Hotărârea nr. 81/2021

HOTĂRÂREA nr.81 din data de 31 martie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 31 MARTIE 2021

ROMÂNIA        s-


JUDEȚUL BRAȘOV    'O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂ^Ș

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂRE A nr.8i din data de 31 martie 2021

 • - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 31 MARTIE 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.456/25.03.2021 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică ordinară, în ziua de miercuri, 31 MARTIE 2021,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 31 MARTIE 2021, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL.


CONTRASEMNEAZĂ, f                  7

Secretar general;

LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -15

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod F-50


ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 21.3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primana-fega--as.roi


DISPOZIȚIA NR.456   > \

din data de 25 martie 2021

- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință-ordinară pentru data de MIERCURI, 31 MARTIE 2021, orele 14:00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.1 lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară pentru data de MIERCURI, 31 MARTIE 2021, orele 14,00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secțiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.i.

Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 6. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției și Compartimentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL,-LAURA ELENA dlUNCA/ f

d


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


Anexă la Dispoziția nr.456/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de MIERCURI, 31 MARTIE 2021, orele 14,00

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2021 (ORDINARA).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2021 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții -"Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș" Componenta B - a proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" - cod SMIS 123 133.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr.9/2009, ca urmare a reevaluării bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

- Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.i la HCL.nr.244/14.10.2020, ca urmare a actualizării planului de situație pentru obiectivul de investiții "Construire bază sportivă TIP 1, Str.Șoseaua Combinatului, Nr.iA, Municipiul Făgăraș, județul Brașov".

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

- Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 1, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 30 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

~ Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.2, compus din: 1 cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 36 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie și hol , în suprafață utilă de 59 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 4, compus din: 4 camere, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 59 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.5, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 26 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 6, compus din: cameră, bucătărie și hol , în suprafață utilă de 36 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1344/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 13- Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 18.867 mp și edificat cu 4 construcții: Cl-339 mp, C4-724 mp, C5-14 mp proprietatea unei societăți comerciale și C6-282 mp (construcție fără acte), înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, în 4(patru) loturi, în vederea rezolvării situației juridice a imobilelor terenuri, ce reprezintă terenuri situat sub construcțiile amintite (construcții industriale și anexe) - proprietate privată persoană juridică.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

- Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosința gratuita către Direcția Generală Regională a finanțe Publice Brașov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraș), a ui părți din imobilul construcție CI (P+3E) in suprafața utilă de 1.188,32 mp, din suprafața totala utilă 4.616,82 mp, inscrisa in C.F. nr. 103752 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagar; identificat la poziția 1229, compus din 6 încăperi/ nivel, respectiv 24 încăperi in scopul desfășurării activite specifice Serviciului fiscal, str.Azotului, nr.l A, jud.Brasov, pe o perioadă de

  ani.


Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

- Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.102224 Făgăraș cu nr.top.1677 - 1687/8/1/2/2.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Salco Serv S.A.Făgăraș și aprobarea duratei mandatului acestuia.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și


administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2021 a Fundației " Hospice Casa Speranței” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho - emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor

publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului

- Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș pentru anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor

publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 21. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Făgăraș, începând cu anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 23. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (APRILIE 2021).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 24. Informare înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.9854/11.03.2021 privind demisia domnului GHERGHE ALEXANDRU din Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, având calitatea de membru.

  25. Diverse.

  /

  PRIMAR, /y

  GHEORGHE SU<^y^  V

  / *

  CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAU, Laura Elena Giunca <1