Hotărârea nr. 70/2021

HOTĂRÂREA Nr.70 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş

ROMÂNIA z-% sp JUDEȚUL BRAȘOV ' ' O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr.70 din data de 25 februarie 2021

  • - privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.374 din data de 01.02.2021 al Direcției de Asistență Socială Făgăraș din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.4.162 din data de 02.02.2021, prin care se propune aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art.40 și art.44 alin.l lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.6 alin.2 din HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art.86-88 din Legea nr.292/2011 privind asistența socială,

în temeiul prevederilor art.129, alin.(7), lit.(b), art.139, alin.(i), art.196, alin.(i), lit.(a), art.197, art.198, art.243 alin.(i) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART.i. (1) Se aprobă un număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș în cadrul Compartimentului Protecției persoanelor cu handicap - Direcția de Asistență Socială Făgăraș.

  • (2) în cazul înregistrării unui număr mai mare de solicitări din partea părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal pentru angajarea unui asistent personal peste numărul aprobat prin prezenta hotărâre, majorarea numărului de posturi va fi analizată și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș printr-o nouă hotărâre.

ART.2. Salarizarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data încheierii contractelor individuale de muncă.

ART.3. Serviciul Management Resurse Umane, Arhive, Direcția Administrație Publică Locală Juridic Contencios, Direcția Buget-Finanțe și Direcția de Asistență Socială Făgăraș, se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ART.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Brașov, Primarului Municipiului Făgăraș, Direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș Serviciului Management Resurse Umane, Arhive.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CENȚIU MAGDAllENA FLORINA

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -18

Prezenta ho tar are se comunica:

  • - iex.dosar de ședința

-lex.colectie

-iex.Prefectura

-lex.Primar

  • - lex.Secretar general

  • - lex. Serviciul Management Resurse Umane

  • - lex. Direcția Administrație Publică Locală Juridic Contencios

  • - lex. Direcția Buget-Finanțe

  • - lex. Direcția de Asistență Socială Făgăraș

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

Cod:F-5O