Hotărârea nr. 73/2021

HOTĂRÂREA NR.73 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv prin Asociaţia Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării şi desfăşurării "Raliului

ROMÂNIA         sg,


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.73 din data de 25 februarie 2021

- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv prin Asociația Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării și desfășurării "Raliului Brașovului - ediția 50” în perioada 25 -26 martie 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 5416/1/ 09.02.2021 și Raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr.5416/09.02.2021 prin care se propune aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv prin Asociația Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării și desfășurării "Raliului Brașovului - ediția 50” în perioada 25 -26 martie 2021,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (1), alin (3) lit.f), art 196 alin.(i) lit. a) art.197, art.198 alin. (1) și alin (2) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă ca oportună și în interes local participarea Municipiului Făgăraș în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv prin Asociația Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării și desfășurării "Raliului Brașovului - ediția 50” în perioada 25 -26 martie 2021,

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între Municipiul Făgăraș prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș și Federația Română de Automobilism Sportiv prin Asociația Club Sportiv Auto Blic, având ca obiect organizarea și desfășurarea "Raliului Brașovului - ediția 50” în perioada 25 -26 martie 2021, conform anexei nr.i care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, domnul Gheorghe Sucaciu, să semneze contractul de parteneriat menționat la articolul 2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhiva.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDA^ENA FLORINA
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general1 LAURA ELENA GIlHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhiva

 • - 1 ex. Asociația Club Sportiv Auto Blic

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr 1 la HCL nr.73/2021

CONTRACT DE PARTENERIAT

în vederea organizării și desfășurării "Raliului Brașovului - ediția 50" în perioada 25 -26 martie 2021

CAP. I. PĂRȚILE SEMNATARE

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud.Brașov, cod fiscal 4384419, tel.0268211313, fax. 0268213020, reprezentat prin domnul Sucaciu Gheorghe, în calitate de Primar al Municipiului Făgăraș

Și

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV PRIN ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AUTO BLIC BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Bdul Saturn nr. 46,B1.22,Sc. C, Ap.3, cod fiscal 13993496, tel. 0745039736, reprezentanta prin domnul Stoica Bela, în calitate de președinte

CAP. II. OBIECTUL

 • 2.1. Părțile semnatare au convenit încheirea prezentului contract în vederea organizării și desfășurării "Raliului Brașovului - ediția 50" în perioada 25 -26 martie 2021, prin punerea la dispoziție, pe termen limitat, a următoarelor imobile domeniul public al Municipiului Fagaras:

 • - terenului din fața Cetății Făgăraș                                              v-

 • - tronsonul str. Tăbăcari - str. Mihai Viteazul (pentru staționare automobile ce participa la concurs) Asociației Club Sportiv Auto Blic Brașov,

 • - tronsonul de drum strada Gheorghe Doja către comuna Șoarș ( până la limita unități administrativ teritoriale a Municipiului Fagaras).

CAP. III. DURATA

3.1. Durata acestui acord est de 2 zile respectiv, pentru zilele de 25 -26 martie 2021, perioada de desfășurare a acestui eveniment.

CAP.IV. SCOPUL

4.1.Scopul încheierii contractului constă în punerea la dispoziția asociației a terenurilor domeniu public descrise la Capitolul II, pentru buna desfășurare a evenimentului

CAP.V. DREPTURI SI OBLIGAȚII ALE PÂRTILOR SEMNATARE 9

 • 5.1. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

 • - va pune la dispoziția Asociației Club Sportiv Auto Blic BRAȘOV imobile terenuri menționate la Capitolul II,

 • - asigurarea ordinii pe timpul staționarii echipajelor de raliu în Municipiul Fagaras de către Poliția Locală Făgăraș,

 • - restrictionarea circulației rutiere pe strada Tabacari, pe tronsoanele de drum stabilite conform schiței din anexa,

 • 5.2, FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV PRIN ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AUTO BLIC BRAȘOV

 • - să organizeze evenimentul,                                        /

 • - suportarea tuturor cheltuielilor ce rezulta din organizarea si desfasurarea evenimentului,

 • - să solicite acordul persoanelor fizice și a instituților abilitate (Politia Municipiului Făgăraș -biroul rutier, Poliția Locală Făgăraș) cu privire la programul restricțiilor de circulație, auto?și pietonale, pentru ziua de 26 martie 2021                                                       '1' • •' ' '

- informare prin canale mass media, panouri avertizoare, flayere, cu privire la organizarea si desfasurarea acestui eveniment

 • - menționarea numelui (Municipiului Făgăraș ) în toate comunicatele și știrile despre acest eveniment jubiliar

 • - transmisie TV live de pe traseul probei speciale care se va desfășura pe Dealul Galațiului care va cuprinde imagini din zona istorică a Municipiului Făgăraș

 • - panourile fundal conferite de presa și festivitatea de premiere vor cuprinde colante cu stema Municipiului Făgăraș,

CAP. VI. ÎNCETAREA acordului

 • 6.1. Acordul de parteneriat își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • - hotărârea comuna a membrilor asociati;

 • - expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de parteneriat

Prezentul acord de parteneriat este guvernat de legea română și a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale , câte unul pentru fiecare parte , azi.............2021

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV prin

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AUTO BLIC BRAȘOV PREȘEDINTE, BELA STOICA