, 150

3835,58

143,45

3979,03

3979,03

Domeniul public s

1019

1.8.6.

CONDUCTA REFUL.

01O8=147M.

3199,31

119,65

3318,96

3318,96

Domeniul public s

1020

1.8.6.

CONDUCTA ADUCI

05OO=975OM. PREMO06OO=19

1606941,64

60099,62

1667041,26

1667041,26

Domeniul public e

1021

1.8.6.

Cond. ad. tub oțel PC

0521 = 1.573 m, 0810 =83 m, 0

13746,57

514,12

14260,69

14260,69

Domeniul public s

1022

1.5.9.

PLATFORMA BETOI

platforma

4483,87

0

4483,87

4483,87

Domeniul public e

1023

1.8.11.

REZERVOARE SEM

1000 mc

78722,94

2944,24

81667,18

81667,18

Domeniul public s

1024

1.8.11.

REZERVOARE SEM

1000 mc

78722,94

2944,24

81667,18

81667,18

Domeniul public e

1025

1.8.11.

REZERVOARE SEM

1000 mc

78722,94

2944,24

81667,18

81667,18

Domeniul public e

1026

1.8.11.

REZERVOARE SEM

1000 mc

78722,94

2944,24

81667,18

81667,18

Domeniul public e

1027

2.1.16.6.

REȚELE ELECTRICI

rețele

69,92

0

69,92

69,92

Domeniul public e

1028

2.1.16.6.

Rețea el. la puțuri (sl

rețea

2408,38

0

2408,38

2408,38

Domeniul public e

1029

2.1.16.6.

Rețea el. exterioara

rețea

3352,08

0

3352,08

3352,08

Domeniul public e

1030

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE STIL

împrejmuire

15365,07

0

15365,07

15365,07

Domeniul public e

1031

1.3.7.1.

DRUM ACCES LA PI

drum

1350,94

0

1350,94

1350,94

Domeniul public e

1032

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOh

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public s

1033

1.8.7.

CĂMINE DIN BETO^

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1034

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOh

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1035

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1036

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

, 0

1003,47

1003,47

Domeniul public c

1037

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1038

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOFi

cămine

1003,47

/

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1039

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

i

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1040

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

|

0

-       1003,47

1003,47

Domeniul public e

1041

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

\

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1042

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

\

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1043

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1044

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

' 0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1045

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public c

1046

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1047

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1048

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1049

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1050

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public s

1051

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1052

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1053

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public e

1054

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public s

1055

1.8.7.

CĂMINE DIN BETOb

cămine

1003,47

0

1003,47

1003,47

Domeniul public s

1056

2.1.16.6.

Rețea energie electri<

rețea

5906,68

0

5906,68

5906,68

Domeniul public e

1057

2.1.16.6.

REȚELE EL.EXTERI

rețele

698,76

0

698,76

698,76

Domeniul public e

1058

1.8.6.

Rețea APA AZBOCIb

01OO=496M.

11802,81

0

11802,81

11802,81

Domeniul public e

1059

1.8.6.

Rețea APA AZBOCII\

01OO=179OM

49737,31

0

49737,31

49737,31

Domeniul public s

1060

1.8.6.

Rețea APA AZBOCIb

025O=1716M.

93804,61

0

93804,61

93804,61

Domeniul public e

1061

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

466,62

17,45

484,07

484,07

Domeniul public e

1062

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

466,62

17,45

484,07

484,07

Domeniul public e

1063

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

466,62

17,45

484,07

484,07

Domeniul public e

1064

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

379,17

0

379,17

379,17

Domeniul public e

1065

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

379,17

0

379,17

379,17

Domeniul public e

1066

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

379,17

0

379,17

379,17

Domeniul public e

1067

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

379,17

0

379,17

379,17

Domeniul public e

1068

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1069

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1070

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public s

1071

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1072

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1073

1.8.7.

CĂMINE PT.REȚEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1074

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1075

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1076

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

.0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1077

1.8.7.

CĂMINE PT.RETEA

cămine

1432,02

0

1432,02

1432,02

Domeniul public e

1078

1.8.1.

PUȚURI FORATE 11

puțuri

120047,19

0

120047,19

120047,19

Domeniul public a

1079

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP)

TR.I 1971 T-10M.

4,11

4,11

4,11

Domeniul public e

1080

1.8.6.

BRANȘAMENTE APj

TR.I 1971 1"=6M.

4,11

1        0

4,11

4,11

Domeniul public c

1081

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP,

TR.I 1971 1"=6M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1082

1.8.6.

BRANȘAMENTE APl

TR.I 1971 1"=12M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1083

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 T-12M.

4,11

<0

4,11

4,11

Domeniul public e

1084

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 T-14M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1085

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=7M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1086

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1'=9M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1087

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 T-10M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1088

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=10M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1089

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=4M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1090

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=5M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1091

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=6M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public s

1092

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=4M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1093

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 3/4"=6M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1094

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=5M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1095

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=9M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1096

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 T-12M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public s

1097

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 11/2"=42M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1098

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=10M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1099

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=45M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public s

1100

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=13M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1101

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 T-62M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1102

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=7M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1103

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=4M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public s

1104

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=7M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1105

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=7M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1106

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 3/4"=6M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public s

1107

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=6M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1108

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 3/4"=18M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1109

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 3/4"=18M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public s

1110

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=7M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1111

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1/2"=5M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1112

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=10M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public s

1113

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP

TR.I 1971 1"=10M.

4,11

0

4,11

4,11

Domeniul public e

1114

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 3/4"=6M.

4,12

0

4,12

4,12

Domeniul public e

1115

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 3/4"=6M.

4,12

0

4,12

4,12

Domeniul public e

1116

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 3/4"=9M.

4,12

So

4,12

4,12

Domeniul public e

1117

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 3/4"=5M.

4,12

0

4,12

4,12

Domeniul public e

1118

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=18M.

4,12

0

4,12

4,12

Domeniul public s

1119

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=8M.

4,12

•o

4,12

4,12

Domeniul public e

1120

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 T-8M.

4,12

0

4,12

4,12

Domeniul public e

1121

1.8.6.

BRANȘAMENTE APJ

TR.I 1971 1H=8M.

4,12

0|

4,12

4,12

Domeniul public e

1122

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=16M.

4,12

0

4,12

4,12

Domeniul public e

1123

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"=9M.

4,12

0

4,12

4,12

Domeniul public e

1124

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 3M.

4,11

.0

4,11

4,11

Domeniul public e

1125

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 5M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1126

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 5M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1127

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 13M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1128

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 3M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1129

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 5M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1130

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 4M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1131

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 17M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1132

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 15M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1133

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 4M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1134

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 6M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1135

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 6M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1136

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 10M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1137

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 5M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1138

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 10M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1139

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 6M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1140

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 T- 5M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1141

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 8M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1142

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 5M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1143

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 3M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1144

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 12M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1145

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 9M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1146

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 9M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public e

1147

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 5M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1148

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 19M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1149

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 1"= 6M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1150

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.I 1971 T'= 7M.

250,92

0

250,92

250,92

Domeniul public s

1151

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"=34M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public s

1152

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"= 9M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1153

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP,

TR.II 1971 T-4M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1154

1.8.6.

BRANȘAMENTE APj

TR.II 1971 T-6M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1155

1.8.6.

BRANȘAMENTE Ap]

TR.II 1971 1"=6M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1156

1.8.6.

BRANȘAMENTE APj

TR.II 1971 T-18M.

138,8

' 0

138,8

138,8

Domeniul public e

1157

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"= 6M.

138,8

' 0

138,8

138,8

Domeniul public e

1158

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 T-18M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1159

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"=11M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1160

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"=4M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1161

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 V=12M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1162

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP,

TR.II 1971 1"=12M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1163

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"=15M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1164

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"=12M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1165

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"=12M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1166

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

TR.II 1971 1"=12M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public s

1167

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

TR.II 1971 1"= 5M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1168

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

TR.II 1971 1"= 8M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public s

1169

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 T- 7M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public s

1170

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

TR.II 1971 1"= 9M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public s

1171

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

TR.II 1971 1"= 8M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1172

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

TR.II 1971 1"= 3M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1173

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

TR.II 1971 1"= 7M.

138,8

0

138,8

138,8

Domeniul public e

1174

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

T- 6M.

149,71

0

149,71

149,71

Domeniul public e

1175

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"= 6M.

149,71

0

149,71

149,71

Domeniul public s

1176

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

T- 7M.

149,71

0

149,71

149,71

Domeniul public e

1177

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"=18M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1178

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

1"=12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1179

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"= 4M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1180

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"= 5M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public s

1181

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"=12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1182

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"=12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1183

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"=6M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1184

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"=12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1185

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

1"= 6M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1186

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

1"=12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1187

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

T-12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1188

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

T-12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1189

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"= 8M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1190

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

1"= 5M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1191

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"=18M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1192

1.8.6.

BRANȘAMENTE AR

1"=12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1193

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP

1"= 6M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public c

1194

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

T-12M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public c

1195

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP

1"=13M.

192,12

.0

192,12

192,12

Domeniul public c

1196

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"= 6M.

192,12

' mo

192,12

192,12

Domeniul public c

1197

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"=10M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public c

1198

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

1"= 5M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public e

1199

1.8.6.

BRANȘAMENTE AP.

T- 6M.

192,12

0

192,12

192,12

Domeniul public c

1364

1.8.6.

Branșament apa

1" 6M Ion Creanga, 19

122,84

4,59

127,43

127,43

Proprietatea Mun

1365

1.8.6.

Branșament apa

032 8M Andrei Muresan, 64

1480,97

55,39

1536,36

1536,36

Proprietatea Mun

1366

1.8.6.

Branșament apa

075 450M Tudor Vladimirescu, E

18584,66

695,07

19279,73

19279,73

Proprietatea Mun

1367

1.8.7.

Racord canal

011O44M Parc 1 Mai, 17

5939,35

222,13

6161,48

6161,48

Proprietatea Mun

1368

1.8.6.

Branșament apa

032 12M Cimpului, 58A

1014,65

37,95

1052,6

1052,6

Proprietatea Mun

1369

1.8.6.

Branșament apa

025-32 30M 13 Decembrie

1343,69

50,25

1393,94

1393,94

Proprietatea Mun

1370

1.8.7.

Racord canal

0200 186M Parc 1 Mai

5232,14

195,68

5427,82

5427,82

Proprietatea Mun

1371

1.8.6.

Branșament apa

032 15M Aron Pumnu, 3A

554,64

20,74

575,38

575,38

Proprietatea Mun

1372

1.8.6.

Branșament apa

032 7M Parcului, 3

676,24

25,29

701,53

701,53

Proprietatea Mun

1373

1.8.6.

Branșament apa

032 16M Vlad Tepes

1180,82

44,16

1224,98

1224,98

Proprietatea Mun

1374

1.8.6.

Branșament apa

0150-200 135M Negoiu

31306,47

1170,86

32477,33

32477,33

Proprietatea Mun

1375

1.8.6.

Branșament apa

032 38M Parcului, 17

1495,75

55,94

1551,69

1551,69

Proprietatea Mun

1376

1.8.6.

Branșament apa

050 50M Parc 1 Mai

1723,73

64,47

1788,2

1788,2

Proprietatea Mun

1377

1.8.6.

Branșament apa

032 3.5M Mihai Viteazu, 1

2289,95

85,64

2375,59

2375,59

Proprietatea Mun

1378

1.8.6.

Branșament apa

032 11M Podului, 14

330,46

12,36

342,82

342,82

Proprietatea Mun

1379

1.8.6.

Branșament apa

020-32 193M Unirii, bloc 1

1037,53

38,8

1076,33

1076,33

Proprietatea Mun

1380

1.8.6.

Branșament apa

032 25M Negoiu, 2

689,77

25,8

715,57

715,57

Proprietatea Mun

1381

1.8.6.

Branșament apa

063-110 8M Negoiu, 151

4357,18

162,96

4520,14

4520,14

Proprietatea Mun

1382

1.8.7.

Racord canal

0200 8M Negoiu, 151

4357,18

162,96

4520,14

4520,14

Proprietatea Mun

1383

1.8.6.

Branșament apa

032 10M Scolii, 28

598,94

22,4

621,34

621,34

Proprietatea Mun

1384

1.8.6.

Branșament apa

040 50M T Vladimirescu, 80

5824,71

217,84

6042,55

6042,55

Proprietatea Mun

1385

1.8.6.

Branșament apa

032 8M M Viteazu, 28

1102,78

41,24

1144,02

1144,02

Proprietatea Mun

1386

1.8.7.

Canaliz.pluviala

0315 21 OM Tudor Vladimirescu,

24445,62

914,27

25359,89

25359,89

Proprietatea Mun

1387

1.8.7.

Racord canal

0200 89M Tudor Vladimirescu, E

15529,73

580,81

16110,54

16110,54

Proprietatea Mun

1388

1.8.6.

Branșament apa

032 3.25M Dr. loan Senchea, 13

408,27

0

426,27

426,27

Proprietatea Mun

1389

1.8.7.

Racord canal

0110 3.25M Dr. loan Senchea, 1

417,27

15,61

432,88

432,88

Proprietatea Mun

1390

1.8.6.

Branșament apa

032 7M Mihai Viteazu, 3

1461,85

54,67

1516,52

1516,52

Proprietatea Mun

1391

1.8.6.

Branșament apa

050 160M Tabacari (Casa Arma

37451,88

1400,7

38852,58

38852,58

Proprietatea Mun

1392

1.8.6.

Branșament apa

032 27M Cetatii, 38

2776,86

103,85

2880,71

2880,71

Proprietatea Mun

1393

1.8.6.

Branșament apa

090 11M Negiu, 157

3224,01

120,58

3344,59

3344,59

Proprietatea Mun

1394

1.8.7.

Racord canal

0200 11M Negiu, 157

3224,01

120,58

3344,59

3344,59

Proprietatea Mun

1395

1.8.7.

Racord canal

0110 26M Mircea Eliade, 19

7174,54

268,33

7442,87

7442,87

Proprietatea Mun

1396

1.8.6.

Branșament apa

050 10M Negoiu, 1

9205,57

344,29

9549,86

9549,86

Proprietatea Mun

1397

1.8.7.

Racord canal

0110 15.5M Negoiu,46

6328,83

236,7

6565,53

6565,53

Proprietatea Mun

1398

1.8.6.

Branșament apa

025 30M Plopului, bl. 6 A

504,76

18,88

523,64

523,64

Proprietatea Mun

1399

1.8.6.

Branșament apa

040 16M Doamna Stanca, 25

3244,51

121,34

3365,85

3365,85

Proprietatea Mun

1400

1.8.6.

Branșament apa

0110-160 23M Șoseaua Combin

16975,45

0

16975,45

16975,45

Proprietatea Mun

1401

1.8.6.

Branșament apa

032 4M Livezii 41-43

3601,26

134,69

3735,95

3735,95

Proprietatea Mun

1402

1.8.6.

Branșament apa

032 21M Tudor Vladimirescu, 14

2308,04

86,32

2394,36

2394,36

Proprietatea Mun

1403

1.8.6.

Branșament apa

032 12M Plopului, bloc 6A

1100,1

. \ \       * A

41,14

1141,24

1141,24

Proprietatea Mun

1404

1.8.6.

Branșament apa

032 35M Oxigenului, 2

5765,47

215,63

5981,1

5981,1

Proprietatea Mun

1405

1.8.6.

Rețea stradala apa

0200 820M Colonia Combinat

59810,58

2236,92

62047,5

62047,5

Proprietatea Mun

1406

1.8.6.

Branșament apa

032-50 15M Vasile Alecsandri, 2

1647,47

61,62

1709,09

1709,09

Proprietatea Mun

1407

1.8.6.

Branșament apa

025-32 075-110 91M lleni, 1

10449,49

390,81

10840,3

10840,3

Proprietatea Mun

1408

1.8.6.

Branșament apa

050 35M Plopului, bloc 12

4381\7

163,88

4545,58

4545,58

Proprietatea Mun

1409

1.8.6.

Branșament apa

090 155M Negoiu, 157

21577,72

807,01

22384,73

22384,73

Proprietatea Mun

1410

1.8.7.

Racord canaliz. Pluvi

090 155M Negoiu, 157

21576,7

\ k i . : 1 V'

806,97

22383,67

22383,67

Proprietatea Mun

1411

1.8.6.

Branșament apa

063 Negoiu, 147

5640,52

210,96

5851,48

5851,48

Proprietatea Mun

1412

1.8.6.

Branșament apa

032 2.5M Nicovalei, 15 A

736,07

27,53

763,6

763,6

Proprietatea Mun

1413

1.8.7.

Racord canal

011O2.5M Nicovalei, 15 A

736,08

27,53

763,61

763,61

Proprietatea Mun

X

Reabilitare capturi aductiuni CL 10 POS Mediu HCL

15413682,92

0

15413682,92

15413682,92

16.914.821,53

15.898.123,87

421.807,72

33.234.753,12

33.234.753,12

sold inaite de reevalua 32.812.945,40 reevaluare 2018         421.807,72

sold după reevaluare 33.234.753,12

ROMÂNIA JUDEL BRA§OV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 ' '          Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr. 372 Din data de 28.11.2018

 • - privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a primarului Municipiului Făgăraș nr. 37134/1 din 20.11.2018 din 2018 prin care Primarul Municipiului Făgăraș propune aprobarea și însușirea valorilor actualizate ale bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș, conform proceselor-verbale ale comisiei de reevaluare cu numerele 35269/06.11.2018, 36059/14.11.2018 și 36515/16.11.2018.

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților și avizul Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

Având în vedere:

 • - prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile Ordinului nr. 3471/2008 al Ministerului de Finanțe pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice,

 • - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 548/1998 cu aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municiipiilor și județelor,

în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) și lit d, alin. (6) pct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă și se însușește actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietate publică a Municipiului Făgăraș conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă și se însușește actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietate privată a Municipiului Făgăraș conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Secretarul Municipiului pentru comunicare, Direcția Buget-finanțe și Arhitect Șef.

Hotărâre s-a adoptat cu 15 voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința ordinară - 15

Prezenta hotărâre se comunică:

Instituției Prefectului Brașov

Primarul Municipiului Făgăraș

Secretarul Municipiului

Direcția Buget Finanțe

D.G.R.F.P. - Brașov

 • - Compartiment evidenta patrimoniu

Colecție

Afișare

Cod: F-50

ROMAN IA

Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

»

HOTĂRÂRE Nr. 140 Din data de 05 iulie 2017

Privind aprobarea actualizării Anexei nr. 3 la Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare nr. 9/2009 si încheierea unui/unor acte adiționale in acest sens

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit in ședința extrordinara,

Analizând referatul nr. 19476/04.07.2017 al Direcției Buget Finanțe prin care se propune etualizare anexei nr. 3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si analizare nr. 9/2009 si încheierea unui/unor acte adiționale in acest sens

Ținând cont de prevederile HCL nr. 21/2009 si HCL nr. 41/2009 , HCL nr. 139/05.07.2017 tivind trecerea in patrimoniul Municipiului Fagaras a mijloacelor fixe aferente obiectivului de westitii „ Reabilitare rețea de apa ....” precum si Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de imentare cu apa si canalizare nr. 9/2009, încheiat cu SC APA CANAL SA SIBIU, Recepția nr 70/20.04.2016 in valoare de 15.413.682,92 lei, recepția nr. 1664/28.01.2016 în valoare de *4440,95 lei si HCL nr. 142/2015 privind reevaluarea patrimoniului la suma de 416.830,75 lei

In conformitate cu prevederile art.4, alin.2, art.59 din OUG 54/2006, ale oug 198/2005, ale 112, alin. 1, lit.e,art.21, alin.l din Legea 241/2006, privind serviciile de apa si canalizare, precum gle Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitatii publice cu modificările si completările erioare

In temeiul art.36, alin.6, lit.a,pct.2, art 45 alin 2 lit b si alin 3 si art 115 alin 1 lit b din Legea 15/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE: r |ț?

Art.l Se aproba actualizarea Anexei 3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Wcipiului Fagaras, concesionate către SC APA CANAL SA Sibiu, conform Contractului de '^gare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare” , de la suma de 16.497.990,78 lei de 01.01.2015 la suma de 32.812.945,40 lei la data de 30.06.2017 - reprezentând bunuri j domeniul public. Valoarea concesiunii la data de 01.01.2015 se suplimentează astfel:

 • - cu valoarea de 416.830,75 lei, provenita din reevaluarea in anul 2015 a bunurilor concesionate,


cu valoarea lucrărilor de reabilitare in valoare de 484.440,95 lei - Rețea apa si branșamente str. Negoiu , obiectiv finanțat din Fondul IID

cu valoarea de 15.413.682,92 lei, reprezentând valoarea investițiilor “

Reabilitatarea captării s^aductiunilor pentru Municipiul Fagaras - CL 10

Actualizarea se face prin Încheierea unui/ unor acte adiționale la Contractul de

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, : prin Direcția Buget - Finanțe


Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința - 14

Prezenta Hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului Județului Brașov

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Direcției Buget Finanțe - Compartimetul Buget

 • - Arhitect Sef

 • - Colecție

 • - Birou Unic

 • - Comp Evidenta Patrimoniu

 • - sC APA CANAL SA SIBIU