Hotărârea nr. 62/2021

HOTĂRÂREA nr.62 din data de 25 februarie 2021 - privind însuşirea dreptului de proprietatea asupra imobilului teren situat în Făgăraş, Şos. Combinatului - Cartier Mioriţa, înscris în CF nr. 101254 Făgăraş, în suprafaţă de 10.765 mp, având destinaţia de ”dr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 62 din data de 25 februarie 2021 - privind însușirea dreptului de proprietatea asupra imobilului teren situat în Făgăraș, Șos. Combinatului -Cartier Miorița, înscris în CF nr. 101254 Făgăraș, în suprafață de 10.765 mp, având destinația de ”drum” conform Planului Urbanistic Zonal - ansamblu rezidențial în Șos. Combinatului - Cartier Miorița, trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului menționat, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș - domeniu public precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul Compartimentului de specialitate nr. 5799/10.02.2021 a Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 5799/10.02.2021, prin care se propune însușirea dreptului de proprietatea asupra imobilului teren situat în Făgăraș, Șos. Combinatului -Cartier Miorița, înscris în CF nr. 101254 Făgăraș, în suprafață de 10.765 mp, având destinație de ”drum” conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu rezidențial în Șos. Combinatului - Cartier Miorița, trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului menționat, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș - domeniu public precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare Declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, autentificată sub nr. 868/15.04.2019 la BNP Todoran Bogdan, prin care D-nul Todor-Soo Ignație, în calitate de reprezentant legal al Maestro SPRL București - lichidator judiciar al S.C. CONTRANSCOM BENȚA S.A. (proprietar), renunță la dreptul de proprietate asupra bunului imobil având destinația "drum”, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului - Cartier Miorița, jud. Brașov, în suprafață de 10.765 mp și înscris în CF nr. 101254 Făgăraș,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 287, lit. b și pct. 4 Anexa 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește dreptul de proprietate asupra imobilului teren situat în Făgăraș, Șos. Combinatului -Cartier Miorița, înscris în CF nr. 101254 Făgăraș, în suprafață de 10.765 mp, având destinație de ”drum” conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu rezidențial în Șos. Combinatului - Cartier Miorița, drept de proprietate dobândit ca urmare a renunțării la dreptul de proprietate asupra bunului imobil , de către D-nul Todor-Soo Ignație, în calitate de reprezentant legal al Maestro SPRL București - lichidator judiciar al S.C. CONTRANSCOM BENȚA S.A. (proprietar), conform declarației autentificate sub nr. 868/15.04.2019 la BNP Todoran Bogdan.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului teren, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului - Cartier Miorița, înscris în CF nr. 101254 Făgăraș, în suprafață de 10.765 mp, având destinație de ”drum” conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu rezidențial în Șos. Combinatului - Cartier Miorița, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș - domeniu public.

Art. 3. Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris la art.i și art.2, respectiv înscrierea imobilului în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CENȚIU MAGDALENA FLORINA


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

yicurcu prezentului înscris:                      DUPLICAT

/       -0// \                                                  ---------------

/oV j.E ‘TA

% W £|

DECLARAȚIE

^^^Bj&TlENUNȚARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE —       ASUPRA UNUI BUN IMOBIL  < >

4 C ~l             . 1^1

-----Subsemnatul Todor-Soo Ignație, având CNP 15501162^4385, domiciliat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Cerbului nr.14, jud.Mureș, posesor al C.I. sena ZS nr.O457i5^îiberată de SPCLEP Tîrgu Mureș, la data de 04.07.2018, valabilă până la data de 16.01.2078, rog a cuprinde în act autentic următoarea declarație:-------------------------—------------------

-----în calitate de reprezentant legal, conform procurii speciale autentificată cu nr.930 din data de 25 martie 2019, de notar public Mariana losif din municipiul Constanța, jud,Constanța, al MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Petofi Sândor, nr. 4, parter, sectorul 1, nr. de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFC) - II 0727, CIF RO32718O93, numit de către judecătorul sindic și confirmat de către creditori, lichidator judiciar al societății CONTRANSCOM BENȚA S.A.. societate aflată în procedura generală de insolvență în baza încheierii de ședință nr. 76/31,01.2014, respectiv faliment conform Hotărârii m’,86/08.03.2019, ambele pronunțate în Dosarul nr. 42/1371/2014, de către Tribunalul Specializat Mureș, având sediul în comuna Sîncraiu de Mureș, satul Nazna, str. Mureșului nr.i, județul Mureș, înregistrată la O.R.C. Mureș cu nr. J26/715/02.07.1991, având Cod Unic de înregistrare RO1281O79, având contul nr.ROo6RNCBoi88o3497i370075, deschis la B.C.R. S.A.-Sucursala Județeană Mureș, persoană juridică română, declar prin prezenta, în condițiile art.562 alin.2 și art.889 din Codul civil, că renunț la dreptul de proprietate asupra terenului intravilan cu suprafața de io.76s mp, având categoria de folosință: drum, situat în localitatea Făgăraș, jud.Brașov, înscris în Cartea Funciară nr.ioi254/Făgăraș (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 10306), având număr de ordine Ai, număr cadastral 250, nr.topografic 2460/2/84, de sub B1.1, înscris în cartea funciară prin încheierea nr.692/09.02.2006, proprietatea societății mai sus arătate, dobândit prin cumpărare, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr.150/27,01.2006, de notar public Dobîrtă Luminița, din municipiul Tîrgu Mureș, jud.Mureș.---------------------------------------- -----Asupra terenului mai sus descris este înscris în cartea funciară sub C4, drept de servitute de trecere cu piciorul și cu utilaje pentru întreținerea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în favoarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Sud SA. București, drept care se menține.----------------------------------------------------------------- -----Subscrisa societate proprietară, prin reprezentant, declar că imobilul descris mai sus nu este grevat de sarcini, cu excepția celei arătate mai sus.--------------------------------------------- -----zXvcm cunoștință de prevederile art.562 alin.2 Cod civil coroborate cu art.889 alin.i Cod civil, potrivit cărora dreptul se stinge prin înscrierea prezentei declarații în Cartea Funciara.------Ne obligăm să aducem prezenta declarație la cunoștința unității administrativ teritoriale Făgăraș, pe a cărei rază teritorială se află imobilul descris mai sus.------------------------------- -----Redactat într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, la sediul Societății Profesionale Notariale TODORAN ȘI BENȚA, azi data autentificării.-------

DECLARANT

Societatea CONTRANSCOM BENȚA S.A. prin MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREȘTI prin lichidator judiciar Todor-Soo Ignație

- URMEAZĂ AUT1‘ZNTIEICARE.A -


ROMÂNIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

SOCI ETA TE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ TODORAN SI BENȚA

Licența de funcționare nr.269/2938/17.09.2015

Sediul: municipiul Târgu Mureș, str.Călărașilor nr.16. ap.1. jud.Mureș

Telefon: 0265/267710. 0744-330830

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.868

Anul 2019, luna aprilie, ziua 15

în fața mea, Todoran Bogdan, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:

i.Todor - Soo Ignațîc, având CNP 1550116264385. domiciliat în municipiul Tîrgu Mureș, slr. Cerbului, nr. 14, jud. Mureș, identificat cu C.I. seria ZS nr.045715, eliberată de SPCLEP Tîrgu Mureș, la data de 04.07.2018, valabilă până la data de 16.01.2078, reprezentantul MAESTRO S.P.R.L. FILIALA BUCUREȘTI, lichidatorul judiciar al societății vânzătoare CONTRANSCOM BENȚA S.A.. conform procurii speciale autentificată cu nr.930 din data de 25 martie 2019, de notar public Mariana losif, din municipiul Constanța, jud.Constanța, care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.

în temeiul art.12, lit.b din Legea nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de 120 lei + TVA, cu bonul fiscal nr.0019 din data autentificării.

NOTAR PUBLIC.

Todoran Bogdan

L.S.

Prezentul duplicat s-a întocmit în trei exemplare, Todoran Bogdan, notar

public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeaștfQrță probantă ca

__.. originalul.

Notar piibhc.

<O'

0/


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 101254 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. cerere

5094

Ziua

17

Luna

02

AnuJ__

2021    1

Cod verificareNr. CF vechi:10306


Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

CAD: 250 Too: 2460/2/84

10.765

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  8119 / 17/04/2019

  Act Notarial nr. 868, din 15/04/2019 emis de NPTodoran Bogdan;

  B3

  înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATEconform art.889, 562 alin. 2 si art.553 Cod Civil si art.211 alin.l din regulamentul aprobat prin ODG al ANCPI nr.700/2014 cu modificările ulterioare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al / B.4

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PRIVAT

  B4

  înscrierea provizorie de sub B.3 urmează să dobândească caracter definitiv în urma justificării ulterioare în baza hotărârii consiliului local

  Al

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  11467 / 23/10/2007

  Convenție nr. 882 din 2007 emis de NP Mariana Sabadus;

  C4

  asupra imob de la Al se instituie un drept de servitute de trecere cu piciorul si cu utilaje pentru întreținerea rețelelor de distribuție a oazelor naturale in favoarea

  Al /C.8

  SOCIETATEA COMERCIALTA DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE DISTRIGAZ SUD SA BUCUREȘTI

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 10306)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


____________Carte Funciară Nr. 101254 Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

CAD:250 Top: 2460/2/84

10.765

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

10.765

-

-

2460/2/84

parcela 84 CC

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 17/02/2021, 09:03