Hotărârea nr. 79/2021

HOTĂRÂREA nr.79 din data de 26 februarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinară-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 FEBRUARIE 2021

ROMÂNIA        sa


JUDEȚUL BRAȘOV     O mâfl

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.79 din data de 26 februarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinară-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 FEBRUARIE 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință extraordinară-de îndată,

Având în vedere Convocatorul ședinței publice extraordinară-de îndată a ordinii de zi din partea a o treime din numărul consilierilor locali în funcție din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr.8.198/26.02.2021 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică extraordinară-de îndată, în ziua de vineri, 26 FEBRUARIE 2021,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 FEBRUARIE 2021, la propunerea a o treime din numărul consilierilor locali în funcție din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. b), art. 134 alin. (1) lit. b), alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CENȚIU MAGDAL^NA FLORINA\


Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 14

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod F-50

CONVOCATOR

Subsemnații, enumerați mai jos, în calitate de consilieri locali in cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, reprezentând o treime din numărul consilierilor locali în funcție, în conformitate cu prevederile art.133, alin.2, lit.b, coroborat cu prevederile art.134,, aliri.'f,1 litfb>din Codul Administrativ, convocăm Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședința extraordinară-de îndată, in data de vineri, 26 FEBRUARIE 2021, orele în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următoarea                                   I j ,       . \\

\ *

ORDINE DE ZI;           \ x         7

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum și stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraș pentru beneficiari persoane fizice și juridice, începând cu 01.03.2021.

18 consilieri

Nr.crt.

Numele si prenumele consilierului

Data convocării

Semnătură

1.

Aldea luliana

26 februarie

2.

Biza Radu Stelian

26 februarie

3.

Butunoiu Nicolaie

26 februarie

C\ \ i

4.

Cențiu Magdalena F.

26 februarie

5.

Cerghizan Marius loan

26 februarie

6.

Clonț Dan-Valentin

’26 februarie

/j

7.

Colibaș Mihai-Mădălin

26 februarie

(

8.

Crăciun Monica

26 februarie

9.

Cupu Lucian

26 februarie

10.

Gavrilă Dan-Dionisie

26 februarie

11.

Klein Johannes

26 februarie

/ /

12.

Lascu Iulian

26 februarie

13.

Ludu Aurel Cristian

26 februarie

14.

Paicu Cornelia Cristina

26 februarie

15.

Popa Ovidiu Nicolae

26 februarie

0^7^^——^

16.

Stengel Norbert

26 februarie

/ /

17.

Știrbu Cosmin Gheorghe

26 februarie

18.

Șuteu Marilena-Dorina

26 februarie

^‘7