Hotărârea nr. 63/2021

HOTĂRÂREA nr. 63 din data de 25 februarie 2021 privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 149, în suprafaţă de 2.325 mp, înscris în CF nr. 100881 Fă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 5052u0, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 63 din data de 25 februarie 2021

privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren, proprietatea Municipiului Făgăraș -domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 149, în suprafață de 2.325 mp, înscris în CF nr.

100881 Făgăraș, în două loturi, în vederea vânzării suprafeței de 636 mp (Lotul I), ce reprezintă teren situat sub construcția Ci (construcție industrială) - proprietate privată persoană juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 2056/1/27.01.2021 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 2056/27.01.2021, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului teren, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 149, în suprafață de 2.325 mp, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș, în două loturi, în vederea vânzării suprafeței de 636 mp (Lotul I), ce reprezintă teren situat sub construcția Ci (construcție industrială) -proprietate privată persoană juridică,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de documentația cadastrală întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., respectiv: documentația nr. 1/2021 - ” Dezmembrare imobil”, imobil teren - proprietatea privată a Municipiului Făgăraș, în suprafață de 2.325 mp, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

în temeiul art. 13 alin.i din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 557, alin.2 și alin.3 Cod Civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 364, alin.i, alin.2 și alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se aprobă ca oportună dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 2.325 mp, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș, proprietatea privată a Municipiului Făgăraș, în vederea reglementării situației juridice.

Art.2. Se însușește documentația cadastrală nr. 1/2021 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având denumirea lucrării ” Dezmembrare imobil”.

Art.3. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren - proprietatea Municipiului Făgăraș domeniu privat, în suprafață de 2.325 mp, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș, situat în Făgăraș, Șos. Negoiu, nr. 149, în vederea formării unei parcele aferente construcției Ci (construcție industrială) - proprietate privată persoană juridică, edificată pe suprafața menționată mai sus și în vederea vânzării, în doua loturi:

Lotul 1 - Curți construcții în suprafață de 636 mp și

Lotul 2 - Curți construcții în suprafață de 1.689 mP

Deasemenea, se instituie servitute de trecere în favoarea Lotului 1, asupra Lotului 2, conform PAD.

Art.4. Realizarea grafică a celor două loturi de teren se evidențiază în documentația cadastrală și se aprobă astfel realizarea tuturor operațiunilor de carte funciară în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei.

Art.5. Domeniul privat al Municipiului se va modificandu în mod corespunzător.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului sau delegatul desemnat de acesta să semneze orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului-teren prevăzut la art.2.

Art.ȚiCu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINA
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50


ROMÂNIA     x-x


JUDEȚUL BRAȘOV          '/

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200. Ti I: 0040 2C3 211 313. Fax: 0040 268 213 020 Web: www.prinjnriu-Ligrir.faf .ro, Email: sacrcteriat(cyprirnaria-faqeras.rc' .

Nr. 2056/2/27.01.2021

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul teren, proprietatea Municipiului Făgăraș -domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 149, în suprafață de 2.325 mp și înscris în CF nr. 100881 Făgăraș, nr. cad. 100881, se identifică cu imobilul ce face obiectul HCL nr........................

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

1.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

27.01.2021

2.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TÂNASE

O /Jz <


2#/^SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- RO22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 1/2021

DEN. LUCRĂRII - DEZMEMBRARE IMOBIL

BENEFICIAR- SCROLICOMSRL

MUN. FAGARAS

ÎNTOCMIT-   ING. ARSU COSTICA
ANCEL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

13622

Ziua

22

Luna

□7

Anul

2020

Cod verificare

100086456969


■iiiiiinwi


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 100881 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:9701

Nr. topografic:2980/l/l, 2984/1/2/1,

TEREN Intravilan                                                                             2983/1/2/2/1

Adresa: Loc. Fagaras, Str Negoiu, Nr. 149, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100881

2.325

Teren împrejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

100881-C1

Loc. Fagaras, Str Negoiu, Nr. 149, Jud. Brașov

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:585 mp; S. construita desfasurata:879 mp; Depozit ambalaje.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4571 / 22/09/2004

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2054, din 21/09/2004 emis de NP Sarbu Victor;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al.l

  1) S.C. ROLI COM S.R.L., cu sediul in com.Barghis, nr.8, jud.Sibiu

  1826 / 26/04/2005

  Act Constituire: Servitute, Superficie, Uz, Uzufruct, Abitatie nr. 0 emis de BNP Gyergyai;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PRIVAT

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 9701)

  B3

  Dreptul de servitute de trecere cu piciorul, cu utilaje agricole și mijloace de transport,asupra imob. cu nr.top. 2980/1/1, 2984/1/2/1, 2983/1/2/2/1, în favorul terenului înscris în c.f. 7275, cu nr.top. 2983/2/2/2, identic cu cad. 4481/2

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 9701)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  11048 / 12/10/2007

  Act Constituire: Servitute, Superficie, Uz, Uzufruct, Abitatie nr. 2426, din 11/10/2007 emis de NP Gyergyai Mariana;

  CI

  Dreptul de servitute de trecere cu piciorul, utilaje agricole si mijloace de transport asupra imobil de la A+l, in favoarea imobilelor cad.633 id.parc.A.874/38 tarla 22 inse.in c.f.11718, nr.cad.638 id.A.874/37 tarla 22 inse.in c.f.11726, nr.cad.634 id.A.874/36,tarla 22 inse.in c.f. 11729 UAT Fagaras

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 9701)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Carte Funciară Nr. 100881 Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment c* (m)

1

2

54.108

3

4

8.041

5

6

3.1

7

8

0.908

9

10

0.124

11

12

4.687

13

14

3.374

15

16

5.169

17

18

29.891

19

20

8.638

21

22

15.438

23

1

9.336


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

2

3

0.234

4

5

8.798

6

7

24.893

8

9

17.313

10

11

1.96

12

13

5.806

14

15

12.251

16

17

2.221

18

19

3.476

20

21

2.751

22

23

2.729


 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 263.


Data soluționării, 24-08-2020

Data eliberării, / /


Asistent Registrator, ADRIANA COJOCARIU

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Fagaras str. Negoiu nr.149

 • 2. Tipul lucrării: DEZMEMRARE IMOBIL

 • - Se realizează dezmembrarea imobilului nr. cad 100881 din CF 100881-

Fagaras in 2 loturi, astfel:

 • - lot 1 - Curți construcții -636 mp.

 • - lot 2 - Curți construcții - 1689 mp.

 • * SE INSTITUIE SERVITUTE DE TRECERE IN FAVOAREA LOTULUI 1, ASUPRA LOTULUI 2 CONFORM PAD.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru intocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

Identificarea amplasamentului

Documentare tehnica

Execuția lucrărilor de teren

 • - întocmirea documentației

Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren impreuna cu beneficiarul lucrării, cat si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a schitelor puse la dispoziție de către beneficiar.

Teren delimitat cu gard metalic intre punctele 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, 14-15-16-17-18-19-20, 21-22-23, streasina intre punctele 20-21, zidul construcției intre punctele 12-13-14, 2-l-23^4w fost preluate limitele comune din ETERA cu imobilul nr.cad. 106425 intrucat au fost verificate si sunt corecte.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o suprafața reala de 2325 mp, egala cu cea inscrisa in CF. Pe teren este edificata o construcție. Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentație cadastrala de Actualizare date imobil in conformitate cu ordinul 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului:

 • - Proprietar — MUN. FAGARAS asupra terenului si SC ROLI COM SRL asupra construcției.

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri de pe borne determinate GNSS mod RTK.

- Aparatura folosita- Statie totala Leica TS 06 si GNSS Leica GS 08

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 4 stații din care s-au radiat punctele care definesc limitele proprietății. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare

a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±f3 + 3 pp


mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).                 5

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțeKPadmi^ue \ .....- * cx

normele și normativele în vigoare. • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite: Punctele 100, SI.


 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele 100, SI, S2, S3 - buloane metalice

Data intocmirii: 01.2021

Semnătură si stampila Ing. Arsu Costica

CALCULUL SUPRAFEȚEI

Parcela (1) teren

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

481182.262

498611.254

9.336

2

481181.435

498620.553

2.729

3

481184.164

498620.510

15.438

4

481188.371

498635.364

2.751

5

481189.029

498638.035

8.638

6

481180.869

498640.868

3.476

7

481177.450

498641.496

29.891

8

481147.657

498639.077

2.221

9

481145.443

498638.902

5.169

10

481140.283

498638.605

12.251

11

481128.310

498636.012

3.374

12

481127.634

498639.318

5.806

13

481121.830

498639.177

4.687

14

481121.611

498643.859

1.960

15

481119.656

498643.992

0.124

16

481119.575

498644.086

17.313

17

481112.642

498628.222

0.908

18

481112.278

498627.390

24.893

19

481108.840

498602.736

3.100

20

481111.636

498604.074

8.798

21

481120.381

498605.035

8.041

22

481128.371

498605.942

0.234

23

481128.438

498605.718

54.108

S(1)=2325mp P=225.244m

Parcela (C1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

481182.262

498611.254

9.336

2

481181.435

498620.553

46.894

24

481134.787

498615.755

10.952

25

481133.811

498626.663

7.207

26

481126.629

498626.060

20.422

23

481128.438

498605.718

54.108

S(C1)=

585mp P=148.919m

Parcela (L0T1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

481182.262

498611.254

9.336

2

481181.435

498620.553

0.600

27

481181.374

498621.150

46.287

28

481135.330

498616.414

10.941

29

481134.355

498627.311

8.407

30

481125.978

498626.607

20.809

31

481127.821

498605.880

0.553

22

481128.371

498605.942

0.234

23

481128.438

498605.718

54.108

S(LOT1)=636mp P=151.274m

Parcela (L0T2)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

27

481181.374

498621.150

0.600

2

4Ș1181.435

498620.553

2.729

3

481184.164

498620.510

15.438

4

481188.371

498635.364

2.751

5

481189.029

498638.035

8.638

6

481180.869

498640.868

3.476

7

481177.450

498641.496

29.891

8

481147.657

498639.077

2.221

9

481145.443

498638.902

5.169

10

481140.283

498638.605

12.251

11

481128.310

498636.012

3.374

12

481127.634

498639.318

5.806

13

481121.830

498639.177

4.687

14

481121.611

498643.859

1.960

15

481119.656

498643.992

0.124

16

481119.575

498644.086

17.313

17

481112.642

498628.222

0.908

18

481112.278

498627.390

24.893

19

481108.840

498602.736

3.100

20

481111.636

498604.074

8.798

21

481120.381

498605.035

7.488

31

481127.821

498605.880

20.809

30

481125.978

498626.607

8.407

29

481134.355

498627.311

10.941

28

481135.330

498616.414

46.287

S(LOT2)=1689mp P

=248.056m