Hotărârea nr. 68/2021

HOTĂRÂREA nr.68 din data de 25 februarie 2021 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 80/42 cu suprafaţa de 4139 mp, De 118 cu suprafaţa de 351 mp şi De 150/49 cu suprafaţa de 3261 mp, ap

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV O m CONSILIUL LOCAL FâGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prim^’ia-^^^& ■,

HOTĂRÂREA nr.68 din data de 25 februarie 2021     ,f t t

- privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 80/42 cu suprafața de 4139 mp, De 118 cu suprafața de 351 mp și De 150/49 cu suprafața de 3261 mp, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.6.117/11.02.2021 a Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.6.117/1/11.02.2021, prin care se propune aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a trei drumuri de exploatare aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art. 24, alin. 1-3, alin. 5-7 și ale art. 41, alin. 5 și 5 ind 2 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 858-861, art. 863, lit. f, art. 881 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicat,

Prevederile Ordinului 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 286 alin. 4 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit. c; art. 136, alin. 1; art. 139; art. 196, alin. 1, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Văzând adresele de completare cu nr. 18011/15.01.2021, 18013/27.01.2021, 18014/29.01.2021 ale OCPI Brașov,

Văzând Hotărârea nr. 3/11.02.2021 a Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Făgăraș nr.6.096/11.02.2021,

Având în vedere prevederile Legii 24/2000, art. 41, alin. 6, alin. 7, art. 24, art. 28 alin. 6, art. 29 ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă documentația pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile situate în extravilanul Municipiului Făgăraș, aflate în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș reprezentând drumuri de exploatare De 80/42, De 118 și De 150/49, documentație întocmită de persoană fizică autorizată VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE - anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4; parte integrantă.

Art.2. Se aprobă conform art. 14, alin. 5-6, lit. a, art. 24, art. 28, alin. 6, art. 29 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare prima înscriere în Cartea Funciară în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a trei drumuri de exploatare, situate în extravilanul Municipiului Făgăraș după cum urmează:

  • • Drum de exploatare De 80/42, în suprafață de 4139 mp

  • • Drum de exploatare De 118, în suprafață de 351 mp,

  • • Drum de exploatare De 150/49, în suprafață de 3261 mp,

Art.3. Se aprobă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor-drumuri de exploatare descrise la art. 1 și 2, ca fiind de uz și de interes public

Art.4. Dreptul de proprietate se înscrie în favoarea Municipiului Făgăraș

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENĂ FLORINA


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

îex. Dosar ședință

lex. Colecție

îex. Prefectură

îex. Primar

îex. Secretar general

lex. Compartiment Evidență Patrimoniu

lex. Birou Agricol și Cadastru

îex. Direcția Buget-Finanțe

lex. Afișare

Cod: F-50

ROMÂNIA         =5,


JUDEȚUL BRAȘOV         rtâJLi

iWB’X CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

V* ’V Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

ANEXĂ LA HCL nr. 68/25.02.2021

Prin prezenta se confirmă că imobilele care fac obiectul documentațiilor cadastrale de plan parcelar fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, după cum urmează:

Nr. crt

Tarla

Drum

Suprafața (mp)

Documentație nr./Executant

1

2

De 80/42

4139

150/2020 - VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE

2

3

De 118

351

147/2020 - VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE

3

4

De 150/49

3261

148/2020 - VLAD-DRAGHICI HORAȚIU-GEORGE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU M AGOĂLeKa FLORINA

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR FĂGĂRAȘ

Nr. 6096 din 11.02.2021

HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 11.02.2021

Sunt prezenți majoritatea membrilor Comisiei Locale de Fond Funciar Făgăraș.

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit. c; art. 136, alin. 1; art. 139; art. 196, alin. 1, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară                       ( ,,

• *                          ' f

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile situate în extravilanul Municipiului Făgăraș și aflate în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș reprezentând drumuri de exploatare De 80/42, De 118 și De 150/49, documentații întocmite de persoană fizică autorizată VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE                  ’                 . J /A . To ‘

Art.2. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a trei drumuri de exploatare, De 80/42 cu suprafața de 4139 mp, De 118 cu suprafața de 351 mp și De 150/49 cu suprafața de 3261 mp, conform tabelelor și planurilor parcelare atașate

Art.3. Se constată apartenența la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilelor-drumuri de exploatare descrise la art. 2,

Art.4. Se aprobă scoaterea din balanța parcelelor ce aparțin Fondului Funciar a drumurilor de exploatare aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș, respectiv De 80/42 cu suprafața de 4139 mp, De 118 cu suprafața de 351 mp și De 150/49 cu suprafața de 3261 mp, conform tabelelor și planurilor parcelare atașate

COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR FĂGĂRAȘPREȘEDINTE: VICEPREȘEDINTE: SECRETAR: MEMBRII:


SUCACIU GHEORGHE - Primar

CLONȚ DAN VALENTIN - Viceprimar LAURA ELENA GIUNCA - Secretar General CRIȘAN CAMELIA - Consilier Juridic OV MUNTEANU RADU - Reprezentant RNP Romsilva GRECU GABRIEL - Consilier Topometrist OANĂ MARIANA - Referent


BOGDAN ION - Reprezentant proprietari FUSÂRĂU GHEORGHE - Reprezentant proprietari CIORA VICTOR ROMUL - Reprezentant proprietari BÂRCEA NICOLAE - Reprezentant proprietari TOADER IO AN - Reprezentant proprietari VLAD MIRCEA - Reprezentant proprietari


Număr de ordine in tarla

Nr.parcela

Număr cadastral atribuit

1

80/1

2

80/2

3

80/3

4

80/4

S

80/5

6

80/6

7

80/7

&

80/8

9

80/9

10

80/10

11

80/11

12

80/12

13

1     80/13

14

'    80/14

15

80/15

16

80/16

17

80/17

18

80/18

19

80/19

20

80/20

21

80/21

22

80/22

23

80/23

24

80/24

25

80/25

26

80/26

/       27

80/27

28

80/28

29

80/29

«      30

80/30

31

80/31

32

80/32

/      33

80/33

34

।    80/34

35

80/35

36

80/36

37

80/37

-----------

__38__ 39

_   80/38

80/39

40

80/40

41

80/41

42

80/42

43

79

44

1401-1402/1/1/2, 1393/1/1/2
Anexa nr. 1.44 la regulament

TABEL PARCELAR PȘ 79, PS 80, TARLA 2, UAT FĂGĂRAȘ


COPIE SPRE PUBLICARE

Nr. tarla

Nr.crt (ordinea in tarla)

Nr.

cadastru inițial

Nr. carte funciara

Nr.parcela/ (nr.topografic)

Nr.cadastral /NrC.F*

Suprafața parcela din act (m2)

Categoria de folosința din act

Suprafața totala imobil din act (m2)

Suprafața totala imobil determinata (m2)

Numele si prenumele proprietarului

Act de proprietate (nr/data)****

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

1

80/1

200

PS

200

200

DUMITRIU MARIA ANA VICTORIA

P.V. NR. 1/30.07.2015

2

80/2

344

PS

344

344

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

3

80/3

500

PS

500

500

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

4

80/4

600

PS

600

600

DUMITRIU DAN MIHAI, DUMITRIU GABI MARIA MANUELA

P.V. NR. 4/30.07.2015

5

80/5

600

PS

600

600

CORSATEA SILVIA

P.V. NR. 5/30.07.2015

6

80/6

600

PS

600

600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

7

80/7

600

PS

600

600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

8

80/8

700

PS

700

700

BOERIU VICTOR, VAIDEAN MARIA DOINA, BOERIU CONSTANTIN, DAMIAN SILVIA, POPA MARIA

P.V. NR. 8/30.07.2015

9

80/9

700

PS

700

700

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

10

80/10

700

PS

700

700

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

11

80/11

800

PS

800

800

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

12

80/12

800

PS

800

800

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

13

80/13

900

PS

900

900

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

14

80/14

985

PS

985

985

BOERIU EUGENIA

P.V. NR. 14/30.07.2015

15

80/15

1100

PS

1100

1100

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

16

80/16

1400

PS

1400

1400

NECHIFOR VICTORIA MIOARA, NECHIFOR GHEORGHE

P.V. NR. 16/30.07.2015

17

80/17

1400

PS

1400

1400

BOERIU EUGENIA

P.V. NR. 17/30.07.2015

18

80/18

1400

PS

1400

1400

GHINESCU AURELIA, DAN PETRU

P.V. NR. 18/30.07.2015

19

80/19

1400

PS

1400

1400

BOERIU EUGENIA

P.V. NR. 19/30.07.2015

20

80/20

1400

PS

1400

1400

CORNEA OVIDIU ILIE

P.V. NR. 20/30.07.2015

21

80/21

1500

PS

1500

1500

BADESCU ANGELA ZINA

P.V. NR. 21/30.07.2015

2

22

80/22

1600

PS

1600

1600

LUDU IOAN, LISTEVEANU VIORICA MELANIA, IACUBOVICI DORINA FLORICA, LUDU VIORICA, LUDU MIHAELA RUXANDRA

P.V. NR. 22/30.07.2015

*

\'Z i -

23

80/23

1600

PS

1600

1600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

- <\ i77z*

24

80/24

1600

PS

1600

1600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

' y .*

25

80/25

1600

PS

1600

1600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

26

80/26

1700

PS

1700

1700

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

27

80/27

1800

PS

1800

1800

FARCAS MARIA IRINA, DUMITRIU DAN MIHAI, DUMITRIU GABI MARIA MANUELA

P.V. NR. 27/30.07.2015

28

80/28

1800

PS

1800

1800

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

29

80/29

1800

PS

1800

1800

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

30

80/30

1850

PS

1850

1850

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

31

80/31

1900

PS

1900

1900

FARCAS MARIA IRINA

P.V. NR. 31/30.07.2015

32

80/32

2100

PS

2100

2100

ALEXE ELENA

P.V. NR. 32/30.07.2015

33

80/33

2400

PS

2400

2400

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

34

80/34

2400

PS

2400

2400

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

35

80/35

2400

PS

2400

2400

LUCHIAN MARIA

P.V. NR. 35/30.07.2015

36

80/36

2500

PS

2500

2500

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

37

80/37

2500

PS

2500

2500

ZAMFIR IOAN

P.V. NR. 37/30.07.2015

38

80/38

2600

PS

2600

2600

STANIC1U GHEORGHE

P.V. NR. 38/30.07.2015

39

80/39

2600

PS

2600

2600

NIGA ELENA

P.V. NR. 39/30.07.2015


40

80/40

2600

PS

2600

2600

BARTALUS MARIA

P.V. NR. 40/30.07.2015

41

80/41

39012

PS

39012

39012

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

42

8Q/42

4139

DE

4139

4139

MUNICIPIUL FAGARAS

43

79

10000

PS

10000

10000

MANZAT VASILEMIRCEA

P.V. NR. 165/30.07.2015

44

105751

1401-1402/1/1/2, 1393/1/1/2

2400

PS

2400

2400

STATUL ROMAN

TOTAL TARLA

113530

113530

113530

Vizat comisia locală de fond funciar


OCPI (recepție)


Executant**)


Președinte,

Sucaciu Gheorghe

DataStampila si parafa Inspectorului


Stampila OCPI


Valabil doar insotit de planul parcelar recepționat


  • *) Se va completa la recepția cadastrala

  • ** ) In cazul in care planul parcelar este întocmit de o persoana fizica/juridica autorizata, la solicitarea autoritatllor locale, centrale, sau a persoanelor interesate.

  • ** *) Doar in cazul in care procedura este demarata de OCPI

”*•) Se va trece procesul verbal de punere in posesie, in cazul in care nu s-a eliberat titlul de proprietate.Ing. Vlad-Draghlci Horatiu


‘{s-emnatu/asi stampila)— ...// C£Rr^iCa

Woff; Dra-
GEOSILVA SURVEY SRL 4?Număr de ordine in tarla

Număr oarcela

Număr cadastral atribuit

1

P 121/1

2

P 121/2

3

DE 118

4

P 123/1

5

P 123/2

6

P 123/3

7

P 123/4

8

P 150/36

9

P 150/37

10

P 150/38

11

P 150/39

12

P 150/40

13

P 150/41

14

P 150/42

15

P 150/43

16

P 150/44

17

P 150/45      "T

18

P 150/46

19

P 150/47

20

P 150/48


Anexa nr. 1.44 la regulament

TABEL PARCELAR PȘ 121, PȘ 123, TARLA 3, PȘ 150, TARLA 4, UAT FĂGĂRAȘ

COPIE SPRE PUBLICARE

Nr. tarla

Nr.crt (ordinea in tarla)

Nr. cadastru inițial

Nr. carte funciara

Nr.parcela/ (nr.topografic)

Nr.cadastral /NrC.F1

Suprafața parcela din act (m2)

Categoria de folosința din act

Suprafața totala imobil din act (m2)

Suprafața totala imobil determinata (m2)

Numele si prenumele proprietarului

Act de proprietate (nr/data)2

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

3

1

121/1

472

PS

472

472

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

2

121/2

100000

PS

100000

100000

BISERICA REFORMATĂ FĂGĂRAȘ

P.V. NR.160/30.07.2015

3

118

3 Șl—

351

351

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

4

123/1

76119

PS1"

76119

76119

BISERICA EVANGHELICĂ CA FĂGĂRAȘ

P.V. NR.71629/08.11.2019

5

123/2

17400

PS

17400

17400

PAROHIA BISERICII ROMÂNE UNITE FĂGĂRAȘ

P.V. NR. 53827/25.11.2020

6

123/3

59000

PS

59000

59000

FLOREA ALEXANDRU MARIA

P.V. NR.163/30.07.2015

7

123/4

8900

PS

8900

3900

8900

3900

BÂRCEA IOAN

P.V. NR.164/30.07.2015

4

8

150/36

3900

PS

VISEA LIVIU, SONEA DOINA PETRONELA

P.V. NR.146/30.07.2015

9

150/37

3600

PS

3600

3600

ANGELESCU LAURA EUGENIA

P.V. NR.147/30.07.2015

10

150/38

3700

PS

3700

3700

GAVRILĂ GHEORGHE

P.V. NR.148/30.07.2015

11

150/39

3700

PS

3700

3700

STREZA ELENA

P.V. NR.149/30.07.2015

12

150/40

3700

PS

3700

3700

CORNILĂ MELANIA

P.V. NR.150/30.07.2015

13

150/41

3761

PS

3761

3761

CORNEA EUGENIA

P.V. NR.151/30.07.2015

14

150/42

3800

PS

3800

3800

DAN NICOLAE, DAN EUGENIA

P.V. NR.152/30.07.2015

15

150/43

3800

PS

3800

3800

CIORA IOAN, CIORA VIRGIL ALEXANDRU, CIORA CONSTANTIN GHEORGHE, VIJOLI LUCIAN-CONSTANTIN-DAN

P.V. NR.47756/29.09.2020

16

150/44

3800

PS

3800

3800

CORȘATEA TOMA

P.V. NR.47754/29.09.2020

17

150/45

3800

PS

3800

3800

MUNTEANU MARIA

P.V. NR.155/30.07.2015

18

150/46

3899

PS

3899

3899

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

19

150/47

3900

PS

3900

3900

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

20

150/48

800

PS

800

800

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

TOTAL TARLA

308402

308402

308402

Vizat comisia locală de fond funciar

OCPI (recepție)

Executant**)

Președinte,

Sucaciu Gheorghe

Data                         14/12/2020

Valabil doar insotit de planul parcelar recepționat


Stampila si parafa Inspectorului


Stampila OCPI


Ing. Vlad-Draghici Horatiu

(semnătură si stampila)
Număr de ordine in tarla

Nr.parcda

Număr cadastral atribuit

1

150/1

2

150/2

3 4

150/3

150/4

S

150/5

6

150/6

7

150/7

8

150/8

9

150/9

10

150/10

11

150/11

12

150/12

13

150/13

14

150/14

15

150/15

16

150/16

17

150/17

18

150/18

19

150/19

20

150/20

21

150/21

22

150/22

23

150/23

24   +

150/24

25

150/53

26

150/52

27

150/51

28

150/55

29

150/25

30

150/26

1

31

150/27

32

150/28

33

150/29

34

150/30

35

150/31

36

150/32

37        ,

150/33

38        1

150/34

39

150/35

40

150/54

41

150/49

1


Nr.crt (ordinea in tarla)

Nr. cadastru inițial

Nr. carte funciara

Nr.parcela/ (nr.topograflc)

Nr.cadastral /NrC.F*

Suprafața parcela din act (m2)

Categoria de folosința din act

Suprafața totala imobil din act (m2)

Suprafața totala imobil determinata (m2)

Numele si prenumele proprietarului

Act de proprietate (nr/data)****

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

29

150/25

14561

PS

14561

14561

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

30

150/26

86600

PS

86600

86600

stiniguță VIORICA

P.V. NR.136/30.07.2015

31

150/27

76700

PS

76700

76700

FULICEA DOINA ERNA, FULICEA OVIDIU

P.V. NR.137/30.07.2015

32

150/28

22300

PS

22300

22300

FUSĂRÂU GHEORGHE, OROS ORTENZIA

P.V. NR.138/30.07.2015

33

150/29

18200

PS

18200

18200

POPOVICI ILEANA VETURIA

P.V. NR.139/30.07.2015

34

150/30

16600

PS

16600

16600

FUSĂRÂU ZORIȚA

P.V. NR.140/30.07.2015

35

150/31

11300

PS

11300

11300

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

36

150/32

4000

PS

4000

4000

COVALSCHI AURELIA

P.V. NR. 40914/27.07.2020

37

150/33

1500

PS

1500

1500

BARBU VICTORIA

P.V. NR.143/30.07.2015

38

150/34

1900

PS

1900

1900

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

39

150/35

4600

PS

4600

4600

RECEAN EUGENIA

P.V. NR.52089/06.11.2020

40

150/54

5993

PS

5993

5993

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

41

150/49

3261

DE

3261

3261

MUNICIPIUL FAGARAS

TOTAL TARLA

737970

737972

737973

Vizat comisia locală de fond funciar


OCPI (recepție)


Executant**)Stampila si parafa Inspectorului

Stampila OCPI


Valabil doar insotit de planul parcelar recepționat

  • *) Se va completa la recepția cadastrala

  • ** ) In cazul in care planul parcelar este întocmit de o persoana flzica/juridlca autorizata, la solicitarea autoritatilor locale, centrale, sau a persoanelor interesate.

”*) Doar in cazul in care procedura este demarata de OCPI

“**) Se va trece procesul verbal de punere in posesie, in cazul in care nu s-a eliberat titlul de proprietate.Anexa nr 1.44 la regulament

TABEL PARCELAR PȘ ISO, TARLA 4, UAT FĂGĂRAȘ

COPIE SPRE PUBLICARE

Nr. tarla

Nr.crt (ordinea in tarla)

Nr cadastru inițial

Nr. carte funciara

Nr.parcela/ (nr.topografic)

Nr.cadastral

/NrC.F*

Suprafața parcela din act (m2)

Categoria de folosința din act

Suprafața totala imobil din act (m2)

Suprafața totala imobil determinata (m2)

Numele si prenumele proprietarului

Act de proprietate (nr/data)****

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

4

1

150/1

8800

PS

8800

8800

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

2

150/2

8900

PS

8900

8900

SZEKELI EUGENIA

P.V. NR.112/30.07.2015

3

150/3

9400

PS

9400

9400

LUDU LUCIAN SEXTIL

P.V. NR.113/30.07.2015

4

150/4

9600

PS

9600

9600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

5

150/5

10100

PS

10100

10100

SCOFERCIU SERGIU

P.V. NR.72118/12.11.2019

6

150/6

11300

PS

11300

11300

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

7

150/7

11400

PS

11400

11400

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

8

150/8

12500

PS

12500

12500

COSTEA VIRGIL

P.V. NR.118/30.07.2015

9

150/9

12500

PS

12500

12500

STINIGUȚĂ NICOLAE

P.V. NR.119/30.07.2015

10

150/10

13000

PS

13000

13000

STINIGUȚĂ NICOLAE

P.V. NR.120/30.07.2015

11

150/11

13500

PS

13500

13500

CORȘATEAVALERIU

P.V. NR,121/30.07.2015

12

150/12

13800

PS

13800

13800

CORNEA IOAN

P.V. NR.122/30.07.2015

13

150/13

14300

PS

14300

14300

NICULESCU MARIANA

P.V. NR.123/30.07.2015

14

150/14

14400

PS

14400

14400

MO5ZKAR ROZALIA

P.V. NR.124/30.07.2015

15

150/15

14400

PS

14400

14400

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

16

150/16

15800

PS

15800

15800

ROHAN NICOLAE

P.V. NR.126/30.07.2015

17

150/17

16500

PS

16500

16500

VISEA MARI A           ..

w. 7-------

P.V. NR.127/30.07.2015

18

150/18

16800

PS

16800

16800

LUDU LUCIAN SEXȚIL

P.V. NR.128/30.07.2015

19

150/19

18000

PS

18000

18000

- x I          A

GAVRILESCU MARIA, TOMȘA ȘTEFAN GHEORGHE'.,

P V. NR.129/30.07.2015

20

150/20

21600

PS

21600

21600

BRUDA IOAN

P V NR.130/30.07.2015

21

150/21

10000

PS

10000

10000

DAN GRIGORIE      ___

^P.V. NR.48636/07.10.2020

22

150/22

25800

PS

25800

25800

VISEA LIVIU, SONEA DOINA PETRONELA

P.V. NR.132/30.07.2015

23

150/23

41800

PS

41800

41800

COMȘA ȘTEFAN, TÂNASE VICTORIA

P.V. NR.133/30.07.2015

24

150/24

44600

PS

44600

44600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

25

150/53

1800

PS

1800

1800

CÂLȚIA PARASCHIVA

P.V. NR.71955/11.11.2019

26

150/52

11800

PS

11800

11800

CÂLȚIA PARASCHIVA

P.V. NR.71956/11,11.2019

27

150/51

43150

PS

43150

43150

DAN EUGENIA

P.V. NR.72010/12.11.2019

28

150/55

24899

PS

24899

24899

COSTEA VIRGIL

P.V. NR 55795/14.12.2020

1

Se va completa la recepția cadastrala

2

♦ ** ***)♦) Se va trece procesul verbal de punere in posesie, in cazul in care nu s-a eliberat titlul de proprietate.