Hotărârea nr. 78/2021

HOTĂRÂREA nr.78 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 276 / 2020 privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Bra

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂ^ăRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro *


HOTĂRÂREA nr.78 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 276 / 2020 privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov” ca urmare a aprobării proiectului tehnic

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere raportul de specialitate 7772 din 24.02.2021 al Biroului Achiziții prin care se propune modificarea si completarea HCL 276 / 2020 privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Caracterul urgent este justificat de introducerea acestei solicitări de suplimentare a contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației nr. 11.049 din 15.06.2015 pe Ordinul Ministrului, astfel încât să se semneze un act adițional de suplimentare a finanțării de la valoarea de 23.613.469,00 lei la valoarea de 49.954.694,31 lei. Acordarea suplimentării pentru beneficiarii PNDL etapa I, se acordă în ordinea depunerii solicitărilor.

Analizând contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 11049/15.06.2015 si actele adiționale aferente in valoare de 23.613.469,00 lei,

Având in vedere contractul de lucrări nr. 39381/13.07.2020 incheiat cu asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL - CONSAL SRL pentru obiectivul de investitii ” Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Făgăraș, județul Brașov”,

Analizând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației nr. 252 / 04.01.2021 inregistrata la Municipiul Făgăraș sub nr. 95 / 04.01.2021 prin care se acorda posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa I sa solicite finanțare suplimentara pentru obiectivele de investitii pentru care sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente in vederea finalizării,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin (1) si alin (2), lit b) si lit c), art. 139, alin (3), lit g) si lit. i) si art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aproba modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 276/2020 privind actualizarea valorii de cofinantare pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”, după cum urmeaza:

„Art. 1 Se aproba noua suma a cofinantarii proiectului cu valoarea de 1.413.631,69 lei, din valoarea totala a obiectivului de investitii, respectiv 51.368.326 lei, si va fi alocata din bugetul municipiului pentru anul 2021 si 2022.”

Art. II Celelalte prevederi ale HCL 275/2020 raman valabile.Hotărâre s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri în funcție -18

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

"ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUN. FAGARAS, JUD. BRAȘOV” in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,8423 lei, din 13 iulie 2019

Nr crt

Denumirea capitolelor s> subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TV

(fara

TVA

Valoare                        (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mu lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

s

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

22.658

4.777

4.305

26.963

5.684

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

22.658

4.777

4.305

26.963

5.684

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

12.455

2.572

15.444

15.444

3.189

3.2.1

Obținerea de avize, acorduri si

3.312

0.684

0.795

4.107

0.848

32.2

Obținere avize actualizare

10.000

2.065

1.900

11.900

2.458

3.3.1

Studiu de fezabilitate

3.3.2

Proiectare si engineering

131.000

27.053

31.440

162.440

33.546

3.3.3

Actualizare proiect

122.000

25.195

23.180

145.180

29 982

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

80.000

16.521

19.200

99.200

20.486

3.5

Consultanta

107.854

22.273

20.492

128.346

26.505

3.6

Asistenta tehnica

240.000

49.563

45.600

285.600

58.980

TOTAL CAPITOL 3

706.621

145.927

158.051

852.217

175.994

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

Lucrări

40,313.325

8,325243

7.659.532

47,972.857

9,907.039

TOTAL CAPITOL 4

40,313.325

8.325.243

7,659.532

47,972.857

9,907.039

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

456.718

94.318

86.776

543.494

112.239

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de

-

-

-

-

-

5.2

5.2.1 Comisioane, taxe, costul creditului

534.451

110.371

-

534.451

110.371

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,208.692

249.611

229.651

1.438.343

297.037

TOTAL CAPITOL 5

2,199.861

454.301

316.428

2,516.289

519.647

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

43,242.465

8.930.248

8,138.316

51.368.326

10.608.366

Din care C+M

40,792.701

8.424.338

7.750.613

48.543.314

10.024.963

Beneficiar,Județul Brașov

Primăria Făgăraș Nr............./data.........


Anexa nr. 1

(Anexa nr. 3 la Normele metodologice)


SOLICITARE

de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiții „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Mun. Făgăraș , județul Brașov” pentru anul 2021 - lei-

Tip obiectiv

Nou

în continuare

Amplasamentul obiectivului de investiții propus

Mun Fagaras, jud. Brașov

Principalele capacități tehnice ale obiectivului de investiții (în unități fizice)2

modernizare străzi in lungime de 17840 m

Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)3) conform hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului

51,368,326.00

Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului județean / data.....................

275/26.11.2020

Nr. contract de servicii (proiect tehnic) /data.....................

35902/12.11.2018,5132/12.02.2019

Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)

307,620.00

Nr. contract de lucrări / data.....................

39381/13.07.2020

Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)

48,516,352.00

Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiții (lei cu TVA)

 • - buget de stat

 • - buget local

7,284,613.00

6,909,708.31

374,904.69

Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA) din care:

44,083,713.00

 • - buget de stat total, din care: Anul I

Anul II

Anul HI

Anul IV

 • - buget local Stadiu fizic realizat (%)

43,044,986.00

23,044,986.00

20,000,000.00

0.00

1,038,727.00

14.18%

Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale)

03.08.2022

]) Sebifeaza in spațiu corespunzător

2)De exemplu: lungime drum (km), lungime rețea (m), suprafețe pe care se realizează investiția (mp) etc.


3) Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoare totală a investiției actualizată)Beneficiar


Unitatea administrativ-teriorială Făgăraș Primar


Numele și prenumele Sucaciu Gheorghe Semnătură.......... r


DEVIZ GENERAL REST DE EXECUTAT privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "ASFALTARE Sf MOPERN/^ARȘ DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUN. FAGARAS. JUD. BRAȘOV'

Nt

•-r anlr«a c*p*.o, st              -

a. ■ihieli

rt.-ranțJU

Va* — .

—ij*.

■ kwta flaccMtita fYA)

Cioara '-awwi r»*_______

Oft.

•ii '»*

Mi -

w M

Ma -i

_      M...             I

»

4

3

CAPITOLUL 1

l

Chaltuiall pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

12

Am o nai e rea terenului

22.658

26 963

0

0

22.658

26.963

1.3

Ama ni ia rl pentru protecția mediului

0

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

22.656

26.963

0

0

22.658

26.963

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru eslpururoi utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

12.455

15.444

12.455

16.444

0.000

3.2.1

Obținerea de avize, acorduri si

3.312

4.107

3.312

4.107

0000

3.2 2

Obținere avize actualizare

10.000

11.900

10 000

11.000

0.000

3.3.1

Studiu de fezabilitate

-

-

0.000

3.3.2

Proiectare sl enaineerins

131 000

162.440

131.000

162 440

0.000

3.3 3

Actualizare proiect

122.000

145.180

122.000

145 18

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

80.000

99.200

0

0

80 000

99.200

3.6

Consultanta

107.654

128 346

0

0

107.654

128 348

3 6

Asistenta tehnica

240.000

285.600

30 113

35 834

209.887

249.766

TOTAL CAPITOL 3

706.621

852 217

308 880

374.906

397.741

477.312

CAPI 01 UL 4.

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

4.1.1

SISTEM RUTIER NOU

18,847.153

22,428.112

3,814 298

4,539.015

16032. 855

17.889.097

4.1.1.1

Desfacere trotuare

278.957

331.959

82 440

98.114

196.508

233 845

Sapalura

1,416.715

1.665.891

406.294

483.490

1010.421

1.202.401

BA 16

2.636.414

3,139.713

0.000

0.000

2638.414

3,139.713

BAD 22,4

3,449.978

4.105.474

780.844

929.204

2669.134

3,176.269

Piatra sparta

103.015

123.659

0.000

0.000

103 915

123.659

Balast

2.988 744

3.556.606

005.271

1.184.372

1993 473

2,372.233

Pavaj

1.923 471

2,288 930

220 476

262.366

1702.995

2.026.564

Balast Iroluar

193.035

229.712

47 506

56532

145.529

173.180

Amorsa 0.9 kg/mp

196.559

233 905

49 112

58.443

147.447

176.462

Amorsa 0.6 kg/mp

133.154

158453

3.377

4019

120.777

154.435

Balast stabilizat

4.718 956

5,615 558

1,105.355

1,315.372

3613.601

4.300 165

Spargere dala sr

805 255

958.253

123614

147.101

681.641

811.153

4.1.2

SISTEM RUTIER VECHI

9,817.162

11.682.423

38.203

45.462

9778.959

11.636.961

Aducere cola BA16

1.033.630

1,230.020

0.000

0.000

1033.630

1.230.020

□astacere trotuare

335.657

399 432

0.000

0.000

335.657

399.432

Frazare - 6 cm

274.423

326 563

19 906

23.688

264.517

302.875

BA16

1.644.007

1.966.368

0.000

0 000

1644.007

1,956.368

BAD 22.4

1,222.561

1,454.848

0.000

0.000

1222.661

1,454.848

Pavaj

1,631.109

1.941.020

0.000

0.000

1631.109

1.941.020

Balast trotuar

161.739

192 469

0.000

0.000

161.739

192.469

Piatra sparta

89 683

106.723

0.000

0 000

89.683

106,723

Balast

1.728.347

2.056.733

0.000

0.000

1728 347

2.056.733

Amorsa 0.6 kg/mp BA16

93 092

110.779

0 000

0.000

93.092

110.779

Amorsa 0.6 kg/mp 8AD22.4

40.445

48.130

0.000

0.000

40.445

48.130

Amorsa 0.6 kg/mp aduc. Cola

41.406

49.273

0.000

0.000

41.406

41273

Frazare - 4 cm

161.372

192.033

7 082

8 428

154 290

/      183.805

BA16- 4 cm

746.943

888.862

0.000

0.000

746.943

B8B862

Geocompozil anlifisura

415 329

494 242

11.215

13 346

404.114

/               480.896

Amorsa 0.6 kg/mp

125.039

148 796

0.000

0.000

125.039

148786

Săpătură

72.380

66.132

0.000

0.000

72 380

86.132

4.1.3

RIDICARE CĂMINE LA COTA

2,702.212

3,322.732

37.496

44.620

2754.716

'     ♦ V     3.276.112

Canalizare

2.433 199

2,895.507

22 911

27.264

2410 288

1 . '2,868.243

Geigere

167.728

190.596

14 585

17.356

153.143

/ : /    182.240

Hidranli

27.016

33 220

0.000

0 000

27.916

33.220

Gaze

99.026

117.841

0.000

0000

99.026

117.841

Getgere noi

64 343

76.568

ocoo

0 000

64 343

76.568

4.1.4

COPACI Sl SPAȚIU VERDE

22.478

26 749

0 000

0.000

22.478

26.749

Copaci

2.309

2.748

0.000

0 000

2 309

2 748

Nr crt

Denumirea c pltcWof ai subcapitol a1 or de cheltuieli

Valoare fi»- TVA1

Valoare ilnr kJMr TVA)

Valoare decordata /f ara TVA)

Woet decontata flrvV V TVA)

Vaiorra rest da

Valoare re&t de executat Kr-V-VTVM

Mii bl

aii i«i

MU lei

Wlbl

Mu M

rubi

2

3

t

J

8

3

«

Spațiu verde

20 169

24.001

0.000

0.000

20.169

24.001

4.1.5

Borduri

6,033.375

7,179.716

1,089.749

1,296.801

4943.626

5,882.915

Bordura mare

3,994.309

4,753.228

848.526

1.009746

3145.703

3,743.482

Bordura mica

2,039.066

2,426.489

241.223

287.055

1797.843

2,139 433

4.1.6

Semnalizare sl marcaje

184.969

220.113

0.000

0.000

184.969

220.113

Marcaj longitudinal

82 722

98 439

0.000

0.000

82.722

98.439

Marcaj transversal

13 652

16.246

0.000

0000

13.652

16.246

Indicatoare

88.595

105 428

0.000

0.000

88 595

105 420

4.1.7

Sistem de canalizare pluviala

2,615.976

3,113,011

762.680

907.589

1853.296

2,205.422

Colocloara gravitaționale

1,328 988

1,581.496

436.863

519 867

892.125

1.061.629

Cămine de vizitare

435.509

518 256

148 125

176.269

287.384

341.987

Guri da scurgere

666 094

792.652

96.180

114.454

569.914

670.198

Separatoare de hidrocarburi

8.057

9.586

0.000

0 000

8.057

9 580

Montaj separai. Hidrocarburi

11 984

14.261

0.000

0.000

11.984

14.261

Subtraversare drumuri

130.784

165 633

81.512

96.999

49.272

50.634

Echipamente

34.560

41 126

0.000

0.000

34.560

41.126

TOTAL CAPITOL 4

40,313.325

47.972.857

5,742.426

6 833.487

34570.899

41,139,370

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

456 716

543.494

64.051

76 221

392 667

467,274

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de

5.2

5.2.1 Comisioane, taxe, costul creditului

534 451

534.451

0

0.000

534 451

534.451

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

1,208.692

1,438.343

0

0.000

1 208 692

1,430.343

TOTAL CAPITOL 5

2.199,861

2,516.289

64.051

76.221

2,135.810

2,440.068

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste sl predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice sl teste

*

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

43.242.465

51,388,326

6.115.357

7.284.813

37,127.108

44,083.713

Din care C*M

40.792.701

48.543,314

6,606.477

6,909.708

34,986.22

41,633.607

Beneficiar,