Hotărârea nr. 83/2021

HO TÂRÂRE Anr.83 din data de 31 martie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2021 (extraordinară-de îndată)

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O C0NBDL8UL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HO TÂRÂRE Anr.83 din data de 31 martie 2021

-privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2021 (extraordinară-de îndată)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței extraordinare-de îndată din data de 26 februarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2021 (extraordinară-de îndată), conform anexei avand 2 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MARIUS-IOAN CERGHIZAN
Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -15

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar

  • - lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primariaTagaras.ro, Email: secretariat@prirq?.ia-fagarâs.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 26 FEBRUARIE 2021 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 18:45.

Doamna președinte de ședință - Cențiu Magdalena Florina: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 14 consilieri, absenți-4 consilieri: dl.Colibas Madalin, d-na Crăciun Monica, dl.Cupu Lucian si d-na Paicu Cristina (14 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție).

Din partea primăriei participa: d-na secretar general -Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, d-na Maria Suciachi -director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras, dl.Bogdan Nicolae- președinte Consiliului de administrație a S.C.Salco Serv S.A Fagaras.

Doamna președinte - Cențiu Magdalena Florina: "Propun ca înainte de toate, sa intrerupem ședința pentru a se desfasura doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia de urbanism si comisia de integrare europeana, după care revenim la ședința.”

Doamna președinte - Cențiu Magdalena Florina:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti).

Se intrerupe ședința extraordinara-de indata pentru a se desfasura doua comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisia de urbanism si comisia de integrare europeana.

Doamna președinte - Cențiu Magdalena Florina:"Revenim la ședința extraordinara-de indata după desfasurarea celor doua comisii de specialitate ale consiliului local, unde proiectul de hotarare înscris pe ordinea de zi a primit aviz favorabil cu mențiunea in comisiile consiliului local de astazi ca in tariful de 16 lei a S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021, cota de dezvoltare este inclusa. Așadar, ședința este legal constituita, convocata de o treime din numărul consilierilor locali in funcție din cadrul Consiliului Local Fagaras. Proiectul de hotarare a mai fost discutat si in alte dati, a fost si este publicat si pe site-ul Primăriei Fagaras, a mai fost dezbătut si la comisiile consiliului local din data de 18 februarie 2021.”

Doamna președinte - Cențiu Magdalena Florina: "Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum și stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.79/26.02.2021.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Doamna președinte:Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum și stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru si 4 abțineri: dl.Stirbu Cosmin, dl.Butunoiu Nicolaie, dl.Ludu Cristian si dl.Gavrila Dan (14 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.80/26.02.2021.

Doamna presedinte.-Multumeste pentru participare si declara închise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINȚIE ȘEDINȚA, CENȚIU MAGDAUENA FLORINA


PJ.