Hotărârea nr. 71/2021

HOTĂRÂREA nr.71 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea şi completarea art.33 din Anexa 1 la HCL nr.235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş precum şi stabilirea procedur

ROMAXIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 z:6d 211 3 13, Fax:,OO4O 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, L.mail: secretariatt^primaria-fagaras.ro /


HOTĂRÂREA nr.71 din data de 25 februarie 2021,

- privind modificarea și completarea art.33 din Anexa 1 la HCL nr.235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș precum și stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Fagaras, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

CONSILIUL LOCAL FAGARAS, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere inițiativa doamnei consilier local, Paicu Cornelia Cristina cu Referatul de aprobare înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr. 56899/2/22.12.2020, Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 56899/1/20.01.2021, privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Fagaras, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate,

Adresa nr.46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltare si Administrare

Avizul favorabil al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.a), art.134 alin.(2) si alin.(4), art.137 alin.(i), art.139 alin.(3) lit.i) si alin.(5), art.196 alin.(i) lit.a), art.240 alin.(2), si respectiv art.243 alin.(i) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se completează art.33 din Anexa 1 la HCL nr.235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în sensul introducerii literei a) la alineatul (2) cu următorul conținut:

"(a) în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință. Rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței consiliului local, prin mijloace electronice, Secretarului general al Primăriei Municipiului Făgăraș, care asigură transmiterea acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință. în ședințele Consiliului Local , votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal efectuat de președintele de ședință sau prin vot electronic"

Art.2. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate, precum și a ședinței în plenul Consiliului Local al Municipiului Fagaras, în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, declarate ca stare de urgență, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la sediul Primăriei Municipiului Fagaras, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Anexei 1 la HCL nr.239/2019 rămân neschimbate.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartiment Informatizare care va asigura sprijinul tehnic pentru implementarea procedurii menționată la art.2 și va asigura asistența de specialitate pentru utilizatorii platformei Online de videoconferință.

Art.5. Secretarul General al Municipiului Fagaras va comunica prezenta hotărâre membrilor Consiliului Local Fagaras, direcțiilor si serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Fagaras, Instituției Prefectului - Județul Brașov pentru controlul si verificarea legalității.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINA

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință lex. colecție lex. Prefectură lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

1 ex.Compartimentul Informatizare 1 ex. fiecărui membru al CL

Cod: F-50

ANEXA nr.l la H.C.L. nr.71/25.02.2021

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE

A ȘEDINȚELOR COMISIILOR DE SPECIALITATE, PRECUM ȘI A ȘEDINȚEI ÎN PLENUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, ÎN SITUAȚII EXCEPȚIONALE, CONSTA TA TE DE A UTORITĂȚILE ABILITA TE

CAPITOLUL I

Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Fagaras, respectiv

convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras

Art.l (1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Fagaras, respectiv convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras, se fac prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ.

 • (2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Fagaras se consideră fiind acolo unde se află Președinții acestora.

 • (3) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras se consideră fiind acolo unde se află Primarul, Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Fagaras, respectiv Secretarul General al Municipiului Fagaras.

 • (4] în situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și/sau Primarul nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Municipiului Fagaras.

Art.2 Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că "ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință".

CAPITOLUL II       /

Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Fagaras

Art.3 Procedura de lucru, la începerea ședinței, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Fagaras este următoarea:

 • a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc să-1 utilizeze (smartphone, P.C., notebook, tabletă etc.);

 • b) Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Municipiului Fagaras, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma online și vor selecta link-ul ”Join the meeting”

 • c) La prima utilizare vor completa în căsuța disponibilă numele, prenumele și e-mailul;

 • d) Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință.

Art.4 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Fagaras este următoarea:

 • a) Președintele Comisiei de specialitate va face o prezența tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare;

 • b) Președintele Comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale;

 • c) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat:"înscriere la cuvânt";sau vor apela la opțiunea „Raise hand”(Ridica mâna) din aplicația informatică.

 • d) Președintele Comisiei de specialitate va pomi microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului;

 • e) Președintele Comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art.5 (1) Procedura de exercitare a votului se face prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul.

 • (2) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "PENTRU”, 2) "ÎMPOTRIVĂ" și 3) "ABȚINERE;

Art.6 Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art.5 alin.(l) este limitat la maxim 2 minute.

Art.7 După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare a acestuia, Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art.8 Avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras, prin mijloace electronice, Secretarului General al Municipiului Fagaras și Compartimentului care asigură relația cu Consiliul Local;

CAPITOLUL III

Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras

Art.9 Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras este următoarea:

 • a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, P.C., notebook, tabletă etc.);

 • b) Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Municipiului Fagaras, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma Online și vor selecta link-ul "Join the meeting"',                                           __

 • c) La prima utilizare vor completa în căsuța disponibilă numelefprenumele și e-mailul;

 • d) Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință. /

Art.10 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului Local al Municipiului ^Fagaras este următoarea:                                                            ; • '

 • a) Președintele Consiliului Local al Municipiului Fagaras,/ asistat de Secretarul General al Municipiului, va face o prezența tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare;

 • b) Președintele de ședință va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare și aprobare a acesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ;

 • c) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: "înscriere Ia cuvânt”; sau vor apela la opțiunea „Raise hand”(Ridica mâna) din aplicația informatică.

 • d) Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Fagaras va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului;

 • e) Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Fagaras are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art.ll (1) Procedura de exercitare a votului se face prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul.

(2) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "PENTRU”, 2] "ÎMPOTRIVĂ” și 3) "ABȚINERE;

Art.12 Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art.l 1 alin.(l) este limitat la maxim 2 minute.

Art.13 (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul

(2) Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Fagaras menționează dacă Proiectul de hotărâre supus votului a fost adoptat sau respins.

CAPITOLUL IV Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Fagaras

Art.14 Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Fagaras se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor consiliului local, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe internet.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art.15 Consilierii locali au obligația de a asigura conexiune la internet pe dispozitivele ce vor fi utilizate de către aceștia (smartphone, P.C., notebook, tabletă etc.).

Art.16 Ședințele Consiliului Local al Municipiului Fagaras se vor înregistra audio și video, rezultatele votului fiind în mod obligatoriu salvate.

Art.17 (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija Compartimentului care asigură relația cu Consiliul Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras.

(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art.17 alin.(l), va fi semnat pentru veridicitate de către Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Fagaras și de către Secretarul General al Municipiului

Art.18 Compartimentul Informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras va asigura sprijinul tehnic pentru implementarea procedurii și va asigura asistența de specialitate pentru utilizatorii platformei online de videoconferință.

Art. 19 Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDAL^NA FLORINA