Hotărârea nr. 65/2021

HOTĂRÂREA nr.65 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2089/10.06.2005, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de vanzare cumpărare nr. 55/20.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primăria-fagaras.rp

\ ' t. ~

HOTĂRÂREA nr. 65 din data de 25 februarie 2021

 • - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2089/10.06.2005, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de vanzare cumpărare nr.

55/20.01.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 5952 /1/15.02.2021, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Evidenta patrimoniu nr. 5952/15.02.2021, prin care se propune preluarea Contractului de concesiune nr. 2089/10.06.2005 incheiat intre Municipiul Fagaras in calitate de concendent si Dombi Arpad si Dombi Sanda Veturia in calitate de concesionari, avand ca obiect concesionarea terenului in suprafața de 1,80 mp aferent ap.3, bl.6, sc.B, din B-dul Unirii, inscris in C.F nr.ioi374-Ci-Uio Fagaras (nr.C.F vechi 9972) precum si contractul de vanzare cumpărare nr. 55 din 20.01.2021, emis de Biroul Notarului Public Eleonora Sonia Schneider Chelemen,

Menționam faptul ca Dombi Arpad nu inregistreaza debite restante la contractul in cauza,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Avand in vedere art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015 - Codul fiscal

 • - prevederile art. 41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constricții, republicata, ulterior modificata si completata,

 • - prevederile art. 108, lit. b, art.129, alin.(2), lit.c si alin.(6), lit.b, art. 139, alin.(3), lit g si alin(6), art.140, art.196, alin(i), lit.a, art.197, art.242, alin.(i) si art.243, alin.(i), lit.a si lit b, art. 362 (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Contractului de concesiune nr. 2089/10.06.2005, prin Act adițional avand ca obiect concesionarea terenului in suprafața de 1,80 mp inscris in C.F nr. 101374-C1-U10 Fagaras (nr.C.F vechi 9972) respectiv schimbarea titularului contractului de concesiune prin modificarea concesionarului, ca urmare a incheierii contractului de vanzare cumpărare nr. 55 din 20.01.2021, emis de Notar Public Eleonora Sonia Schneider Chelemen, astfel:

I. „PĂRȚILE CONTRACTANTE” din Contractul de concesiune nr. 2089/10.06.2005 care va avea următorul cuprins:

1. „ MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concendent pe de o parte si ROMAN LIVIU domiciliat in Fagaras, str. Doamna Stanca, nr.160, CNP 1690205320011 identificat cu C.I seria ZV nr. 307360 /28.01.2020, jud. Brașov si ROMAN ELLA domiciliata in Fagaras, str.Doamna Stanca, nr.160, CNP 2750130082441 identificat cu C.I seria ZV nr. 307361/28.01.2021, jud.Brașov in calitate de concesionari pe de alta parte ”.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINACONTRASEMN <AZĂ, Secretar general, LAURA ELENĂ GIUNCA ,'                                            1


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

I ^CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

------- PĂRȚILE CONTRACTANTE:-----------------------------------

 • 1. DOMBI ARPAD, cetățean român, domiciliat în Mun.Făgăraș, Str/Negoiu, nr.51, jud.Brașov, CNP 1620112082417,-------------------------—-— ----------------------

 • 2. DOMBI SANDA-VETURIA, cetățean român, domiciliată în Mun.Făgăraș, Str. Negoiu, nr.51, jud.Brașov, CNP 2630310082419, pe de o parte, în calitate de vânzători si-------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 3. ROMAN LIVIU, cetățean român, domiciliat în Mun.Făgăraș, Str.Doamna Stanca, nr.160, jud.Brașov, CNP 1690205320011, căsătorit cu ROMAN ELLA, CNP 2750130082441, pe de altă parte, în calitate de cumpărător, a intervenit prezentul:

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

OBIECTUL CONTRACTULUI:-----------------------------------------------------------—

Subsemnați! vânzători, vindem lui ROMAN LIVIU căsătorit cu ROMAN ELLA, întreg dreptul nostru de proprietate pe care îl deținem asupra imobilului situat în Mun.Făgăraș, B-dul Unirii, BL6, Sc.B, Ap.3, jud.Brașov, înscris în C.F 101374-C1-U10 Făgăraș (nr. C.F. vechi 9972), la A1, sub nn top.1613/23, compus din apartament cu 3 camere, baie, bucătărie, cămară, debara, degajament, hol, grup sanitar suplimentar cu o cotă de 19/823 părți din elementele de uz comun descrise în C.F și asupra cotei de 19/823 părți din terenul aferent, în suprafață totală de 823 mp.,înscris în C.F. 101374 Făgăraș (nr. C.F. vechi 6321), la A1, sub nr. top. 1613.----------------

Noi vânzătorii facem mențiunea că apartamentul ce constituie obiectul prezentului act, se află la parterul blocului și are acces stradal amenajat, conform documentației cu toate autorizațiile legale aferente, predată astăzi cumpărătorului, iar pentru terenul aferent accesului stradal există contract de concesiune încheiat cu Statul Român. Cumpărătorul se obligă ca după dobândirea proprietății să reglementeze situația terenului de sub scările de acces prin încheiera unui nou contract de concesiune cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public.-------

ISTORICUL PROPRIETĂȚII:-----------------------------------------------------------------

Subsemnații vânzători, declarăm că am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului de mai sus prin cumpărare, ca bun comun, conform contractului de vânzare-cumpărare aut. sub nr. 1850/04.08.2004-,-de Notarul Public_Mariana_G-yergyai-.djn. Făgăraș, jud.Brașov, după cum rezultă din cele înscrise în C.F. la B1, act c.f. nr. 3044/05.08.2004.-----------------------------------------------------------------------------------------

REGIMUL JURIDIC SI FISCAL AL IMOBILULUI:-------------------------------------

Subsemnații vânzători declarăm pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile Codului Penal, privind înșelăciunea în convenții și art.326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, că nu am mai înstrăinat imobilul ce constituie obiectul prezentului contract, că nu a fost adus aport la capitalul social al niciunei societăți comerciale, că acesta nu a fost scos din circuitul civil în baza vreunui act normativ de trecere în proprietatea publică, astfel că el s-a aflat în mod legal și continuu în proprietatea și posesia noastră de la data dobândirii și până în prezent, nu formează obiectul nici unui litigiu aflat pe rolul vreunei instanțe de judecată sau proceduri administrative de retrocedare a proprietății și este liber de orice sarcini și servituți, așa cum rezultă și din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr.1301 din data de 15.01.2021, eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară Făgăraș, ceea ce nu înlătură răspunderea


vânzătorilor pentru evicțiune, conform art.1695 și urmat, din Codul Civil, fa cumpărător și toți dobânditorii subsecvenți ai imobilului, conform art.1706 Cod Ci pentru vicii conform art.1707 C.Civ.-------------------------------------------------------------

PREȚUL ÎNSTRĂINĂRII Șl MODALITATEA DE PLATĂ:--------------------------

Prețul stabilit de noi, de comun acord, este de 35.000 EURO (treizecișicincimii ‘     "

euro), reprezentând echivalentul a 170.594 lei (unasutășaptezecimiicincisutenouăzeci șipatrulei), la cursul BNR de 1 EURO = 4,8741 lei, preț care s-a achitat integral de către cumpărător, vânzătorilor, astfel: suma de 9.900 EURO (nouămiinouăsuteeuro) s-a achitat în numerar, anterior autentificării prezentului act, respectiv la data de 21.12.2020, conform antecontractului de vânzare-cumpărare înscris sub semnătură privată și suma de 25.100 EURO (douăzecișicincimiiunasutăeuro) astăzi data autentificării actului, prin virarea acestei sume în contul nr. RO29RNOB0055006928880011, deschis de vânzătoarea Dombi Sanda-Veturia, la Banca Comercială Română S.A, ceea ce se recunoaște de noi și prin semnarea contractului.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Subsemnatele părți contractante, declarăm că prețul acestei vânzări, convenit de comun acord și declarat de noi pe proprie răspundere este real și a fost achitat integral de cumpărător, ceea ce se recunoaște de noi, prin semnarea prezentului contract. Avem cunoștință de prev. art.326 Cod Penal, art.1660 Cod Civil, precum și de disp. legale privind simulația în acte, evaziunea fiscală și declarăm că nu mai avem unii față de alții, nici un fel de pretenții civile, bănești sau de altă natură, privind imobilul astăzi înstrăinat, mai sus descris. în cazul în care printr-un act secret înțelegem să se plătească un preț mai mare decât cel indicat, atât prezentul act autentic cât și actul secret sunt lovite de nulitate și ne asumăm întreaga răspundere că cele prevăzute în prezentul contract sunt reale.--------------------------------------------------------------------------

MODUL DE TRANSMITERE A PROPRIETĂȚII Șl A POSESIEI:------------------

Transmisiunea proprietății cu toate atributele sale, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a proprietății, se face astăzi data autentificării prezentului att.---------------------------------------------------------------------------

Cumpărătorului îi revenea obligația să verifice starea în care se află imobilul potrivit uzanțelor, până astăzi data semnării prezentului act, iar în cazul în care a constatat existența unor vicii aparente cu ocazia vizionării, să îi informeze pe vânzători fără întârziere.---------------------------------------------------------------------------------------------

Imobilul se va preda astăzi cumpărătorului în starea în care se afla la momentul vizionării, liber de orice sarcini sau servituți.------------------------------------------------------

Tot astăzi, noi vânzătorii, am predat cumpărătorului actul nostru de dobândire al proprietății, respectiv contractul de vânzare-cumpărare aut. sub nr.1850/04.08.2004, de Notarul Public Mariana Gyergyai din Făgăraș, documentația cu autorizațiile obținute în vederea creării accesului stradal si certificatul energetic.----------------------------------

DECLARAȚII Șl GARANȚII ALE VÂNZĂTORILOR Șl CUMPĂRĂTORULUI: CUMPĂRĂTORUL:----------------------------------------------------------------------------

Subsemnatul ROMAN LIVIU, înțel să cumpăr imobilul mai sus descris la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut mă declar de acord.

Subsemnatul ROMAN LIVIU declar că sunt căsătorit din anul 1994 sub regimul comunității legale și nu am încheiat o altă convenție matrimonială care să modifice acest regim matrimonial. Solicit întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului de mai sus, la numele meu și ai soției mele ROMAN ELLA, ca bun comun dobândit în timpul căsătoriei, în condițiile art.339 din Codul Civil.-------------

Subsemnatul ROMAN LIVIU, declar că am luat cunoștință despre situația juridică și de fapt a imobilului ca fiind cea descrisă mai sus de vânzători în sensul că nu a mai fost înstrăinat de către aceștia din urmă, nu a fost scos din circuitul civil în baza vreunui act normativ de trecere în proprietatea publică, aflându-se în mod legal

!|î continuu în proprietatea și posesia acestora de la data dobândirii și până în prezent, * + £7 nli formează obiectul nici unui litigiu aflat pe rolul vreunei instanțe de judecată sau s > z proceduri administrative de retrocedare a proprietății și este liber de orice sarcini și _ servituti, așa cum rezultă și din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 1301 din data de 15.01.2021, eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară Făgăraș, ceea ce nu înlătură răspunderea vânzătorilor pentru evicțiune, conform art.1695 și următ. din Codul Civil, față de cumpărător și toți dobânditorii subsecvenți ai imobilului, conform art.1706 Cod Civil și pentru vicii conform art.1707 C.Civ.--------------------------

Vânzătorii declară și garantează prin prezentul contract că au capacitatea legală de a încheia acest contract de vânzare-cumpărare, prezentul contract le creează obligații valabile și prin încheierea prezentului contract, vânzătorii nu încalcă nici o dispoziție legală și nu încalcă nici o obligație contractuală asumată față de terți.

Vânzătorii declară și garantează prin prezentul contract că sunt titulari ai dreptului de proprietate asupra imobilului, acesta poate fi înstrăinat și nu există nici o restricție legală și/sau contractuală care ar putea împiedica vânzarea și cumpărarea liberă a imobilului, că acesta este liber de orice drepturi de preempțiune legale sau convenționale, nu îi este aplicabilă nici o interdicție de vânzare sau clauza de inalienabilitate.--------------------------------------------------------------------------------------------

Cumpărătorul declară și garantează prin prezentul act că are capacitatea legală de a încheia acest contract de vânzare-cumpărare, contractul îi creează obligații valabile și executorii și prin încheierea contractului, cumpărătorul nu încalcă nici o dispoziție legală sau de reglementare, căruia îi este supus și nu își încalcă nici o obligație contractuală fată de terti.----------------------------------------------------------------- DECLARAȚII PRIVIND FISCALITATEA:------------------------------------------------- Imobilul are taxele și impozitele achitate la zi de vânzători, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr.834/14.01.2021, emis de Mun.Făgăraș, Serviciul Venituri Bugetare, jud.Brașov, solicitat în vederea încheierii prezentului contract, iar începând cu data de 01.01.2021, ele trec în sarcina cumpărătorului.----------------------

Toate utilitățile pentru imobil, respectiv apa, gaz, Asociația de Proprietari și costul energiei electrice furnizate pentru imobilul ce face obiectul prezentului contract, au fost achitate integral de către vânzători, conform adeverinței nr.2/15.01.2021, emisă de Asociația de Locatari Nr.32, adeverinței nr.44/11.01.2020, emisă de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, adresei nr.881/15.12.2020, emisă de Electrica Furnizare S.A., extrasului de cont emis de ENGIE, anexe la prezentul contract.----------------------------------------------------------------

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător, în sarcina căruia se află și cheltuielile de întabulare.--------------------------

Subsemnatele părțLcontractante, declarăm că avem_cunoștință_de dLsp_, Codului Fiscal, privind obligația de a depune prezentul contract, în termen de 30 de zile, la Serviciul de taxe și impozite al Primăriei, în vederea efectuării mențiunilor legale, la rolul fiscal.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ÎNTABULAREA PROPRIETĂȚII:-----------------------------------------------------------

Noi vânzătorii, declarăm în mod expres că suntem de acord cu întabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului în Cartea Funciară nr.101374-C1-U10 Făgăraș, asupra imobilului ce formează obiectul prezentului înscris, conform celor de mai sus.---------------------------------------------------------------------------------------- CLAUZE REFERITOARE LA PERFORMANȚA ENERGETICĂ:------------------ Subsemnați! vânzători, declarăm că imobilul ce face obiectul prezentului act a fost expertizat de auditorul energetic ing.Juncu Maria Daniela, conform certificatului energetic anexă la prezentul contract.--------------------------------------------------------------

Prezentul contract s-a încheiat în baza următoarelor acte: extras C.F. nr. 1301/15.01.2021, certificat fiscal nr.834/14.01.2021, emis' de Mun.Făgăraș, Serviciul Venituri Bugetare, contractul de vânzare-cumpărare aut. sub nr. 1850/04.08.2004,

Notarul Public Mariana Gyergyai din Făgăraș, adeverința nr.2/15.01.2021, emisă de.;^^ Asociația de Locatari Nr.32, adeverința nr.44/11.01.2020, emisă de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, adresa nr. 881/15.12.2020, emisă de Electrica Furnizare S.A., extrasul de cont emis de ENGIE, certificat energetic, certificate de căsătorie vânzători și cumpărător, extras de cont.—

S-a făcut verificarea la CNARNN-INFONOT privind regimul matrimonial al cumpărătorului conform extrasului cu nr.24532/2021, emis de acesta.---------------------

Noi, părțile contractante, declarăm că acesta este prețul real al vânzării și de asemenea, că ne-au fost aduse la cunoștință de către.Notarul Public prevederile art.1665 Cod Civil, prevederile cuprinse în Legea nr.129/2019, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și prevederile art.10 din Legea nr.70/2015 privind întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar.----------------------------------------------------------------------------------------

Noi, părțile contractante, declarăm că în caz de litigiu, evicțiune sau orice alte neînțelegeri ce s-ar ivi din reaua credință a noastră, a părților din acest act sau din declarații false privind prezentul contract de vânzare, nu avem niciun fel de pretenții, de nicio natură, inclusiv patrimonială, față de Notarul Public ce a efectuat autentificarea actului.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operațiunile de publicitate imobiliară, privind înscrierea prezentului act la C.F., sunt efectuate de Notarul Public.--------------------------------------------------------------------

Subsemnatele părți contractante, declarăm că înainte de semnarea actului, am citit contractul personal și am verificat conținutul prezentului act și constatând că el corespunde cu cele descrise mai sus care sunt în conformitate cu cerințele și voința noastră, că toate datele sunt corecte și în conformitate cu condițiile stabilite de noi de comun acord, semnăm unicul exemplar original și anexele acestuia care fac parte integrantă din act.-----------------------------------------------------------------------------------------

Actul s-a tehnoredactat și autentificat la sediul Biroului Individual Notarial ELEONORA-SONIA SOHNEIDER-CHELEMEN, azi data autentificării, într-un exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, fiind semnat după citire, astăzi data autentificării și 5 duplicate, din care 1 exemplar pentru Notariat, 1 exemplar pentru C.F. și 3 exemplare pentru părți.-------------------------------------------------------------

Vânzători,                                         Cumpărător,

S.S Dombi Arpad                                S.S Roman Liviu

 • S.S Dombi Sanda-Veturia

ROMÂNIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

ELEONORA-SONIA SCHNEIDER-CHELEMEN

Licență de funcționare nr.257/3861/04.12.2017

Mun. Făgăraș, Str.Mihail Eminescu bl.B sc A ap.1, jud.Brașov

Tel/fax 0368/406352

Operator de date cu caracter personal.


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

Anul 2021 luna IANUARIE ziua 20

în fața mea, ELEONORA-SONIA SCHNEIDER-CHELEMEN, Notar Public, la sediul biroului, s-au prezentat DOMBI ARPAD, cetățean român, domiciliat în Mun. Făgăraș, Str.Negoiu, nr.51, jud.Brașov, identificat cu C.l. seria ZV, nr.302547, emisă de SPCLEP Făgăraș, la data de 19.12.2019, CNP 1620112082417, în nume propriu, DOMBI SANDA-VETURIA, cetățean român, domiciliată în Mun.Făgăraș, Str.Negoiu, nr.51, jud.Brașov, identificată cu C.l seria ZV, nr.312550, emisă de SPCLEP Făgăraș, la data de 25.02.2020, CNP 2630310082419, în nume propriu, în calitate de vânzători și ROMAN LIVIU, cetățean român, domiciliat în Mun.Făgăraș, Str.Doamna Stanca, nr.160, jud.Brașov, identificat cu C.l. seria ZV, nr.307360, emisă de SPCLEP Făgăraș, la data de 28.01.2020, CNP 1690205320011, în nume propriu, în calitate de cumpărător, care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar, precum și cele anexe.

în temeiul art.12 lit.b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput tarif ANCPI în sumă de 24 lei, cu chit, atașată.

Sra încasat onorariul în sumă de              lei, cu bon fiscal nr.

cu TVA inclus.                              v

S-a încasat taxă CNARNN-INFONOT în sumă de __bțȚ™_______lei, cu chit./bon fiscal nr.'fSfc          , cu TVA inclus.

___ - . /

Red.A.N


NOTAR PUBLIC, S.S ELEONORA-SONIA SCHNEIDER-CHELEMEN

Prezentul duplicat- s-a întocmit--în_5 .exemplare,deELEONORA-SONIA SCHNEIDER-CHELEMEN, Notar Public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.


r UJDJU1C ADPP

Str. Parcului, nr.2 Făgăraș cod 505200 Nr. 2089 din 10.06.2005

CONTRACT DE CONCESIUNE

 • I. Părțile contractante:                               ' - '

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA* DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT cu sediul în Făgăraș, str. Parcului nr.2,reprezentat prin BICA ADRIAN - șef serviciu, în calitate de concedent, pe de o parte și DOMBI ARPAD și DOMBI SANDA VETURj A, domiciiiâți în Făgăraș, bd. Unirii, bl/6 sc.B,âp.3 , legitimați cii Bl seria GT, nr.691624 eliberat de Poliția Făgăraș la data de 08.07.1996, respectiv cu Bl seria GT , nr.151560, eliberat de Poliția Făgăraș la data de 13.11.1995,-în calitate de concesionari pe de altă parte .

în temeiul Legii 215/2001, aii. 38, alin. (2) literele "f1 și "h" ale art. 125, alin (1) , al art.12 lit.”e” din Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor, Legii 219/1998 privind regimul concesiunuilor si al HOL nr. 125 din 31.05.2001., s-a încheiat prezentul contract astăzi 10.Q£.2005.            ;

 • II. Obiectul contractului:    '

Art. 1‘'Obiectul contractului - este cedarea de concedent și preluarea de concesionar pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafețele teren de~ 1,80 mp, situat în municipiul Făgăraș , bd/ Unirii,bl 6, sc.B, ap.3, înscrisă în CF nr. 9972"- Făgăraș, top. 1613/23 , destinată construirii unei scări de acces, așa cum rezultă din planul de situație anexat.                                       "          ■'

Art. 2. Predarea - primirea obiectului concesiunii este consemnată în procesul verbal, anexa 1 la contract.

 • III. Termenul contractului:

Art. 3 .Durata concesiunii este de 49 ani, începând^.cu data încheierii contractului, în condițiile stipulate în contract și anexele sale.

Art. 4. Concedentul va comunica în scris concesionarului cu doi ani înainte de încetarea concesiunii, punctul său de vedere asupra încetării acestuia.

 • IV. Prețul concesiunii:

Art. 5. Prețul concesiunii este de 7,20 EURO/an, sumă ce va’Ti âcKîtâiă în lei lâ cursul de schimb din ziua efecuarii plății..              . ;

Prima rată a redevenței va fi achitată la data semnării prezentului contract.

Art. 6. Neplata concesiunii se sancționează du penalitățile și majorările prevăzute de lege.                                      1

 • V. Modalitatea de plată

Art. 7. Sumele anuale prevăzute la art. 5 se vor plăti ntimerar la casieria Primăriei Municipiului Făgăraș sau dispoziție de plată , în contul concedentului nr. RO 89 TREZ.-13221220207XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș.

Art. 8 Suma anuală prevăzută se plătește în primul trimestru pentru anul în curs , iar eventualele regularizări se vor face la finele anului respectiv.

Art. 9 întârzierile la plata sumelor anuale se vor'penaliza cu penalitățile zilnice legale din suma datorată, îăr dacă întârzierile depășesc 30! de zile, se va putea proceda la rptrpcrpi-pp cerne Acțiunii rnnfnn'n qrt 10 net O

 • VI. încetarea concesiunii:

•          ..

Art. 10 Concesiunea poate înceta prin:

 • 1. Expirarea durate stabilite în contractul de concesiune,

 • 2. Răscumpărare;                             . j

 • 3/ Retragere; y                                j>

 • 4. Renunțare;

 • 5. Trecerea terenului concesionat în proprietatea concesionarului.

Art. 10.1 încetarea concesiunii prin expirarea duratei

La termenul de încetare a concesiunii, concesionarul are obligația

De a preda terenul concesionat gratuit, liber de sarcini, împreună cu investiția realizată.

; Concesionarul va prezenta din partea Administrației Financiare Teritoriale dovada eliberării de sarcini a terenului concesionat.

' < Eventualele materiale, instalații care nu . sunt penuu uzul exclusiv al concesiunii sau bunuri ce se vor conveni între părți, se vor prelua contra cost de către concedent pe baza unui contract. • - /     :             ' V ,Ț

Art. 10:2 încetarea concesiunii prin răscumpărare .

Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi răscumpărată, concedentul asigurând despăgubiri corespunzătoare valorii investiției care trebuie să fie promtă, adecvată și efectivă.               .;.                     ?

Cazurile de interes public se probează prin Hotărârile Consiliului Local.

Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului răscumpărării să se adreseze instanței de judecată:                                          ..    .. ..          .

Art. 10.3. încetarea concesiunii prin retragere.

Concesiunea se retrage și contractul se reziliază în situația în care concesionarul nu respectă obligațiile asumate prin contract , constatarea făcându-se de organele de control autorizate ale concesionarului. ;..... J.

Rezilierea va opera pe drept la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, dacă concesionarul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate ăle concesionarului.

Art. 10.4. încetarea concesiunii prin renunțare: f

Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul în care obiective justificate face imposibilă realizarea investiției sau la expirarea ei. O comisie formată din reprezentanții concedentului ai Consiliului Local Făgăraș și ai concesionarului vor verifica faptele semnalate de concesionar și vor hotărâ asupra continuării sau încetării contractului.            ■                                ...

Art. 11 în cazul retragerii concesiunii, concesionarul va preda concedentului documentația tehnică referitoare la construcția ce s-a realizat pe terenul concesionat.

 • VII. Obligațiile părților .........- - - -------•

Art, 12 Concedentul are următoarele obligații:

să acorde sprijin concesionarului în obținerea avizelor și acordurilor legale pentru realizarea investiției;                    }

să predea concesionarului terenul liber de sarcini;

să urmărească prin împuterniciții săi mersul lucrărilor în construcții, calitatea lucrărilor, încadrarea în termenele de punere în funcțiune, precum și respectarea celorlalte clauze contractuale. 1

Art. 13. Concesionarul are următoarele obligații: :

să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile autorizației de construire, precum și a avizelor și acordurilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;

să pună la dispoziția organelor de control țpate evidențele și informațiile solicitate în legătură cu obiectul prezentului contract;

nu poate subconcesiona bunul ce face obietul concesionării,

care, la încetarea în orice fel a contractului de;concesiune, concedentul se va substitui concesionarului în condițiile prevăzute la capitolul VI;

Art. 14. Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

' Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința Părților, imprevizibil, care împiedică părțile să-și exercite parțial sau integral obilgapilc.

Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin telefon sau fax, urmat de o scrisoare recomandată, cu mențiunea constatării evenimentului de către organele competente române.

în caz de forță majoră constatată și comunicată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se declară corespunzător, fără penalități sau despăgubiri.

 • VIII. Controlul                                  |

Art. 15. Controlul asupra modului în care se respectă prevederile prezentului contract se efectuează de către împuterniciții părților și Ministerului Finanțelor.

 • IX, Litigii

Art. 16. Litigiile de orice fel ce decurg din exercitarea prezentului contract, dacă nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, se vor prezenta organelor juridice competente.

Art. 17. Pe toată durata concesiunii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

/         *

 • X. Dispoziții finale

Art. 18. Modificările sau adaptarea prezentului contract se va face numai cu acordul părților.

Art. 19. Procesul verbal de predare - primire a terenului fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract de concesionare a terenului situat în Municipiul Făgăraș , bd. Unirii,bl.6,sc.B,ap.3, în suprafață de 1,80 mp, s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare, câte două pentru fiecare parte și unul pentru organele de control.

CONCEDENT, SERVICIUL PUBHC^AR^PX SEF SERVICIU?»

CONTABIL,           CONS. JURIDKI,

FLOREA CĂTĂLIN

CONCESIONAR, \\

DOMBIARPAD      \     ,

DOMBI SANDA VETURIA 6-^


MG/MG


1Q00951Z4102


ANCEI

IttQt | IA 5 ATin.VAl A > *. .<• A o » < J « V j» Biiurnmin>»uî m


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Dosarul nr. 1822 / 21-01-2021

ÎNCHEIERE Nr. 1822

Registrator: SORINA - MARIA MAILAT

Asistent: DOINA IVAN

Semnat: cu semnătură electronica extinsa, cf. L 455/2001 si elDAS


Asupra cererii introduse de ROMAN LIVIU domiciliat in Loc. Fagaras, Str Doamna Stanca, Nr. 160, Jud. Brașov privind Intabulare sau înscriere provizorie in cartea funciara, in baza: -Act Notarial nr.55/20-01-2021 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

-------fiind îndeplinite- condițiile prevăzute la art 2-9 din Legea-cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 256 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.2021004190/21-01-2021 in suma de 256

pentru serviciul avand codul 232

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. topografic 1613/23, înscris in cartea funciara 101374-C1-U10 UAT Făgăraș avand proprietarii: DOMBI ARPAD, DOMBI SANDA- VETURIA in cota de*l/l de sub B.l;

 • - imobilul cu nr. topografic 1613, înscris in cartea funciara 101374 UAT Făgăraș avand proprietarii: STATUL ROMAN in cota de 602/823 de sub B.l, FONOAGE IOAN, FONOAGE DOINA-VIORICA in cota de 19/823 de sub B.2, DOMBI ARPAD, DOMBI SANDA-VETURIA in cota de 19/823 de sub B.3, CABINET MEDICAL DE MEDICINA DE FAMILIE DR.CARSTEA NICOLAE in cota de 19/823 de sub B.4, LUNGU MARIA DOINA, LUNGU IOAN in cota de 19/823 de sub B.5, DEJENAR DANIELA in cota de 19/823 de sub B.8, MICU FLORINA GABRIELA in cota de 19/823 de sub B.10, MĂRGINEAN TIBERIU OLIMPIU in cota de 23/823 de sub B.ll, GYERGYAI MARIANA in cota de 19/823 de sub B.12, STOICA NICOLAE-CĂTĂLIN in cota de 23/823 de sub B.13, BALU MINODORA in cota de 23/1646 de sub B.14, BALU BOGDAN-MIHAI in cota de 23/1646 de sub B.15, MANEA MITICĂ, MANEA EUGENIA in cota de 19/823 de sub B.16;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cumpărare, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil mod dobândire convenție in cota de 1/1 asupra A.l in favoarea ROMAN LIVIU, căsătorit cu, ROMAN ELLA, sub B.2 din cartea funciara 101374-C1-U10 UAT Făgăraș;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cumpărare, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil, asupra cotei de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.B, C1-U10 mod dobândire convenție in cota de 19/823 asupra A.l in favoarea ROMAN LIVIU, căsătorit cu, ROMAN ELLA, sub B.17 din cartea funciara 101374 UAT Făgăraș;

Prezenta se va comunica părților:

ROMAN LIVIU, prin notar public Schneider Chelemen Eleonora Sonia

SCHNEIDER CHELEMEN ELEONORA SONIA

DOMBI SANDA-VETURIA, prin notar public Schneider Chelemen Eleonora Sonia

DOMBI ARPAD, prin notar public Schneider Chelemen Eleonora Sonia

ROMAN ELLA, prin notar public Schneider Chelemen Eleonora Sonia

 • *) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Fagaras, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

  Data soluționării, 27-01-2021


Registrator,

Asistent Registrator,

DOINA IVAN


SORINA - MARIA MAILAT

 • *) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.


  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


  ANGPI


  îi* . c j \ t « i >j >1 iikiwn «MnpHinA


  EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

  PENTRU INFORMARE


  Carte Funciară Nr. 101374-C1-U10 Făgăraș


  f Nr- cerere  j    1822

  Ziua___T_  21

  !  _ Luna          01

  IAnul    î"  2021

  Cod verificare

  10009517410

  llllllllllllll

  2

  11


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:9972

Adresa: Loc. Fagaras, Str B-Dul Unirii, Bl. 6, Sc. B, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundațiile, fațadele, casa scării, subsol tehnic, instalatii aferente, antena radio Tv, uscatorie, terasa necirculabila, trotuar de garda_______________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți com.une

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 1613/23

19/823

19/823

Apartam.3 sc.B compus din:3 camere, baie, bucătărie, camara, debara, degajament,hol, grup sanitar suplimentar cu o cota de 19/823 parti din elementele de uz comun

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1822 / 21/01/2021

  Act Notarial nr. 55, din 20/01/2021 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) ROMAN LIVIU, căsătorit cu

  • 2) ROMAN ELLA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I >

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str B-Dul Unirii, Bl. 6, Sc. B, Ap. 3, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundațiile, fațadele, casa scării, subsol tehnic, instalatii aferente, antena radio Tv, uscatorie, terasa necirculabila, trotuar de garda

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 1613/23

19/823

19/823

Apartam.3 sc.B compus din:3 camere, baie, bucătărie, camara, debara, degajament,hol, grup sanitar suplimentar cu o cota de 19/823 parti din elementele de uz comun

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 256 RON, -Chitanța interna nr.2021004190/21-01-2021 in suma de 256, pentru serviciul jie.publioitateJ mobiliară_cu codul nr._232,;.

Data soluționării, 26-01-2021

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, DOINA IVAN

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 2 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ZANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

11 m n nm njnnHi' ,

Carte Funciară Nr. 101374 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

i Nr. cerere

1822 î

Ziua i

_   21      i

Luna ;

01

; Anul

2021 i

Cod verificare

100095174102


Nr. CF vechi:6321


Adresa: Loc. Fagaras, Str B-Dul Unirii, lud. Brașov, Bl.6

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1613

823

Construcția CI înscrisa in CF 101374-CÎ;

construcția CI in CF 10.1374-C1______ ..

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  268 / 11/03/1982

  Adresa nr. 1435 din 1982 emis de OJCVLP Brașov;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 602/823. _

  Al / B.14, B.15

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)

  3859 / 14/04/2010

  Act Administrativ nr. 277, din 18/03/2010 emis de INST. PREF. BV.;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza leg.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 19/823

  Al

  • 1) FONOAGE IOAN

  • 2) FONOAGE DOINA-VIORICA

  OBSERVAȚII: cota de 19/823 parti din elementele de uz comun aferente apt.7 sc.A C1-U4

  2986 / 02/08/2004

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1815, din 30/07/2004 emis de NP Mariana Gyergyai;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

  Al

  1) CABINET MEDICAL DE MEDICINA DE FAMILIE DR.CARSTEA NICOLAE

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321) cota de 19/823 parti din elementele de uz comun aferente ap. nr

  3. sc.A, Cl-Ull

  5558 / 05/04/2011

  Act Administrativ nr. 116, din 14/02/2011 emis de INST. PREF. BV.;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

  Al

  • 1) LUNGU MARIA DOINA

  • 2) LUNGU IOAN

  OBSERVAȚII: cota de 19/823 parti din elementele de uz comun, aferenta apt.2 sc.B. Cl-Ul

  2603 / 18/06/1996

  Sentirita Civila nr. 908/1996 emis de Judecătoria Fagaras;

  B8

  Intabulare, drept de PROPRIETATEprestatie tabulara, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 19/823

  Al

  1) DEJENAR DANIELA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota de 19/823 parti din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 11, sc.A, C1-U20, vezi ipoteca C21,

  7234 / 28/03/2014

  Act Notarial nr. 850, din 27/03/2014 emis de Popa Maria Cristina;

  B10

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

  Al

  1) M1CU FLORINA GÂBRIELA, necăsătorită, ca bun propriu, în condițiile art.340, Cod Civil

  OBSERVAȚII: cota de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.15, sc.A, C1-U15

  ---- _ -------------------------------------------------

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  8615 / 17/05/2016

  Act Administrativ nr. 373, din 21/04/2016 emis de PRF BRAȘOV;

  Bll

  Intă'bulare, drept de PROPRIETATEatribuire conf.legii 18/1991, asupra cotei de 23/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.20, sc. B. C1-U17, dobândit prin Lege, cota actuala 23/823

  Al

  1) MĂRGINEAN TIBERIU OLIMPIU

  771 / 12/01/2018

  Act Notarial nr. 24, din 12/01/2018 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

  B12

  Intabulare, drept de PROPRIETATEconform art. 32 alin. 1 din Codul Civil, ca bun propriu, asupra cotei de 19/823 parti din elem.de uz comun aferente apt.l sc.A C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

  Al

  1) GYERGYAI MARIANA

  6386 / 14/03/2018

  Act Notarial nr. 896, din 13/03/2018 emis de Popa Maria Cristina;

  B13

  Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de de 23/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.14, sc.B, C1-U25, donație, ca bun-propriu74n-condițiile.-art.34.0r Cod Civil, dobanditiprin Convenție, cota actuala 23/823

  Al

  1) STOICA NICOLAE-CĂTĂLIN

  24831 / 20/11/2018

  Act Administrativ nr. 893, din 23/10/2018 emis de PRF BRAȘOV;

  B14

  Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.nr. 18/1991, asupra cotei din teren si elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 8, sc.A, C1-U26, dobândit prin Lege, cota actuala 23/1646

  Al

  1) BALU MINODORA

  B15

  Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.nr. 18/1991, asupra cotei din teren si elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 8, sc.A, C1-U26, dobândit prin Lege, cota actuala 23/1646

  Al

  1) BALU BOGDAN-MIHAI

  8809 / 22/05/2020

  Act Administrativ nr. 273, din 18/03/2020 emis de PRF BRAȘOV; Act Administrativ nr. 30216, din 31/03/2020 emis de Municipiul Făgăraș;

  B16

  Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, asupra cotei de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.19, sc. A, C1-U35, dobândit prin Lege, cota actuala 19/823

  Al

  • 1) MANEA MITICĂ

  • 2) MANEA EUGENIA

  1822 / 21/01/2021

  Act Notarial nr. 55, din 20/01/2021 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

  B17

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil, asupra cotei de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.B, C1-U10, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

  Al

  • 1) ROMAN LIVIU, căsătorit cu

  • 2) ROMAN ELLA

 • C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

3396 / 19/11/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2457, din 18/11/1999 emis de BNP Gyergyai Mariana;

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

Al

 • 1) TEODORESCU NICOLAE-ION

 • 2) TEODORESCU ROZALIA, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota de 19/823 parti aferente apt.17 sc.A C1-U2

579 / 26/09/1995

Contract De Schimb nr. 5175, din 25/09/1995 emis de Notariatul de Stat Fagaras;

C3

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala

23/823 _________________ _________________________

1) NICOARĂ DORINA-OTILIA, ca bun propriu

A1/C.35

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota de 23/823 parti din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                     Pagina 2 din 6

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

|     14, sc.A

3411 / 26/11/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 23/823

Al

 • 1) POTOP MIRCEA

 • 2) POTOP VIOLETA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota de 23/823 parti din elementele de uz comun, aferenta ap. nr.18, Sc.A, C1-U5

1174 / 30/03/1992

Titlu Proprietate nr. 11021 din 1982 emis de Administrația Financiara Fagaras;

C7

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 23/823

Al

 • 1) FESCI CORNELIU

 • 2) FESCI FELICIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota de 23 m.p. din partite de uz comun aferente apartam.8 sc.B

C1-U7

14089 / 08/12/2010_________________________________________________

Act Notarial nr. 1786, din 07/12/2010 emis de BNP PAVAL;

C12

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 23/823

Al

 • 1) NINU EVELINE CSILLA, , nasc.Bernea

 • 2) NINU GHEORGHE, , ca bun comun,

OBSERVAȚII: cota de 23/823 parti din elementele de uz comun aferente ap.6, Sc B, C1-U9

16928 / 22/09/2011

Act Notarial nr. 2439, din 21/09/2011 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

C14

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

Al

1) BARBU ANCA

OBSERVAȚII: cota de 19/823 parti din elementele de uz comun aferenta ap.nr,15 sc.B, C1-U14

1547 / 03/02/2012

Act Administrativ nr. 1823, din 02/11/1979 emis de OJCVLP Brașov;

C16

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 184/13168

Al / C.56, C.57, C.58

2) STOICA VICTORIA

OBSERVAȚII: cota de 23/823 parti din elem.de uz comun aferente apt.16 sc.A C1-U16

18939 / 12/09/2006

Contract De Garanție Imobiliara nr. 2671 din 2001 emis de NP ADRIAN BOAMFA;

C21

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:35000 EURinterdictie de intrainare, grevare, restructurare, demolare, închiriere, plus dobânzi, comisioane, alte costuri aferente, conform contractului de credit, in favoarea:

Al

1) VOLKSBANK ROMANIA S.A.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)inscriere asupra cotei din teren aferenta ap.nr. 11, sc.A, C1-U20

3723 / 27/12/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de OJCVL BRAȘOV;

C22

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit' prin Lege, cota actuala 76/6584

Al /C.36, C.37, C.38, C.39

2) HORVATH KLARA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota din elementele de uz comun, aferenta ap. nr. 13, sc.A, Cl-U21

8579 / 03/09/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 911, din 02/09/2002 emis de NP SĂBĂDUȘ MARIANA;

C24

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

Al

 • 1) ITOAFĂ OVIDIU

 • 2) ITOAFĂ MARIANA MARCELA, născ.Vlad, ca bun comun,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cotă de 19/823 parti din elementele de uy comun, aferenta ap.nr.

11, sc.B, C1-U23

1575 / 13/04/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 386, din 12/04/2005 emis de B.N.P. Săbăduș Mariana;

C25

ntabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

Al

1) IUGA CĂTĂLIN, necăsătorit, ca bun propriu

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, >            Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini                                  *

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.7\

__sc.B, C1-U24___________

2626/27/08/2003           :   .   • •   -   ....

Contract De Construire nr. 0 emis de OJCVLP Brașov;

C27

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 19/1646

A1/C.28

1) FLOTESA ILIE

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota de 1/2 parte din cota de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.A, C1-U27

12834 / 01/07/2014

Act Notarial nr. 98, din 27/06/2014 emis de Gyergyai Mariana;

C28

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 19/1646

Al

 • 1) FLOTESA ILIE, sen.în cotă de 1/4 parte

 • 2) FLOTESA GABRIELA-DORINA, fiică

 • 3) FLOTESA MARIUS-IONEL, fiu

 • 4) FLOTESA ILIE, fiu

 • 5) FLOTESA DORIN, fiu, împreună ,în părți egale, cota de 3/4 parte

OBSERVAȚII: cota de 1/2 parte din cota dc 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.A, Cl-

U27

17538 / 04/09/2014

Act Notarial nr. 106, din 04/09/2014 emis de Boamfa Adrian;

C30

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 23/823

Al

1) TUDOR ȘTEFAN BOGDAN

OBSERVAȚII: cota de 23/823 parti din elementele de uz comun, aferenta apt. nr. 6, sc.A, C1-U28

2482 / 19/08/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2169, din 14/08/2003 emis de notar public Boamfă Adrian;

C32

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

Al

1) HÂRSEU ELENA, necăsătorită, ca bun propriu             *

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)cota de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.

19. sc.B, C1-U29

4864 / 19/10/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3523, din 19/10/2004 emis de NP Boamfă Adrian;

C34

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun comun, asupra cotei de 23/823 părți din elementele de uz comun aferente apartam. 18 sc.B C1-U30, dobândit prin Convenție, cota actuala 23/823

Al

 • 1) RAMBA LUCIAN- GHEORGHE

 • 2) RAMBA CECILIA- CRISTINA, născ.Brotoiu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6321)

7895 / 03/05/2017

Act Notarial nr. 19, din 02/05/2017 emis de Gabor Constantin Aurelian;

C36

Intabulare, drept de FOLOSINTAmostenire, asupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 13, sc.A, Cl-21, dobândit orin Succesiune, cota actuala 19/6584

Al

1) HORVATH CLARA, soție

C37

Intabulare, drept de FOLOSINTAmostenire, asupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 13, sc.A, Cl-21, dobândit prin Succesiune, cota actuala 19/6584

Al

1) IAKAB KLARA, n. Horvath, fiică

C38

Intabulare, drept de FOLOSINTAmostenire, asupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 13, sc.A, Cl-21, dobândit orin Succesiune, cota actuala 19/6584

Al

1) MIHĂILESCU OTILIA, n. Horvath, fiică

C39

Intabulare, drept de FOLOSINTAmostenire, asupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 13, sc.A, Cl-21, dobândit prin Succesiune, cota actuala 19/6584

Al

1) HORVATH ATILA, fiu

11345 / 21/06/2017

Act Notarial nr. 1146, din 20/06/2017 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C42

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap 5, sc.A.. C1-U6, cumpărare, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

 • 1) MÂDINCĂ GABRIELA

 • 2) MĂDINCĂ DAN

13610/27/07/2017

Act Notarial nr. 1432, din 26/07/2017 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C43

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.6, sc.A, dobândit prin Convenție, cota actuala 23/1646

Al

1) BEGANU CIPRIAN, necăsătorit

C44

Intabulare, drept de FOLOSINTAca bun propriu, conform art. 340 Cod Civl, asupra'cotei din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.6, sc.A, dobândit prin Convenție, cota actuala 23/1646

Al

1) CORNEA CLAUDIA-EUGENIA, necastorita

772 / 12/01/2018

Act Notarial nr. 24, din 12/01/2018 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C45

Intabulare, drept de FOLOSINTAconf.art.32 alin.l Cod Civil, ca bun propriu asupra cotei de 19/823 parti din elementele de uz comun aferenta ap.nr,2 sc.A, C1-U18., dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823                                     ___________________________________

Al

" A- RVCD^VAriMAD IAN A

UltKUTAI MAKIANA

331/02/02/1995

Titlu De Proprietate nr. 09213, din 10/06/1981 emis de Administrația Financiară a Jud.Brașov;

C46

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 23/823 părți din elementele de uz comun aferente apartam.10 sc.B C1-U31, dobândit prin Lege, cota actuala 23/823

Al

 • 1) SOCOL MARIANA

 • 2) SOCOL ȘTEFAN-VIOREL

4712 / 24/12/1992

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 10463, din 07/06/1991 emis de RASC Fagaras;

C48

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 23/823 părți din elementele de uz comun aferente apartam.10 sc.A C1-U32, dobândit prin Lege, cota actuala 23/823

Al

1) RORATIU MARIA CRISTINA

23363 / 01/11/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 5653, din 23/11/1994 emis de Notar de stat SCHNEIDER CHELEMEN ELEONORA, cerere nr. 3674/23.11.1994;

C51

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 23/823 parti din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 12, sc.A, C1-U22, dobândit prin Convenție, cota actuala 23/823

Al

 • 1) OPRIȘ CORNEL

 • 2) OPRIS ADRIANA

27085 / 28/12/2018

Act Notarial nr. 4579, din 28/12/2018 emis de Boamfa Adrian;

C54

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație, ca bun propriu, asupra cotei de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.B, Cl-U33, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

Al

1) MOTOFEANU IOAN-FLORIN

12558 / 21/06/2019

Act Notarial nr. 77, din 20/06/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C56

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota din elem.de uz comun aferente apt.16 sc.A C1-U16, dobândit prin Succesiune, cota actuala 46/13168

Al

1) STOICA VICTORIA, soție

C57

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota din elem.de uz comun aferente apt.16 sc.A C1-U16, dobândit prin Succesiune, cota actuala 69/13168

Al

1) COSMA LAVINIA-GABRIELA, n.Stoica, fiică

C58

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota din elem.de uz comun aferente apt.16 sc.A C1-U16, dobândit prin Succesiune, cota actuala 69/13168

Al

1) STOICA DOREL-MIHAI

26953 / 08/12/2020

Act Notarial nr. 988, din 08/12/2020 emis de PAVĂL Doina;

C61

i__________L

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 19/823 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.B, C1-U19, dobândit prin Convenție, cota actuala 19/823

Al

1) PICĂ MARIA, văduvă

Anexa Nr. 1 La Partea I *

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1613

823

construcția CI in CF 101374-C1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

'Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

823

-

-

1613

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care-se-sting-drepturile- reale precum și -pentru dezbaterea-succesiunilor;-iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 256 RON, -Chitanța interna nr.2021004190/21-01-2021 in suma de 256, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232.

Data soluționării, 26-01-2021 Data eliberării, / /


Asistent Registrator, DOINA IVAN

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 6 din 6

ROUMANIE
ROMANIA

S4A48

Sex/Sexe/Sex M


CARTE      CARTE DE IDENTITATE     IDENTITY

D'IDENTITE SERIA ZV NR 307360       CÂRD

cnp 1690205320011 Nume/Nom/Last name ROMAN Prenume/Prenom/First name LIVIU Cetățenie/Natlonalite/Natlonality Română / ROU Loc naștere/Lieu de naisșance/Place of birth

Jud.SB Sat.Bârghiș (Com.Șârghiș)

Domiciliu/Adresse/Address ■'            \ •

Jud.BV Mun.Făgăraș-' -Str.Doamna Stanca nr.160 Emisă de/Dehvree par/lssued by                Val abili t ale/Val id itez Val i d i l y

SPCLEP Făgăraș         28.01.20-05.02.2030

IDROUROMAN<<LIVIU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZV307360<7R0U6902058M300205013200114

ROUMANIEROMANIAcnp 2750130082441

Nume/Nom/Last name

ROMAN

Prenume/Prenom/First name

ELLA

Catătenie/Nationallte/Natlonallty

Română / ROU

Loc naștere/Lieu de naissance/Place ol birth

Jud.BV Mun.Făgăraș ■ .

Domiciliu/Adresse/Address '           \

Jud.BV Mun.Făgăraș’

Str.Doamna Stanca nr.160


C9I3J


IDENTITY CÂRDEmisă de/Delivree par/lssued by

SPCLEP Făgăraș


Valabilitate/Val idite/Vali dity

28.01.20-30.01.2030


IDROUROMAN<<ELLA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZV3 0736K0R0U75013 00F300130720824413