Hotărârea nr. 64/2021

HOTĂRÂREA nr.64 din data de 25 februarie 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4784/01.10.2008, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de vanzare nr. 1739/20.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagară^6 .l

HOTĂRÂREA nr.64 din data de 25 februarie 2021

 • - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4784/01.10.2008, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii - Contractului de vanzare nr. 1739/20.11.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.5062/1/11.02.2021, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Evidenta patrimoniu nr. 5062/11.02.2021, prin care se propune preluarea Contractului de concesiune nr. 4784/01.10.2008 incheiat intre Municipiul Fagaras in calitate de concendent si Bujgoi Andreea in calitate de concesionar, avand ca obiect concesionarea terenului in suprafața de 1,00 mp aferent aferent ap.i, bl.ssB, sc.A, din str. Teiului, inscris in C.F nr. 102078-C1-U15 Fagaras (nr.C.F vechi 8544) precum si contractul de vanzare nr. 1739 din 20.11.2020, emis de Biroul Notarului Public Gabor Constantin Aurelian,

Menționam faptul ca Comici loan Claudiu nu inregistreaza debite restante la contractul in cauza,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Avand in vedere art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015 - Codul fiscal

 • - prevederile art. 41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constricții, republicata, ulterior modificata si completata,

 • - prevederile art.108, lit. b, art.129, alin.(2), lit.c si alin.(6), lit.b, art. 139, alin.(3), lit g si alin(6), art.140, art.196, alin(i), lit.a, art.197, art.242, alin.(i) si art.243, alin.(i), lit.a si lit b, art. 362 (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Contractului de concesiune nr. 4784/01.10.2008, prin Act adițional avand ca obiect concesionarea terenului in suprafața de 1,00 mp inscris in C.F nr. 102078-C1-U15 Fagaras (nr.C.F vechi 8544) respectiv schimbarea titularului contractului de concesiune prin modificarea concesionarului, ca urmare a incheierii contractului de vanzare nr.1739 din 20.11.2020, emis de Notar Public Gabor Constantin Aurelian, astfel:

I. „PĂRȚILE CONTRACTANTE” din Contractul de concesiune nr. 4784/01.10.2008 care va avea următorul cuprins:

1. „ MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concendent pe de o parte si Bujgoi Andreea domiciliata in Sat Calbor, nr.259, Com.Beclean, jud.Brașov avand CNP 2860223295321, identificata prin C.I. seria ZV nr.129365/02.03.2017 -SPCLEP Fagaras in calitate de concesionar pe de alta parte ”.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINAHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50în Sat Calbor, nr.259, Corn. Beclean, Jud. Brașov, având C.N.P. 2860223295321, în calitate de cumpărătoare, a intervenit prezentul cbntract de vânzare în următoarele condiții:----------------------

-I-

ni


H V^^ubsemnații

DENISA, vin înttoet imobilul


vânzători COMICI IOAN-CLAUDIU și COMICI MIRELA-d e m sus-numitei cumpărătoare BUJGOI ANDREEA, situat în Mun. Făgăraș, Str. Teiului, bl.55B,

ap.l, Jud. Brașov, înscris în C.F. Individuală Nr.102078-C1-

FĂGĂRAȘ (Nr. C.F. vechi:8544), nr. cadastral 102078-C1-U15 de sub Al și care reprezintă florărie cu acces exterior, cu o cotă de

13/555 părți din elementele de uz comun, care sunt:-terenul în suprafață totală de 555 m.p., pentru care subsemnați! vânzători deținem un drept de proprietate în cotă de 13/555 părți înscris sub B+8 în C.F. Colectivă Nr.102078 FĂGĂRAȘ (Nr. C.F. vechi:6431), nr. top.:1705, de sub Al, precum și fundațiile, fațadele, casa scării, terasa necirculabilă, instalații aferente, subsol tehnic, uscătorie, antena radio Tv și trotuar de gardă.-------------------

Imobilul este situat în zona "A" a Mun. Făgăraș, Jud. Brașov și reprezintă spațiu comercial.-----------------------------------

Subsemnați! vânzători declarăm că am dobândit imobilul descris mai sus, cu tiltu de cumpărare ca bun comun, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare autentificat sub nr.636/11.03.2008 de către notarul public Gyergyai Mariana, cu

sediul în Mun. Făgăraș, Jud. Brașov.------------------------------

Prețul total de vânzare stabilit de noi părțile contractante este de 39.000 (treizecișinouădemii) EUR, echivalent cu suma de

S43,10 (unasutănouăzecidemiipatruzecișitreivirgulăzece) RON, la 1 oficial al zilei de astăzi comunicat de B.N.R.,  1

,8729 Lei și se va achita astfel:---------------------------- -suma de 26.000(douăzecișișasedemii) EUR, s-a achitat astăzi autentificării actului, după cum urmează: suma de

O(zecemii) EUR, în numerar, la mâna vânzătorilor, iar suma de 0(șasesprezecemii) EUR, prin virament bancar, din contul cu coa xBAN:RO30BRDE080SV92502410800, deschis la numele cumpărătoarei BUJGOI ANDREEA la B.R.D Groupe Societe Generale S.A., în contul cu cod IBAN:R081INGB0000999910881495, deschis la numele vânzătorului COMICI IOAN-CLAUDIU, la ING Bank România S.A., conform Ordinului de Plată SEPA nr. 1 din data de 20.11.2020, emis de BUJGOI ANDREEA

și vizat de la B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. Agenția

Făgăraș.----------------------------------------------------------

- diferența de preț. în sumă de 13.000 (treisprezecemii) EUR,

se va achita în rate, astfel:--------------------

 • 1 .-până la termenul de 01 decembrie 2021, subsemnata cumpărătoare, către subsemnați! virament bancar, suma de 3.000 (treimii) EUR.

 • 2 .-până la termenul de 01 decembrie 2022, subsemnata cumpărătoare, către subsemnați! virament bancar, suma de 3.000(treimii) EUR.----- 3.-până la termenul de 01 decembrie 2023,


vânzători


vânzătorise va achita de


subsemnata cumpărătoare, către subsemnați! vânzători, prin virament bancar, suma de 3.000(treimii) EUR.-----------------

4.-până la termenul de 01 decembrie 2024, se va achita de subsemnata cumpărătoare, către subsemnați! vânzători, prin virament bancar, suma de 4.000 (patrumii) EUR.-----------------

Pentru a face opozabile terților drepturile și obligațiile părților născute din acest contract, urmează ca în Cartea Funciară a imobilului transmis să se intabuleze ipotecă legală pentru prețul datorat, în sumă de 13.000(treisprezecemii) EUR, conform art.2386, punctul 1 din Codul Civil în favoarea foștilor proprietari COMICI IOAN-CLAUDIU și COMICI MIRELA-DENISA.-----’-----

Mai declarăm că imobilul s-a predat liber în stăpânirea cumpărătoarei astăzi data autentificării prezentului Contract.----

Subsemnatele părți contractante, declarăm că am luat la cunoștință de dipozițiile Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, fiind informați de către notarul public în acest

sens.-------------------------------------------------------------

Subsemnați! vânzători COMICI IOAN-CLAUDIU și COMICI MIRELA-DENISA, declarăm pe proprie răspundere că imobilul obiect al prezentului contract face parte din patrimoniul personal.---------

Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din Certificatul de Atestare Fiscală nr.53055 din data de 17.11.2020 eliberat de Mun. Făgăraș, Jud. Brașov.-----------------

Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Carte Funciară pentru Autentificare nr.24593/13.11.2020 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Făgăraș (O.C.P.I. Brașov - B.C.P.I. Făgăraș).---------------------

Subsemnați! vânzători, declarăm pe propria răspundere că pentru imobil sunt achitate la zi debitele către toți furnizorii de utilități.-----------------------------------------------------

Au fost îndeplinite prevederile art.33 din Legea nr.196/2018 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, așa cum rezultă din Adeverința nr.7, eliberată la data de 12.11.2020, de Asociația de Proprietari Teiului 55B din Mun. Făgăraș, Str. Teiului, nr.55B, sc.B, uscătorie, Jud. Brașov.------

Costul energiei termice pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră furnizate de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraș, Jud. Brașov a fost achitat, așa cum rezultă din Adeverința nr.1535/05.11.2020, eliberată de instituția sus-numită.-------------------------------

Subsemnatele părți contractante declarăm că am fost informați de către notarul public de dispozițiile Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, vânzătorii predând cumpărătoarei Certificatul de Performanță Energetică nr.1207/11.11.2020 emis de


waixa Dcaiieici, inginer auaitor energetic grd. II, având -Certificatul de Atestare seria UA, nr.01398.----------------------

Noi vânzătorii garantăm pe cumpărătoare contra evicțiunii și viciilor imobilului conform prevederilor art.1695 și art.1707 in Codul Civil. A fost îndeplinită de către cumpărătoare bligația de verificare a stării în care se află bunul imobil la omentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care noi vânzătorii avem obligația să le remediem de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.----------------------------------------

-II-

t

n

e

e ă

:ă _i

18 1/ de

n.

pă cu .ov '.0,

iți

Ind și rei de


Subsemnata cumpărătoare BUJGOI ANDREEA, înțeleg să cumpăr de la vânzători imobilul mai sus arătat la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut mă declar de acord. De asemenea, am cunoștință de situația juridică a imobilului care este identică cu cea descrisă în extrasul C.F. prezentat la autentificarea prezentului act.---------------------

Subsemnata cumpărătoare precizez că sunt necăsătorită, urmând să dobândesc imobilul ce face obiectul prezentului contract ca bun propriu.---------------------------------------------------------

Subsemnatele părți contractante declarăm pe proprie răspundere că prețul declarat este cel real, nu am încheiat un alt act, secret, prin care să ne fi înțeles să se plătească un preț mai mare decât cel declarat.-Ne-au fost aduse la cunoștință dispozițiile legale cu privire la simulația în acte, precum și cele privind evaziunea fiscală, prin urmare stăruim în perfectarea actului la prețul de mai sus.-------------------------------------

Subsemnata cumpărătoare mă oblig ca intrând în stăpânirea de fapt și drept a imobilului transmis prin acest act să preiau asupra mea taxele și impozitele aferente lui și îmi asum riscul dobândirii în cunoștința acestora, cunoscând că garanțiile date de vânzători sunt adevărate.-----------------------------------------

Subsemnatele părți contractante, declarăm că am luat cunoștință de prevederile Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.-------

De asemenea, ni s-a pus în vedere Studiu de Piață privind valorile proprietăților imobiliare din Județele Brașov și Covasna, actualizat pentru anul 2020, de Camera Notarilor Publici Brașov, privind un imobil identic cu cel mai sus descris și fiscalizarea actului s-a făcut în raport de prețul declarat.-------------------

Prezentul act este scutit de impozit conform prevederilor Codului Fiscal.---------------------------------------------------

Cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract sunt suportate de cumpărătoare în sarcina căreia se află și cheltuielile de intabulare.------------------------------------

Noi, vânzătorii, ne declarăm în mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate al cumpărătoarei în cartea funciară a imobilului ce formează obiectul prezentului înscris.---

Iar eu cumpărătoarea mă oblig ca în termen de 30 de zile de la data autentificării acestui act să îl prezint la Mun. Făgăraș, Jud. Brașov spre luare în evidență fiscală.-----------------------

Biroul notarului public se obligă să comunice prezentul act, în termen de 24 ore, la O.C.P.I. Brașov - B.C.P.I. Făgăraș, în vederea înscrierii în C.F., conform art.35, alin.l din Legea nr.7/1996, republicată.-------------------------------------------

Subsemnatele părți declarăm că înainte de semnarea actului am citit personal cuvânt cu cuvânt cuprinsul acestuia, i-am înțeles

NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

BOR CONSTANTIN-AURELIAN

ROU INDIVIDUAL NOTARIAL

Licență de funcționare fR.139/1169/02.08.2013 agăraș, Str. Octavian Paler,

5, sc.A, ap.3, Jud. Brașov

ator de date cu caracter personal

5/

EA


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1739

Anul 2020 luna NOIEMBRIE ziua 20

în fața mea GABOR CONSTANTIN-AURELIAN - Notar Public în circumscripția Judecătoriei Făgăraș, Jud. Brașov, la sediul din Mun. Făgăraș, Str. Octavian Paler, bl.15, sc.A, ap.3, Jud. Brașov, s-au prezentat

 • 1 .-COMICI IOAN-CLAUDIU, domiciliat în Mun. Făgăraș, Str. Teiului, bl.55B, sc.A, ap.5, Jud. Brașov, identificat prin C.I. seria ZV nr.064747/28.01.2016 - SPCLEP Făgăraș, C.N.P. 1760130082411, în nume propriu, în calitate de vânzător,-

 • 2 .-COMICI MIRELA-DENISA, domiciliată în Mun. Făgăraș, Str. Teiului, bl.55B, sc.A, ap.5, Jud. Brașov, identificată prin C.I. seria ZV nr.064748/28.01.2016 - SPCLEP Făgăraș, C.N.P. 2760708082437, în nume propriu, în calitate de vânzător,-

 • 3 .-BUJGOI ANDREEA, domiciliată în Sat Calbor, nr.259, Com. Beclean, Jud. Brașov, identificată prin C.I. seria ZV nr.129365/02.03.2017 - SPCLEP Făgăraș, C.N.P. 2860223295321, în nume propriu, în calitate de cumpărător,-

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar. -

în temeiul art.12, lit.b din Legea nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,-

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.-

S-a perceput taxa de onorariu în sumă de 2.546,60 Lei, cu T.V.A. inclus, achitată cu Bon Fiscal nr.5/2020.-

S-a achitat tariful A.N.C.P.I. în sumă de 285,00 Lei, prin chitanța A.N.C.P.I./2020.-

S-a perceput taxa INFONOT în sumă de 35, 70 Lei, cu T.V.A. inclus, achitată cu Bon Fiscal nr.5,6/2020.-

NOTAR PUBLIC, GABOR CONSTANTIN-AURELIAN

Prezentul duplicat s-a întocmit în patru exemplare, de

GABOR CONSTANTIIJ^ATOELIAN, nota/rZ^ public, astăzi data

autentificării z originalul.- /£

eeași forță probantă ca


BLIC, IN-AURE LI AN

încheiere Nr. 25969/23-11-2021


1QQ09Q213415


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Dosarul nr. 25969 / 23-11-2020

ÎNCHEIERE Nr. 25969

Registrator: SORINA - MARIA MAILAT Asistent: DOINA IVAN

Asupra cererii introduse de BUJGOI ANDREEA domiciliat in Loc. Sinaia, Str Brândușelor, Nr.

7, Bl. IOC, Ap. 3, Jud. Prahova privind Intabulare sau înscriere provizorie in cartea funciara, in baza: -Act Notarial nr.1739/20-11-2020 emis de Gabor Constantin Aurelian;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 285 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.2020070834/23-11-2020 in suma de 285

pentru serviciul avand codul 232

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. topografic 1705, înscris in cartea funciara 102078 UAT Făgăraș avand proprietarii: STATUL ROMAN in cota de 388/555 de sub B.l, PAMPU GHEORGHE ADRIAN, PAMPU DANIELA in cota de 17/555 de sub B.2, MUNTEAN MIOARA, MUNTEAN IOAN in cota de 17/555 de sub B.4, CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DE NEUROLOGIE DR.PITICAȘ ADRIANA in cota de 17/555 de sub B.5, COMICI IOAN- CLAUDIU, COMICI MIRELA- DENISA in cota de 13/555 de sub B.8, BINIG VALENTINA-STELUȚA, BINIG CĂTĂLIN-EMILIAN in cota de 17/555 de sub B.ll, ELECHEȘ BOGDAN-ROBERT, ELECHES IOANA-DANIELA in cota de 19/555 de sub B.12, HOGEA ANGELA, HOGEA DĂNUT in cota de 17/555 de sub B.13, BOERIU C. CONSTANTIN, BOERIU CU\UDIA-MIRELA in cota de 10/555 de sub B.14, BOERIU S. CONSTANTIN, BOERIU MARIOARA in cota de 10/555 de sub B.15, PAL MIHAELA-CRISTINA in cota de 17/555 de sub B.17, JIGA-BOERIU GABRIEL, JIGA-BOERIU MARIA in cota de 13/555 de sub B.20;

 • - imobilul cu nr. cadastral 102078-Cl-U15nr. topografic 1705/11, înscris in cartea funciara 102078-C1-U15 UAT Făgăraș avand proprietarii: COMICI IOAN-CLAUDIU, COMICI MIRELA-DENISA in cota de 1/1 de sub B.l;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cumpărare, ca bun propriu mod dobândire convenție in cota de 1/1 asupra A.l in favoarea BUJGOI ANDREEA, necăsătorită, sub B.4 din cartea funciara 102078-C1-U15 UAT Făgăraș;

 • - se intabulează dreptul de IPOTECA LEGALA in valoare de 13000 EUR reprezentând restul de preț neachitat mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.l in favoarea COMICI IOAN-CLAUDIU, COMICI MIRELA-DENISA, sub C.l din cartea funciara 102078-C1-U15 UAT Făgăraș;

 • - se intabulează dreptul de IPOTECA LEGALA in valoare de 13000 EUR reprezentând restul de preț neachitat, asupra cotei din teren aferentă C1-U15, proprietatea de sub B.23 mod dobândire lege in cota de 13/555 asupra A.l in favoarea COMICI IOAN-CLAUDIU, COMICI MIRELA-DENISA, sub C.40 din cartea funciara 102078 UAT Făgăraș;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 13/555 părți din elementele de uz comun, aferentă C1-U15 mod dobândire convenție in cota de 13/555 asupra A.l in favoarea BUJGOI ANDREEA, necăsătorită, sub B.23 din cartea funciara 102078 UAT Făgăraș;

Prezenta se va comunica părților:

GABOR CONSTANTIN AURELIAN

BUJGOI ANDREEA, prin notar public Gabor Constantin Aurelian

COMICI IOAN-CLAUDIU, prin notar public Gabor Constantin Aurelian

COMICI MIRELA-DENISA, prin notar public Gabor Constantin Aurelian

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Fagaras, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

Data soluționării,

Registrator,                          Asistent Registrator,

27-11-2020

SORINA - MARIA MAIUXT           DOINA IVAN

_ .     ,, ..... Dlgltally ligned bySortna-Matla                                                     . Semnat digital de Doin^oan,

Sorina-Maria MailațDoina-loana lvarv«n

Cate: 2020.11.27 13:26:45 402'00'                                                  1 Dau 2020.12.02 112327 40200

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și inscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCP.I.

u t c t e-AA t-M e- 1> rc^crciTJirtiM<l»niJiA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

25969   |

Ziua

23

Luna

L- n ।

Anul

2020 i

Cod verificare


Carte Funciară Nr, 102078-C1-U15 Făgăraș


■llllSiRI


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:8544

Adresa: Loc. Fagaras, Str Teiului, Bl. 55B, Sc. B, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundațiile, fațadele, casa scării, terasa necirculabila, instalațiile aferente, subsol tehnic, uscatorie, antena radio Tv, trotuar de garda.          ____________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

102078-C1-U15

-

47,2

13/555

13/555

Florărie cu acces exterior, cu o cotă de 13/555 părți din elementele de uz comun.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  25969 / 23/11/2020

  Act Notarial nr. 1739, din 20/11/2020 emis de Gabor Constantin Aurelian;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) BUJGOI ANDREEA, necăsătorită

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  25969 / 23/11/2020

  Act Notarial nr. 1739, din 20/11/2020 emis de Gabor Constantin Aurelian;

  CI

  Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:13000 EURreprezentând restul de preț neachitat, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) COMICI IOAN-CLAUDIU

  • 2) COMICI MIRELA-DENISA

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Teiului, Bl. 55B, Sc. B, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundațiile, fațadele, casa scării, terasa necirculabila, instalațiile aferente, subsol tehnic, uscatorie, antena radio Tv, trotuar de garda.

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

102078-C1-U15

-

47,2

13/555

13/555

Florărie cu acces exterior, cu o cotă de 13/555 părți din elementele de uz comun.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acesi birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prii care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sun susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 285 RON, -Chitanța interna nr.2020070834/23-11-2020 in suma de 285, pentru servicii de publicitate imobiliară cu codul nr. 232.

Data soluționării, 26-11-2020

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, DOINA IVAN

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pag


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

25969

Ziua

23

Luna

11

Anul

2020

Cod verificare 10Q09Q213415 laiiiita


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Cancel             extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 102078 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:6431

Adresa: Loc. Fagaras, Str Teiului, Bl. 55B, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:1705

555

Construcția CI inscrisa in CF 102078-C1; construcția CI in CF 102078-C1...

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1137 / 10/10/1984

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 388/555

Al / B.4, B.5

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431).

2146 / 25/07/2002

Ordin nr. 156, din 13/03/2002 emis de Prefectura Brașov;

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATEatribuire in baza leg.18/1991, dobândit orin Lege, cota actuala 17/555

Al

 • 1) PAMPU GHEORGHE ADRIAN

 • 2) PAMPU DANIELA, nasc.Cazacu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

cota de 17/555 parti din elem.de uz comun aferente apt.l sc.A C1-U5

3071 / 30/03/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 831, din 27/03/2009 emis de BNP;

B4

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/555

Al

 • 1) MUNTEAN MIOARA, nasc.Puia,

 • 2) MUNTEAN IOAN, ca bun comun,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

cota de 17/555 parti din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 13, sc.,B, C1-U9

22106 / 20/11/2014

Act Notarial nr. 2309, din 19/11/2014 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

B5

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/555

Al

1) CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DE NEUROLOGIE DR.PITICAȘ ADRIANA, CIF:19509340

OBSERVAȚII: cotă de 17/555 parti din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 2, sc.C, Cl-Ull.

8300 / 09/05/2017

Act Notarial nr. 1365, din 08/05/2017 emis de Boamfa Adrian;

Bll

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun comun, conform art.339 Cod Civil, asupra cotei de 17/555 parti din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 8, sc.C,Cl-U18, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/555

Al

 • 1) BINIG VALENTINA-STELUȚA, născ.Surugiu

 • 2) BINIG CĂTĂLIN-EMILIAN, soți,căsătoriți în regimul comunități legale

21766 / 16/11/2017

Act Notarial nr. 1544, din 15/11/2017 emis de PAVĂL Doina;

B12

Intabulate, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 19/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.B, C1-U7, cumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, dobândit prin Convenție, cota

Al

Pagina 1 din 6

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B12

actuala 19/555

Al

 • 1) ELECHEȘ BOGDAN-ROBERT

 • 2) ELECHEȘ IOANA-DANIELA

280 / 26/01/1999

Ordin nr. 128, din 25/04/1996 emis de Prefectura Brașov;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, asupra cotei de 17/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.A, C1-U19, dobândit prin Leqe, cota actuala 17/555

Al

 • 1) HOGEA ANGELA

 • 2) HOGEA DĂNUȚ

19607 / 17/09/2019

Act Administrativ nr. 690, din 11/07/2019 emis de PRF BRAȘOV;

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în bază L.18/1991, asupra 1/2 din cota de 20/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap. 5, sc.C, C1-U20, dobândit prin Leqe, cota actuala 10/555

Al

 • 1) BOERIU C. CONSTANTIN

 • 2) BOERIU CLAUDIA-MIRELA

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, asupra 1/2 din cota de 20/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap. 5, sc.C, C1-U20, dobândit prin Leqe, cota actuala 10/555

Al

 • 1) BOERIU S. CONSTANTIN

 • 2) BOERIU MARIOARA

24831 / 23/10/2019

Act Notarial nr. 1364, din 23/10/2019 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, ca bun propriu, asupra cotei de 17/555 din teren si elementele de uz comun, aferentă Cl-U21, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/555

Al

1) PAL MIHAELA-CRISTINA, n. Cerghit

OBSERVAȚII: vezi C36

17004 / 02/09/2020

Act Notarial nr. 2409, din 02/09/2020 emis de Popa Maria Cristina;

B20

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun comun conform art.339 Cod Civil .asupra cotei de 13/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.A, Cl-Ul, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/555

Al

 • 1) JIGA-BOERIU GABRIEL, și soția

 • 2) JIGA-BOERIU MARIA, căsătoriți în regimul comunități legale

Act Notarial nr. 2410, din 02/09/2020 emis de Popa Maria Cristina;

B21

Asupra cotei de 13/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap. 9, sc.A, Cl-Ul se noteaza interdicțiile de instrainare, închiriere, grevare, dezmembrare, alipire,construire, demolare, restructurare, amenajare, in favoarea:

Al

1) BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., CIF:361579

25969 / 23/11/2020

Act Notarial nr. 1739, din 20/11/2020 emis de Gabor Constantin Aurelian;

B23

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 13/555 părți din elementele de uz comun, aferentă C1-U15, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/555

Al

1) BUJGOI ANDREEA, necăsătorită

OBSERVAȚII: vezi ipotecă legală C.40

 • C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

214 / 17/01/2006

Sentința Civila nr. 342 din 2003 emis de Jud.Fagaras;

C3

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Hotarare ludecatoreasca, cota actuala 17/555

Al

1) FRATU GHEORGHE SORIN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

cota de 17/555 part! din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.4, sc.C

13498 / 24/11/2010

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 2 din 6

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Act Notarial nr. 2655, din 23/11/2010 emis de BNP BOAMFA;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/555

Al

 • 1) FAYDAVER MIHAELA, nasc.Patronic căsătorită cu

 • 2) FAYDAVER CUNEYT, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 17/555 parti din elem.de uz comun aferente apt.10 sc.A C1-U3

1446 / 08/04/2004

Contract De Garanție Imobiliara nr. 805, din 08/04/2004 emis de BCR Fagaras;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:350000000 ROLinterdictie de înstrăinare si grevare + dobinzi, comisioane si cheltuieli aferente sumei garantate asupra terenului aferent apt.l sc.A C1-U5 in favoarea:

Al

1) B.C.R. S.A. SUCURSALA FAGARAS

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

10566 / 27/09/2007

Contract De Garanție Imobiliara nr. 2879 din 2007 emis de BNP Boamfa A.;

C7

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:35000 RON, interdicție de înstrăinare si grevare 4- dobinzi aferente, costuri, comisioane si cheltuieli de orice fel asupra terenului aferent apt.l sc.A C1-U5 in favoarea:

Al

1) BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

19093 / 01/11/2011

Act Administrativ nr. 13, din 07/03/1983 emis de OJ.C.V.L. BV.;

C9

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 13/555

Al

 • 1) FLOREA GHEORGHE

 • 2) FLOREA VIRGINIA

OBSERVAȚII: cota de 13/555 part! din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.7, sc.B

430 / 05/02/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 192, din 04/02/1999 emis de B.N.P. Pavai Doina;

Cil

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/555

Al

1) GRECU ANDREI, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

cota de 17/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.A, C1-U8

17647 / 10/09/2013

Act Administrativ nr. 328, din 31/12/1983 emis de OJ.C.V.L. BRAȘOV;

C12

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Construire, cota actuala 13/555

A1/C.13

1) DUȘAIOAN

OBSERVAȚII: cotă de 13/555 parti din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 6, sc.B, C1-U10

1137 / 10/10/1984

Decizie nr. 137/1984 emis de Consiliul mun. Fagaras (Cerere nr.156/1985 c.i

Cerere nr.1058/1986 c.f.);

C16

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 17/555

Al

 • 1) NANES IOAN, în cotă de 1/2 parte

 • 2) NANEȘ IOAN, în cotă de 1/2 parte

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

cota de 17/555 parti din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.C, C1-U12

3734 / 10/08/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2350, din 09/08/2004 emis de NP Adrian Boamfă;

C17

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 17/555

Al

 • 1) COMICI IOAN-CLAUDIU

 • 2) COMICI MIRELA-DENISA, născ.Ducu, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

cota de 17/555 parti din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.A, C1-U13

112

B / 02/03/1993

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2902/1982 emis de OJCVL BRAȘOV;

C18

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 23/555

Al

1) OLTEAN IOAN

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 3 din 6

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

2) OLTEAN MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

cotă de 23/555 părți din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 4, sc.A, C1-U14

3288 / 30/11/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2871, din 29/11/2001 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

C22

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/555

Al

 • 1) UNGAR CRISTIAN MIREL

 • 2) UNGAR NICOLETA MARIANA, ca bun comun,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6431)

cotă de 13/555 părți din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 10, sc.B, C1-U16

3430 / 27/02/2017

Act Notarial nr. 27, din 24/02/2017 emis de Boamfa Adrian;

C25

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 3/16 din cota de 23/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc.Ă, C1-U17, dobândit prin Succesiune, cota actuala 69/8880

Al

1) COMANICI ADRIAN-IONEL, fiu

Act Notarial nr. 591, din 24/02/2017 emis de Boamfa Adrian;

C27

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 3/16 din din cota de 23/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc.A, C1-U17, partaj voluntar, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 69/8880

Al

1) COMANICI ADRIAN-IONEL

647 / 11/01/2018

Act Notarial nr. 57, din 11/01/2018 emis de Boamfa Adrian;

C28

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 10/16 din cota de 23/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc.A, C1-U17, donație, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 230/8880

Al

1) COMANICI ADRIAN-IONEL

18679 / 05/09/2019

Act Notarial nr. 1170, din 04/09/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C31

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil, asupra 1/2 parte din cota de 16/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.C, C1-U4, dobândit prin Convenție, cota actuala 16/1110

Al

 • 1) OPRIȘ DANIEL-CONSTANTIN

 • 2) OPRIȘ NICOLETA-MARIANA

C32

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, în condițiile art.340, Cod civil, asupra 1/2 parte din cota de 16/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.C, C1-U4, dobândit prin Convenție, cota actuala 16/1110

Al

1) GRANCEA NADIA-MONICA, necăsătorită

20158 / 24/09/2019

Act Administrativ nr. 64821, din 23/09/2019 emis de MUNICIPIUL FAGARAS;

C35

Se notează schimbarea adresei pentru imobilul de la A.l din aceea de " Cvartal Centru II" în aceea de " TEIULUI ".

Al

24831/23/10/2019

Act Notarial nr. 1364, din 23/10/2019 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C36

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGERasupra cotei din teren si elementele de uz comun, aferentă C1-U21, cota actuala 17/555

Al

 • 1) CERGHIT DUMITRU

 • 2) CERGHIT DOINA

OBSERVAȚII: înscriere aferenta cotei de sub B17

17004 / 02/09/2020

Act Notarial nr. 2410, din 02/09/2020 emis de Popa Maria Cristina;

C38

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:153600 LEIasupra cotei de 13/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.A, Cl-Ul,și celelalte obligații de plată aferente creditului, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/555

Al

1) BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., CIF:361579

971 / 20/08/1990

Decizie nr. 137, din 14/08/1984 emis de Consiliul Popular al municipiului Făgăraș;

C39

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13/555 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.B, C1-U24, dobândit prin

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 4 din 6

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1705

555

construcția CI in CF 102078-C1 ...

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

^4^/^    '   ^ ^DETAyj L'^IARE.IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

555

-

-

1705

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 285 RON, -Chitanța interna nr.2020070834/23-11-2020 in suma de 285, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232.

Data soluționării, 26-11-2020 Data eliberării, //


Asistent Registrator, DOINA IVAN

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 6 din 6CARTE CARTE DE IDENTITATE IDENTITY

D'IDENTITE . ^^^250^0 «r 286022329532Ț

Nume/Nom/Lasi name -'V jQ vV>' 7 Nlfy

BUJGQI

.ANDREEA Ww;?P .» KJB


Cetâțenle/NatlonalIte/Natiajâlity-rii .Z ‘ . i 1Română / ROU- ; R| 1^5^ !# ii Lpcnaștere/bieu de

Jud.PH Orș.Smajâ

Dpmlciliu/Adresse/Adcrpss^v^yZ • • . V'X

Ju d. B.V Ș a

nr.25-9 ’      .'


iV


Sex/Sexe/Sex

F‘


Emisă'’e/Delivree p^r/lssued bv .   . '     • Vaiabilitate/Validile/Validity

SPCUEP Făgăraș. 02.03.17-23.02.2027 ’


IDROUBUJGOI<<ANDREEA<<<<<<<<<<<<<<<<


ZV129365<0R0U8602237F270223822953216


JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ r           SERVICIUL PUBLIC ADPP

I                  Str. Parcului nr.2

Făgăraș, cod 505200 Nr. 4784 din 01.10.2008


(£>l vw & 6^ /d/fâ. 2 tv,^l ■- Vi A ' O

CONTRACT DE CONCESIUNE
 • I. Părțile contractante:

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, cu sediul în Făgăraș, str. Parcului nr.2, reprezentat prin ing, BICA ADRIAN - șef serviciu, FLOREA CĂTĂLIN -consilier economic, în calitate de concedent, pe de o parte și

COMICI IOAN CLAUDIU si COMICI MIRELA DENISA, domiciliati t in Fagaras, str.Teiului, bl.55A, sc.A, ap.5, legitimat cu CI seria BV nr.457402, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 18 mai 2006 , CNP 1760130082411, respectiv BV nr.457401 eliberata de APCLEP la data de 18 mai 2006, CNP 2760708082437, in calitate de concesionari pe de altă parte,

în temeiul Legii 215/2001, art. 38, alin. (2) literele "c", si alin 5 lît.”b” ale art. 125, alin (1), al art. 12 lit “e” din Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor, și Ordonanța de urgență nr.54/20063 privind regimul contractelor de concesiune, al HCL nr.17 din 29 iulie 2008, s-a încheiat prezentul contract astăzi 01.10.2008.

 • II. Obiectul contractului :

Art. 1. Obiectul contractului este cedarea de către concendent și preluarea de către concesionar, pe durata existentei construcției, a unui teren in suprafața de 1,00 mp, aferent ap.l, sc.A, bl.55B, din str.Teiului , înscris în CF nr.8544 - Făgăraș, nr. 1705/11 ,conform planului de situație anexat, necesar construirii unei scări de acces.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului concesiunii este consemnată în procesul verbal, anexa 1 la contract.

 • III. Termenul contractului:

Art. 3.Durata concesiunii este pe durata existentei construcțiilor , începând cu data încheierii contractului, în condițiile stipulate în contract și anexele sale.

Art. 4. Concedentul va comunica în scris concesionarului cu doi ani înainte de încetarea concesiunii, punctul său de vedere asupra încetării acestuia.

 • IV. Prețul concesiunii:

Art. 5. Prețul concesiunii este de 4 Euro/mp/an, sumă ce va fi achitată anual pe durata existentei construcției .Plata se face in lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuării platii.

Prima rată a redevenței va fi achitată la data semnării prezentului contract.

 • V. Modalitatea de plată

Art. 6.

Sumele anuale prevăzute la art. 5 se vor plăti numerar la casieria Serviciului Pulic de adminstrare a domeniului public si privat Făgăraș sau dispoziție de plată , în contul concedentului nr. RO 17 TREZ 13221300205XXXXX, cod fiscal 4384419, beneficiar Primăria mun.Fagaras, deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș.

Art. 7 Suma anuală prevăzută se plătește în primul trimestru pentru anul în curs , iar eventualele regularizări se vor face la finele anului respectiv.


Art. 8 întârzierile la plata sumelor anuale se vor penaliza cu penalitățile zilnice legale din suma datorată, iar dacă întârzierile depășesc 30 de zile, se va putea proceda la retragerea concesiunii conform art. 10, pct. 3.

 • VI. încetarea concesiunii:

Art. 9 Concesiunea poate înceta prin:

 • 1. Expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune,

 • 2. Răscumpărare;

 • 3. Retragere;

 • 4. Renunțare;

 • 5. Trecerea terenului concesionat în proprietatea concesionarului.

Art. 10.1 încetarea concesiunii prin expirarea duratei

La termenul de încetare a concesiunii, concesionarul are obligația

De a preda terenul concesionat gratuit, liber de sarcini, împreună cu investiția realizată.

Concesionarul va prezenta din partea Administrației Financiare Teritoriale dovada

eliberării de sarcini a terenului concesionat.

Eventualele materiale, instalații care nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau bunuri ce se vor conveni între părți, se vor prelua contra cost de către concedent pe baza unui contract.

Art. 10.2 încetarea concesiunii prin răscumpărare .

Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi răscumpărată, concedentul asigurând despăgubiri corespunzătoare valorii investiției care trebuie să fie promtă, adecvată și efectivă.

Cazurile de interes public se probează prin Hotărârile Consiliului Local.

Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului răscumpărării să se adreseze instanței de -judecată.

Art. 10.3. încetarea concesiunii prin retragere.

Concesiunea se retrage și contractul se reziliază în situația în care concesionarul nu respectă obligațiile asumate prin contract , constatarea făcându-se de organele de control autorizate ale concesionarului.

Rezilierea va opera pe drept la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, dacă concesionarul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate ale concesionarului.

Art. 10.4. încetarea concesiunii prin renunțare:

Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul în care obiective justificate face imposibilă realizarea investiției sau la expirarea ei. O comisie formată din reprezentanții concedentului ai Consiliului Local Făgăraș și ai concesionarului vor verifica faptele semnalate de concesionar și vor hotărâ asupra continuării sau încetării contractului.

Art. 11 în cazul retragerii concesiunii, concesionarul va preda concedentului documentația tehnică referitoare la construcția ce s-a realizat pe terenul concesionat.

 • VII. Obligațiile pârtilor

Art. 12 Concedentul are următoarele obligații

să acorde sprijin concesionarului în obținerea avizelor și acordurilor legale pentru realizarea investiției;

să predea concesionarului terenul liber de sarcini;

să urmărească prin împuterniciții săi mersul lucrărilor în construcții, calitatea lucrărilor, încadrarea în termenele de punere în funcțiune, precum și respectarea celorlalte clauze contractuale.

Art. 13. Concesionarul are următoarele obligații :

 • - să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile autorizației de construire, precum și a avizelor și acordurilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;

să pună la dispoziția organelor de control toate evidențele și informațiile solicitate în legătură cu obiectul prezentului contract;

nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul contactului,


la încetarea în orice fel a contractului de concesiune, concedentul se va substitui concesionarului în condițiile prevăzute la capitolul VI;

sa înregistreze contractul de concesiune in Cartea Funciara.


Art. 14. Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților,imprevizibil, care împiedică părțile să-și exercite parțial sau integral obligațiile.

Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin telefon sau fax, urmat de o scrisoare recomandată, cu mențiunea constatării evenimentului de către organele competente române.

în caz de forță majoră constatată și comunicată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se declară corespunzător, fără penalități sau despăgubiri.

VIII. Controlul

Art. 15. Controlul asupra modului în care se respectă prevederile prezentului contract se efectuează de către împuterniciții părților și Ministerului Finanțelor.


IX. Litigii

Art. 16. Litigiile de orice fel ce decurg din exercitarea prezentului contract, dacă nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, se vor prezenta organelor juridice competente.

Art. 17. Pe toată durata concesiunii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.


X. Dispoziții finale

Art. 18. Modificările sau adaptarea prezentului contract se va face numai cu acordul părților.

Art. 19. Procesul verbal de predare - primire a terenului fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract de concesionare a terenului situat în Municipiul Făgăraș , str.Garii bl.6A sc.B, ap.2 în suprafață de 1,50 mp-a încheiat astazi 01.10.2008 în 5(cinci) exemplare, câte două pentru fiecare parte și unul pentru organele de control.


CONCEDENT,


SERVICIUL PUBLIC ADPP


Consilier,

Gheorghiciuc Marinela
MUNICIPIUL FAGARAS SERVICIUL VENITURI BUGETARE Str. Republicii nr.3 CIF 4384419

TEL. 0268214461, FAX 0268/213020

CHITANȚA PLATA : 2002045 din 08.02.2021

PLĂTITOR : COMICI IOAN-CLAUDIU SI MIRELA-DENISA

CNP/ Cod de inreg: 1760130082411

Rol nominal unic: 10246457

Adresa: STR. TEIULUI BL. 55B SC. AAP. 5, FAGARAS Jud BRAȘOV

Natura debit

Curent Ramasita Majorări        Total

4,01‘ Concesionare teren EUR

19,50     0,00     0,00          19,50

Bonificație:           0,00

ÎNCASAT CASIER

TOTAL___________19,50

NouasprezeceLEI50bani

Factura 61/13.01.2021 încasat casier semnătură

Barcutean Georgeta