Hotărârea nr. 82/2021

HOTĂRÂREA nr.82 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2021 (ordinară)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILI L LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREAnr.82 din data de 31 martie 2021

 • - privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2021 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 25 februarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2021 (ordinară), conform anexei, avand 28 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -15

Prezenta hotărâre se comunică:

îex. Dosar ședință

lex. Colecție îex. Prefectură

 • - îex. Primar

 • - îex. Secretar

îex. Afișare

 • - îex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV [ CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

• Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 25 FEBRUARIE 2021, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea presei-mass-media locala.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 12:15.

Doamna președinte de sedinta-Centiu Magdalena Florina: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 1 absent: dl.Clont Valentin (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, d-na secretar general - Laura Elena Giunca si dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante.

Doamna președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 IANUARIE 2021 (ORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș, începând cu 01 martie 2021.( inițiatori, consilieri locali: dl.Cupu Lucian și dl.Gavrilă Dan).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. Salco Serv S.A Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum și stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Negoiu, bl.gA, sc.B, ap.i, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.i2G, ap.77, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Plopului, bl.6A, sc.A, ap.14, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.i, sc.C, ap.14, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte; Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.l, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 34 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.2, compus din: 2 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 43 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.3, compus din: 1 cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 26 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.4, compus din: 4 camere, hol și bucătărie, în suprafață utilă de 62 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 14- Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.5, compus din: 1 cameră, în suprafață utilă de 18 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.6, compus din: 4 camere, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 61 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 16. Proiect de hotărâre privind prima inscriere a imobilului tronson 9 avand categoria de folosința “drum” - parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras, imobil situate in Fagaras, in suprafața de 1.921 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras, precum si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 17. Proiect de hotărâre privind insusirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren situate in Fagaras, Sos.Combinatului - Cartier Miorița, inscris in CF.nr. 101254 Fagaras, in suprafața de 10.765 mp, avand destinația de “drum”, conform Planului Urbanistic Zonal -ansamblu residential in Sos.Combinatului - Cartier Miorița, trecerea din domeniul privat in domeniul public a imobilului menționat, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea funciara pe numele Municipiului Fagaras - domeniu public, precum si completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.149, în suprafață de 2.325 mp, înscris în CF.nr.100881 Făgăraș, în două loturi, în vederea vânzării suprafeței de 636 mp ( Lotul I), ce reprezintă teren situat sub construcția Ci ( construcție industrială) - proprietate privată persoană juridică.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.4784/01.10.2008, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare nr.1739/20.11.2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.2.089/10.06.2005, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare nr.55/20.01.2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 23- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare nr.De 80/42 cu suprafață de 4.139 mp, De 118 cu suprafață de 351 mp și De 150/49 cu suprafață de 3.261 mp, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 24. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 26. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Circulație a Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.33 din Anexa nr.i la HCL.nr.235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, precum și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv prin Asociația Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării și desfășurării "Raliului Brașovului - ediția 50” în perioada 25 -26 martie 2021.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobat prin HCL.nr.298/2020 și modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 31. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. ( MARTIE 2021).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - cu 17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Doamna președinte:Supune spre aprobare ordinea de zi per ansamblu si se aproba in unaimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr .47/25.02.2021.

Domnul primar:” La punctul „Suplimentare”, după cum stiti, noi avem un contract cu Ministerul Dezvoltării printr-un program de finanțare PNDL. Am încercat implementareaproiectului, iar cofinantarea, din partea municipalității a fost de aproximativ 27 mil.lei. Intr-un viitor apropiat, aceasta finanțare o vom avea tot de la bugetul statului. Am ajuns in momentul in care noi trebuie sa intram pe ordin. M-a sunat ieri si dl.senator Mihai Vestea sa-mi spună ca noi avem aprobati indicatorii tehnico-economici, dar trebuie sa facem o modificare la acea hotarare de consiliul local in care sa specificam ca toata suma va veni de la bugetul de stat, doar finanțarea sa ramana la noi - 1.2000.000 lei sau 1.095.000 lei, incluzând si cei 27 mil.lei. Caracterul de urgenta este acela de a vota proiectul de hotarare astazi, a trimite toata documentația si de a ne prinde pe ordin pentru ca avem continuitate in acest sens.”

Doamna președinte:” La punctul „Suplimentare”se va intrerupe ședința după dezbaterea ordinii de zi propriu-zise, pentru a se desfasura doua comisii ale consiliului local cu privire la cele doua proiecte de hotarare inscrie pe ordinea de zi suplimentara si avem:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.275/2020 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Făgăraș, județul Brașov” la nivelul anului 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dl.Gavrila Dan ( 17 consilieri prezenti.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.276/2020 privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”, ca urmare a aprobării proiectului tehnic.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dl.Gavrila Dan ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 3. Informare nr.7.824/24.02.2021 referitoare la S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dl.Gavrila Dan ( 17 consilieri prezenti.

Domnul Cupu:”As vrea sa imi si explic abținerea mea pentru votarea inscrierii acestor proiecte de hotarari la suplimentare.Nu sunt impotriva acelor 3 puncte de la „Suplimentare”, ci sunt impotriva modului de lucru.”

Se trece la discutarea ordinii de zi:

Doamna președinte: Prezintă punctul i de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 IANUARIE 2021 (ORDINARĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.48/25.02.2021.

(Intre timp, a sosit in sala si dl.Clont Valentin, fiind prezenti 18 consilieri locali).

Doamna președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș, începând cu 01 martie 2021.(inițiatori, consilieri locali: dl.Cupu Lucian și dl.Gavrilă Dan).”

Domnul Cupu:”Aici fiind unul din inițiatorii acestui proiect de hotarare, vorbim de taxa, nu de tarif. Asa cum se menționează in informarea ca si completare la acest proiect de hotarare înregistrata astazi la registratura Primăriei Fagaras, material pe care il aveți in fata fiecare, va pot spune ca am lucrat pe fundamentarea S.C.Salco Serv S.A.Fagaras. Fundamentarea tarifului propus de PNL este făcută in baza Ordinului nr.109 al ANRSC.La cheltuielile de operare si transport de la populație la platforma din Combinatul Chimic Fagaras, la aceste cheltuieli s-a luat in considerare întreaga cantitate transportata de la populație, adica 5370 tone/an.La cheltuielile de incarcare, transport si depozitare de la platforma din Combinatul Chimic Fagaras la depozitul FinEco Sacele s-a luat in calcul cantitatea de 2470 tone/an, adica 46% din cantitatea totala colectata de la populația din Municipiul Fagaras, conform O.U.G.nr.196, ca tinta asumata de UAT Fagaras in calitate de proprietar al deșeurilor municipale. In Memoriul tehnicooeconomic privind modificarea tarifelor pentru deșeuri Anexa nr.l - nota de fundamentare), colectare separate si transport deșeuri de la populatie/persoane fizice ( residual si biodegradabil - frecventa minima, conform Ordinului nr.l09/9 iulie 2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților, condițiile de prestare, numărul de persoane luate in considerare pentru stabilirea taxei speciale de salubritate pentru colectare, transport si depozitarea deșeurilor reziduale si biodegradabile de la persoane fizice pentru anul 2021 este de 22.935 persoane, luate in calcul in fundamentarea propusa si votata in ședința de indata din data de 6 ianuarie 2021.

Cantitatile de deșeuri considerate luate in calcul sunt de 5370 tone/an, cantitate preluata din declarațiile lunare depuse la APM Brașov. Elementele de const care se modifica sunt: la cheltuieli de depunerea in rampa, taxa pentru economia circulara este de 80 lei/tona. Cantitatea declarata de către S.C.SALCO SERV S.A.Fagaras, care o sa fie transportata la depozitul ecologic FinEco, este de 2470 tone, ubnde rezulta o cheltuiala de 197,576.00 lei. La cantitatea depusa la depozitul ecologic FinEco, se mai percepe o taxa de 83,58 lei/tona, cheltuieli de depunerea in depozitul de deșeuri, cantitatea declarata mai sus fiind de 2470 tone/an, rezulta o cheltuiala de 206,442.60 lei/an.

Cu privire la cheltuielile cu munca vie, au fost luate in calcul un număr de 44 de persoane care deservesc direct aceasta activitate după cum urmeaza: 11 conducători auto cu un salariu brut de încadrare de 3463 lei la care am adaugat o creștere de 10%; 22 muncitori necalificati cu un salariu brut de încadrare de 2504 lei la care am adaugat o creștere de 10%; 3 persoane întreținere parc auto cu un salariu brut de incadrare de 3295 lei la care am adaugat o creștere de 10%; un organizator prestatii a serviciului de salubritate cu un salariu brut de incadrare de 6947 lei la care am adaugat o creștere de 10%; 7 persoane TESA cu un salariu brut de incadrare de 5499 lei la care am adaugat o creștere de 10% si proporțional cu fluxul de deșeuri de 65,87% rezulta din volumul total de deșeuri reziduale si biodegradabile generate.

Așadar, prin aplicarea elementului determinat, numărul de persoane, locuitori ai Municipiului Fagaras la cantitatea efectiv generate din acest flux, se propune un preț de 522,47/tona, rezultând o valoare a taxei speciale de salubritate de 10,19 lei/luna/persoana.

După cum stiti, am făcut o serie de solicitări la S.C.Salco Serv S.A.Fagaras si nu am primit răspunsuri si atnci ne-am raportat pe fundamentarea pe care tot S.C.Salco Serv S.A.Fagaras a facut-o in luna noiembrie 2019. Am intocmit si un proiect de hotarare la un număr de 24 persoane la care am mai adaugat si o rata de creștere a salariului de 10%. Nu avem pretenția ca acest proiect de hotarare sa fie perfect. Am cerut ca daca cineva are soluții mai bune, sa ne inrmeze, sa vina cu amendamente, sa-1 imbunatatim, dar nu a venit absolut nimeni si consider ca am ajuns la un preț correct după calculele noastre, acela de 10,19 lei/luna/persoana”

Domnul Ludu C:”Grupul P.S.D. adduce amendamente la inițiative P.N.L. Conform fisei de fundamentare pusa la dispoziție de S.C.Salco Serv S.A.Fagaras, precum si a calculelor si a fiselor de fundamentare propuse de P.S.D pe care le-am prezentat la comisiile consiliului local, reiese ca prețul correct pentru populație este cel de 9 lei afferent anului 2020, iar pentru a avea un impact cat mai redus asupra veniturilor populației, precum si un tariff echitabil corelat cu calitatea si cantitatea serviciului prestat si a gradului de suportabilitate a populației, P.S.D.propune subvenționarea diferenței de 1 leu si 19 bani pana la tariful de 10,19 lei, de la bugetul local ca si taxa de dezvoltare.”

Domnul primar:"Trebuie sa intervin. Atrag atentia asupra unor elemente de ilegalitate a acestui proiect de hotarare. Populismul nu face bine populației pentru ca aceasta curățenie a orașului trebuie făcută cu costurile aferente. Recuperarea tuturor cheltuielilor făcută de către operator, trebuie lasata si legiferata de către consiliul local.

As vrea sa citim mențiunile făcute pe acest proiect de hotarare de către secretarul general al municipiului. Am văzut intr-o conferința de presa ca cineva spunea ca secretarul general al municipiulu a vizat de legalitate acest proiect de hotarare, dar de fapt, a venit cu obiectiubni in care se spune ca din punct de vedere al propunerilor, la întocmirea proiectului de hotarare apreciaza ca trebuie reținute informațiile cuprinse in raportul de specialitate. Acest raport de specialitate semnat de șeful Serviciului de Utilitati Publice, spune clar ca nu se îndeplinesc condițiile si cerințele prevăzute de legislația in vigoare.

Sa vedem acum ce cerințe nu sunt prevăzute in acest proiect de hotarare. Dvs.sunteti responsabil pentru a da posibilitate operatorului sa recupereze aceste costuri, ceea ce injseamna ca acest operator va face niște cheltuieli, iar primăria, societățile private, persoanele fizice trebuie sa plateasca, sa aiba tarif aprobat. Daca facem referire la aceste subvenții de la bugetul local, exista o procedura speciala pentru a avea aceste subvenții de la bugetul local, care aceasta procedura trebuie îndeplinita si doar daca avem acceptul acestei proceduri, se poate face acest lucru, fiind de durata, probabilo la 1 an de zile. In raportul de specialitate spune ca aceasta cantitate luata din fisa de fundamentare a operatorului, de 5.370, nu este luat in calcul in totalitate. Si aici vorbim de plata depunerii acestei catitati la groapa ecologica de la FinEco Brașov si cantitatea care ar trebui deviata de la groapa, iar daca nu e deviata, operatorul plătește o taxa de economie circulara de 80 lei. In amendamentul celor doi consilieri locali PNL, se confunda taxa de economie circulara si taxele plătite de către unitatea administrativa către Agenția de Mediu. Sunt doua taxe pe care cele doua instituții: primăria si operatorul le plătește, una, către Ministerul Mediului prin deponeu si a doua, de către primărie. Este o taxa de 50 lei care se plătește către Agenția de Mediu.

Inca o neconformitate menționata in acest raport de specialitate este aceea ca acest proiect de hotarare prevede doar reglementarea unui tarif, a unei singure fise de dundamentare din cele 70. Ce o sa se intample de la data de 1 martie a.c. când celelalte tarife nu sunt aprobate, iar repercusiunile pentru aceasta neaprobare se găsesc in Legea nr.51, art.47, alin.4, lit.e in care daca operatorul nu are tarife aprobate, primește o amenda de la 30.000 -50.000 lei, iar daca el o face in mod repetativ, primește o amenda in cuantum de 50% din cifra de afaceri.

Acest tarif, aceste venituri ale operatorului trebuie aprobate in ședința A.G.A.Salco. Am văzut ca a venit un amendament din partea celor doi consilieri locali PNL in care se spune ca nu trebuie aprobate si ne-au dat si statutul acestui operator, dar n-au tinut cont de faptul ca la un articol din statut spune ca ședința A.G.A.Salco trebuie sa-si aprobe venitul, ca ulterior, consiliul local sa aprobe acea taxa sau tarif.

La fundamentarea din memoriul pe care au facut-o cei doi consilieri locali PNL si mergem pe cifrele pe care cei doi consilieri locali PNL le-au prezentat. Vorbim de o cantitate de 5.370 to reale luate din fisa de fundamentare, iar daca noi calculam, rezulta o diferența in plus de 206.442 lei care nu este luata in calcul pentru ca au confundat unele lucruri. Calculam si adunam categoriile cu munca vie a celor 44 de persoane si discutam de fisa de fundamentare la cheltuielile administrative, la cheltuielile de depunerea in rampa de la 404.000 si pe calculele făcute de cei doi consilieri locali - 404.043, adunarea si inmultirea efectiva este de 646.400, 6. La calculul cheltuielile cu munca vie, 11 conducători auto cu salariul pe care cei doi consilieri locali l-au pus in acest proiect de hotarare cu o mărire de 10%, dau cifrele de 502 la muncitori, 727 vorbim de cifre pe an, 130, 91, 508. Adunate, dau 1.960.278 fata de 1.450.563. Adunarea si inmultirea vad ca este facultativa la cei doi consilieri locali. Celelalte calcule se modifica: 5% din ...., 2% din.... Puteti sa le verificati si mergem la cealalta pagina si adunam cheltuiala totala, inmultire cu adunare si ne reiese o cheltuiala de 3.210.860,69 cu număr de cetateni 22.935 care este la baza calculului operatorului si rezulta o taxa de 11,70 lei plus TVA, 13,9 lei cu TVA cu acel procent de 1,20 lei taxa de dezvoltare si reiese 15,1 lei.”

Domnul Cupu:”Nu este nevoie sa ne transformam in comisii ale consiliului local. Asa cum am atașat, statutul Salco, nu este stipulat ca trebuie ședința A.G.A. Salco. Eu revin si propun sa supuneți la vot proiectul de hotarare asa cum este el intocmit.”

Domnul primar: ”Eu am incredere in instituția statului atunci când problemele se ivesc. Acum luam cifrele corecte, fiselede fundamentare si luam toate cifrele, nu numai ce ne convine. Mergem la cifra reala pe care a cheltuit-o operatorul, cu depunerea in rampa de la FinEco si aici vorbim de 1.700.000 lei, ne raportam la 65% asa cumn ati pus si dvs. in proiectul de hotarare ca si procent de generare a deșeurilor a unor persoane fizice si ne iese o cheltuiala de 1.100.000 lei. Mergem la cheltuiala cu munca vie. Asa cum au calculat cei doi consilieri locali inainte, ar fi trebuit ca un șofer sa aiba un salariu de 1500 lei venit net, nu salariul net pentru ca, pe langa salariul net mai sunt si alte venituri de taxe, tichete de masa etc. stabilite prin sindicat si calculam valoarea reala a cheltuielii cu munca vie. Un șofer are 2494 lei venit net, salariul net cu celelalte cheltuieli, iar societatea cheltuie o suma de 5318,15 lei pe fiecare conducător auto. Ne raportam la toate celelalte 44 de persoane din diferite categorii cu munca vie si reiese o cheltuiala de 2.487.540 lei. Normal ca celelalte chletuieli,, conform procentelor, se modifica si daca facem o calculatie corecta, iese un preț cu TVA cu tot de 18,4 lei plus taxa de dezvoltare = 19,6 lei.Acum eu va las pe dvs.sa decideți: ori ati facut-o intenționat pentru a ne induce in eroare si atunci va fac o plângere penala conform art.215 din Codul Penal, pe noi, autoritatea publica de a semna un contract cu operatorul pe cifre eronate, ori dvs.nu stiti adunarea si inmultirea. Dvs.imi veți da declaratii in care veți susține ceea ce ne-ati prezentat noua. Dl.Cupu, nu vreau sa mai aud prin live-uri ca primarul i-a făcut cuiva plângere penala. V-am spus, conform art.215 din Codul Penal ne-ati indus in eroare pentru ca un intreg aparat al primăriei isi punea semnătură pe niște documente false, iar peste 6 lui sau 1 an de zile, cineva venea si ne cerea socoteala. Dvs.ati spus ca ati lucrat cu datele de la operator. Eu v-am făcut aceasta inmultire si adunare pe cifrele dvs. In comisiile consiliului local dvs.ati făcut scandal de s-au ridicat toti consilierii locali si au plecat. Dvs.n-ati vrut sa se faca comsiile consiliului local reunite, sa discutam cu totii. M-ati intrebat ce caut eu la comisii si v-am spus ca am venit ca invitat sa va explic proiectele de hotatari. Ce dezbatere sa facem in comisiile consiliului local când dvs.ati făcut doar scandal la comisii? Am venit in fata dvs.si v-am aratat ca inmultirea si adunarea nu este pentru dvs. obligatorii, ci este o opțiune. Ati spus cifrele care v-au convenit. Nu puteti veni sa ne mintiti sis a cititi articole din lege si sa spuneți ca tot aparatul primăriei nu v-a pus la dispoziție cadrul legal. Raportul de specialitate, obiectiunile secretarului general al municipiului le-ati avut la dispoziție la comisiile consiliului local. N-ati intrebat nimic in acest sens. Astăzi ne lasati sa vorbim pentru ca este transmisiune in direct ședința ordinara, dar in comisiile consiliului local nu m-ati lasat, ati făcut doar scandal.

Așadar, taxa pe care dvs.o propuneți, cu cifrele dvs., este de 19,6 lei de fapt, cu tot cu taxa de dezvoltare, in urma calculelor noastre corecte. Taxa de salubritate este de 18,4 lei fata de 14,5 lei cat v-a propus operatorul. Ne mintiti si tot aparatul primăriei este de vina? Va rog frumos sa va corectati cifrele, iar dvs., domnilor consilieri locali, daca considerati ca acest proiect de hotarare este legal, iar aceasta taxa va trebui s-o punem de la 1 martie a.c., cea de 19,6 lei de fapt, in aplicare pentru populație, aveți opțiunea de a o vota. Daca nu, va trebui sa găsim modalitatea ca de la 1 martie a.c. noi sa avem curățenie in oraș.”

Domnul Popa:”Da, asa este, in comisiile consiliului local nu ne-am putut intelege. Am ajuns la un moment dat ca unele comisii sa paraseasca sala de consiliu si sa mergem in alte birouri pentru a putea sa dezbatem proiectele de hotarari prezentate la comisii. Nu cred ca cineva nu-si dorește sa se reducă taxa de salubritate. In comisiile consiliului local am spus, domnului Cupu sau colegilor care vor sa voteze acest proiect de hotarare, sa-si asume prețul pe care l-au spus. In cazul in care societatea Salco sau calculele sunt eronate si cetateanul plătește 18,6 lei, sa-si pună pe masa mandatulb de consilier local. Mereu spune dl.Cupu ca nu voteaza pentru ca n-are date concrete. Din cate știm, dl.Lascu, d-na Centiu, dl.cerghizan, comisia de mediu, urbanism si dl.primar, ne-am intalnim de foarte multe ori pe acest subiect fara sa ieșim pe rețelele de socializare sa spunem ce face,. Am găsit alta soluție si vrem s-o punem in practica. Trebuie sa convingem cetățenii Fagarasului sa selecteze corect si astfel, o sa scada si prețul.”

Domnul Cupu:”Eu vreau sa va spun ca am si completat acest proiect de hotarare. V-as intreba, in anul 2019 când ati fundamentat prețul de 9 lei, ati mers pe aceeași procedura pe care ne-o expuneți acum? S-a hotarat in ședința A.G.A Salco? Va spun eu ca nu. De ce intr-0 parte trebuie făcute acele proceduri, iar in alta parte, nu?”

Atata timp cat datele de la Salco puse la dispoziția noastra sunt corecte, prețul de 10,19 lei este corect. Asta, referitor, dl.Popa, la Întrebarea dvs.daca ne asumam acest preț in cazul in care se va aproba.

Daca vreodată societatea Salco intra in faliment, nu va intra din cauza prețului de 10,19 lei, ci datorita faptului ca facturile către Salco n-au fost plătite la timp si a prostului management.”

Domnul primar:”D1.Cupu, eu știu care este intenția dvs si a dl.Gavrila Dan. Adică, daca proiectul de hotarare nu este bun, el poate fi atacat in contencios, adica aparatul primăriei sa-1 atace si dvs.sa iesiti ulterior si sa spuneți ca dvs.si dl.Gavrila Dan ati vrut, dar uite cine nu vrea. Dl.Cupu, nu mai invocati aceste cifre pentru ca dvs.nu le-ati adunat si inmultit corect. Nu ca nu vi le-a dat Salco. Nu puteti spune ca in consiliul local pot fi anumite categorii sociale care nu se pricep la acest lucru. Dvs.ati spus ca aveți in cadrul partidului specialiști, economiști care au lucrat la aceste adunari si inmultiri. Dvs.incercati tot felul de tertipuri cu taxa de 9 lei, dar taxa de 9 lei din anul 2019 la o emisiune tv locala, dl.Poparad Cosmin, specialistul din cadrul P.N.L. a spus ca el a initiat-o si pe urma si-a insusit-o primarul. Va contraziceți in afirrmatii.”

Domnul Klein:”In urma cu doua luni de zile am crezut ca ne luam timp sa discutam aceasta problema. Nici cei de la Salco nu ne-au convocat in ședința AGA Salco. Dl.Cupu, eu va apreciez ca ati venit cu un proiect de hotarare, dar eu nu pot sa-mi dau seama daca este bun calculul, pentru ca avem alte argumente. Ca sa votez proiectul de hotarare al dvs., dl.Cupu, trebuie sa am parte de un specialist. Poate exista posibilitatea sa discutam intai in ședința AGA Salco si apoi in consiliul local.Diseara știu ca se va desfasura o ședința AGA Salco.”

Domnul Cupu:”Vad ca dl.primar cu buna stiinta dezinformează lumea in continuare. Noi nu am mintit, ci am lucrat corect pentru populata Fagarasului. Noi ne asumam acest proiect de hotarare.”

Domnul Butunoiu:”Eu as vrea sa știu ce vom vota pana la urma?”

Domnul Cupu:”Ma detașez de calomniile dl.primar. Calculele noastre sunt corecte si va cer sa se voteze acest proiect de hotarare.”

Domnul Ludu C:”Noi, cei din P.S.D.nu intram in polemica cu nimeni. Nu ne luam decât după fisa de fundamentare presentata de Salco si probabil ca acolo sunt specialiști. Prețul dânsilor este de 9 lei, asa ca noi ramanem si mergem pe mana specialiștilor de la Salco.”

Doamna Paicu:”As propune o pauza de 5 minute san e putem consulta in acest sens.”

Se ia o pauza de 5 minute.

Doamna președinte:”Revenim la ședința după o pauza de 5 minute.”

Domnul Cupu:”Repet, calculele noastre sunt corecte, după cum v-am mai spus. Eu solicit sa se supună la vot proiectul de hotarare asa cum este el intocmit.”

Domnul Ludu C:”Avand in vedere ca diseara avem ședința AGA Salco, propun sa amanam luarea unei decizii acum in acest sens si poate ne lămurim diseara la ședința AGA Salco, iar apoi putem mâine sau in zilele următoare sa convocam o ședința de indata.”

Domnul primar: ”Eu mâine, vineri, nu voi fi in instituție si nici in localitate. Trebuie sa merg la Ministerul Mediului. Apoi,saptamana viitoare luni, am un proces cu ziarul „Monitorul de Fagaras”, marți primesc o delegație de la Ambasada Franței. Daca dvs.ca si consilieri locali credeți ca puteti convoca o ședința de indata mâine sau in alta zi, aveți tot acest drept.”

Domnul Ludu C:”Daca se va vota acum acest proiect de hotarare as vrea sa se tina cont si de amendamentul meu, cel cu subvenționarea.”

Doamna secretar general:”Pe partea de salubritate, in măsură in care se subvenționează, trebuie raportat la sumele din buget. La acest moment, nu avem buget aprobat.

Doamna președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se repsinge cu 4 voturi pentru: dl.Cupu Lucian, dl.Gavrila Dan, dna Paicu Cristina si dna Crăciun Monica si 14 abțineri ((18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Doamna președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. Salco Serv S.A Făgăraș.”

Domnul primar:”In data de 6 ianuarie a.c. s-a votat o cota de dezvoltare de 1,2 lei ca suma. Aici doar vin cu o modificare si anume, ca pana in data de 25 ale lunii, in funcție de cate persoane au plătit aceasta cota de dezvoltare, sa se faca un cont al municipiului, iar operatorul sa cheltuie acești bani, cu hotararea consiliului local si cu fundamentarea cheltuirii acestei cote de dezvoltare pe dotare, pe investițiile pe care operatorul si le dorește, cu aceasta hotarare a consiliului local, se pot elibera acești bani pentru acele investitii sau dotări aprobate de către consiliul local. In momentul acesta, asa a fost proiectuld e hotarare initiat in luna ianuarie 2021 ca acea cota de dezvoltare sa se duca intr-un cont al operatorului. Lucrul acesta il propun pentru a avea dvs.un control mult mai sigur asupra acestei cote de dezvoltare si asupra dezvoltării operatorului.”

Domnul Klein :”Eu propun ca acest proiect de hotarare s aii amanam, iar daxca nu, ma voi abține de la vot.”

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru si 8 abțineri ( 18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.49/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum și stabilirea/modifîcarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021.”

Domnul primar:”Acest proiect de hotarare a fost si este preluat si este același proiect de hotarare initiat in data de 29 decembrie 2020. Când am văzut ca acel proiect de hotarare al celor doi consilieri locali PNL conține date false, m-am gândit ca dvs.nu veți fi de accord sa votati acest proiect de hotarare si trebuua sa asiguram o continuitate pentru ridicarea deșeurilor menajere in Municipiul Fagaras si pentru toate celelalte operațiuni de intretinere si menținere a cetățeniei in Municipiul Fagaras. Stiti foarte bine ca in comisiile consiliului local am mai venit cu inca un proiect de hotarare discutat in comisia de mediu, urbanism si acel proiect de hotarare respecta intr-adevar principiul “Plătește cat arunci”. Acel proiect de colectare selective, de a acorda saci cetățenilor, iar operatorul sa ridice sacii si tot ce este colectat selective gratuity, doar rezidualele si biodegradabilul se vor plati. Am initiat acel proiect de hotarare pilot, l-am discutat in comisiile consiliul local si trebuie sa modificam regulamentul, sa-1 punem in dezbatere publica, sa aprobam bugetul local sis a inițiem acel proiect pilot pe un cartier mixt. Ne-am gander la Cartierul Câmpului Nou si Câmpului Vechi pentru a determina correct toate problemele si tot ceea ce trebuie sa facem pentru aceasta procedura, iar intr-o perioada cat mai scurta ( iulie, august sau septembrie a.c.), când am incheiat acel proiect pilot, sa intrerupem aceasta procedura de taxare a cetățeanului si, aceasta taxa de 14,50 lei pana la diferența de 16 lei este cota de dezvoltare sis a intram cu acel proiect.

Eu, gandindu-ma ca astazi este joi, iar nemaiavand timp san e intalnim sa discutam in consiliul local alta propunere, am venit in fata dvs., am reluat proiectul de hotarare si am discutat cu cei de la prefecture sin e-au spus sa nu dam un termen de votare a acestei taxe speciale, san u ne mai jucam cu acest lucru, ci sa intrerupem aplicabilitatea acestei hotarari de consiliul local când intram cu celalalt proiect. Daca noi ne grăbim sin e implicam toti ( probabil vom veni cu acel proiect in iulie, august, cel târziu in septembrie a.c.), toata discuția de taxare pe persoana n-o vom mai avea in Municipiul Fagaras si cetateanul isi va gestiona cantitatea generate si va plati cat va genera. Langa acest proiect pilot vine si Fundația Tarii Fagarasului si Asociația “Zero gunoaie”, asociație ce a inceput un proiect cu primarul general al Bucurestiului, dl.Nicusor Dan, de a rezolva aceasta problema stringenta in toata lumea, nu doar in Romania. Aceasta procedura se aplica si in alte sate si orașe. Aici vor avea de castigat foarte mult familiile numeroase pentru ca ele isi vor gestiona cantitatea generate si nu mai trebuie sa plateasca pe persoana ceea ce costa foarte mult.”

Domnul Klein :”Eu ma bucur ca acest proiect pilot a intrat in discuție sis per sa se lucreze la el cat mai repede.”

Doamna Paicu:”As intreba pe doamna secretar general, la art.86 din proiectul de hotarare scrie ca se aproba Regulamentul serviciului public de salubrizare al Municipiului Făgăraș în forma actualizată și Regulamentul privind aplicarea taxei de salubritate, în forma republicată. Nu ar fi trebuit o dezbatere publica la acest regulament din moment ce trebuie actualizat?”

Doamna secretar general:”Nu sunt diferente fata de ce a fost anterior. Având in vedere ca încetam aplicabilitatea unei hotarari de consiliului local nr.5 din ianuarie 2021 si celelalte anterioare isi inceteaza aplicabilitatea. Acest regulament fiind dezbătut de-a lungul timpului, acum doar il aducem in forma actualizata.”

Domnul Cupu:”La aceasta fundamentare de preț, sa se reducă acea cheltuiala de munca vie. De unde a rezultatca 1 mc deseu ajunge la 130 kg?”

Domnul primar:”In primul rând, ca san u uit, verificând calculele si transpunandu-le in proiect, s-au observat mici erori in fundamentare si revin cu fise de fundamentare corecte acum. La Tarif nr.8, la deseurile din construcții, vorbim de o diferența de la 304 la 195 cu fise de fundamentare. La Tarif nr.62- de la 450 la 44,9 cu fise de fundamentare, iar la Tarif nr.61 de la 350 la 34,99. Toate cu TVA inclus. Aici este vorba doar de o eroare de virgule, adunari si scăderi. Conform legii, operatorul poate iniția proiecte de hotarari. Operatorul isi asuma in totalitate cifrele date către primar sau către consiliul local. Tot ce am luat si am adus acum in fata dvs. sunt acele cifre si acel proiect de hotarare care a fost aprobat in ședința AGA Salco si care a fost semnat prin convocarea dvs.in luna decembrie 2020. Astazi am venit doar cu modificări, cu amendamente fundamentate. Este legal totul. Deci, acest proiect de hotarare este făcut inițial de către operator adus in ședința AGA Salco, insusit de către dvs. iar eu acum il insusesc si-1 aduc in fata dvs.pentru a avea continuitate operatorul.”

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge cu 6 voturi pentru si 12 abțineri (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul primar:”In urma acestui vor al dvs. de la data de 1 martie a.c. operatorul nu mai poate opera pe raza Municipiului Fagaras si cred ca se impune sa initiati un proiect de hotarare pentru a rezolva aceasta situație, spunandu-va de la inceput ca eu mâine, luni si martin u voi fi in instituție.”

Domnul Klein:”Am primit acum un mesaj de la cei de la Salco, cum ca nu va mai avea loc diseara ședința AGA Salco deoarece nu au reist sa adune suficiente semnaturi pentru convocare. Ma simt tras pe sfoara.”

Doamna Paicu:”Sunt de accord cu ce spune dl.Klein.”

Domnul Cupu:” Operatorul nu poate sa sisteze totul fara decizia ședinței AGA Salco. Este un abuzz pe care-1 face.”

Domnul primar: ”Cei de la Salco imi spun acum ca au fost aici la inceputul acestei ședințe pentru semnaturi si dl.Cupu ar fi spus ca nu semnează convocatorul pentru AGA Salco. Daca ceid e la Salco se uita pe aceasta transmisiune in direct, pot revenii acum pentru a va lua semnaturile si pentru a se desfasura diseara ședința AGA Salco.”

Doamna președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Negoiu, bl.3A, sc.B, ap.i, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.50/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.i2G, ap.77, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.51/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Plopului, bl.6A, sc.A, ap.14, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.52/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.i, sc.C, ap.14, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.53/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.54/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.l, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 34 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.55/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.2, compus din: 2 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 43 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.56/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.3, compus din: 1 cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 26 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.57/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.4, compus din: 4 camere, hol și bucătărie, în suprafață utilă de 62 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.58/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.5, compus din: 1 cameră, în suprafață utilă de 18 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.59/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.6, compus din: 4 camere, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 61 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1347/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.60/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima inscriere a imobilului tronson 9 avand categoria de folosința “drum” -parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras, imobil situate in Fagaras, in suprafața de 1.921 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras, precum si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.61/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind insusirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren situate in Fagaras, Sos.Combinatului - Cartier Miorița, inscris in CF.nr.101254 Fagaras, in suprafața de 10.765 mp, avand destinația de “drum”, conform Planului Urbanistic Zonal - ansamblu residential in Sos.Combinatului - Cartier Miorița, trecerea din domeniul privat in domeniul public a imobilului menționat, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea funciara pe numele Municipiului Fagaras - domeniu public, precum si completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.62/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.149, în suprafață de 2.325 mp, înscris în CF.nr.100881 Făgăraș, în două loturi, în vederea vânzării suprafeței de 636 mp ( Lotul I), ce reprezintă teren situat sub construcția Ci ( construcție industrială) - proprietate privată persoană juridică.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 3 abțineri: dl.Ludu Cristian, dl.Butunoiu Nicolaie si dl.Stirbu Cosmin ( 18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.63/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.4784/01.10.2008, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare nr.1739/20.11.2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.64/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.2.089/10.06.2005, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare nr.55/20.01.2021.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.65/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.66/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.67/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare nr.De 80/42 cu suprafață de 4.139 mp, De 118 cu suprafață de 351 mp și De 150/49 cu suprafață de 3.261 mp, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.68/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”.

Domnul Cupu:”Sunt pentru a ne apara, nu sunt împotriva, dar de ce la toate contractele este desemnat același avocat?”

Domnul primar:"Conform Legii nr.98 aceste achiziții nu se se fac pe SICAP. Se semnează contractul de către primar, transparenta acestei decizii vine in consiliul local, spune cu cine lucrează si suma. Eu am avut intern o discuție cu colegii mei si fiecare coleg care are nevoie de aceasta asistenta vine si-mi propune cu cine lucrează, iar eu preiau propunerea si vin cu inițiativa in consiliul local. De ce? Aici este vorba de dreptul de autor. Fiecare coleg are un anumit dialog cu un avocat, adica împreuna discuta si ei se inteleg. Acest plan de mobilitate este finanțat in momentul de fata. Avem deja finanțare de la ADR Centru, iar aceasta asociație trebuie sa ajunga intr-un final la constituire pentru a implementa proiectul de extindere a planului de mobilitate si de a avea o mobilitate in Tara Fagarasului de la Ucea pana la Persani cu autobuze electrice si cu un plan de mobilitate. Persoana respectiva a propus sa lucreze cu acest avocat. Eu sunt de acord, am venit in fata dvs., nu este nevoie sa cer mai multe oferte, asa spune legea, asa o facem.”

Domnul Butunoiu:”Am observat si eu ca in mandatul celuilalt primar, a fost desemnata o alta persoana in calitate de avocat, pentru servicii juridice. Observ ca in acest mandat, o alta persoana in calitate de avocat are foarte mare trecere la toate serviciile juridice. întrebarea mea este de ce nu putem desemna si pe altcineva ca avocat?

Domnul primar :”Penrtu ca, asa cum v-am explicat, conform Legii nr.98 acest contract se semnează direct cu primarul fara o achiziție publica. Fiecare compartiment si persoana din compartiment îmi propune o anumita persoana, avocat, casa de avocatura pentru servicii juridice. Daca va uitati in hotărârile consiliului local pe care noi le-am adoptat, aceasta persoana este pe anumite dosare, iar alte persoane sunt pe alte dosare. Este o diversitate: si dna avocat Ticu are contract cu noi si o persoana din Brașov. Probabil v-a sărit in evidenta in ultimele si pe aceste spete a fost un nume.”

Domnul Butunoiu:”Da, asa este, dar am observat acest aspect.”

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 3 abțineri: dl.Ludu Cristian, dl.Butunoiu Nicolaie si dl.Stirbu Cosmin ( 18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.69/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.70/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Circulație a Municipiului Fagaras.”

Doamna președinte:”La acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Este vorba de desemnarea unui membru consilieri local de la comisia de urbanism, si un membru consilieri local de la comisia juridica. Daca aveți propuneri?”

Domnul primar:”Dupa cum stiti, eu am dreptul sa fac propuneri si as vrea sa propun ca din partea comisiei de urbanism sa fie desemnat dl. Consilier local Popa Ovidiu, iar din partea comisiei juridice o propun pe doamna consilier local Centiu Magdalena.”

Doamna presedinte:”In cadrul comisiei juridice am propus pe dl.consilier local Cupu Lucian. Daca mai aveți si alte propuneri?”

Se fac așadar, următoarele propuneri:

 • 1 Comisia de urbanism: - dl.Popa Ovidiu

 • 2 . Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena

 • - dl.Cupu Lucian

 • - dl.Ludu Cristian

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Doamna președinte:”Pana se pregătesc buletinele de vot pentru vot secret, propun sa parcurgem următoarele puncte de pe ordinea de zi pentru a fi mai operativi.”

Doamna secretar general:”In acest caz, trebuie sa propuneți si sa supuneți la vot schimbarea ordinii de zi, trecând la următoarele puncte ale ordinii de zi.”

Doamna președinte:”In regula. Supun la vot aceasta propunere, aceea de schimbare a ordinii de zi, trecând la următoarele puncte ale ordinii de zi pana se pregătesc buletinele de vot pentru vot secret si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru.

Doamna președinte: Prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.33 din Anexa nr.i la HCL.nr.235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, precum și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.”

Doamna Paicu:”Ce pot sa va spun este ca anul trecut in data de 23 martie 2020 din cauza situației de urgenta privind pandemia, prefectura a trimis primăriilor o nota, ca ședințele consiliului local sa se desfasoare si online. Aici in proiectul de hotarare este doar o completare la regulament si anume la art.2 din proiect:”se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate, precum și a ședinței în plenul Consiliului Local al Municipiului Fagaras, în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, declarate ca stare de urgență, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la sediul Primăriei Municipiului Fagaras, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.71/25.02.2021.

Doamna președinte:” Revenim la punctul anterior, punctul 26 de pe ordinea de zi. Așadar, in umra votului secret, avem:

 • 1 Comisia de urbanism: - dl.Popa Ovidiu = 9 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • 2 . Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena = 9 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dl.Cupu Lucian = 4 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dl.Ludu Cristian = 3 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

Doamna secretar general:”Penrtu a avea cvorumul necesar trebuie sa se întrunească la vor minim 10 voturi pentru, așadar, trebuie sa se faca alte propuneri sau daca doriti, pastrati aceleași propuneri pentru a se relua votul secret.”

Doamna președinte:”Prin urmare, se reia votul secret si se fac următoarele propuneri:

 • 1 Comisia de urbanism: - dl.Popa Ovidiu

-dna Crăciun Monica

 • 2 . Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena

 • - dna Paicu Cristina

 • - dl.Ludu Cristian

Se împart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Doamna presedinte:”In umra votului secret, avem:

 • 1 Comisia de urbanism: - dl.Popa Ovidiu = 10 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

-dna Crăciun Monica = 6 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • 2 . Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena = 7 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dna Paicu Cristina = 8 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dl.Ludu Cristian = 3 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

Doamna președinte:”Asadar, in urma votului secret, doar din cadrul comisiei de urbanism a intrunit cvorumul necesar si acela este dl.consilier local Popa Ovidiu. Reluam votul secret doar pentru cei din cadrul comisiei juridice si avem următoarele propuneri:

1. Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena

 • - dl.Cupu Lucian

 • - dl.Ludu Cristian

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Doamna președinte:”In uniră votului secret, avem:

 • 1. Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena = 9 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dl.Cupu Lucian = 6 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dl.Ludu Cristian = 3 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

Doamna presedinte:”Din nou se reia votul secret si avem următoarele propuneri:

1. Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena

 • - dl.Cupu Lucian

 • - dl.Ludu Cristian

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Doamna președinte: ”In umra votului secret, avem:

1. Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena = 9 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dl.Cupu Lucian = 4 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dl.Ludu Cristian = 5 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

Doamna președinte:”Din nou se reia votul secret de data aceasta doar intre cele doua persoane care au obtinut cele mai multe voturi din cele trei propuse anterior si avem următoarele propuneri:

1.Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena

 • - dl.Ludu Cristian

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Doamna președinte: ”In umra votului secret, avem:

 • 1 .Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena = 9 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

 • - dl.Ludu Cristian = 9 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

Doamna președinte: ”Din nou se reia votul secret, deoarece,de data aceasta este balotaj si avem următoarele propuneri:

 • 1 .Comisia juridica: - dna Centiu Magdalena = 8 voturi pentru (18 consilieri prezenti)

  prezenti)


  dl.Ludu Cristian = 10 voturi pentru (18


  consilieri


Doamna președinte:” In urma acestui vot secret, dl.Ludu Cristian a intrunit cvorumul necesar. Așadar, forma finala arata in felul următor:

Membrii din cadrul Consiliului Local Fagaras in comisia de Circulație a Municipiului Făgăraș, sunt în următoarea componență:

 • 1 Comisia de urbanism: - dl.Popa Ovidiu

 • 2 . Comisia juridica: - dl.Ludu Cristian

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.72/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv prin Asociația Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării și desfășurării „Raliului Brașovului - ediția 50” în perioada 25 -26 martie 2021 ”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.73/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobat prin HCL.nr.298/2020 și modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.74/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.”

Doamna președinte:”In cadrul comisiilor consiliului local s-a propus ca aceste legitimatii sa fie intr-un număr de doar 16 consilieri locali, nu tuturor in funcție.”

Doamna secretar general:” Nu se poate asa ceva. Legitimațiile trebuie făcute pentru toti consilierii locali in funcție si asa se va vota. Mulțumesc!”

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul doamnei secretar general si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru ( 18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.75/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (MARTIE 2021).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abținere: dl.Cergizan Marius ( 18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.76/25.02.2021.

Doamna președinte:”Epuizand ordinea de zi propriu-zisa, propun sa intrerupem ședința pentru a se desfasura doua comisii ale consiliului local, respectiv, comisia economica si comisia de urbanism, cu privire la punctele suplimentare, după care revenim la ședința ordinara.”

Doamna președinte:” Dup a desfasurarea a doua comisii ale consiliului local, respectiv, comisia economica si comisia de urbanism, cu privire la punctele suplimentare, unde au primit avize favorabile, revenim la ședința ordinara.”

Doamna președinte: Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.275/2020 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Făgăraș, județul Brașov” la nivelul anului 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.77/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.276/2020 privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”, ca urmare a aprobării proiectului tehnic.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.78/25.02.2021.

Doamna președinte: Prezintă punctul 3 de la „Suplimentare”:” Informare nr.7.824/24.02.2021 referitoare la S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș.”

Domnul Ludu Dan - Dir.Buget-Finanțe:”prezinta informarea, dând citire acesteia.

Doamna președinte:” Fiind vorba doar de o informare, s-a luact act de aceasta.”

Doamna presedinte:Multumeste pentru participare si declara Închise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

SECRETAR. GENERAI^

LAURA ELENA GIUNCA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CENȚIU MAGD ALENA FLORINA

PJ.