Hotărârea nr. 77/2021

HOTĂRÂREA nr.77 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 275 / 2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGAI^

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040.268 2-3.020/?^

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagâras.ro7^^ yy

HOTĂRÂREA nr.77 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 275 / 2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Făgăraș, județul Brașov”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere raportul de specialitate 7761 din 23.02.2021 al Biroului Achiziții prin care se propune modificarea si completarea HCL 275 / 2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Făgăraș, județul Brașov”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Caracterul urgent este justificat de introducerea acestei solicitări de suplimentare a contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației nr.i 1.049 din 15.06.2015 pe Ordinul Ministrului, astfel încât să se semneze un act adițional de suplimentare a finanțării de la valoarea de 23.613.469,00 lei la valoarea de 49.954.694,31 lei. Acordarea suplimentării pentru beneficiarii PNDL etapa I, se acordă în ordinea depunerii solicitărilor.

Analizând contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 11049/15.06.2015 si actele adiționale aferente in valoare de 23.613.469,00 lei,

Având in vedere contractul de lucrări nr. 39381/13.07.2020 incheiat cu asocierea S.C. GEIGER TRANSILVANIA SRL - CONSAL S.R.L. pentru obiectivul de investitii "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Făgăraș, județul Brașov”,

Analizând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației nr. 252 / 04.01.2021 înregistrata la Municipiul Făgăraș sub nr. 95 / 04.01.2021 prin care se acorda posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa I sa solicite finanțare suplimentara pentru obiectivele de investitii pentru care sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente in vederea finalizării,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin (1) si alin (2), lit b) si lit c), art. 139, alin (3), lit g) si lit. i) si art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aproba modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 275/2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”, după cum urmeaza:

„Art. 1 Se aproba actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Făgăraș, județul Brașov”, cu o valoare totala de 51.368.326 lei, in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu o valoare alocata de la bugetul de stat de 49.954.694,31 lei.”

Art. II Celelalte prevederi ale HCL 275/2020 raman valabile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINA
Hotărâre s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri în funcție -18

Consilieri prezenți -18

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar general

1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50

“S c tpif alaldr li » <bceplto*«kM

¥e«wa

rva.

• ateara t*** r. n

• «M*a • rnt 4»

1

meii

H . fel

BM* !•'

«U

r mv

■filei

1 ’

3

î

tcAmotu i

Cheltuieli pentru obținerea al amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

22.658

26.963

0

0

22.658

26 963

1.3

Am■ najari pentru protecția mediului

0

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

22.658

26 863

0

0

22.658

26.963

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru aslauraraa utilităților necesare obiectivului

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

CAPITOLUL J

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

12 455

15.444

12 455

15.444

0.000

3.2.1

Obținerea de aviza, acorduri si

3 312

4 107

3.312

4.107

0.000

3,2.2

Obținere avize actualizare

10.000

11.900

10.000

11.900

0.000

3.3.1

Studiu de fezabilitate

0.000

3.3.2

Proiectare si enalneerlng

131 000

162.440

131.000

162.440

0.000

3.3.3

Actualizare proiect

122.000

145.160

122.000

145.18

oooo

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

80.000

99.200

0

0

80.000

99 200

3.5

Consultanta

107.854

128 346

0

0

107.854

128.346

3.6

Asistenta tehnica

240.000

285 600

30.113

35 834

209.887

249.766

TOTAL CAPITOL 3

706.621

852.217

308.880

374 806

397.741

477.312

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții s! instalatii

4.1.1

SISTEM RUTIER NOU

18.847.153

22,426.112

3,814.298

4,538.015

15032.855

17,888.087

4.1.1.1

Desfacere trotuare

278.957

331,959

82.449

98 114

196 508

233 845

Sa pa tura

1.416.715

1,685.891

406.294

483.490

1010.421

1,202 401

BA 16

2.638.414

3,139.713

0.000

0.000

2638.414

3.139.713

BAD 22,4

3,449.978

4,105.474

780.844

929.204

2669 134

3,176 268

Piatra sparta

103.915

123.659

0.000

0.000

103.915

123.659

Balast

2.988 744

3.556.605

995.271

1,184.372

1993.473

2,372.233

Pavaj

1,923.471

2,288 930

220.476

262 366

1702.995

2,026 564

Balasl trotuar

193.035

229.712

47.506

56.532

145.529

173.160

Amorsa 0.8 kg/mp

196.559

233 905

49.112

58.443

147 447

175.462

Amorsa 0.6 kg/mp

133.154

158 453

3.377

4018

129.777

154.435

Balast stabilizat

4.718 956

5,615.558

1.105.355

1.315.372

3613.601

4.300.185

Spargere dala sr

805 255

958.253

123.614

147 101

681.641

'   -811.153

4.1.2

SISTEM RUTIER VECHI

8,817.162

11,682.423

38,203

45.462

9778.859

M . - ,.    ,

______    11,636.061

Aducere cota BA16

1,033.630

1,230 020

0.000

0.000

1033.630

1.230.020

Desfacere trotuare

335.657

399.432

0.000

0.000

.'335.657

399.432

Frazare - 6 cm

274 423

326.563

19906

23 688

/ /

I 254.517

/ */x      .

. ■. > '302 376

BA16

1,644.007

1,956.368

0 000

0.000

I -1644 007

//

.       a-J     1.856 363

BAD 22.4

1,222.561

1,454.848

0 000

0.000

1222.581

Pavaj

1,631.109

1,941.020

0.000

0.000

1631.109

,    '' . '      ' . .1,941.020

Balast trotuar

161 739

192.469

0.000

0.000

161.739

* «        . .       192.469

Piatra sparta

89683

106.723

0.000

0 000

89683

106.723

Balasl

1,728.347

2.056.733

0 000

0.000

1728.347

2.056 733

Amorsa 0.6 kg/mp BA16

93.092

110.779

0.000

0.000

93 092

110.779

Amorsa 0.6 kg/mp BAD22 4

40.445

48 130

oooo

0 000

40.445

48 130

Amorsa 0.6 kg/mp aduc. Cota

41 406

48 273

0.000

oooo

41.406

49.273

Frazare - 4 cm

161.372

192 033

7 082

8.428

154.290

183.605

0A16-4 cm

746 943

888 862

0.000

0.000

746.943

888.862

Geocompozit anidisura

415.329

494 242

11.215

13.346

404.114

480.896

Amorsa 0.6 kg/mp

125.039

148.796

0.000

oooo

125 039

148.796

Săpătură

72.380

86 132

OOOO

0.000

72.380

86.132

4.1.3

RIDICARE CĂMINE LA COTA

2,792.212

3,322.732

37.486

44.620

2754.716

3,278.112

Canalizare

2,433.199

2,885.507

22 811

27 264

2410.288

2,868 243

Gegere

167.728

199 596

14 685

17.356

153.143

182.240

Hidranti

27.916

33 220

0 000

oooo

27.916

33.220

Gaze

99 026

117 841

0.000

0.000

99026

117.841

Geigere noi

64 343

76.568

0.000

oooo

64.343

76 568

4.1.4

COPACI SI SPAȚIU VERDE

22.478

26.748

0.000

0.000

22 478

26.749

Copaci

2 309

2.748

0.000

oooo

2 309

2.748

Nr cri

Denumita* capHoîel&r *| *uDc*pttotclor de cheltuieli

Vakwta haraTwM

Vataara . flnrfg^TVA?

VMow* dacmtala TVAI

Valoare docor^afa A-TVA1

Vria ara rect d*

Vciaara rost de crbcuM ItmhMK TVAJ

Mii W

MK lei

ML

MU Ier

MUU

Mii Ui

1

2

3

a

3

6

3

s

Spațiu verde

20 169

24.001

0.000

0.000

20.169

24.001

4.1.5

Borduri

6,033.375

7,179.716

1,089.749

1,296.801

4943.626

5,882.915

Bordura mare

3,994.309

4,753 228

848.526

1,009.746

3145.783

3,743.482

Bordura mica

2.039066

2.426 489

241.223

287.055

1797.843

2,139.433

4.1.6

Semnalizare si marcaje

184.969

220.113

0.000

0.000

184.969

220.113

Marcaj longitudinal

82.722

98 439

0.000

0.000

82.722

98.439

Marcaj transversal

13.652

16.246

0.000

0 000

13 652

16.246

Indicatoare

88.595

105 428

0.000

0.000

88.595

105.428

4.1.7

Sistem de canalizare pluviala

2,815.976

3,113.011

762.680

907.589

1853.296

2,205.422

Colectoare gravitaționale

1,328.988

1,581.496

436.863

519.867

892.125

1,061.629

Camma de vizitare

435 509

518 256

148.125

176 269

287 384

341.987

Guri de scurgere

666.094

792 652

96.180

114 454

569.914

678 198

Separatoare da hidrocarburi

8 057

9 588

0.000

0.000

8.057

9.588

Montaj separai. Hidrocarburi

11.984

14.261

0.000

0.000

11.984

14.261

Sublraversara drumuri

130.784

155 633

81.512

96.999

49 272

58 634

Echipamente

34 560

41.126

0.000

0.000

34.560

41.126

TOTAL

CAPITOL 4

40.313.325

47.972.857

5,742.426

6.633.487

34570.899

41,139.370

CAPITOLUL 5

Alta cheltuieli

5.1

Organizare da șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

456.718

543.494

84.051

76.221

392 667

467 274

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de

5.2

5.2.1 Comisioane, taxe, castul creditului

534.451

534.451

0

0.000

534.451

534 451

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

1.208.692

1,438.343

0

0.000

1.208.692

1,438.343

TOTAL

CAPITOL 5

2,199.861

2,516.289

64.051

76.221

2,135.810

2,440.068

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tchnoloalce sl toate ai predarea la beneficiar

«.1

Pregătirea personalului de exploatare

62

Probe tehnologice sl taste

-

-

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

43,242.465

51.388.326

6.116.357

7.284.613

37.127.108

44.083.713

Din care C+M

40 79? 701

48.643 314

5,806.477

6.900.708

34,986.22

41.833.607

Județul Brașov

Anexa nr. 1

(Anexa nr. 3 la Normele metodologice)


Primăria Făgăraș Nr............./data.........

SOLICITARE

de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiții „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Mun. Făgăraș , județul Brașov’’ pentru anul 2021


- lei-

Tip obiectiv !)

Nou

în continuare

Amplasamentul obiectivului de investiții propus

Mun Fagaras, jud. Brașov

Principalele capacități tehnice ale obiectivului de investiții (în unități fizice)2)

modernizare străzi in lungime de 17840 m

Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)3) conform hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului

51,368,326.00

Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului județean / data.....................

275/26.11.2020

Nr. contract de servicii (proiect tehnic) /data.....................

35902/12.11.2018,5132/12.02.2019

Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)

307,620.00

Nr. contract de lucrări / data.....................

39381/13.07.2020

Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)

48,516,352.00

Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiții (lei cu TVA)

  • - buget de stat

  • - buget local

7,284,613.00

6,909,708.31

374,904.69

Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA) din care:

44,083,713.00

  • - buget de stat total, din care:

Anul I

Anul II

Anul m

Anul IV

  • - buget local

Stadiu fizic realizat (%)

43,044,986.00

23,044,986.00

20,000,000.00

0.00

1,038,727.00

14.18%

Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale)

03.08.2022

Se bifeaza in spațiu corespunzător

2)De exemplu: lungime drum (km), lungime rețea (m), suprafețe pe care se realizează investiția (mp) etc.

3) Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoare totală a ' investiției actualizată)

Beneficiar

Unitatea administrativ-teriorială Făgăraș Primar

Numele și prenumele Sucaciu Gheorghe

Semnătură.......... f

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

“ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUN. FAGARAS, JUD. BRAȘOV" in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,8423 lei, din 13 iulie 2019

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare TV

(fara M

TVA

Valoare                        (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

MII euro

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

22.658

4.777

4.305

26.963

5.684

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

22.658

4.777

4.305

26.963

5.684

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

12.455

2.572

15.444

15.444

3.189

3.2.1

Obținerea de avize, acorduri si

3.312

0.684

0.795

4.107

0.848

3.2.2

Obținere avize actualizare

10.000

2.065

1.900

11.900

2.458

3.3.1

Studiu de fezabilitate

3.3.2

Proiectare si engineering

131.000

27.053

31.440

162.440

33.546

3.3.3

Actualizare proiect

122.000

25.195

23.180

145.180

29.982

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

80.000

16.521

19.200

99.200

20.486

3.5

Consultanta

107.854

22.273

20.492

128.346

26.505

3.6

Asistenta tehnica

240.000

49.563

45.600

285.600

58.980

TOTAL CAPITOL 3

706.621

145.927

158.051

852.217

175.994

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

Lucrări

40,313.325

8,325.243

7,659.532

47,972.857

9,907.039

TOTAL CAPITOL 4

40,313.325

8,325.243

7,659.532

47.972.857

9.907.039

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

456.718

94.318

86.776

543.494

112.239

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de

-

-

-

-

-

5.2

5.2.1 Comisioane, taxe, costul creditului

534.451

110.371

534.451

110.371

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,208.692

249.611

229.651

1,438.343

297.037

TOTAL CAPITOL 5

2,199.861

454.301

316.428

2,516.289

519.647

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

43,242.465

8.930.248

8,138.316

51.368.326

10.608.366

Din care C+M

40.792.701

8,424.338

7.750.613

48.543.314

10.024.963

Beneficiar,