Hotărârea nr. 84/2021

HOTĂRÂREA NR.84 din data de 31 martie 2021 1 \ f- . - - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii - “Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş“ Componenta B - a proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnazi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268.2^3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primariâ-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.84 din data de 31 martie 2021

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții -“Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș“ Componenta B -a proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”- cod SMIS 123133

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 30299 din 15.03.2021 al Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș",

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 30299/idin 15.03.2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Analizând indicatorii tehnico-economici prezentați în anexa 1 - principalii indicatori tehnico-economici și anexa 2 - devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș“, parte integrantă din proiectul hotărâre,

Luând în considerare prevederile Hotărârii de guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin (1) și alin. (2), lit b) și lit c), art 139 alin. (3), lit.g) și lit. i) și art.196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș“, conform anexei 1 - principalii indicatori tehnico-economici și anexei 2 - deviz general actualizat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, Gheorghe SUCACIU, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MARIUS-IOAN CERGHIZAN


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA I
Hotărârea s-a adoptat cu un nr. de 16 voturi pentru.

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - i ex. Dosar de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar General

  • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

  • - 1 ex. Birou Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale

  • - lex. Afișare

Cod F- 50


1. Indicatorii minimali; respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cy TVA si respectiv, fara TVA, din care construcții montaj (C<M}, in conformitate cu devizul general

Denumire

Valoare (tara TVA}

TVA

Valoare (inclusiv TVA}

lei

lei

lei

TOTAL GENERAL

8.572.475,28

1.613.673,74

10.186.149,02

din care C+M

7.223.237,58

1.372.415,14

8.595.652,72

2o Indicatori minimali, respectiv indicatorii de performanta - elemente

fi zice/capacitate fizice care indica atingerea tintei obiectivului de investitii - si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:Nr.

Crt.

Indicatori

Unitate de măsură

Cantitate

1

Lucrări de străzi

m

6.589

ANTEPRENOR ;

ASOCIEREA SC EUROPAN PROD SA - SC IMPECABIL SRL - SC ROUTE CONCEPT SRL - S.C. RIA DESIGN

CONSULTING S.R.L.

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT privind cheltuielile necesare realizării

"Reabilitare rețea de străzi urbane in Municipiul Fagaras"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare totala (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL I - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

39,540.51

7,512.70

47,053.21

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea in starea inițiala

44,652.19

8,483.92

53,136.11

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL I

84,192.70

15,996.61

100,189.31

CAPITOLUL II - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL II

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL III - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1.Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

251,413.85

47,768.63

299,182.48

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

^-0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

' 0.00

*   0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

57,000.00

'' ■■

f rb,83o:oo

t. ; , 67/830.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor /acordurilor/autorizatiilor

0.00

*

i x

./ * 0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

10,000.00

'f900.00

f1,900.00

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de execuție

184,413.85

35:038.63

219,452.48

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

170,804.62

32,452.88

203,257.50

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

160,300.42

30,457.08

190,757.50

Auditul financiar

10,504.20

1,995.80

12,500.00

3.8.

Asistenta tehnica

100,706.92

19,134.31

119,841.23

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

48,706.92

9,254.31

57,961.23

j

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

35,706.92

6,784.31

42,491.23

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

52,000.00

9,880.00

61,880.001

TOTAL CAPITOLUL III

530,925.39

100,875.82

631,801.21

CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

7,062,357.50

1,341,847.93

8,404,205.43

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

| 43.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

! 4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL IV

7,062357.50

1,341,847.93

8,404,205.43

CAPITOLUL V - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

76,68738

14,570.60

91,257.98

5.1.1.Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

76,68738

14,570.60

91,257.98

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

99,455.61

3,800.00

103,255.61

5.2.1.Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

\5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitafii lucrărilor fie construcții

36,116.19

0.00

36,116.19

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7,223.24

0.00

7,223.24

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

36,116.19

0.00

36,116.19

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiiniare

20,000.00

3,800.00

23,800.00

i 5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

714,655.02

135,734.45

<850,439.47

j 5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

4,201.68

/ 79832

5,000.00

|TOTAL CAPITOLUL V

894,999.69

154^5338

1,049,953.07

CAPITOLUL VI - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

\Pregatirea personalului de exploatare

0.00

0,00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

'0.001

TOTAL CAPITOLUL VI

0.00

3.®C

,0^00

TOTAL GENERAL

8,572,475.28

1,613,673.74

10,136349.02

[         din care: C+M (1.2+13+1.4+2+4.11+4.2+5.1.1)

7,223,237.58

1372,415.14

8,595,652.72

ANTEPRENOR :

BENEFICIAR:


ASOCIEREA SC EURO?AN PROB SA - SC IMPECABIL SRL -SC ROUTi CONCEPT SRL - S.C. REA DESIGN CONSULTINGMUNICIPIUL FAGifc^S

_ /  / ^U^lcipu/i

vi % ' /