Hotărârea nr. 75/2021

HOTĂRÂREA nr.75 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

ROMANIA JUDEJUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-faqaras.ro

HOTĂRÂREA nr.75 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.6991/17.02.2021, Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6991/1/17.02.2021, privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.18/15.02.2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora, ale art.206 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.a), art.134 alin.(2) si alin.(4), art.137 alin.(i), art.139 alin.(3) lit.i) si alin.fs), art.196 alin.(i) lit.a), art.240 alin.(2), si respectiv art.243 alin.(i) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă modelul legitimației de Primar al Municipiului Făgăraș, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă modelul legitimației de Viceprimar al Municipiului Făgăraș, potrivit anexei nr. 2

Art.3. Se aprobă modelul legitimației de de consilier al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, potrivit anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calității de reprezentant ales pentru primarul Municipiului Făgăraș, potrivit anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calității de reprezentant ales pentru Viceprimarul Municipiului Făgăraș, potrivit anexei nr. 5.

Ârt.6. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calității de reprezentant ales în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș pentru consilierii locali, potrivit anexei nr.6.

Art.7. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.Secretarul General al Municipiului Fagaras va comunica prezenta hotărâre membrilor Consiliului Local Fagaras, direcțiilor si serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Fagaras, Instituției Prefectului - Județul Brașov pentru controlul si verificarea legalității.

\ N ! .A '

x \

PREȘEDINTE DE^ȘEDINTĂ,               \ CONTRASEMNEAZĂ.,

CENȚIU MAGDALENA FLORINA                     Secretar general,

| I                            LAURA ELENA GIUNCA

/ ";/1

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință lex. colecție lex. Prefectură lex. Primar lex. Secretar lex. Afișare

1 ex.Compartimentul Informatizare 1 ex. fiecărui membru al CL

Cod : F-50


JUDEȚUL
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚA

&


Șp HțtzrH* MUMiapMHUkQRAțULlH CCMUNH. urmar <M *<eihiUi»eHr«

4l Sm kuLFK duftatd muMUirtUlul

 • 1 . Materialul pe care se face tipărirea va fi din carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi, cât și pe revers; Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, menținând diferențierea de mărime și îngroșare

 • 2 .După tipărire, cartonul va fi tratat prin laminare în folie transparentă;

 • 3 .Legitimația va avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm.  JUDEȚUL


  Codul nunwk: personal


  Calitate a<> WCE P       L


 • 1 .materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, menținând diferențierea de mărime și îngroșare

 • 2 .carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea alb, negru, albastru-închis (bleumarin) sau vișiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest scop;


  ROMÂNIA


JUDEȚUL....................................

CONSILIUL LOCAL AL.........................


LEGITIMAȚIE

■»


Prenumele..............................

Codul numeric personal.........

CalitateaCONSILIER LOCAL

Perioada do valabilitate.

PRIMARUL

(dada BlixvrârM)

r utae kfHirinw st* nu utUtbVI fadm.mUAhv.uMursHe           ................................

S?lSe ^JCn+LlUHlCUPUHMlHORJ^UkU^tOWM^wni-^i               Pf^nunZIt >1 nurticli

I dw       *S WfrttwM »CMM*ln

. Jj -bt njcrtt wf&to tnandaTulu)

 • 1 .materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, menținând diferențierea de mărime și îngroșare

 • 2 .carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea alb, negru, albastru-închis (bleumarin) sau vișiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest scop;Semnul distinctiv este o insignă confecționată din tombac, argintată, având forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, Stema României în cazul primarilor, viceprimarilor, respectiv stema municipiului, pentru consilierii locali, denumirea localității și precizarea calității alesului local.

Semnul distinctiv este o insignă confecționată din tombac, argintată, având forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, Stema României în cazul primarilor, viceprimarilor, respectiv stema municipiului, pentru consilierii locali, denumirea localității și precizarea calității alesului local.Semnul distinctiv este o insignă confecționată din tombac, argintată, având forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, Stema României în cazul primarilor, viceprimarilor, respectiv stema municipiului, pentru consilierii locali, denumirea localității și precizarea calității alesului local.