Hotărârea nr. 67/2021

HOTĂRÂREA NR.67 din data de 25 februarie 2021 privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040.268 213 020 •

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-jfegaras 'O

HOTĂRÂREA NR.67 din data de 25 februarie 2021 privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 6342/1 din data de 15.02.2021 și Raportul Compartiment Resort nr. 6342 din data de 15.02.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) - privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de hotărârea nr. 130 din data de 30.05.2019 - privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea indeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj,

Văzând avizul favorabil înaintat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin nr. 82960/24.06.2019,

Având în vedere Procesul-verbal nr. 5175/08.02.2021 - privind analizarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru acordarea de locuințe ANL, anexa nr. 1 la prezentul proces- verbal precum și procesul- verbal nr. 5207/08.02.2021- privind afișarea listelor în urma analizării dosarelor,

în temeiul prevederile art. 8, alin 3 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuninte, republicată, art. 14 , art.15, anexa nr. 11 din H.G. nr. 962/2001 actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrative,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista finală de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, stabilită de Comisia de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare contestațiilor pentru acordarea de locuințe

A.N.L, precum și cererile/dosarele privind schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii A.N.L, prevăzută în anexa i parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Lista prevăzută la art.i se va aduce la cunoștință publică, după aprobarea acesteia, prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș.

Art. 3. Repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL se va realiza în funcție de fondul locativ disponibil.

Art. 4. La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin declarație pe propria răspundere.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINA

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Nr.

Nume / prenume

chrias / tolerat

supraf.

casat/ necasat

pers. Intret

sanat ate

vechime

studii

Sit loc./so cial deoseb ită

venit/ membru

TOTAL

Nr. înreg.

Departajare zi/luna/an cerere

1

3482/29,01,2021

7

9

8

2

2

29

13

0

15

85

3575

08,02,2012

2

1276/14,01,2021

7

10

10

4

0

9

8

0

15

63

30957

17,10,2017

3

2875/26,01,2021

10

10

8

4

0

3

13

0

15

63

67179

08,10,2019

4

2357/22,01,2021

10

9

10

2

0

9

10

0

10

60

31022

17,10,2017

5

1863/19,01,2021

7

10

8

0

0

9

13

0

10

57

315

08,01,2018

6

3038/27,01,2021

7

9

10

2

0

3

10

0

15

56

54759

04,07,2019

7

2053/20,01,2021

10

9

8

0

0

3

10

0

15

55

73897

26,11,2019

8

2511/25,01,2021

7

9

10

4

0

1

8

0

15

54

44326

01,09,2020

9

1267/14,01,2021

7

10

10

2

0

1

8

0

15

e 53

8778

69,03,2020

10

2360/22,01,2021

7

7

10

2

0

3

8

0

15

52

5 57448

25,07,2019

11

3523/29,01,2021

7

9

8

0

0

3

10

0

15

52

75280

09,12,2019

12

3200/28,01,2021

7

7

8

O

0

1

13

0

15

51

259

06,01,2021

13

2743/26,01,2021

7

9

8

0

0

1

10

0

15

50

2735

26,01,2021

14

2094/20,01,2021

7

9

8

0

0

3

10

0

10

47

73543

22,11,2019

15

3486/29,01,2021

7

9

8

O

0

3

10

0

10

47

3617

04,02,2020

16

2715/25,01,2021

7

10

8

0

0

1

10

0

10

46

2101

20,01,2021

17

697/11,01,2021

7

5

8

4

0

1

10

0

10

45

8747

09.03.2020

18

3186/28,01,2021

10

0

8

0

0

3

13

0

10

44

37114

19,03,2019

19

2624/25,01,2021

10

0

10

0

0

1

8

0

15

44

5416

22,10,2020

20

1168/13,01,2021

7

0

8

0

0

1

13

0

15

44

56537

21,12,2020

21

2501/25,01,2021

10

0

8

0

0

1

10

0

15

44

2172

21,01,2021

22

1861/19,01,2021

7

0

8

0

0

3

15

0

10

43

62324

05,09,2019

23

2253/21,01,2021

10

0

8

0

0

3

10

0

10

41

2773

27,01,2020

24

162/05,01,2021

7

0

8

0

0

1

8

0

10

34

50420

22,10,2020


ROMÂNIA        s*


JUDEȚUL BRAȘOV 'O

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 5207 din data de 08.02.2021

PROCES-VERBAL

DE AFIȘARE ÎNCHEIAT ASTĂZI 08.02.2021

Subsemnata Ion Viorica - consilier juridic în cadrul Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, am procedat astazi, data de mai sus menționata, la afișarea la avizierul Primăriei din str. Republicii și comunicarea către mass-media, a următoarelor:/

 • 1. Procesul verbal nr 5175 din data de 08.02.2021-privind analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru acordarea de locuințe A.N.L,           I

' r           ’•    ■'*              /

 • 2. Anexa nr. 1 - privind stabilirea ordinii de prioritate în soliționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

Contestațiile se pot depune la Registratura -Primăriei Făgăraș în termen de_7 zile de la afișarea listelor, potrivit art. 5 din H.C.L. nr 130/2019 -privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor , construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea indeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj .


Afișarea s-a făcut în prezența; ION VIORICA LUPUANGELA

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


SECRETAR LAURA-ELEiNE

i GIUNC


Nr. crt.

Funcția și atribuția

Numele și prenumele

Data

Semnătura i

1

Arhitect sef

Boer Liliana

08.02.2021/

/

2

întocmit, Consilier juridic

Ion Viorica

08.02.2021
JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 5175 din data 08.02.2021

Proces- verbal încheiat azi 08.02.2021 -privind analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru acordarea de locuințe A.N.L,

Comisia, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 259/29.01.2021- privind constituirea structuri pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare contestațiilor pentru acordarea de locuințe A.N.L, precum și cererile/dosarele privind schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii A.N.L., a fost convocată a se întruni pentru analizarea dosarelor cuprinzând cererile și documentele doveditoare ale solicitanților de locuințe pentru tineri destinate închirierii în conformitate cu Legea nr. 152/1998 și Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 08.02.2021 și a verificat cele 25 de dosare depuse, stabilind lista de priorități prin aplicarea criteriilor stipulate de lege precum și de H.C.L. nr 130/30.05.2019 - privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj.                                                      1

Din cele 25 de dosare depuse, au fost admise un număr de 24 de dosare, potrivit Listei de priorități pe care o anexăm, iar 1 dosar a fost respins, după cum urmeaza :

 • - nu a fost depus dosarul in termenul prevăzut in anunțul cu nr. 61/04,01,2021-respectiv 31.01.2021

 • - lipsa declarație notariala- tolerat in spatiu/contract de închiriere

Lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri destinate închierierii va fii supusă aprobării Consiliului Local Făgăraș și va face parte integrantă din hotărârea de aprobare a listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii.

Președinte

D-na Sas Camelia Maria

Direcția de Asistență Socială Făgăraș^—

Secretar

D-na Ion Viorica

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

Membrii titulari

D-na Paicu Cornelia-Cristina

Consilier local        u       '

D-na Cențiu Magdalena Florina

Consilier local

D-naAldea luliana

Consilier local

Dl. Stengel Norbert

Consilier local

D-na Hârțoagă Ioana

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș z

Dl. Ticu Petre

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

D-na Stroia Simona

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș £

Membrii supleanți

Dl. Butunoiu Nicolae

Consilier local

Dl. Biza Radu Stelian

Consilier local P? %

Anexa nr. 1 la Proces-vebai nr. 5175 din data de 08.02.2021


Nr.

Nume / prenume

chrias / tolerat

supraf.

casat/ necasat

pers. Intret

sanat - ate

\

vechime

studii

Sit loc./so cial deoseb ită

venit/ membru

TOTAL

Nr. înreg.

Departajare zi/luna/an cerere

1

3482/29,01,2021

7

9

8

2

\2

» . 1 ,      ■■

29

13

0

15

85

3575

08,02,2012

2

1276/14,01,2021

7

10

10

4

0

9

8

0

15

63

30957

17,10,2017

3

2875/26,01,2021

10

10

8

4

0

3

13

0

15

63

67179

c 08,10,2019

4

2357/22,01,2021

10

9

10

2

0

9

10

0

10

60

31022

17,10,2017

5

1863/19,01,2021

7

10

8

0

O

9

13

0

10

57

315

08,01,2018

6

3038/27,01,2021

7

9

10

2

0

3

10

0

15

56

54759

04,07,2019

7

2053/20,01,2021

10

9

8

0

0

3

10

0

15

55

73897

26,11,2019

8

2511/25,01,2021

7

9

10

4

O

1

8

0

15

54

44326

01,09,2020

9

1267/14,01,2021

7

10

10

2

0

1

8

0

15

53

8778

09,03,2020

10

2360/22,01,2021

7

7

10

2

0

3

8

0

15

52

57448

25,07,2019

11

3523/29,01,2021

7

9

8

O

0

3

10

0

15

52

75280

09,12,2019

12

3200/28,01,2021

7

7

8

O

0

1

13

0

15

51

259

06,01,2021

13

2743/26,01,2021

7

9

8

0

0

1

10

0

15

50

2735

26,01,2021

14

2094/20,01,2021

7

9

8

0

0

3

10

0

10

47

73543

22,11,2019

15

3486/29,01,2021

7

9

8

0

0

3

10

0

10

47

3617

04,02,2020

16

2715/25,01,2021

7

10

8

O

0

1

10

0

10

46

2101

20,01,2021

17

697/11,01,2021

7

5

8

4

0

1

10

0

10

45

8747

09.03.2020

18

3186/28,01,2021

10

0

8

0

0

3

13

0

10

44

37114

19,03,2019

•19

2624/25,01,2021

10

0

10

0

0

1

8

0

15

44

5416

22,10,2020Anexa nr. 1 la Proces-vebal nr. 5175 din data de 08.02.2021

20

1168/13,01,2021

7

0

8

0

0

1

13

0

15

44

56537

21,12,2020

21

2501/25,01,2021

10

0

8

0

0

1

10

0

15

44

2172

21,01,2021

22

1861/19,01,2021

7

0

8

0

0

3

15

0

10

43

62324

05,09,2019

23

2253/21,01,2021

10

0

8

0

0

3

10

0

10

41

2773

27,01,2020

24

162/05,01,2021

7

0

8

0

0

1

8

0

10

34

50420

22,10,2020

1

3717/01,02,2021

Respins-

nu a fost depus dosarul in termenul prevăzut in anunțul cu nr. 61/04,01,2021- respectiv 31.01.2021

lipsa declarație notariala- tolerat in spatiu/contract de inchiriere