Hotărârea nr. 69/2021

HOTĂRÂREA nr.69 din data de 25 februarie 2021 - privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalităţii juridice de către “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A M

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primarja7fagaras.r0


HOTĂRÂREA nr. 6 9


- privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către “ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU

MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de Aprobare al primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 5151/1/08.02.2020, Raportul de Specialitate al Biroului Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale cu nr. 5151/08.02.2020, prin care se propune angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere HCL nr. 14/28.01.2021 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGARAȘ, aprobarea actului constitutiv și a statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ;

în conformitate cu:

prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(i4), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. (1) Se aprobă angajarea unui avocat în persoana domnului DRĂGHICI GABRIEL-CRISTIAN pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ.

 • (2) Serviciile juridice constau în: dare de dată certă actului constitutiv; dare de dată certă statutului; achitarea taxelor judiciare de timbre; constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea și ridicarea actelor de la judecătorie; ridicarea Certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa instanței precum și a încheierii legalizate.

 • (3) Onorariul avocatului ales este de 1540 lei plus TVA și se va achita după dobândirea personalității juridice de către ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE IN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ prin înscrierea acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Făgăraș.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalității juridice de către ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ și Direcția Buget Finanțe.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENĂ GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Biroului Implementare Proiecte

 • - 1 ex.Dl av. DRĂGHICI GABRIEL-CRISTIAN

 • - 1 ex. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50