Hotărârea nr. 72/2021

HOTĂRÂREA NR.72 din data de 25 februarie 2021 - privind constituirea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.72 din data de 25 februarie 2021      ' » r t \ ' - privind constituirea Comisiei de Circulație a Municipiului Fagaras

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , intrunit in ședința ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 5708 din 09.02.2021, raportul Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras nr. 112 din 09.02.2021 se supune spre analiză, verificare și aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de Circulație a Municipiului Fagaras,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de HCL nr.235/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, respectiv prevederile art. 21 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. f, art. 5 pct.2 lit.g) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizare și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicata privind regimul drumurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 29 alin. (1) si alin. (2) si art 128 alin. (1),

în temeiul art. 129 alin.(i), alin. (2) lit. c) si lit. d), alin.(6) lit.c) si alin.(7) lit. m), art. 139 alin. (1) si ale art.196 alin.i lit.a), art.197 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se constituie Comisia de Circulație a Municipiului componență:

Făgăraș în următoarea

Gheorghe Sucaciu Laura Elena Giunca Liliana Boer


Adrian Bica Dan Trîmbițaș Lucian Petri


Popa Ovidiu Nicolae Ludu Aurel Cristian Daniel Mihai Tătar Andrei Filip


 • 1. Președintele comisiei - Primarul Municipiului:

 • 2. Secretarul comisiei - Secretarul General al Municipiului:

 • 3. Arhitectul Șef al Municipiului Făgăraș:

Membri:

 • 4. Șef Serviciu investitii si implementare proiecte:

 • 5. Reprezentantul Poliției Rutiere a Municipiului Făgăraș:

 • 6. Reprezentantul Poliției Locale Făgăraș:

 • 7. Reprezentanții Consiliului Local Făgăraș:

 • - un reprezentant al Comisiei de urbanism:

 • - un reprezentant al Comisiei juridice:

 • 8. SefbirouAGDPPLP

 • 9. Sef Serviciu Transport Public Local:

Art. 2. Vor avea statut de invitati si vor fi consultati in problem specific, reprezentantii următorilor agenti economici:

 • 1. SC Apa Canal Sibiu SA - Sucursala Fagaras,

 • 2. Serviciul de Alimentarea cu Energie Termică în Sistem Centralizat Fagaras,

 • 3. Reprezentant Distrigaz,

 • 4. Reprezentant Electrica distribuție,

 • 5. Reprezentanti rețele telecomunicații,

 • 6. Reprezentant Pompieri,

 • 7. Reprezentant Jandarmi,

 • 8. Reprezentant Societatea Civila

Art. 3. Comisia de Circulație se va intruni lunar sau ori de cate ori este nevoie, va analiza si va propune spre aprobarea Primarului sau Consiliului Local, după caz, masuri de reglementare a circulației rutiere (amplasare de indicatoare, aplicare de marcaje, stabilirea sau schimbarea sensurilor de circulație, amenajarea parcărilor) sau orice alte aspect referitoare la buna administrare a rețelelor rutiere si pietonale.

Art. 4. De la data prezentei orice prevedere contrară se abrogă.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Serviciul Administrare Patrimoniu Public și Privat și membrii comisiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINAHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotarare se comunica:

 • - 1 ex. Dosar ședința

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectura

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Membrilor comisiei

 • - 1 ex. Comp. Reiatii cu publicul, arhiva

 • - 1 ex. Solicitati

 • - 1 ex. Afișare.

Cod. F - 50