Hotărârea nr. 7/2021

HOTĂRÂREA nr.7 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020 (ordinară)

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAG^RAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.7 din data de 28 ianuarie 2021

-privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 22 decembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020 (ordinară), conform anexei, avand 20 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 22 DECEMBRIE 2020, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 10:00.

Doamna secretar general:” anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 15 consilieri si 4 absentizdl.Biza Radu, dl.Darau Irineu, dl.Klein Johannes si dl.Negrila Ion (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl. Dan Ludu- Dir.Buget-Finante.

Doamna secretar general:”As vrea sa fac precizarea inainte de a se trece la votarea ordinii de zi, faptul ca președintele de ședința ales sa conducă sedina de consiliul local pentru luna decembrie 2020 (dl.Biza Radu Stelian), absentează motivat, ca atare, va propun daca sunteti de acord, sa modificam ordinea de zi, introducandu-se ca prim punct al ordinii de zi, un proiect de hotarare privind alegerea unui supleant al președintelui de ședința pentru a conduce ședința ordinara de astazi, 22 decembrie 2020, cu mențiunea ca se va modifica si numerotarea proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi.”

Consilierii prezenti in sala sunt de acord cu aceasta propunere.

Domnul președinte de ședință inlocuitor al dl.Biza Radu Stelian care a absentat - Butunoiu Nicolaie: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui supleant al președintelui de ședința ( 22 DECEMBRIE 2020).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 NOIEMBRIE 2020 (ORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului DARĂU AMBROZIE IRINEU, ca urmare a demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.în anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș, aprobat prin HCL.nr.4/2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local al energiei termice în sistem centralizat furnizată de SPAET Făgăraș, aprobarea prețului local pentru utilizatorii casnici (populație) și noncasnici din municipiul Făgăraș , precum și aprobarea acoperirii financiare din bugetul local a diferenței dintre prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020", a terenurilor necesare pentru investițiile prevăzute pentru U.A.T.Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic nr.2004/2020 întocmit de către S.C.ROUTE CONCEPT S.R.L.în calitate de asociat în cadrul Asocierii S.C.Europan Prod S.A - S.C.Route Concept S.R.L. - S.C.Krantz Eurocenter S.R.L.pentru obiectivul de investiție “închidere rampă de deșeuri in Municipiul Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 46/2020 pentru imobilul apartament trei camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap.10, înscris în CF 100753-C1-U44 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Concesiune nr.1173/2009, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de întreținere nr.2134/2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical individual de medicină de familie, situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.i, odentic cu cel înscris în CF.nr.102224 - Ci - U8 Făgăraș, nr.top.1677-1687/8/1/2/1.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 13- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.X din HCL.nr.257/2018 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 14. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.375/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 15. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.332/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 16. Proiect de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acordarea de locuințe A.N.L.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Făgăraș pentru perioada 2020-2024.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului ( Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

 • 20. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IANUARIE 2021).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție).

Domnul președinte: ”La punctul „Suplimentare” avem următorul proiect de hotarare, care proiect a fost discutat astazi înainte de aceasta ședința ordinara in 5 comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv:comisia economica, comisia de urbanism, comisia de comerț, comisia de cultura si comisia juridica.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi, precum si ordinea de zi suplimnentara per ansamblu, si se aproba in unanimitate 15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.285/22.12.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui supleant al președintelui de ședința ( 22 DECEMBRIE 2020).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.286/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 NOIEMBRIE 2020 (ORDINARĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.287/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.288/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului DARĂU AMBROZIE IRINEU, ca urmare a demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.289/22.12.2020.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.în anul 2021.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.290/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș, aprobat prin HCL.nr.4/2019.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.291/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local al energiei termice în sistem centralizat furnizată de SPAET Făgăraș, aprobarea prețului local pentru utilizatorii casnici (populație) și noncasnici din municipiul Făgăraș , precum și aprobarea acoperirii financiare din bugetul local a diferenței dintre prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: d-na Paicu Cristina (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.292/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020", a terenurilor necesare pentru investițiile prevăzute pentru U.A.T.Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.293/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic nr.2004/2020 întocmit de către S.C.ROUTE CONCEPT S.R.L.în calitate de asociat în cadrul Asocierii S.C.Europan Prod S.A - S.C.Route Concept S.R.L. - S.C.Krantz Eurocenter S.R.L.pentru obiectivul de investiție “închidere rampă de deșeuri in Municipiul Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: d-na Paicu Cristina (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.294/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 46/2020 pentru imobilul apartament trei camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 10, înscris în CF 100753-C1-U44 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.295/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Concesiune nr.1173/2009, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de întreținere nr.2134/2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.296/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical individual de medicină de familie, situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.i, odentic cu cel înscris în CF.nr.102224 - Ci - U8 Făgăraș, nr.top.1677-1687/8/1/2/1.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.297/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.X din HCL.nr.257/2018 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.298/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.375/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si d-na Paicu Cristina (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.299/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.332/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si d-na Paicu Cristina (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.300/22.12.2020.

Domnul președinte:” Propun ca următoarele 4 puncte de pe ordinea de zi, respectiv, punctlele 16,17,18 si 19), sa le votam la sfârșitul acestei ședințe, acum deocamdată facandu-se doar propunerile de membrii la acestea.”

Domnul președinte: Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte:Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acordarea de locuințe A.N.L.”

Domnul președinte:”La acest proiect de hotarae este necesar vot secret. Daca aveți propuneri in acest sens?”

Se fac următoarele propuneri:

- Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, cu următorii consilieri:

- membrii titulari: i.D-na Paicu Cornelia Cristina

 • 2 .D-na Cențiu Magdalena Florina

 • 3 .D-na Aldea luliana

 • 4 .DLStengel Norbert

- membrii supleanți: i.Dl.Butunoiu Nicolaie

2.DLBiza Radu Stelian

- Comisia de soluționare a contestațiilor, următorii consilieri locali:

 • 1 .Dl.Cupu Lucian

 • 2 .Dl.Popa Ovidiu Nicolae

 • 3 .Dl.Știrbu Cosmin Gheorghe

Se împart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul președinte:Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Făgăraș pentru perioada 2020-2024.”

Domnul președinte:”Si la acest proiect de hotarae este necesar vot secret. In comisiile de specialitate nu au fost alte propuneri in acest sens, fata de cele deja propuse in proiectul de hotarare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Propunerile sunt următoarele:

- Comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras pentru perioada 2020 - 2024.

 • 1. Dl.Lascu Iulian

  2. Dl.Popa Ovidiu Nicolae

Se împart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul președinte:Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.”

Domnul președinte:”De asemenea, si la acest proiect de hotarae este necesar vot secret. După cum se observa, deja sunt făcute propunerile in proiectul de hotarare.Daca aveți alte propuneri?”

Consilierii locali doresc sa faca anumite modificări sau completări in acest sens si cer o pauza pentru consultări, iar in urma unor discuții, avem următoarele:

Membrii in Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș de către următoarele persoane:

Pct. 1. - Colegiul Național “Radu Negru”Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - d-na Elena Bajenaru

 • - dl.Tetiu Ciprian

 • - dl.Burghis Iulian

 • - d-na Sin Geanina

- d-na Metea Remona Liliana

Pct. 2 - Colegiul Național „D-na Stanca “ Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - dl. Ercau Bruno

 • - d-na Bardas Monica

 • - d-na Anghel Codrina

 • - d-na Mihulecea Oana Maria

Pct.3 - Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

 • - dl.Precup Adrian

 • - d-na Chiriloiu Georgeta

 • - d-na lonita Ileana

 • - d-na Nicusan Diana Ileana

Pct.4 - Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - d-na Fofeldea Nicoleta

 • - d-na Dogaru Cerasela - dl.Helerea Cosmin

Pct.5 - Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

 • - d-na Sîrb Mirela Carmen

 • - d-na Furdui Monica

 • - dl.Boieriu Daniel

Pct.6 - Școala Gimnazială “Ovid Densușianu” Făgăraș: - 3 reprezentanți:

 • - dl.Flesariu Flavius

 • - dl.Mesaros Claudiu

 • - dLAndrone lonut

 • - d-na Ebâncă Cristina

 • - d-na Anghel Codrina

Pct.7 - Grădinița cu program prelungit “Voinicelul” Făgăraș:-ir epr ezentant:

 • - d-na Hera Ingrid

Pct.8 - Grădinița cu program săptămânal “Pinochio” Făgăraș:-! reprezentant:

 • - d-na Neubert Christiane

 • - d-na Anghel Codrina

Pct.9 - Grădinița cu program prelungit “Albinuța” Făgăraș: - 1 reprezentant:

 • - d-na Bobohalma Cristina

Pct.io - Grădinița cu program prelungit “Prichindeii” Făgăraș:-1 reprezentant:

- d-na Paler Mariana

Pct.il - Clubul Elevilor Făgăraș: -1 reprezentant:

- dl. Giuritan Mihai

Pct.12 - Clubul Sportiv Făgăraș:-1 reprezentant:

- dl.Fleariu Flavius

-dl. Marocico Marius

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul președinte:Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului ( Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș.”

Domnul președinte:” Si la acest proiect de hotarae este necesar vot secret. La fel, deja sunt făcute propunerile in proiectul de hotarare.Daca aveți alte propuneri? Nu sunt.”

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (C.E.A.C) DIN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nr.

<

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Structură arondata (AR)

Reprezentantul Consiliului Local în C.E.A.C

1.

COLEGIUL NAȚIONAL „RADU NEGRU”FĂGĂRAȘ

Str. Școlii, nr.l

Școala Gimnazială nr. 1

Str. Școlii, nr. 15

- dna. Sin Geanina

2.

COLEGIUL NAȚIONAL ”D.NA

STANCA,, FĂGĂRAȘ

Str. D.na Stanca, nr. 14

Școala Gimnazială nr. 7

Str. Dr. I. Șenchea , nr. 104B

- dl. Pandrea Dan

3.

COLEGIUL ”AUREL VIJOLI,, FĂGĂRAȘ

Str. Șoseaua Combinatului, nr.3

- dna. Pandrea Marcela

4.

LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. I. ȘENCHEA,, FĂGĂRAȘ

-dl. Streza loan

Str. Vlad Țepeș, nr. 11 B

5.

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. C-TIN BRÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ

Str. Negoiu, nr. 6

Grădinița cu program prelungit”Mateiaș Brâncoveanu,, Str. N.Bălcescu, nr. 20

-dna. Dogaru Cerasela

6.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVID DENSUȘIANU” FĂGĂRAȘ

Str. V. Alecsandri, nr.13

Școala Gimnazială nr. 4

Str. Ghe. Doja, nr. 52

-dna Radulet Corina

Grădinița cu program normal "Bursucul,,

Str. Ghe. Doja, nr. 52

7.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALBINUȚA„ FĂGĂRAȘ

Str. Câmpului

- Dna. Osalciuc Elena

8.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII „ FĂGĂRAȘ

Str. 13 Decembrie

-dna. Negrea Angelica

9.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL” PINOCHIO,, FĂGĂRAȘ

Str. 1 Decembrie 1918 (cartier)

Grădinița cu program săptămânal "Pinochio” (Combinat)

Str. Șoseaua Combinatului, nr. 5 Grădinița cu program săptămânal” Pinochio" str. Cvartal Centru II

- dna. Boldis Lavinia

10.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICELUL „ FĂGĂRAȘ

Str. T. Vladimirescu, nr. 8

- dna Anghel Codrina

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

(Intre timp, dl.Ciont Valentin a plecat din sala, fiind prezenti 15 consilieri locali).

Domnul președinte:Prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IANUARIE 2021).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Butunoiu Nicolaie si d-na Paicu Cristina (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.301/22.12.2020.

Domnul președinte:Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Klein Johannes si d-na Paicu Cristina (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.302/22.12.2020.

Domnul președinte:” Revenim la cele 4 puncte ( punctele 16, 17, 18 si 19) de pe ordinea de zi cu vot secret

Domnul președinte:”La punctul 16 ordinea de zi cu vot secret avem:

Doamna Aldea ( membru Comisie de centralizare a votului secret): “ In urma votului secret avem:

- Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, cu următorii consilieri:

- membrii titulari: i.D-na Paicu Cornelia Cristina = 15 voturi pentru

 • 2 .D-na Cențiu Magdalena Florina = 16 voturi pentru

 • 3 .D-na Aldea luliana =15 voturi pentru

 • 4 .Dl.Stengel Norbert = 14 voturi pentru

- membrii supleanți: 1.Dl.Butunoiu Nicolaie = 15 voturi pentru

z.Dl.Biza Radu Stelian = 16 voturi pentru

- Comisia de soluționare a contestațiilor, următorii consilieri locali:

 • l .Dl.Cupu Lucian = 16 voturi pentru

 • 2 .Dl.Popa Ovidiu Nicolae = 16 voturi pentru

 • 3 .DLȘtirbu Cosmin Gheorghe = 15 voturi pentru

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.303/22.12.2020.

Domnul președinte:”La punctul 17 ordinea de zi cu vot secret avem:

Doamna Aldea ( membru Comisie de centralizare a votului secret): “ In urma votului secret avem:

- Comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras pentru perioada 2020 - 2024.

 • 1 . DLLascu Iulian = 12 voturi pentru, 1 vot împotriva si 3 voturi anulate

 • 2 .Dl.Popa Ovidiu Nicolae = 12 voturi pentru, 1 vot împotriva si 3 voturi anulate

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.304/22.12.2020.

Domnul președinte:”La punctul 18 ordinea de zi cu vot secret avem:

Doamna Aldea ( membru Comisie de centralizare a votului secret): “ In urma votului secret avem:

Membrii in Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș de către următoarele persoane:

Pct. 1. - Colegiul Național “Radu Negru”Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - d-na Elena Bajenaru = 11 voturi pentru

 • - dl.Tetiu Ciprian = 10 voturi pentru

 • - dl.Burghis Iulian = 7 voturi pentru

 • - d-na Sin Geanina = 6 voturi pentru

 • - d-na Metea Remona Liliana = 5 voturi pentru

Pct. 2 - Colegiul Național „D-na Stanca “ Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - dl. Ercau Bruno = 11 voturi pentru

 • - d-na Bardas Monica = 8 voturi pentru

 • - d-na Anghel Codrina = 7 voturi pentru

 • - d-na Mihulecea Oana Maria = 7 voturi pentru

Pct.3 - Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

 • - dl.Precup Adrian = 12 voturi pentru

 • - d-na Chiriloiu Georgeta = 7 voturi pentru

 • - d-na lonita Ileana = 8 voturi pentru

 • - d-na Nicusan Diana Ileana = 7 voturi pentru

Pct.4 - Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - d-na Fofeldea Nicoleta = 12 voturi pentru

 • - d-na Dogaru Cerasela = 12 voturi pentru

 • - dl.Helerea Cosmin = 12 voturi pentru

Pct.5 - Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

 • - d-na Sîrb Mirela Carmen = 11 voturi pentru

 • - d-na Furdui Monica = 12 voturi pentru

 • - dl.Boieriu Daniel = 12 voturi pentru

Pct.6 - Școala Gimnazială “Ovid Densușianu” Făgăraș: - 3 reprezentanți:

 • - dl.Flesariu Flavius = 11 voturi pentru

 • - dl.Mesaros Claudiu = 9 voturi pentru

 • - dl.Androne lonut = 7 voturi pentru

 • - d-na Ebâncă Cristina = 5 voturi pentru

 • - d-na Anghel Codrina = 4 voturi pentru

Pct.7 - Grădinița cu program prelungit “Voinicelul” Făgăraș:-ireprezentant:

 • - d-na Hera Ingrid = 14 voturi pentru

Pct.8 - Grădinița cu program săptămânal “Pinochio” Făgăraș:-i reprezentant:

 • - d-na Neubert Christiane = 9 voturi pentru

 • - d-na Anghel Codrina = 3 voturi pentru

Pct.9 - Grădinița cu program prelungit “Albinuța” Făgăraș: -1 reprezentant:

 • - d-na Bobohalma Cristina = 14 voturi pentru

Pct.10 - Grădinița cu program prelungit “Prichindeii” Făgăraș:-1 reprezentant:

 • - d-na Paler Mariana = 14 voturi pentru

Pct.11 - Clubul Elevilor Făgăraș: -1 reprezentant:

 • - dl. Giuritan Mihai = 14 voturi pentru

Pct.12 - Clubul Sportiv Făgăraș:-1 reprezentant:

 • - dl.Flesariu Flavius = 8 voturi pentru

-dl. Marocico Marius = 5 voturi pentru

Doamna secretar general:"Trebuie sa aveți in vedere ca la monmentul votului, erați prezenti 16 consilieri locali. Trebuie sa fie jumătate plus 1 ca cvorum necesar din cei prezenti, pentru a trece pragul. Acum, prezenti in sala sunt 15 consilieri prezenti deoarece a plecat din sala dl.Clont Valentin. Așadar, trebuie reluata procedura de vot secret pentru cei care nu au jumătate plus 1, Deci, toti cei care au sub 9 voturi pentru, trebuie refăcută procedura de vot secret.”

Doamna Aldea ( membru Comisie de centralizare a votului secret): ‘Așadar, refacem procedura de vot după cum urmeaza:

Pct. 1. - Colegiul Național “Radu Negru”Făgăraș:

- d-na Metea Remona Liliana - dl.Burghis Iulian

Pct. 2 - Colegiul Național „D-na Stanca “ Făgăraș:

 • - d-na Anghel Codrina

 • - d-na Mihulecea Oana Maria

 • - d-na Bardas Monica

Pct.3 - Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș

 • - d-na Chiriloiu Georgeta

 • - d-na Nicusan Diana Ileana

Pct.6 - Școala Gimnazială “Ovid Densușianu” Făgăraș:

 • - dl.Androne lonut

 • - d-na Ebâncă Cristina

 • - d-na Anghel Codrina

Pct.12 - Clubul Sportiv Făgăraș:-1 reprezentant:

- dl.Flesariu Flavius

-dl. Marocico Marius

Se împart din nou buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Doamna Aldea ( membru Comisie de centralizare a votului secret): “ In urma votului secret avem:

Pct. 1. - Colegiul Național “Radu Negru”Făgăraș:

 • - d-na Metea Remona Liliana = 8 voturi pentru

 • - dl.Burghis Iulian = 5 voturi pentru

Pct. 2 - Colegiul Național „D-na Stanca “ Făgăraș:

 • - d-na Anghel Codrina = 11 voturi pentru

 • - d-na Mihulecea Oana Maria = 8 voturi pentru

 • - d-na Bardas Monica = 6 voturi pentru

Pct.3 - Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș

 • - d-na Chiriloiu Georgeta = 9 voturi pentru

 • - d-na Nicusan Diana Ileana = 7 voturi pentru

Pct.6 - Școala Gimnazială “Ovid Densușianu” Făgăraș:

 • - dl.Androne lonut = 12 voturi pentru

 • - d-na Ebâncă Cristina = 2 voturi pentru

 • - d-na Anghel Codrina = 1 vot pentru

Pct.12 - Clubul Sportiv Făgăraș:-1 reprezentant:

 • - dl.Flesariu Flavius= 8 voturi pentru

 • - dl. Marocico Marius = 6 voturi pentru

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.305/22.12.2020.

Domnul președinte:”La punctul 19 ordinea de zi cu vot secret avem:

Doamna Aldea ( membru Comisie de centralizare a votului secret): “ In urma votului secret avem:

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (C.E.A.C) DIN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Structură arondata (AR)

Reprezentantul Consiliului Local în C.E.A.C

1.

COLEGIUL NAȚIONAL „RADU NEGRU” FĂGĂRAȘ

Str. Școlii, nr.l

Școala Gimnazială nr. 1

Str. Școlii, nr. 15

- dna. Sin Geanina = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

2.

COLEGIUL NAȚIONAL ”D.NA STANCA,, FĂGÂRAȘ

Școala Gimnazială nr. 7

Str. Dr. I. Șenchea , nr. 104B

- dl. Pandrea Dan = 12 voturi pentru, 1 vot nul si

Str. D.na Stanca, nr. 14

3 voturi anulate

3.

COLEGIUL "AUREL VIJOLI,, FĂGĂRAȘ

Str. Șoseaua Combinatului, nr.3

- dna. Pandrea Marcela = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

4.

LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. I.

ȘENCHEA,, FĂGĂRAȘ

Str. Vlad Țepeș, nr. 11 B

-dl . Streza loan = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

5.

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. C-TIN BRÂNCOVEANU” FĂGĂRAȘ

Str. Negoiu, nr. 6

Grădinița cu program prelungit”Mateiaș Brâncoveanu,, Str. N.Bălcescu, nr. 20

-dna. Dogaru Cerasela = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

6.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVID DENSUȘIANU” FĂGĂRAȘ

Str. V. Alecsandri, nr.13

Școala Gimnazială nr. 4

Str. Ghe. Doja, nr. 52

-dna Radulet Corina = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

Grădinița cu program normal "Bursucul,,

Str. Ghe. Doja, nr. 52

7.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALBINUȚA„ FĂGĂRAȘ

Str. Câmpului

- Dna. Osalciuc Elena = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

8.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII „ FĂGĂRAȘ

Str. 13 Decembrie

-dna. Negrea Angelica = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

9.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL” PINOCHIO,, FĂGĂRAȘ

Str. 1 Decembrie 1918 (cartier)

Grădinița cu program săptămânal "Pinochio" (Combinat)

Str. Șoseaua Combinatului, nr. 5 Grădinița cu program săptămânal” Pinochio” str.

Cvartal Centru II

- dna. Boldis Lavinia = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

10.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICELUL „ FĂGĂRAȘ

Str. T. Vladimirescu , nr. 8

- dna Anghel Codrina = 12 voturi pentru, 1 vot nul si 3 voturi anulate

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.306/22.12.2020.

Domnul Cupu:”Domnul primar, as vrea ca pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local viitoare sa ne prezentati o informare cu privire la secția de pedistrie din Fagaras si am văzut pe SEAP SICAP ca a fost anulata o licitație privind Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras si v-as ruga, la fel, sa ne prezentati o informare in acest sens.”

Domnul primar:” Da. Ati spus ca pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local viitoare. In regula.”

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BUTUNOIU NICOLAIE

SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA?GIUtfCA

PJ.