Hotărârea nr. 74/2021

HOTARAREA NR.74 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea art.26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş, aprobat prin HCL nr.298/2020 şi modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipa

.            ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ b

' V " Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.74 din data de 25 februarie 2021

- privind modificarea și completarea art.26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobat prin HCL nr.298/2020 și modificarea Organigramei Clubului

Sportiv Municipal Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 2294/1 din 25.01.2021 și Raportul de specialitate nr.2294 /25.01.2021 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, prin care se supune spre analiză, verificare și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobat prin HCL nr.298/2020 și modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipal Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de HCL nr.298/2020 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, HCL nr.217/2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, art.2 și Anexa nr. 2 din Hotărârea nr.i din 19.01.2021 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș prin care a fost avizată favorabil propunerea de completare a Art.26 din Regulamentul de Organizare și Funcționare cu secția înființată și anume Automobilism Sportiv și modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipal Făgăraș,

Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului, Legii nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice precum și a altor prevederi legale în vigoare,

în conformitate cu art.129 alin.(i), (2) lit.d, art. 139 alin. (1) și ale art.196 alin.i lit.a), art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă înființarea secției de Automobilism Sportiv în cadrul C.S.M Făgăraș.

Art.II. Se aprobă modificarea și completarea art.26 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș prin introducerea în structură a secției de Automobilism Sportiv.

Art.III. Articolul 26 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș va avea următorul conținut:

„Art.26 C.S.M. Făgăraș are în structură următoarele secții pe ramuri de sport:

-Fotbal;

-Handbal;

-Karate;

-Judo;

-Atletism;

 • -Tenis de masă;

 • - Skanderberg;

-Automobilism Sportiv.”

Art.IV. Se aprobă modificarea organigramei Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.l-corespondentul anexei nr.2 din Hotărârea nr.1/19.01.2021 a Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu încadrare în bugetul inițial aprobat.

Art.V.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și Președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENĂ FLORINACONTRASEMNEAZĂ, Secretar general,
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți-18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex.Dosar ședință

lex. Colecție

îex. Prefectură

lex.Primar

îex.Secretar general

lex.Președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș

lex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică lex. Direcția Buget - Finanțe

Cod: F-50


Club Sportiv Muni^af^găraș

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, judJ Brașov •

Tel./fax. 0268280254; email: office@cșmfagara^roțwww.csmfa£ara^

Consiliul Director al CSM Făgăraș

HOTĂRÂREA nr. 1 din 19.01.2021

în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a CSM, Consiliul Director al CSM Făgăraș, întrunit în ședință, în data de 19.01.2021, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se avizează favorabil completarea Art 26 din Regulamentul de organizare și funcționare (HCL 298/22.12.2020), cu secția Automobilism Sportiv, anexa 1.

Art. 2. Se avizează favorabil înființarea secției Automobilism Sportiv.

Art. 3. Se avizează favorabil modificarea Organigramei CSM Făgăraș, anexa 2.

Art. 4. 1/ Constatarea neîndeplinirii obiectivului de performantă, ocuparea unui loc in primele 10 echipe la terminarea turului ediției de campionat 2020-2021. 2/ Stabilirea ca fiind jocuri considerate importante si decisive, jocurile disputate in returul de campionat ediția 2020-2021 împotriva echipelor ; CS Magnum Botoșani, CSM Reșița, CSM Bacău, CSU din Suceava, CSM Vaslui, ACS HC Buzău 2012, CSM Focșani 2007.

Art. 5. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Președintele

CSM Făgăraș.

Anexa 1: ROF CSM Făgăraș

Anexa 2: Organigrama CSM Făgăraș


Membrii Consiliului Director:


SoiomonloanMarius


Președinte

Fielk Lucian


RambaLucianGheorgheFlesariuFIavius
MateașSorinCostel

GhergheAîexandru


ANEXA nr.l la Hot. Consiliului Director al CSM Fagaras nr. 1/19.01.2021

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAȘ

CAPITOLUL I: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, PATRIMONIU, DURATA

Art.l Denumirea clubului sportiv este „Clubul Sportiv Municipal Făgăraș”, numit prescurtat C.S.M. Făgăraș.

Art.2 Clubul Sportiv Municipal Făgăraș , este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului/Făgăraș, înființată prin H.C.L. nr. 158/2009.                                   j* f          / \

Art.3 Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, funcționează îff conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, a normelor Agenției Naționale .__________x______~     ______A

de Sport privind reglementarea unor probleme financiare ^șl organizatorice ale activității sportive, a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare,?a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 69/2000, privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului, precum și a altor prevederi legale în vigoare.

Art.4 (1) Sediul clubului: Municipiul Făgăraș, str. Republicii, nr.l8;

(2) însemnele și culorile: emblema clubului, pe culori roșu si albastru, cu inscripția inițialelor C.S.M. Făgăraș.

Art.5 Schimbarea denumirii C.S.M. Făgăraș poate fi făcută numai de Consiliul Local al municipiului Făgăraș, cu avizul Agenției Naționale pentru Sport.

Art.6 Patrimoniul C.S.M. Făgăraș este constituit din totalitatea drepturilor și obligațiilor care rezultă din activitatea specifică a C.S.M. Făgăraș.

Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul Local al Municipiului Făgăraș pune la dispoziție spre folosință, cu titlu gratuit, către C.S.M. Făgăraș, bazele sportive cuprinse în domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Bazele sportive rămân în administrarea Consiliului Local Făgăraș prin Serviciul ADPP din cadrul UAT Municipiul Făgăraș sau prin instituțiile școlare subordonate Consiliului Local.

Art.7- Durata de funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș este nelimitată.

CAPITOLUL II: SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.8 C.S.M. Făgăraș s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Local Făgăraș, în scopul organizării și administrării activităților sportive din Municipiul Făgăraș, prin valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și


Club Sportiv Municipal Făgăraș

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tel./fax. 0268280254; email: office@csmfagaras,ro; www.csmfagaras.ro

Nr.181 din 08.2021

7... 03 . oz

: i'fli         An, il


în atenția dl Primar al Municipiului Făgăraș și a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș

Venim în completarea adresei nr. 84 din 20.01.2021, înregistrată la Primăria Făgăraș cu nr. 2294 din 21.01.2021, prin care am solicitat înființarea secție de Automobilism Sportiv, cu specificația faptului că dorim sa fim parteneri ai Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), Asociației Județene pentru Automobilism Sportiv Brașov (AJAS) și altor asociații de profil, în organizarea competițiilor sportive automobilistice, în special a etapei de campionat național -RALIUL BRAȘOVULUI, care include sectoare de traseu în Țara Făgărașului.

Președinte
competiție; promovarea spiritului de fair-play, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în sport.

Art.9 (1) Obiectul principal de activitate al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș îl constituie: ACTIVITĂȚI SPORTIVE RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE (diviziunea 93), Activități ale bazelor sportive (grupa 931) din Nomenclatorul CAEN.

 • (2) Activitatea C.S.M. Făgăraș constă în:

 • 1 . Activități ale cluburilor sportive (clasa 9312 - cod CAEN), realizate prin:

 • a) selecția, pregătirea, performanța și participarea la competițiile interne și internaționale a secțiilor de sport ce activează în cadrul instituției;

 • b) promovarea și susținerea sportului de performanță și a celui de masă;

 • c) promovarea valențelor educative ale sportului;

 • d) inițierea și organizarea de acțiuni și programe sportive în vederea atragerii cetățenilor la practicarea sportului;

 • e) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale;

 • 2 .Activitati ale bazelor sportive (clasa 9311 - cod CAEN)

 • a) întreținerea și exploatarea bazelor sportive și zonelor de agrement potrivit scopului în care au fost edificate;

 • b) furnizarea către populație, cluburi și asociații sportive- alte persoane juridice a serviciilor sportive și de agrement, punerea la dispoziție a bazelor sportive concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire și icomerț producătoare de venituri;                         y \\                ./

 • c) închirierea bazelor sportive pentru organizarea evenimentelor, conjpetițiilor, spectacolelor sportive și de agrement.                            "

 • (3) C.S.M. Făgăraș desfășoară și alte activități în vederea regizării scopului și obiectului de activitate, în condițiile legii.

CAPITOLUL III: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ SI FUNCȚIONAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL FAGÂRAS

Art. 10.Organigrama C.S.M. Făgăraș este aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Făgăraș.

Art.ll. în concordanță cu statul de funcții aprobat, în structura organizatorică a C.S.M. Făgăraș funcționează următoarele compartimente:

 • - compartimentul administrativ

 • - compartimentul sport - responsabil cu activitatea secțiilor pe ramuri de sport.

CONDUCEREA CLUBULUI

Art. 12 Având în vedere regimul juridic al C.S.M. Făgăraș, de persoană juridică de drept public și instituție publică în subordinea Municipiului Făgăraș, Consiliul Local este membru fondator unic, având atribuții depline de supraveghere și control asupra activității clubului.

Art. 13 Organele de conducere, administrare și control ale C.S.M. Făgăraș sunt: a) Consiliul Local și Primarul Municipiului Făgăraș;

 • b) Consiliul Director.

 • c) Președintele / Vicepreședintele

Art. 14 - Consiliul Local Făgăraș, în calitate de organ de conducere și control, potrivit prezentului regulament, are următoarele atribuții:

 • ■ aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli

 • ■ aprobă alocarea de la bugetul local de fonduri pentru finanțarea clubului sportiv, în condițiile legii;

 • ■ aprobă obținerea de împrumuturi și credite de către clubul sportiv;

 • ■ hotărăște dizolvarea și lichidarea clubului sportiv;

 • ■ numește Consiliul Director;

« hotărăște numirea președintelui clubului;

 • ■ ia act de transferul sportivilor din si in cadrul CSM, precum si indemnizațiile de transfer la propunerea Președintelui CSM si cu validarea Consiliului Director, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de transfer, stabilita prin regulamentul federației de specialitate pentru fiecare an competițional;

 • ■ aproba programul competițional anual al clubului sportiv si cheltuielile aferente, la propunerea Consiliului Director;

 • ■ aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare al clubului, la propunerea Consiliului Director;

 • ■ îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul regulament;

 • ■ hotărăște cu privire la majorarea, reducerea sau reîntregirea patrimoniului;

 • ■ hotărăște în domeniul schimbării formei juridice de organizare a clubului sportiv;

 • ■ hotărăște cu privire la mutarea sediului clubului și la schimbarea denumirii acestuia;

 • ■ hotărăște asupra modului de constituire și utilizare a rezervelor Fegale;

 • ■ hotărăște cu privire la desființarea, mutarea sucursalelor;, a filialelor sau reprezentanțelor clubului, dacă este cazul;

 • ■ hotărăște cu privire la schimbarea sau completarea obiectului de activitate al clubului sportiv;                                    \ \\ h'

 • ■ aproba organigrama si numărul de personal, ia act de totul de sportivi in termen de 30 zile de la încheierea contractelor;                  ' °* u '

Art. 15 Primarul are următoarele atribuții legate de clubul sportiv:

 • ■ propune aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli al C.S.M. Făgăraș;

 • ■ propune alocarea de la bugetul local de fonduri în vederea finanțării clubului sportiv, în condițiile legii;

 • ■ propune înlocuirea președintelui C.S.M. Făgăraș și membrilor Consiliului Director.

Art. 16 Consiliul Local Făgăraș și Primarul Municipiului Făgăraș, în calitate de organe de conducere și control se întrunesc conform prevederilor legale in vigoare, în ședință cel puțin o data pe an pentru analizarea activității clubului sens în care adoptă hotărâri cu majoritatea celor prezenți.

Consiliul Local Făgăraș și Primarul Municipiului Fagaras se convoacă cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixata pentru desfășurarea ședinței, sau cu cel puțin 15 zile daca intervine una din situațiile de mai jos:

 • a) se impune modificarea regulamentului de organizare și funcționare;

 • b) apar situații care periclitează existența clubului;

 • c) 1/3 din numărul membrilor Consiliului Local solicită.

Ședința va fî convocată de către președintele clubului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Convocarea poate fî făcută prin afișare la sediul clubului, însoțita de un convocator cu ordinea de zi a ședinței, prin telefon, fax sau prin scrisoare recomandata, cu cel puțin 15 zile înainte de data tinerii ședinței.

Ședința poate avea loc dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unul din numărul total al membrilor Consiliului Local.

Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți, cu excepția celor care au ca obiect modificarea scopului C.S.M. Făgăraș sau dezvoltarea lui, când hotărârile se iau cu votul majorității.

Ședința va fi condusa de către președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, iar in lisa de vicepreședintele acestuia. In urma fiecărei ședințe se va încheia un proces verbal, prin grija secretarului desemnat.

Art. 17 (l)în calitate de organ executiv cu atribuții de conducere și control, Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • ■ avizează bugetul anual de venituri și cheltuieli al C.S.M. Făgăraș;

 • ■ propune organigrama, numărul de personal și salarizarea personalului din cadrul CSM Fagaras. Consiliul Director al CSM Fagaras aproba, la propunerea președintelui CSM Fagaras încheierea contractelor cu sportivii si transferurile sportivilor legitimați ai CSM Fagaras, in condițiile legii si ale. regulamentelor Federației de specialitate;

 • ■ responsabilitatea privind transferurile de sportivi revine Consiliului'Director al CSM Fagaras si Președintelui CSM Fagaras; / ' ,           \ \

 • ■ aprobă regulamentele interne ale clubului, întocmite și.prcpuse de către Președintele C.S.M. Făgăraș;                       \

 • ■ efectuarea tuturor diligențelor necesare asigurării materialelor și ^fondurilor bănești, în scopul susținerii activității clubului;                 ''1 1''

 • ■ avizează numirea și revocarea personalului clubului;

 • * efectuează procedura legală de înscrieri în Registrul sportiv și obținerea Certificatului de identitate sportivă;

 • ■ îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul Local la Municipiului Făgăraș.

 • (2) în îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș emite hotărâri. Consiliul Director va fi convocat de Președintele C.S.M. Făgăraș, lunar sau ori de câte ori situația clubului o impune. Convocarea se face cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunirea ședinței prin telefon, fax sau orice alte mijloace electronice.

Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Consiliul Director este format din 5 membrii aleși pe baza propunerii Primarului Municipiului Făgăraș.

Activitatea membrilor Consiliului Director nu este remunerată.

Art.18 (1)Activitatea C.S.M. Făgăraș este condusă de un președinte, numit de către Consiliul Local. Președintele încheie cu primarul un contract de management care va cuprinde obiective și indicatori de realizat pe durata mandatului.

 • (2) Președintele participa la ședințele Consiliului Director fără a avea drept de vot.

Art.19 (1) Președintele are următoarele atribuții:

 • ■ asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • ■ organizează și conduce activitatea clubului și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;

 • ■ întocmește și asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a clubului avizat de către Consiliul Director și aprobat de către Consiliul Local precum și regulamentele interne ale clubului, de către personalul salariat al acestuia;

 • ■ reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relațiile cu organismele sportive interne sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau agenți economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române sau străine;

 • ■ elaborează programele de dezvoltare ale clubului;

 • ■ aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;

 • ■ asigura selecția și angajarea personalului competent conform organigramei și în raport cu obiectivele stabilite;

 • ■ asigură gestionarea și întreținerea bunurilor care constituie patrimoniul clubului, în raport cu reglementările autorităților și organismelor în materie, precum și a propriilor obiective stabilite;                             x.

 • ■ răspunde de asigurarea transportului, cazării, mesei pentru^portivi și echipa de tehnicieni pe timpul competițiilor și jocurilor de verificare;1 /               \

 • ■ răspunde de asigurarea echipamentului de competiție și antrenament în conformitate cu reglementările autorităților și organismelbr în materie; /

 • ■ răspunde pentru asigurarea asistenței medicale a sportivilor'înscriși în G.S.M. Făgăraș și pentru competițiile organizate de Clubul Sportiv Municipal Făgăraș;

 • ■ negociază și semnează contracte și acte juridice de angajare a clubului, cu avizul Consiliului Director;

 • ■ are dreptul să dispună efectuarea de operațiuni în contul clubului, în limita fondurilor disponibile;

 • ■ în calitate de ordonator terțiar de credite îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin, conform dispozițiilor legale în vigoare și răspunde potrivit legii de:

 • - utilizarea creditelor bugetare;

 • - realizarea veniturilor;

 • - folosirea cu eficientă și eficacitate a sumelor primite de la bugetul local;

 • - integritatea bunurilor transmise în folosința clubului;

 • - organizare și ținerea la zi a contabilității clubului;

 • - prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare.

 • ■ stabilește și delegă atribuții pe trepte ierarhice și funcții, având în vedere prezentul regulament de organizare și funcționare, precum și structura organizatorică a clubului;

 • ■ răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului din subordine, pe baza criteriilor și condițiilor stabilite de Consiliul Director;

 • ■ organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și urmărește aplicarea măsurilor dispuse;

 • ■ aplică, în condițiile legii, sancțiuni disciplinare personalului, în cazul săvârșirii de abateri disciplinare și dispune repararea prejudiciilor produse;

 • ■ analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele obținute de sportivii legitimați la club;

 • ■ urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competițiile prevăzute în calendarul competițional intern și internațional al clubului, precum și organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție;

 • ■ participă la principalele competiții interne și internaționale ale clubului;

 • ■ prezintă periodic - trimestrial, Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și lunar Consiliului Director, informări cu privire la activitatea clubului;

 • ■ aduce la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Fagaras transferul de sportivi in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de transfer, stabilita prin regulamentul Federației de specialitate pentru fiecare an competițional;

 • ■ aduce la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Fagaras, componenta lotului de sportivi in termen de 30 de zile de la încheierea contractelor.

 • (2) Președintele C.S.M. Făgăraș este ordonator terțiar de credite.

 • (3) în calitatea sa de ordonator terțiar de credite, Președintele emite decizii.

Art.20 (l)Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui, în situația absenței acestuia sau a vacantării postului de președinte, până la numirea noului președinte.

 • (2) Vicepreședintele, asigură realizarea activității curente ă clubului în limita atribuțiilor conferite de președinte, față de care este subordonat./'

 • (3) Vicepreședintele îndeplinește orice atribuțiune a președintelui clubului pe baza deciziei de delegare de atribuțiuni emisă de acesta.

 • (4) Vicepreședintele este numit prin decizie ă președintelui' conform prevederilor legale în vigoare cu avizul Consiliului Director.

Art.21 în exercitarea funcției sale, vicepreședintele are următoarele atribuții:

 • ■ dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play și pentru combaterea și prevenirea violenței și dopajului în sport;

 • ■ asigură și răspunde de integritatea, întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;

 • ■ asigură constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a băncii de date ale clubului, respectiv:

 • - actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;

 • - regulamentul de organizare și funcționare propriu;

 • - regulamentul intern;

 • - hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș repartizate clubului, care reglementează activitatea clubului sportiv;

 • - statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale la care clubul este afiliat;

 • - programele de dezvoltare ale clubului;

 • - evidenta sportivilor legitimați sau nelegitimați, cuprinși în pregătire;

 • - rezultatele obținute de sportivi în competițiile interne și internaționale oficiale.

 • ■ coordonează și elaborează activitatea desfășurată în cadrul secțiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum și a antrenorilor, în vederea realizării scopului și obiectului de activitate ale clubului;

 • ■ asigura activitatea tehnico - metodica a secțiilor pe ramura de sport;

 • ■ asigura controlul de specialitate al antrenorilor;

 • ■ asigură relația permanentă a clubului cu colegiul central al arbitrilor și antrenorilor și secretarii generali ai federațiilor de specialitate la care Clubul Sportiv Municipal Făgăraș este afiliat;

 • ■ participă la luarea deciziilor în cadrul Consiliului Director al clubului fără drept de vot;

 • ■ asigură întocmirea documentațiilor necesare avizării, afilierii și funcționării clubului;

 • ■ îndeplinește orice alte sarcini trasate de către președintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Art.22 C.S.M. Făgăraș prin Președinte și Consiliul Director, va conduce evidenta contabilă, va asigura înregistrarea și evidența personalului angajat, sportivilor și va ține evidența și gestiunea bunurilor materiale și bănești, >în^ condițiile legii. a                                       / / /" X’ \

Art. 23 în cadrul clubului poate fi încadrat personal de /specialitate, precum și personal auxiliar cu atribuții privind buna organizare și desfășurare a activității în cadrul clubului.                                                \               /

Art. 24 Un antrenor sau instructor sportiv se poate ocupa de,mai multe discipline sportive cu acordul conducerii clubului.

Art. 25 Personalul clubului și sportivii pot fi angajați în cadrul clubului sportiv pe bază de contract sau convenție civilă de prestări servicii, după caz.

Art.26 C.S.M. Făgăraș are în structură, următoarele secții pe ramuri de sport: - Fotbal;

 • - Handbal;

 • - Karate;

 • - Judo;

 • - Atletism

 • - Skanderbeg;

 • - Tenis de masa

 • - Automobilism Sportiv

Art.27 Clubul Sportiv Municipal Făgăraș se afiliază la federațiile sportive naționale corespunzătoare secțiilor pe ramură de sport, și după caz la asociațiile județene.

Art.28 (1) Desființarea unei secții sau înființarea unei secții sportive noi se poate face numai printr-o hotărâre a Consiliului Local Făgăraș, la propunerea președintelui clubului.

(2) în cazul desființării unei secții pe ramură de sport, C.S.M. Făgăraș se obligă să întreprindă demersurile necesare pentru radierea din evidențele federațiilor sportive naționale, conform procedurii stabilite prin statutul federației și după caz, de la asociația județeană la care s-a afiliat.

CAPITOLUL IV: ANTRENORII SI SPORTIVII CLUBULUI

Art,29 (1) Toți antrenorii și sportivii, indiferent de relația contractuală în care se află cu Clubul Sportiv Municipal Făgăraș au obligația de a respecta și a se bucura de drepturile conferite de legislația muncii, prezentul regulament și normele stabilite de organismele de specialitate.

 • (2) Toți antrenorii sportivi și sportivii, indiferent de forma de angajare sunt pe același nivel ierarhic în cadrul clubului, între ei existând doar relații de colaborare.

 • (3) Antrenorii au următoarele obligații:

 • - să respecte regulamentele proprii și ale organismelor în materie, precum și hotărârile organului de conducere;

 • - să asigure pregătirea sportivilor, raportat la obiectivele stabilite de către conducerea clubului;

 • - să asigure educația pe linie sportivă a componenților grupelor de lucru;

 • - să urmărească activitatea sportivilor în cadrul programelpf .de, pregătire și jocuri oficiale;                                                          v

 • - să informeze conducerea clubului despre problemele >careVJin\ de comportarea sportivilor la antrenamente și competiții;

 • - să asigure respectarea programului de antrenament; stabilit prin normativele federațiilor de specialitate;           \               "

 • - să promoveze în rândul sportivilor, un climat favorabil , orientat spre performanță și realizarea obiectivelor clubului;

 • - să încurajeze și să promoveze tinerii sportivi;

 • - să inițieze și să organizeze o selecție permanentă și riguroasă a sportivilor.

 • (4) Sportivii au următoarele obligații:

 • - să respecte regulamentele proprii și ale organismelor în materie, precum și hotărârile organului de conducere;

 • - să preia, să folosească și să păstreze echipamentul sportiv acordat de club pe bază de fișă individuală;

 • - să predea echipamentul la magazia clubului în momentul încetării activității sau la solicitarea conducerii clubului;

 • - să urmeze programul de pregătire în raport cu solicitările corpului tehnic, ținând seama de obiectivele stabilite de club;

 • - să respecte ținuta și vestimentația, stabilită de conducerea clubului, în deplasări, cantonamente și competiții;

 • - să nu părăsească zona de activitate a clubului decât cu aprobarea corpului tehnic, pe perioada pregătirii, cantonamentelor și competițiilor;

 • - să respecte conduita de fair-play față de persoanele implicate în procesul de pregătire și competițional;

 • - să respecte programul de odihnă stabilit de corpul tehnic;

 • - să nu facă reclamă sau publicitate unor firme fără aprobarea conducerii clubului;

 • - să depună efortul necesar pentru obținerea de rezultate sportive;

 • - să păstreze confidențialitatea datelor care țin de partea de salarizare individuală, indemnizații sau premii.

 • (5) Antrenorii și jucătorii au următoarele drepturi:

 • - plata salariilor și indemnizațiilor lunare, precum și premiilor în funcție de rezultatele obținute, conform legislației în vigoare;

 • - plata diurnei pentru deplasările efectuate conform legislației în vigoare pentru unitățile sportive bugetare;

 • - stimularea și recompensarea unor sportivi pentru merite deosebite, evidențiați în cadrul competițiilor.

 • (6) Consiliul Director al CSM Fagaras va aviza si supune spre aprobare Consiliului Local repartizarea stimulentelor financiare către sportivii sau angajații clubului astfel:

 • - în cazul realizării transferului unui sportiv crescut și format la Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, 15 % din valoarea sumei obținut^cuvțitlu de preț al transferului va fi alocată antrenorilor care l-au promovat; ^'

 • - sportivii cu statut de rezervă în cadrul unei competiții, beneficiază de maxim 50 % din valoarea maximă a primei acordată unui sportiv titula";

 • - sportivii care vor evolua parțial la competițiile sporii vevor^ beneficia de o primă situată între pragul procentual de 50 % și 100 %, din prima unui sportiv titular;                                                         , ,7 u \c

 • - sportivii accidentați în cadrul procesului de pregătire sau competiții vor putea fi stimulați cu 50 % din valoarea maximă a primei pentru sportivul titular.

CAPITOLUL V: FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CLUBULUI SPORTIV

MUNICIPAL FĂGĂRAȘ

Art.30 Veniturile, indiferent de sursă și cheltuielile de orice natură ale clubului, sunt cuprinse în bugetul anual propriu de venituri și cheltuieli.

Art.31 (1) Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face în condițiile prevăzute de normele privind finanțele publice, atât pentru alocațiile de la bugetul local al Municipiului Făgăraș, cât și pentru celelalte venituri.

 • (2) Bugetul anual al C.S.M. Făgăraș cuprinde la partea de venituri:

 • - venituri de la bugetul local și /sau de stat;

 • - venituri proprii;

 • - alte venituri, în condițiile legii.

 • (3) Bugetul anual al C.S.M. Făgăraș se aprobă de către Consiliul Local Făgăraș.

 • (4) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului clubului se raportează în anul următor și fac obiectul noului buget al clubului.

 • (5) Sumele alocate din bugetul local pentru desfășurarea activităților sportive a C.S.M. Făgăraș, vor fi utilizate strict și exclusiv pentru activitatea sportivă a clubului.

Art.32 (1) Veniturile obținute din activități se gestionează și se utilizează la nivelul clubului în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul local și/sau de stat și fără afectarea alocațiilor de la același buget.

 • (2) Sursele de finanțare ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș provin din:

 • ■ transferuri de la bugetul local al municipiului Făgăraș sau de la bugetul de stat;

 • ■ venituri din activități economice realizate în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate al clubului;

 • ■ sume obținute din transferul sportivilor;

 • ■ cotizații și contribuții bănești și în natură ale simpatizanților;

 • ■ donații și sume sau bunuri primite prin sponsorizări;

 • ■ venituri obținute din reclamă și publicitate;

 • ■ venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;

 • ■ venituri obținute din exploatarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia;

 • ■ indemnizații obținute din participarea la competiții,^ spectacole și demonstrațiile sportive;                          / /"

 • ■ venituri rezultate prin asocierea secțiilor cu alte asociații sau persoane juridice, numai cu aprobarea Consiliului Local, cui respectarea obiectului de activitate;                                         \

 • ■ sume rămase din exercițiul financiar precedent;

 • ■ alte venituri în condițiile legii.                               °K»। u ''

Art.33 Clubul Sportiv Municipal Făgăraș poate întreprinde activități economice, în condițiile legii, în vederea realizării scopului și obiectului de activitate.

CAPITOLUL VI: SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAȘ

Art.34 Supravegherea și controlul desfășurării activității C.S.M. Făgăraș, se face de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Primarul Municipiului Făgăraș, iar controlul de către organismele cu atribuții de control în domeniu, cu privire la activitatea sportivă desfășurată.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.35 Dizolvarea C.S.M. Făgăraș, poate interveni în unul din următoarele moduri: a) de drept;

 • b) prin hotărâre judecătorească;

 • c) prin hotărâre a Consiliului Local.

Dizolvarea DE DREPT se face prin:

 • ■ imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit;

Dizolvarea PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, atunci când:

 • ■ scopul sau activitatea C.S.M. Făgăraș au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • ■ realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • ■ urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituită;

 • ■ a devenit insolvabil;

 • ■ nu a obținut autorizările prealabile necesare.

Art.36 în cazul dizolvării C.S.M. Făgăraș, lichidatorii vor fi numiți de către instanță sau Consiliul Local după caz. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

Art.37. Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie bilanțul care să constate situația exactă a activului și pasivului. Aceștia, vor păstra registrele C.S.M. Făgăraș și orice alte acte și vor ține un regisțruccu toate operațiile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii, să transfere țoț activul în bani cu respectarea condițiilor legale.                           j [

Lichidatorii vor putea realiza operațiuni noi doar în măsura în care acestea sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.             \ V;v0"     ?

Mandatul acestora se derulează sub supravegherea Consiliului Local.' v v''

CAPITOLUL VIII: SANCȚIUNI

Art. 38 (1) Aplicarea sancțiunilor în plan sportiv se face cu respectarea Regulamentului intern care va fi aprobat de către Consiliul Director în fiecare an competițional.

(2) - în cazul angajaților clubului le sunt aplicabile dispozițiile cu privire la legislația muncii.

CAPITOLUL IX: DISPOZIȚII FINALE

Art.39 Clubul Sportiv Municipal Făgăraș este supus înregistrării în Registrul Sportiv.

Art.40 Clubul Sportiv are ștampilă, emblemă, insignă și steag propriu.

Art.41 (1) C.S.M. Făgăraș deține exclusivitatea:

 • ■ dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică și/sau în mișcare a sportivilor săi;                       /* /

 • ■ dreptul de folosință asupra siglei sau emblemei proprii; '

 • ■ drepturile de reclamă, publicitate și de televiziune l^competițiile pe care le organizează sau la care participă, după cazV^'C;,; S 0

 • (2) Drepturile menționate mai sus pot fi cesionate de club,< altor persoane juridice sau fizice, în condițiile legii și numai după obținerea avizului favorabil din partea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Art.42 Durata de funcționare a clubului este pe o perioadă nedeterminată.

Art.43 Pe durata desfășurării activității în cadrul clubului, relațiile de muncă între salariați sunt de subordonare față de conducerea clubului și de colaborare între cei aflați pe niveluri ierarhice egale.

Art.44 Toți antrenorii sportivi sunt pe același nivel ierarhic, indiferent de forma de angajare, între ei existând doar relații de colaborare.

Art. 45 Dizolvarea și lichidarea clubului sportiv se va face în condițiile legii și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Art. 46 Litigiile apărute între club și alte persoane vor fi soluționate pe cale amiabilă și, în caz contrar, vor fi deferite instanțelor judecătorești sau organismelor competente.

Art. 47 Orice situație apărută pe parcursul funcționării clubului sportiv necuprinsă în prezentul regulament sau în normele legale în vigoare va fi rezolvată prin hotărâre a Consiliului Local.

Președinte CSM Făgăraș

Fielk Lucian / . / ■ >>

Acest regulament a fost avizat în ședința ordinară a Consiliului director din data de 19.01.2021

Gherghe Alexandru Fleșariu FlaVîuT?................... Mateaș Sorin............A.............

Ramba Lucian ...,         ...........

Solomon Marius..........~............

ORGANIGRAMA

CSM FĂGĂRAȘ
Anexa nr. 2 la Hot.CD nr. 1

Data: 19.01.2021

FĂGĂRAȘ

A

SOLOMON IOAN MARIUS.............. RAMBA LUCIAN GHEORGHE FLESARIU FLAVIUS           ........

MATEAS SORIN COSTEL       .......

GHERGHE ALEXANDRU....£.L.Xv.......